11
Yesu ꞌina eꞌita sidasida manuna
(Madiu 6:9-13, 7:7-11)
ꞌEbweu tuta Yesu tebweuna sena ꞌebweuna ꞌena ꞌisidasida. ꞌIna sidasida mulinaya ꞌina tononoyao sieonena, sigwae, “ꞌInapwana, sidasida ꞌueꞌitama, nadigega Yoni ꞌina tononoyao sidasida ꞌieꞌitaꞌesedi.” ꞌEnega Yesu ꞌediya ꞌigwae, “Gete nadigega wasidasidaꞌesa, wagwae:
Tamama, ꞌamu esana ꞌaꞌamayabei, ta ꞌasideyo be ꞌoyo ꞌuda loinema. ꞌAma masula ꞌasiyata ꞌebweuna ꞌebweuna ꞌenaya ꞌuda ꞌebwaꞌebwaꞌema. Ta ꞌima bubuna toꞌumalina ꞌuda nuwataudi, manuna gosemao ꞌidi toꞌumalina ꞌemaya ꞌanuwataudi. Ta esi geyaꞌabo ꞌutootooma.
Ta Yesu wate ꞌediya ꞌiona, “Sidasida nina ꞌana mwalatoi gete nadigega. ꞌEguma yaita ꞌoyo ꞌebweu ꞌamu ꞌowaga niuniuwanaya ꞌimamai ꞌemuya ta nigeya ꞌebweu toꞌase ꞌemuya be ꞌuꞌebwaꞌe ꞌina loepaꞌala manuna, ꞌenega ꞌilobweneyo be gosiyayo ꞌena ꞌutatauya be ꞌuꞌawanoi, ꞌugwae, ‘Gosiyagu, sawesawenaya ꞌulemegu be beledi ꞌetoi ꞌuꞌebwaꞌegu, manuna ꞌebweu gosiyagu auwauna ꞌedasolega ꞌimai, ta nigeya ꞌebweu toꞌase ꞌeguya be ꞌenega ꞌida loepaꞌala.’ Be ꞌabo tai nina anuwa solanega ꞌimu ona ꞌieꞌisenawa be ꞌigwae, ‘Gosiyagu, geyaꞌabo ꞌoataꞌoata ꞌusaꞌusaꞌu, manuna manatugwao niꞌatu ꞌaꞌenoꞌeno, ta wate ꞌali yagibodena, ꞌenega nigeya sawesaweguya be yalemeyo.’ * Lu 18:5Ta ꞌabo ꞌiegagala ꞌemuya, tuga ꞌuda gewana, be ꞌenega ꞌida ꞌenotoolo be toꞌase ꞌimu sida nadigega ꞌida ꞌebwaꞌeyo. * Yo 14:13-16ꞌEnega yaemataluwemi, wada sidasida be Yaubada ꞌida ꞌebwaꞌemi. Wate wada ꞌebesa be ꞌenega wada loba, ta wada ꞌaukeke be ꞌenega ꞌali ꞌida gigege manumi. 10 Onaꞌaiꞌaila ꞌeguma tasisida, Yaubada ꞌiꞌebwaya ꞌedaya, be ꞌeguma taꞌebesa maꞌetamo taloloba, be wate ꞌeguma taꞌaukeke ꞌenega ꞌali ꞌida gigege.
 
