17
Toꞌumalina ꞌana eꞌita
(Madiu 18:6-7; Maki 9:42)
ꞌEnega Yesu ꞌina tononoyao ꞌieonedi, ꞌigwae, “Tomota ꞌaidi ꞌiabe ꞌebetoo yaudi siguinuwedi ꞌemiya be ꞌaene sida giebeꞌuyemi, ta ꞌabo yaisigedi taudi ꞌebe toona nidi siguinuwedi nuwaꞌoleꞌoledi saꞌi! ꞌEnega ꞌabo yaita togiebeꞌu nina, ꞌilobwenena be gulewa sinabwana sida losipwa ꞌotonaya be niꞌu gaigaiya sida ulamwaꞌute be ꞌenega geyaꞌabo gogama simulimuliye.
Nuwatau manuna
(Madiu 18:21-22)
* Md 18:15“ꞌEnega wada ꞌitaꞌiꞌisimi, be ꞌabo tasiyo ꞌemuya ꞌiguinuwa toꞌumalina, ꞌutoo be maꞌiyayo wada giepaepalu, be ꞌabo niꞌatu ma ina nuwa boboꞌana ꞌuda nuwatau. Ta ꞌabo tasimuna ꞌasiyata ꞌebweuna ꞌenaya be masebeni ꞌiguinuwa toꞌumalina ꞌemuya, be tuta ꞌebweuna ꞌebweuna ꞌenaya ꞌisidasida ꞌemuya sabi nuwatauna, ꞌilobweneyo be maiboꞌana ꞌuda nuwataudi.”
Emisa manuna
* Mk 9:24ꞌEnega Yesu ꞌana tosimanao nidi sieonena, sigwae, “ꞌIma emisa ꞌuda giewaiwaiye.”
* Md 17:20Ta ꞌinapwana nina ꞌigwae, “ꞌEguma ꞌimi emisa ꞌana waiwai nadigega beno atuna, sawesawemiya be kaiwe gete sinabwana ꞌena wada ona be wagwae, ‘ꞌUetodabuyo be olaya tauyo ꞌuasoyo,’ ꞌimi ona nina ꞌiematamatane.”
Toguinuwao ꞌidi paisewao
Ta wate ꞌediya ꞌigwae, “ꞌAbo ꞌebweu yaita ꞌoyo ma imu ꞌaliꞌei, tauna bwaꞌa ꞌana totai nai yobai ꞌana toꞌitaꞌiꞌita, ta tuta nina ꞌabo ꞌaliꞌei nina paisewega ꞌiapwesama, nigeya sawesawenaya be ꞌuloina ꞌaene tauna ꞌigimiꞌai, ta esi ꞌuda gwae, ‘ꞌAgu masula ꞌugibubu be ꞌuꞌitaꞌiꞌisigu ta yaꞌaꞌa, be ꞌenega ꞌoyo muliyega ꞌuꞌaꞌai ta ꞌununuma.’ ꞌEnega ꞌaliꞌei nina ꞌina paisewa manuna ꞌana lokagutoki nigeya ꞌida lobena ꞌina ꞌinapwana ꞌenega, manuna tauna tuga ꞌina paisewa. 10 Ta ꞌomi wate nadigega, ꞌabo tuta nina yage maiboꞌana waguinuwedi, toꞌase nadigega yaemataluwemi, wada gwae, ‘O, ꞌaboꞌama toguinuwa tuga, ꞌenega toꞌase nadigega ꞌama emataluwa ga nadigega ꞌaguinuwena, nate esi ꞌama lobwene ꞌaiꞌaila.’
Tolepelo sanau ꞌigie boboꞌanedi
11 Ta Yesu niꞌatu Yelusalema manuna ꞌitautauya ta Samelia be Galili gamwagamwanidiya ꞌilogelogedo. 12 * 1 Loi 13:45-46Ga ꞌebweu ꞌasa ꞌenaya ꞌimai ga tolepelo site sanau ꞌilobedi, ꞌenega ꞌina ꞌeda ꞌenega siasiꞌi, 13 ta sibwaubwau ꞌenadi sinabwana ꞌenega, sigwae. “ꞌInapwana Yesu, ꞌuda ꞌatenuwa ꞌoleꞌoleyema.” 14 * 1 Loi 14:1-4; Lu 5:14ꞌEnega ꞌisanaila ga ꞌieonedi, “Watatauya be totaliyao ꞌediya wada eꞌitaemi.” Ta niꞌatu sitautauya ꞌedaya ga ꞌadi lepelo ꞌigumwala, 15 ta ꞌebweuna tai ꞌediyega tauna goma Sameliana ꞌiꞌitena ꞌaene niꞌatu ꞌiboboꞌana, ꞌenega ꞌiila limana ga ꞌenana sinabwanega Yaubada ꞌitupuna, 16 * Yo 4:9ga Yesu ꞌaenaya ꞌibeꞌu sanamwaꞌuta ga ꞌena ꞌilokagutoki. 17 ꞌEnega Yesu tai nina ꞌieonena, “Niꞌa wate sanau yagie boboꞌanemi, ta mwaꞌo site naini nidi? 18 Mwaꞌadega nigeya siilailama be Yaubada ꞌena silokalokagutoki? Ta ꞌoyo toꞌuꞌumala nigeya Yudia ꞌenega, ta ꞌumai sabi lokagutoki. 19 ꞌEnega ꞌimu emisega ꞌetoseyana ꞌulobena. Boboꞌana, ꞌutoolo be ꞌutatauya.”
