9
“Ta Yesu ꞌieonedi wate, ꞌigwae, “Yaona ꞌaiꞌaila ꞌemiya ꞌaene tomota ꞌaimi geyaꞌabo wamwawamwawasa ga ꞌana laba Yaubada ꞌina loina waiwaina ꞌida apwesa be wada ꞌita.”
Yesu ꞌana ꞌita dumadumana
(Madiu 17:1-13; Luke 9:28-36)
* Mk 5:37ꞌAsiyata sikisi mulinaya Yesu ꞌina tononoyao ꞌetoi ꞌiꞌauꞌewedi, taudi Pita be Yemesa be Yoni, ga maꞌenao situꞌe ꞌoya ꞌebweu kesolana ꞌenaya, ga taudimo simiyami; ga siꞌitena Yesu maninina ꞌituyayala, ta ꞌana ꞌoama ꞌiwakeke ꞌaiꞌailina, ꞌana ꞌita nigeya ꞌebweu yaita baleꞌuya sawesawenaya be ꞌoama ꞌida ꞌgieꞌesase be ꞌana wakewakeke nadigega. Ta wate Ilaitiya be Mosese siapwesama ga Yesu nina maꞌedi siꞌawaꞌawa gwae.
ꞌEnega Pita ꞌilolagata ga Yesu ꞌieonena, ꞌigwae, “ꞌInapwana, ꞌida miya gete nadigega boboꞌana, ꞌenega ꞌimi yoeyoe ꞌetoi ꞌaꞌabidi, ꞌebweuna ꞌoyo manuyo, ta ꞌebweuna Mosese manuna, ta ꞌebweuna Ilaitiya manuna.” Nate Pita ꞌionaona besobeso tuga, manuna magosenao simatauta.
* Md 3:17; 2 Pi 1:16-18ꞌEnega pwana wate ꞌimwaꞌuta ga ꞌitala ekabobodi, ta pwana ꞌenega ꞌebweu ꞌenana sinonona, ꞌigwae, “Gete natugu boboꞌaiꞌailina, ꞌina onao wada nonodi.”
Ta silomanini ga siloꞌita dadana ga Yesu tebweuna namo, ta nigeya ꞌebweu wate yaita siꞌitaꞌita. ꞌEnega ꞌoyega siebuebusima ga Yesu ꞌiloinedi, ꞌigwae, “Yage nidi niꞌatu waꞌitediya geyaꞌabo tomota ꞌediya wasimasimanedi ga ꞌana laba ꞌaboꞌagu Tomota Natuna mwawasega yatoolo limana.” 10 ꞌEnega yage nina sisaꞌu kwaiyena, ta taudimo sionaona, sigwae, “ꞌIna ona nina toololimana manuna mwaꞌadega ꞌana mwalatoi?”
11 Ga Yesu ꞌena sienaida wate, sigwae, “Toꞌase manuna loina ꞌana toeꞌitao siona ꞌaene Ilaitiya ꞌigimi nuganama be muliyega Toꞌetoseyana nina ꞌimama?”
12-13  * Mal 4:5; Ais 53:3Ta Yesu ꞌigwae, “O nadigega, Ilaitiya ꞌaene ꞌida giminuganama be ꞌenega yage maiboꞌadi ꞌida giepaepaludi. Ta saꞌi Ilaitiya nina niꞌatu ꞌimai saba, ta esi tomota siguinuwa besobeso ꞌenaya toꞌase ꞌidi nuwena nadigega, nadigega Buki Tabu ꞌigimi simanaꞌesena. Ta wate ꞌaboꞌagu Tomota Natuna, toꞌase manuna Buki Tabu ꞌigimi simanegu ꞌaene ꞌelouya yaudi yalobadi be wate tomota sida guitoyasegu?”
ꞌEbweu gwama ꞌana leꞌoasa lobwebwai manuna
(Madiu 17:14-20; Luke 9:37-43)
