9
Yesu tokweno ꞌebweu ꞌigie boboꞌanena
(Maki 2:1-12; Luke 5:17-26)
ꞌEnega Yesu wagaya ꞌigelu ga siabala limana ꞌina ꞌasaya. * Lu 7:48-49ꞌEnega ꞌebweu tokweno boda siꞌaalina ꞌina ꞌebeꞌeno ꞌenega ga simeꞌena Yesu ꞌenaya. Boda nidi ꞌidi emisa Yesu ꞌimwalatonina ga tokweno nina ꞌieonena, ꞌigwae, “Natugu, ꞌuda gwausowala, ꞌimu bubuna toꞌumalidi ꞌadi nuwatau niꞌatu ꞌulobedi.”
Ta ꞌaina loina ꞌana toeꞌitao Yesu ꞌina ona sinonona ga taudimo ꞌediya sieonaona, sigwae, “Yesu gete ꞌionaona oopaꞌala Yaubada ꞌenaya.”
ꞌIdi nuwanuwa Yesu niꞌatu ꞌimwalatonina ga ꞌieonedi, ꞌigwae, “Toꞌase manuna ꞌatemiyega wanuwanuwa toꞌumalina? Ta toꞌase wanuwena yada onae tai gete ꞌenaya be ꞌaene yada gwae, ‘ꞌImu bubuna toꞌumalina niꞌatu yanuwataudi’, nai yada gwae, ‘ꞌUtoolo be ꞌutatauya’? * Yo 17:2, 5:8Ta wada mwalatoni ꞌaene ꞌaboꞌagu Tomota Natuna ma igu loina baleꞌuya be tomota ꞌidi bubuna toꞌumalina yanuwataudi.” ꞌEnega tokweno nina ꞌieonena, ꞌigwae, “ꞌUtoolo be ꞌimu ꞌebeꞌeno ꞌuꞌaala be ꞌutatauya ꞌimu ꞌasaya.”
ꞌEnega tokweno nina ꞌitoolo ga ꞌitauya ꞌina ꞌasaya.
Ta boda nidi guinuwa gete siꞌitena ga ma idi ꞌamayaba Yaubada situpuna, manuna sana tauna Yesu ꞌana Togiewaiwai.
Yesu Madiu ꞌibwauyena
(Maki 2:13-17; Luke 5:27-32)
ꞌEnega Yesu sena gete ꞌipilisinena ga ꞌitauya, ga tai ꞌebweuna ꞌiꞌitena, ꞌana esana Madiu, takisi ꞌana anuwa ꞌebe paisewa solanaya ꞌimiyami, ꞌenega ꞌieonena, ꞌigwae, “Madiu, ꞌumuliyegu.” ꞌEnega Madiu ꞌitoolo ga Yesu ꞌimuliyena.
10 Muliyega anuwa ꞌebweu ꞌena Yesu ꞌilugu sabi ꞌeꞌai, ga takisi ꞌana toꞌewao be wate ꞌaidi totoꞌumalidi simai, ga Yesu ma ina tononoyao maꞌediyao simiyatowa.
11  * Lu 15:2, 19:7ꞌEnega ꞌaidi Palisiyao siꞌitena ga Yesu ꞌina tononoyao ꞌediya sienaida, sigwae, “Toꞌase manuna ꞌimi toeꞌita takisi ꞌana toꞌewao ta wate totoꞌumalidi ꞌaina maꞌenao siꞌeꞌai egogona?”
12 Ta Yesu ona gete ꞌinonona ga ꞌieonedi, “Taudi boboꞌadi geya nuwadi togileꞌoasa, ta toleꞌoasao esiya nuwanuwadi togileꞌoasa. 13  * Md 12:7; 1 Ti 1:15ꞌEnega ꞌilobwenemi be Yaubada ꞌina ona wanuwa sabwaleni Buki Tabu ꞌena ꞌigwae:
‘Nuwanuwagu ꞌatenuwaꞌoleꞌole, ta geya nuwagu taliya.’
Gete yamaiya nigeya topalupaludi manudi, ta esi totoꞌumalidi sabi lemedi.”
Yesu ꞌina ona ꞌebotana manuna
(Maki 2:18-22; Luke 5:17-26)