Yaubada ꞌina loina tuta ꞌimeema ꞌena manuna
(Madiu 24:23-28, 37-41)
20 * Yo 3:3, 18:36Palisiyao ꞌaidi simai ga Yesu sienaidena to tuta nadigega ꞌena Yaubada ꞌina loina ꞌida apwesama. ꞌEnega Yesu ꞌidi enaida ꞌieꞌisena gete nadigega, ꞌigwae, “Nigeya sawesawenaya be tomota matadiyega Yaubada ꞌina loina ꞌimeema siꞌita. 21 Ta wate nigeya sawesawediya be sida gwae, ‘Waꞌita gete’, nai ‘Gote’, manuna niꞌatu Yaubada ꞌina loina ꞌemiya ꞌimiyami.”
22 * Lu 21:7-8ꞌEnega ꞌina tononoyao ꞌieonedi, ꞌigwae, “Maꞌetamo yapilisinemi, be muliguyega nuwanuwami sinabwana be ꞌaboꞌagu Tomota Natuna maꞌemi tada miyami ꞌasiyata ꞌebweuna namo manuna, ta esi geyaꞌabo waꞌitaꞌitagu. 23 Ta ꞌabo tomota sigwae, ‘Keliso gote’, nai ‘Gete’, geyaꞌabo wamulimuliyedi. 24 Manuna tuta nina ꞌabo yamamai, galewa ꞌana ꞌita ꞌatuwa maedana daisina, nadigega namala sinabwana ꞌina giweyala ꞌana ꞌita.
25 “Ta muliyega be yage nidi siapwesa, nugana ꞌepata getedi sida guitoyasegu, be ꞌediyega ꞌelouya yada lobadi.
26 “ꞌIgu mai limana ꞌana tuta Noa ꞌina tuta nadigega. 27 Manuna Noa ꞌina tutaya tomota siꞌeꞌai ta sinumanuma ta wate meꞌolotodi be mewainedi siaiai ga ꞌana laba Noa ꞌina wagaya ꞌigelu ga muluwa ꞌiapwesa ga ꞌenega tomota maiboꞌadi ꞌipeꞌudi, ta ꞌaboꞌagu Tomota Natuna ꞌigu ila limanama nadigega.
28 “Ta wate ꞌiabe Loti ꞌina tuta nadigega, tuta nina tomota maiboꞌadi siꞌeꞌai ta sinumanuma, ta wate sigimwagimwane be siegiegimwane, ta wate sibagubagula ta siꞌabiꞌabi anuwa, 29 ga ꞌana laba Loti Sodoma ꞌipilisinena, ꞌenega kaiwe sabelulu be gulewa yaiyaidi galewega sisaguma nadigega ꞌusana, ga tomota maiboꞌadi ꞌiloemwawasidi.
30 “Yage nidi siapwesa ꞌediya, ꞌiabe wate nadigega tomota ꞌediya sida apwesaꞌesa, ꞌabo tuta nina ꞌaboꞌagu Tomota Natuna yaila limanama.
31 * Mk 13:15-16“Ta ꞌasiyata nina ꞌena ꞌeguma yaita bwaimaya ꞌimiyami, geyaꞌabo wate anuwaya ꞌilugulugu be ꞌaene ꞌida logwegwe. Nai ꞌabo yaita bagulaya ꞌipaipaisewa geyaꞌabo wate ꞌasa manuna ꞌipilipili.
32 “Ta esi wada nuwaꞌiꞌisi toꞌase nadigega ꞌiapwesa Loti mwanena ꞌenaya.
33 “Manuna ꞌabo yaita tauna yawasina manuna ꞌietapewa, ꞌiabe yawasina nina ꞌiloseye; ta ꞌabo yaita yawasina ꞌitatagwala be ꞌiloseye, maꞌetamo ꞌida lobalima.
34 “Ta yaeona ꞌaiꞌailimi ꞌaene boiboi nina gote ꞌena tai ꞌeluwa ꞌebeꞌeno ꞌebweuna ꞌena siꞌeꞌeno, be ꞌebweuna yaꞌauꞌewa ta ꞌebweuna ꞌimiyami. 35 Wate nadigega iine ꞌeluwa siꞌetaꞌetagowa, ꞌebweu yaꞌauꞌewa ta ꞌebweuna ꞌimiyami.” 36 (-)
37 ꞌEnega ꞌina tononoyao nidi sienaidena, sigwae, “ꞌInapwana, mwaꞌo?”
Ga Yesu ꞌieonedi, “Mane ꞌena kokowa ꞌimiyami nate ꞌena kaokao sida egogonama.”

*17:3: Md 18:15

*17:5: Mk 9:24

*17:6: Md 17:20

*17:12: 1 Loi 13:45-46

*17:14: 1 Loi 14:1-4; Lu 5:14

*17:16: Yo 4:9

*17:20: Yo 3:3, 18:36

*17:22: Lu 21:7-8

*17:31: Mk 13:15-16