14 ꞌEnega ꞌoyega simwaꞌuta ga ꞌina tononoyao maiboꞌadi siloba limedi be boda yaudi maꞌediyao, ta wate loina ꞌana toeꞌitao wate maꞌediyao siegewagewana. 15 Ga tuta nina pwalu Yesu siꞌinanena nuwadi ꞌiowana sinabwana, ga ꞌenaya sipili manini sabi ꞌitana.
16 Ta Yesu ꞌidi egewagewana manuna ꞌienaida, ꞌigwae, “Toꞌase manuna waonaona?”
17 Ga ꞌebweu tai boda nidi ꞌediyega Yesu ꞌieonena, ꞌigwae, “ꞌInapwana, ꞌidi egewagewana ꞌalena natugu, manuna ꞌina leꞌoasa ꞌenega nigeya kapekapeyana be ꞌiona, 18 ta ꞌaina tuta yaluyaluwa biꞌi ꞌina guinuwega ꞌitatai ta ꞌawanega busobuso siapweapwesa, ta ꞌiesalaꞌiꞌita be ꞌidededela. Ta ꞌimu tononoyao niꞌatu yasidedi be ꞌaene yaluyaluwa biꞌi gwama ꞌenega siula apwese, ta nigeya sawesawediya.”
19 Ta Yesu ꞌieonedi, ꞌigwae, “ꞌOmi sana mwaꞌadega? Ga debami paꞌala yaita! Niꞌatu ꞌimi debapaꞌala ꞌenega yaloꞌameꞌame. Baga gwama nina wameꞌe ꞌeguya be yaꞌita.”
20 ꞌEnega gwama nina simeꞌena ꞌenaya, ta yaluyaluwa biꞌi Yesu ꞌiꞌitena, ꞌenega ꞌiginao ga gwama ꞌitai ga baleꞌuya ꞌibeꞌu ga ꞌidededela ta ꞌawanega busobuso siapweapwesa.
21 Ta Yesu gwama tamana ꞌieonena, “To tuta ꞌena ꞌina leꞌoasa ꞌieꞌale?” Ga tamana ꞌigwae, “ꞌIna tuta gwamega. 22 ꞌEnega ꞌabo ꞌitatai ꞌaina tuta ꞌibebeꞌu kaiwe ꞌalaꞌalasidi ꞌediya ta ꞌaina tuta bwasi niꞌudi ꞌediya be ꞌiabe ꞌiloemwawasi. ꞌEnega ꞌabo kapekapeyana ꞌuda ꞌatenuwa ꞌoleꞌoleyema be ꞌulemema.”
23  * Mk 11:23Ta Yesu tai nina ꞌieonena, ꞌigwae, “Niꞌatu ꞌuona ‘ꞌAbo kapekapeyana’, aga? Ta esi ꞌuda nuwaꞌiꞌisi ꞌaene ꞌeguma taemisa, yage maiboꞌana kapekapeyana ꞌedaya.”
24  * Lu 17:5Gote ꞌena tai nina ꞌiona toitoila, ꞌigwae, “Onaꞌaiꞌaila yaemisa, ta nigeya emisa ꞌaiꞌaila. Nuwanuwagu be ꞌigu emisa ꞌugiewaiwaiye.”
25 Ta Yesu boda yauyaudi sipilipilima ꞌiꞌitedi, ꞌenega yaluyaluwa biꞌi ꞌiꞌenapaꞌalina, ꞌigwae, “ꞌOyo yaluyaluwa toꞌumaliyo ꞌimu lobwebwai ꞌenega gwama ꞌieuwauwa, yaloineyo be ꞌupilisine atae be geyaꞌabo wate ꞌebweu tuta ꞌulugulugu limana ꞌena.”
26 ꞌEnega yaluyaluwa nina ꞌimagamagana ga gwama ꞌana lobwebwai ꞌiginaona ga ꞌidededela sinabwana, ta yaluyaluwa biꞌi ꞌenega ꞌiapwesa ga ꞌitauya. Ta boda gwama siꞌitena ꞌana ꞌita ꞌatuwa ꞌimwawasa, ga simatauta ta sigwae, “Niꞌatu ꞌimwawasa.”
27 Ta Yesu gwama nimana ꞌigiyaina ga ꞌigietoolona, ta gwama nina ꞌitoolo, niꞌatu ꞌiboboꞌana.