11 “Ta mwaꞌadega ꞌomi gogama tamadiyao, ꞌeguma natumiyao iyana manuna sisisida, mwata waꞌebwaꞌedi? 12 Nai ꞌabo wate pou manuna sisisida, ganiyeya waꞌebwaꞌedi? Nigeya saꞌi! 13 Onaꞌaiꞌaila ꞌomi totoꞌumalimi, ta ꞌimi ꞌebwaya natumiyao ꞌediya niꞌatu wamwalamwalatoni ꞌaene yage boboꞌadimo waꞌebwaꞌebwaꞌedi. Nadigega wate Tamami galewaya ꞌina ꞌebwaya ꞌemiya boboꞌana wawasae, be ꞌabo wasisida ꞌenaya Yaluyaluwa Tabuna ꞌida ꞌebwaꞌemi.”
Yaita ꞌina waiwaiyega Yesu yaluyaluwa biꞌiyao ꞌiula apwesedi
(Madiu 12:22-30; Maki 3:20-27)
14  * Md 9:32-34Ta tuta nina Yesu ꞌebweu tai ꞌilobena, tauna yaluyaluwa biꞌi ꞌina guinuwega meyana ꞌilido ga nigeya ꞌida ona, ꞌenega Yesu yaluyaluwa biꞌi ꞌiula apwesena, ta ꞌenega tai nina ꞌiboboꞌana ga ꞌiona. Gote ꞌena tomota siꞌitenaya ga nuwadi ꞌiowana. 15 ꞌEnega ꞌaidi sigwae, “Yaluyaluwa biꞌi ꞌidi ꞌinapwana nina, Bielisibubi,* Bielisibubi: Yaluyaluwa biꞌiyao ꞌidi ꞌinapwana, ꞌebe matauta ta toꞌumalina, tauna Seitani ꞌana tolema, nai Seitani tauna. Lowa me Ekiloni sibwagobwago ꞌenaya. ꞌina waiwaiyega Yesu yaluyaluwa biꞌi ꞌiula apwesedi.” 16  * Md 12:38, 16:1Ta ꞌaidi wate Yesu sitoona be ꞌaene weꞌiweꞌiyaya ꞌebweu ꞌida guinuwe manudi, be sida ꞌawaꞌaiꞌaile ꞌaene ꞌina waiwai Yaubada ꞌenega ꞌimai.
17 Ta Yesu boda nidi ꞌidi nuwanuwa niꞌatu ꞌimwalatonina, ga ꞌieonedi, ꞌigwae, “Bielisibubi tauna gosenao geyaꞌabo ꞌipaꞌipaꞌidi.” Ta wate ꞌigwae, “ꞌEguma ꞌebweu ꞌebeloina ꞌenaya tomotai siweweyala be taudimo silosalosaiya, maꞌetamo ꞌebeloina nina ꞌineneta be ꞌibebeꞌu. Ta wate nadigega ꞌeguma ꞌebweu susu taudimo silosalosaiya maꞌetamo ꞌidi miya ꞌitoꞌumali. 18 Seitani wate nadigega ꞌeguma ma ina bodao taudimo silosaiya, ꞌiabe ꞌina ꞌebeloina nina ꞌibebeꞌu. Ta mwaꞌadega ga waona ꞌaene Bielisibubi ꞌina waiwaiyega yaluyaluwa biꞌi yaulaula apwesedi, 19 ta yaita sana ꞌina waiwaiyega ꞌomi yaluyaluwa biꞌi waula apwesedi? Bielisibubi ꞌenega, nai Yaubada ꞌenega? Gete manuna wanuwanuwa be wada mwalatoni ꞌaene yaita ꞌaboꞌagu. 20 Ta ꞌaboꞌagu esi Yaubada ꞌina waiwaiyega yaluyaluwa biꞌi yaula apwesedi, ꞌenega wada mwalatoni ꞌaene Yaubada ꞌina loina niꞌatu ꞌiapwesama ꞌemiya.