14  * Lu 18:11-12ꞌEnega Yoni ꞌina tononoyao simai ga Yesu sieonena, sigwae, “ꞌAboꞌama ta Palisiyao ꞌima tapwalolo manudi ꞌeꞌai ꞌenega ꞌaedidigula, ta mwaꞌadega ga ꞌenega ꞌoyo ꞌimu tononoyao nigeya siediedidigula?”
15  * Yo 3:29ꞌEnega Yesu onasemalimali ꞌiꞌebwaꞌedi, ꞌigwae, “Mwaꞌadega, kapekapeyana be ai ꞌana toyoꞌoyao sinuwamwau ꞌabo toai meꞌolotona maꞌediya sigwaugwausowala? Nai nigeya aga? Ta wanuwaꞌiꞌisi ꞌaene tuta ꞌimeemai be toai nina ꞌipilisinedi ꞌenega esi sinuwamwau be siedidigula, ta siꞌebotana.”
16  * 1 Ko 10:21; 2 Ko 6:16Ta ꞌebweu wate onasemalimali ꞌieonedi, ꞌigwae, “Nigeya sawesawenaya be kaleko auwauna senasenaminega ꞌoama kadekadelina tabwabwada, ꞌabona nai esabu nina ꞌiesabu toili. 17 Ta nigeya wate sawesawenaya be bwasi auwauna ta waiwaina tasiwa bwala ꞌebesiwa kadekadelina ꞌenaya. ꞌAbo gete nadigega taguinuwaꞌesei, bwasi ꞌina seseya ꞌenega bwala nina ꞌiesabu be bwasi ꞌitasiwa, ta ꞌenega ꞌebesiwa nina ꞌitoꞌumali. Ta ꞌilobwenena be bwasi auwauna ta waiwaina tasiwa ꞌebesiwa auwauna solanaya, be ꞌenega maiboꞌana boboꞌana.”
Yesu iine ꞌeluwa ꞌigie boboꞌanedi
(Maki 5:21-43; Luke 8:40-56)
18 ꞌEtamo Yesu ꞌionaona ta ꞌebweu toloina ꞌimai ga Yesu matanaya ꞌiꞌaetulasa, ta ꞌigwae, “ꞌInapwana, natugu mewainena niꞌa ꞌimwawasa, ta nuwanuwagu ꞌumama be oona ꞌuda gitoo be ꞌida toolo limana.”
19 Ta Yesu ꞌitoolo ga ma ina tononoyao toloina nina simuliyena, 20  * Md 14:36ta sitautauya, ga waine ꞌebweu lalana ꞌidaudau yakwala tuwelo ꞌediya mulidiyega ꞌimai ga Yesu ꞌana ꞌoama tupitupina ꞌigitoona, 21 manuna ꞌina nuwanuwa ꞌatenaya ꞌigwae, “ꞌEguma tuga Yesu ꞌana ꞌoama namo yagitoo yada boboꞌana.”
22  * Mk 10:52; Lu 17:19Ta Yesu ꞌisanaila ga waine nina ꞌiꞌitena, ta ꞌigwae, “Kagutoki natugu, ꞌimu emisa ꞌenega niꞌatu ꞌuboboꞌana.” Ta tuta gote ꞌenaya waine nina ꞌiboboꞌana.
23 ꞌEnega Yesu ꞌitauya ga toloina nina ꞌina anuwaya ꞌiapwesa ga ꞌiꞌitena todedoi sidedoi ta lololi ꞌana tomuꞌeyao lololi simuꞌemuꞌe, ga ꞌenadi ꞌisinabwa wawasae. 24  * Yo 11:11ꞌEnega Yesu ꞌieonedi, ꞌigwae, “Waapwesa! Gwama gete nigeya ꞌimwawamwawasa ta ꞌiꞌeno mwataya tuga.” Ta siedagiyena.
25 ꞌEnega boda nidi siapwesa ga Yesu ꞌilugu ga gwama nina nimanaya ꞌigiyaina ga mayawasina ꞌitoolo. 26 Muliyega ale gete ꞌiꞌelelewana sena maiboꞌana ꞌediya.
Yesu tomata kebokebo ꞌeluwa ꞌigie boboꞌanedi.