28 ꞌEnega muliyega Yesu ma ina tononoyao silugu anuwaya, ga nada taudimo. ꞌEnega tonono nidi Yesu sieonena sigwae, “ꞌInapwana, mwaꞌadega ꞌaboꞌama ga nigeya sawesawemaya be yaluyaluwa biꞌi ꞌaula apwese?”
29 Ta Yesu ꞌigwae, “Nigeya ꞌebweu to yage ꞌenega be yaluyaluwa biꞌi taula apwese. Nate namo sidesidega, Yaubada ꞌenaya.”
Yesu ꞌina mwawasa manuna ꞌisimana
(Madiu 17:22-23; Luke 9:43-45)
30 Gote ꞌenega Yesu ma ina tononoyao sena nina sipilisinena, ta Yesu geya nuwana be boda sida mwalatoni mane ꞌena sitautauya, ꞌenega Galili ꞌedana ꞌena sitauya, 31 ga ꞌina tononoyao ꞌieꞌitedi ꞌina mwawasa manuna, ꞌigwae, “Maꞌetamo Tomota Natuna* Tomota Natuna: Yesu tauna ꞌieesena The Son of Man, ꞌana mwalatoi tomota tuga. Yesu taunamo ꞌieesena Tomota Natuna, ta ꞌina eꞌitao ꞌediyega tomota simwalatonina ꞌaene tauna Toꞌetoseyana Keliso. ꞌana totelesipupu ꞌida ꞌebwayae ꞌana talauwalao ꞌediya be siloemwawasi, be ꞌasiyata ꞌetoi muliyega ꞌida toololimana.” 32 Ta ꞌina eꞌita gete manuna nigeya simwalamwalatoni, ta esi nigeya ꞌidi ꞌInapwana ꞌena sienaenaida, manuna simatauta.
Tonugana taudi tomuliya
(Madiu 18:1-5; Luke 9:46-48)
33 ꞌEnega ꞌasa Kapaneumi ꞌena siapwesa ga anuwaya silugu, ga nada Yesu ꞌienaida ꞌina tononoyao ꞌediya, ꞌigwae, “To yage manuna waegewagewana ꞌedaya?” 34 Ta siomayamaya ga nigeya sieeꞌisa, manuna ꞌidi egewagewana ꞌalena nate yaita ꞌediyega ꞌida anugana.
35  * Mk 10:43-44; Lu 22:24ꞌEnega Yesu ꞌimiyatowa ga site tuwelo ꞌibwauyedima ga ꞌieꞌita ꞌediya, ꞌigwae, “ꞌAbo yaita ꞌoyo nuwanuwayo be ꞌemiyega ꞌueꞌinapwana, ꞌilobwenemu be tauyo ꞌugimwaꞌuteyo be ꞌuetoguinuwa gosemwao manudi.” 36  * Yo 13:20Ta ꞌebweu gwama ꞌiꞌauꞌewenama ga gamwagamwanidiya ꞌietoolona ta ꞌiꞌatubwailina ga ꞌieonedi, 37 ꞌigwae, “ꞌEguma yaita ꞌoyo gwama gete nadigega ꞌuobobome manugu, nate ꞌaboꞌagu wate ꞌuobobomegu, ta nigeya ꞌaene taugumo ꞌuobobomegu, ta wate ꞌagu toetune Yaubada maꞌiyagu ꞌuobobomema.”
ꞌAbo yaita tauna nigeya ꞌietaetalauwaleda tauna ꞌilemelemeda
(Luke 9:49-50)
38  * Num 11:27-29Ta Yoni ꞌilolagata ga ꞌigwae, “ꞌInapwana, ꞌebweu tai ꞌaꞌitena ꞌamu esanega yaluyaluwa biꞌi ꞌiulaula apwesedi, ꞌenega ꞌaꞌetobodena, manuna tai nina nigeya ꞌida boda.”