21 “Seitani nina tauna ꞌatuwa ꞌebweu tai waiwaina ta ma ina gwegwe saiya, ꞌina anuwa sinabwana ꞌiꞌitaꞌitaꞌiꞌisi be ꞌaene geyaꞌabo ꞌebweu yaita ꞌina gwegwe ꞌigiegie toꞌumaliye. 22  * Kol 2:15Ta ꞌabo ꞌebweu tai waiwai wawasae ꞌiapwesama, ꞌiabe tai nina ꞌipaꞌi be ꞌina gwegwe saiya nimanega ꞌiꞌewadi, ta ꞌina gwegweyao maiboꞌadi ꞌiꞌewadi be gosenao ꞌiꞌebwaꞌedi.
23 “ꞌEguma yaisigedi taudi nigeya ꞌagu tolemao, taudi ꞌagu talauwalao. Ta wate yaisigedi taudi nigeya maꞌegwao ꞌada paisewa egogonaya, taudi ꞌigu paisewa sigiegie toꞌumaliye.
Yaluyaluwa biꞌi ꞌiila limana tai solanaya
(Madiu 12:43-45)
24 “Ta ꞌabo yaluyaluwa biꞌi tai ꞌebweuna ꞌenega ꞌiapwesa, tai ꞌida boboꞌana, ta yaluyaluwa biꞌi nina ꞌiabe tuga ꞌatamanaya ꞌiadadana besobeso be ꞌina ꞌebe eyawaiꞌata ꞌiꞌebeꞌebese, ta geyaꞌabo ꞌilobaloba. ꞌEnega yaluyaluwa nina taunamo ꞌena ꞌigwae, ‘Nai ꞌana ꞌita yaila limana ꞌigu gimi ꞌebemiya ꞌena. 25 ꞌEnega ꞌiila ga ꞌebemiya nina ꞌilobena ꞌesasena ta gibugibubuna, 26 ꞌenega ꞌitauya ga yaluyaluwa site sebeni toꞌumali ꞌaiꞌailidi wate ꞌiꞌauꞌewedima ga maꞌenao silugu ꞌebemiya nina ꞌenaya, ga nada maꞌenao simiyana, ꞌenega tai nina ꞌina miya sigietoꞌumali ꞌaiꞌailena, lowa nigeya nadigega.
27 Nadigega Yesu ꞌionaꞌesa boda ꞌediya, ta ꞌebweu waine ꞌediyega ꞌenana sinabwanega ꞌibwau ga Yesu ꞌena ꞌigwae, “ꞌInapwana, waine nina tauna gamwanega ꞌienatunemu ta wate susunega ꞌususu, tauna togwausowala ꞌaiꞌaila.” 28  * Lu 8:21; Et 1:3Ta Yesu wate ꞌigwae, “Taudi esi ꞌabo Yaubada ꞌina ona sinonona ga ꞌenana siematamatanena, taudi togwausowala ꞌaiꞌaila.”
Yona tauna ꞌebweu ꞌebeꞌita ꞌedaya
(Madiu 12:38-42)
29 Ta niꞌatu boda nidi Yesu sitoolo ꞌoabuꞌoabuyena, ga ꞌilolagata ga ꞌediya ꞌigwae, “ꞌEpata gete ꞌomi toꞌumalimi! Nate ꞌalena weꞌiweꞌiyaya waꞌebeꞌebese, ta geyaꞌabo saꞌi weꞌiweꞌiyaya nidi waꞌitaꞌita. Nate namo Yona manuna wanuwaꞌiꞌisi, tauna tuga weꞌiweꞌiyaya manumi. 30  * Ion 3:4-10Manuna Yona ꞌina guinuwa ꞌenega me Ninibe simwalatonina ꞌaene tauna Yaubada ꞌenega ꞌimai. Nadigega wate ꞌaboꞌagu Tomota Natuna ꞌigu guinuwa ꞌediyega ꞌomi ꞌepata gete wada mwalatonigu ꞌaene Yaubada ꞌenega yamai.
31  * 1 Kin 10:1-10“Onaꞌaiꞌaila, ꞌasiyata bwaꞌomatana ꞌenaya me Siba ꞌidi kuwini ꞌida toolo be ꞌomi ꞌepata nimi gete ꞌieꞌewami, manuna waine nina ꞌedasolega ꞌimai Solomoni ꞌina ona sinasinapu sabi nonona, ta gete tuga ona sinasinapu wawasae wanonodi, ta ꞌomi geya nuwami wanonodi.