27  * Md 1:1Sena gote ꞌenega Yesu ꞌitautauya ta tomata kebokebo ꞌeluwa simulimuliyei ta sibwaubwau ꞌenadi sinabwana ꞌenega sigwaegwae, “Debida tubuna ye, ꞌuda ꞌatenuwa ꞌoleꞌoleyema!” 28 ꞌEnega anuwaya ꞌilugu ga tomata kebokebo nidi simai ꞌenaya ga Yesu ꞌieonedi, “Mwaꞌadega waemisegu ꞌaene sawesaweguya matami yagieꞌesasedi?”
Ga taudi sigwae, “ꞌInapwana, sawesawemuya.”
29  * Md 8:13, 15:28ꞌEnega matadi ꞌigitoodi ta ꞌieonedi, “ꞌImi emisa ꞌediyega matami sida ꞌesasa”, 30 ga matadi siꞌesasena. Ta Yesu loina paꞌalina ꞌiꞌebwaꞌedi, ꞌigwae, “Geyaꞌabo yaita ꞌena wasimasimanegu.”
31 ꞌEnega sitauya ga Yesu ꞌina loina sileꞌoena ta ꞌina guinuwa ꞌediya sisimana dadanena sena yauyauna ꞌediya.
Yesu kabaleya ꞌebweu ꞌigie boboꞌanena
32  * Md 12:22Ta Yesu ma ina tononoyao niꞌatu sitautauya ta, ꞌebweu tai yaluyaluwa biꞌiyao meyana sigibuninaya siꞌauꞌewenama Yesu ꞌena. 33 Ta ꞌenega Yesu yaluyaluwa biꞌi ꞌiula apwesena, ga tai nina ꞌiboboꞌana ga ꞌionaona. Ta pwalu ma idi gwausowala Yesu siꞌawa boboꞌanena, ta sigwae, “Nigeya ꞌebweu yaita ꞌina guinuwa gete nadigega tada ꞌitena Isileli solanaya.”
34  * Md 12:24; Mk 3:22Ta saꞌi Palisiyao silolagata ga sigwae, “Yaluyaluwa biꞌi ꞌidi ꞌinapwana ꞌina waiwaiyega Yesu yaluyaluwa biꞌi ꞌiulaula apwesedi, ta nigeya Yaubada ꞌina waiwaiyega.”
Yesu tomota ꞌiꞌatenuwa ꞌoleꞌoleyedi
35 ꞌEnega Yesu ꞌasa sinabwadi be gidalidi ꞌediya ꞌisakowasi, ta ꞌidi anuwa tapwaloloyao ꞌediya ꞌieꞌita ta ꞌiloguguya Yaubada ꞌina loina tetelina manuna, ta wate leꞌoasa yaudi ꞌediyega tomota ꞌigieboboꞌanedi.
36  * Md 14:14; Mk 6:34Ta pwalu ꞌiꞌitedi ga ꞌiꞌatenuwa ꞌoleꞌoleyedi, manuna ꞌadi mwauyao ꞌediyega nigeya ꞌadi tolemamo, ꞌatuwa sipi kwanikwanidi nigeya ꞌadi toꞌitaꞌiꞌitamo. 37  * Lu 10:2; Yo 4:35Ga ꞌina tononoyao ꞌieonedi, “Sesoi boboꞌana ta tosesoi ꞌomi puꞌepuꞌemimo, 38 ꞌenega Tonibagula ꞌenaya wasisida be topaisewao ꞌida etunedi ꞌina bagulaya sabi sesoi.”

*9:2: Lu 7:48-49

*9:6: Yo 17:2, 5:8

*9:11: Lu 15:2, 19:7

*9:13: Md 12:7; 1 Ti 1:15

*9:14: Lu 18:11-12

*9:15: Yo 3:29

*9:16: 1 Ko 10:21; 2 Ko 6:16

*9:20: Md 14:36

*9:22: Mk 10:52; Lu 17:19

*9:24: Yo 11:11

*9:27: Md 1:1

*9:29: Md 8:13, 15:28

*9:32: Md 12:22

*9:34: Md 12:24; Mk 3:22

*9:36: Md 14:14; Mk 6:34

*9:37: Lu 10:2; Yo 4:35