39 Ta Yesu esiya ꞌigwae, “Geyaꞌabo waꞌetoꞌetobode. Manuna ꞌabo ꞌebweu yaita yage waiwaidi ꞌagu esanega ꞌiguiguinuwedi, geyaꞌabo ꞌebweu wate ꞌisinasinaligu. 40  * Lu 11:23Manuna ꞌeguma yaisigedi nigeya sietaetalauwaleda taudi silemelemeda.
41 “Ta wate wada nuwaꞌiꞌisi ꞌaene ꞌeguma tonaꞌami ꞌiyapayapasa be ꞌebweu yaita ꞌienumami manuna ꞌomi Keliso ꞌina bodao, tauna ꞌana pali boboꞌana maꞌetamo ꞌiloba.
Toꞌase ꞌigie toꞌumaliyeda
(Madiu 18:6-9; Luke 17:1-2)
42 “Ta esi ꞌeguma yaita ꞌitoo be ꞌagu toemisao gogama getedi ꞌediyega ꞌebweuna ꞌigie beꞌuye, tai nina nai waine nina ꞌilobwenena be gulewa sinabwana ꞌotonaya silosipwa be magulewana siula mwaꞌutedi niꞌuya.
43 “Wate ꞌeguma nimayo ꞌigie beꞌuyeyo ꞌilobwenena be ꞌuꞌupwa yaule. Nate nigeya ꞌana toꞌumalinamo ꞌeguma manima ꞌupwaꞌupwayo ta yawasiyo boboꞌana ꞌuloba. Ta esi toꞌumali wawasae ꞌemuya ꞌeguma manima luwaluwayo siula mwaꞌuteyo kaiwe ꞌalaꞌalata atayana ꞌenaya. 44 (-)
45 “Be wate ꞌeguma ꞌaeyo ꞌigie beꞌuyeyo ꞌilobwenena be ꞌuꞌupwa yaule. Nate nigeya ꞌana toꞌumalinamo ꞌeguma ma imu lopegoi ta yawasiyo boboꞌana ꞌuloba. Ta esi toꞌumali wawasae ꞌemuya ꞌeguma maꞌae luwaluwayo siula mwaꞌuteyo ꞌasagabugabu ꞌena. 46 (-)
47 “Matayo wate nadigega, ꞌeguma ꞌigie beꞌuyeyo ꞌuꞌiwa yaule tuga, manuna nigeya ꞌebweu wate ꞌana toꞌumalinamo ꞌeguma mamata ꞌebweꞌebweuyo ta Yaubada ꞌina ꞌebe loina ꞌuloba. Ta esi toꞌumali wawasae ꞌemuya ꞌeguma mamata luwaluwayo siula mwaꞌuteyo ꞌasagabugabu ꞌenaya. 48 Sena nina ꞌena kokowa ꞌediya ipwaipwa sisopisopila ataya, be wate kaiwe nigeya ꞌida kweu.
49 “ꞌEnega tomota maiboꞌadi ꞌawesabelulu ꞌida gieboboꞌanedi, nadigega ola masula ꞌigie boboꞌanena.
50  * Lu 14:34; Kol 4:6; 1 Te 5:13“Ola yage boboꞌana. Ta ꞌeguma ꞌana lotoona ꞌisasawala, nigeya sawesawenaya be ꞌiboboꞌana limana. ꞌEnega ꞌilobwenemi be ꞌimi bubuna taumi walotoona ꞌana dibidibi nadigega waeoboobobomemi ꞌebweuna ꞌebweuna ꞌenaya.”

*9:2: Mk 5:37

*9:7: Md 3:17; 2 Pi 1:16-18

*9:12-13: Mal 4:5; Ais 53:3

*9:23: Mk 11:23

*9:24: Lu 17:5

*9:31: Tomota Natuna: Yesu tauna ꞌieesena The Son of Man, ꞌana mwalatoi tomota tuga. Yesu taunamo ꞌieesena Tomota Natuna, ta ꞌina eꞌitao ꞌediyega tomota simwalatonina ꞌaene tauna Toꞌetoseyana Keliso.

*9:35: Mk 10:43-44; Lu 22:24

*9:36: Yo 13:20

*9:38: Num 11:27-29

*9:40: Lu 11:23

*9:50: Lu 14:34; Kol 4:6; 1 Te 5:13