32 “Wate nadigega ꞌasiyata bwaꞌomatana ꞌenaya me Ninibe sida toolo be ꞌepata nimi gete sida eꞌewami manuna Yona ꞌediya ꞌiloguguya ga ꞌidi bubuna toꞌumalina ꞌediyega sisanaila, ta ꞌomi gete tuga loguguya boboꞌana wawasae niꞌatu wanonodi, ta nigeya wada sanaila.
Mayale onasemalimalina
(Madiu 5:15, 6:22-23)
33  * Lu 8:16“Nigeya ꞌebweu wate yaita mayale ꞌida loeꞌabi be ꞌida saꞌukwaiye gaulaya, nai gaeba ꞌagalaunaya, ta esiya ꞌebesaꞌu etaninaya ꞌida saꞌu be ꞌenega taudi anuwa ꞌana toluguyao ꞌida maedanidi.
34 “Manuna matayo bwalayo ꞌana mayale nadigega, be ꞌabo matayo ꞌesasena bwalayo maiboꞌana maemaedanina. Ta ꞌabo matayo toꞌumalina bwalayo wate maiboꞌana ꞌiguguyoi. 35 ꞌEnega ꞌuꞌitaꞌiꞌisiyo ꞌabona nai ꞌimu mayale ꞌiguguyoi. 36 Ta ꞌabo bwalayo maiboꞌana maedana ꞌena ꞌimiyami, ta nigeya ꞌebweu wate guguyoi ꞌenaya, maiboꞌana tuga maemaedanina, ꞌatuwa nadigega mayale sinabwana ꞌina maedana.”
Palisiyao be loina ꞌadi toanuganao Yesu ꞌiꞌenapaꞌalidi
(Madiu 23:1-36; Maki 12:38-40)
37  * Lu 14:1Ta Yesu niꞌatu ꞌina ona ꞌigumwala, ga ꞌebweu Palisi Yesu ꞌibwauyena be maꞌiyana siꞌaꞌa. ꞌEnega ꞌilugu ga ꞌimiyatowa ꞌebe ꞌeꞌai ꞌenaya. 38  * Md 15:1-2Ta Palisi nina nuwana ꞌiowana manuna Yesu ꞌiꞌitena nimana nigeya ꞌiꞌutuꞌutudi ta ꞌiꞌeꞌai. 39 Ta Yesu niꞌatu Palisi nina ꞌina nuwanuwa ꞌimwalatonina, ꞌenega ꞌena ꞌigwae, “ꞌOmi Palisiyao ꞌatuwa nadigega keiga be gaeba, manuna gwaumimo waꞌutuꞌutudi, ta solami ꞌimaa ꞌaiꞌaila ꞌanawala be bubuna toꞌumalidi ꞌediyega. 40 Waeuwauwa! Manuna nigeya wamwalamwalatoni ꞌaene gwaumi be solami ꞌadi tobubu Yaubada, 41 ta ꞌilobwenemi be ꞌatemi loꞌebwaꞌebwaya ꞌenega wada gieꞌesasadi be ꞌenega wada ꞌesasa ꞌaiꞌaila.
42 “Ta ꞌomi Palisiyao saꞌi nuwaꞌoleꞌolemi! Onaꞌaiꞌaila ꞌimi ꞌebwayadaita boboꞌana, manuna ꞌebwayadaita nina ꞌana loina maiboꞌana waꞌitaꞌiꞌita ꞌaiꞌailina, ꞌimi gwegwe sinabwadi be gidalidi ꞌediyega tupwana Yaubada waꞌebwaꞌebwaꞌe, nadigega mali pai be mali pai ꞌediyega. Ta esiya loina ꞌeluwa sinabwadi wanuwa pupuledi, nate Yaubada ꞌana oboboma ta loina palupalu. ꞌIlobwenemi be yage gete sinabwadi wada guinuwedi, ta wate geyaꞌabo yage gidalidi wanuwanuwa pupuledi.
 
43 “ꞌOmi Palisiyao nuwaꞌoleꞌolemi, manuna anuwa tapwalolo ꞌediya nuwanuwami be ꞌaene ꞌebemiya boboꞌadi ꞌediya wada miyatowa, ta wate nuwanuwami be ꞌaene tuta nina ꞌabo watautauya ꞌasaya tomota maiboꞌadi sida ꞌamayabemi.
44 “Onaꞌaiꞌaila saꞌi nuwaꞌoleꞌolemi, manuna ꞌatemi ꞌatuwa nadigega ꞌaliꞌali mapwatulidi, tomota ꞌediyega sitautauya ta nigeya simwalamwalatoni ꞌaene ꞌaliꞌali.”
45 Ta ꞌebweuna loina ꞌana toanugana Yesu ꞌieonena, ꞌigwae, “ꞌInapwana, ꞌimu onao gete ꞌediyega ꞌusinalima, aga?”
46 Ga Yesu ꞌena ꞌigwae, “ꞌOmi wate loina ꞌana toanuganao nuwaꞌoleꞌolemi, manuna tomota ꞌaaꞌaala mwaudi waꞌebwaꞌebwaꞌedi ta ꞌomi nigeya saꞌi wada tagwala be ꞌaaꞌaala nidi ꞌediyega wada lemedi.
47 “Nuwaꞌoleꞌolemi saꞌi, manuna wate palopita nidi tubumiyao siloemwawasidi ta ꞌomi ꞌadi ꞌaliꞌali ꞌediya ꞌadi ꞌebe nuwaꞌiꞌita waꞌabidi. 48 Yage gete ꞌenega tubumiyao ꞌidi loina waꞌawa boboꞌanena, be ꞌaene taudi palopitao siloemwawasidi, ta ꞌomi ꞌadi ꞌaliꞌali ꞌediya ꞌadi ꞌebe nuwaꞌiꞌita waꞌabidi. 49 Yage getedi manudi Yaubada ꞌina sinasinapu ꞌisaꞌuna, ꞌigwae, ‘ꞌEtamo ꞌaidi palopitao be ꞌigu tosimanao yaetunediwa, be ꞌaidi waloemwawasidi ta ꞌaidi wapaꞌidi.’ 50  * Nug 4:8; 2 Ia 24:20-21ꞌEnega ꞌepata getemi ꞌiabe eꞌisa maiboꞌana waloba palopitao nidi loeloemwawasidi gabula ꞌana ꞌebe eꞌale ꞌenega ga batuwa manudi, 51 nate Ebeli siloemwawasina ga ꞌenega siloeloemwawasa ga ꞌana laba Sakalaya ꞌina tuta ꞌenaya siloemwawasina Anuwa Tabu ta ꞌebe taliya gamwagamwanidiya. Onaꞌaiꞌaila, loemwawasa nidi maiboꞌadi ꞌadi eꞌisa ꞌepata getemi waloba.
52 “Ta ꞌomi loina ꞌana toanuganao saꞌi nuwaꞌoleꞌolemi, manuna sinasinapu ꞌana ꞌawa waꞌetobodena, ꞌenega ꞌomi nigeya sawesawenaya be walulugu, ta wate taudi nuwanuwadi be ꞌaene silulugu waꞌetobodedi.”
53  * Lu 6:11, 19:47, 20:19, 22:2Ta niꞌatu sena nina gote Yesu ꞌipilisinena, ga muliyega loina ꞌana toeꞌitao be Palisiyao sitootoo enaida yauna ꞌediyega 54 be ꞌaene mwaꞌadega be ꞌina onagesi sida loba be ꞌenega sida eꞌewa.

*11:8: Lu 18:5

*11:9: Yo 14:13-16

*11:14: Md 9:32-34

*11:15: Bielisibubi: Yaluyaluwa biꞌiyao ꞌidi ꞌinapwana, ꞌebe matauta ta toꞌumalina, tauna Seitani ꞌana tolema, nai Seitani tauna. Lowa me Ekiloni sibwagobwago ꞌenaya.

*11:16: Md 12:38, 16:1

*11:22: Kol 2:15

*11:28: Lu 8:21; Et 1:3

*11:30: Ion 3:4-10

*11:31: 1 Kin 10:1-10

*11:33: Lu 8:16

*11:37: Lu 14:1

*11:38: Md 15:1-2

*11:50: Nug 4:8; 2 Ia 24:20-21

*11:53: Lu 6:11, 19:47, 20:19, 22:2