7
Yesu tolosaiyao ꞌidi toloina ꞌina ꞌaliꞌei ꞌigie boboꞌanena
(Madiu 8:5-13)
Ta Yesu ꞌina ona tomota ꞌediya niꞌatu ꞌigumwala, ga ꞌenega ꞌiapwesa ga ꞌitauya Kapaneumi ꞌenaya. ꞌAsa nina ꞌenaya, tolosaiyao taudi me Loma ꞌadi toanugana ꞌebweu, ma ina ꞌaliꞌei simiyami. Ta ꞌina ꞌaliꞌei nina ꞌioboboma ꞌaiꞌailena, ta tuta gete ꞌenaya ꞌileꞌoasa sinabwana, ta ꞌiabe ꞌimwamwawasa.
Ta toloina nina Yesu ꞌina mai alena ꞌinonona, ga me Yudia ꞌidi ꞌinapwanao ꞌaidi ꞌietunedi Yesu ꞌena, be sisisida be ꞌaene Yesu ꞌida mai, be ꞌina ꞌaliꞌei nina ꞌida gieboboꞌane. Ta ꞌinapwanao nidi niꞌatu simai Yesu ꞌena ga siꞌawanoi, sigwae, “ꞌInapwana, nuwanuwama ꞌuma be tatatauya be gosemai ꞌina ꞌaliꞌei ꞌebweuna ꞌileꞌoasa ꞌuda gieboboꞌane, manuna tauna tai boboꞌana, ta wate maiboꞌada me Yudia ꞌiobobomeda, ga ꞌida anuwa tapwalolo ꞌiꞌabina.”
ꞌEnega Yesu ꞌitagwala ga maꞌedi sitauya. Sitauya ga sena nina selabenaya siapwesa, ga toloina nina gosenao ꞌaidi wate ꞌietunedi Yesu sabi ꞌetobode. Ta simai Yesu ꞌenaya ga sigwae, “ꞌInapwana ꞌima toanugana ꞌigwae ꞌaene ꞌoyo tai sinabwayo ꞌenega nigeya ꞌilobwelobwene be ꞌululugu ꞌina anuwaya. Ta wate nigeya ꞌilobwelobweneyo be tauna maꞌiyayo ꞌedaya waelobaloba. Ta esi nuwanuwana ꞌaene ꞌuda onamo be ꞌenega ꞌina ꞌaliꞌei ꞌida boboꞌana. Ta wate ꞌenana gete nadigega ꞌigwae, ‘ꞌAboꞌagu loina yamwalamwalatoni, ta ꞌagu toloinao ꞌidi ona ꞌana toematamatana, ta wate ꞌigu tolosaiyao yaloiloinedi, ta ꞌeguma ꞌebweuna yaeonai “ꞌUtauya”, ꞌitatauya tuga; ta ꞌabo ꞌebweu wate ꞌena yagwae “ꞌUmai,” wate ꞌimama, ta ꞌabo ꞌigu topaisewa ꞌebweu yaeona be yagwae, “Gete ꞌuguinuwe”, ꞌida guinuwa tuga.’ ”
Gete ona nidi Yesu ꞌinonodiya ga nuwana ꞌiowana ꞌaiꞌaila, ta ꞌiasakowasi ga boda nidi simulimuliye ꞌieonedi, ꞌigwae, “Onaꞌaiꞌaila, nigeya ꞌebweu yaita wate yalobaloba me Isileli ꞌemiyega ꞌina emisa tai gete nadigega.”
10  * Yo 4:51ꞌEnega toepilialeale nidi siila limana toloina nina ꞌina anuwaya, ga nada ꞌaliꞌei nina silobena, niꞌatu ꞌiboboꞌana.
Kwabula ꞌebweuna natuna meꞌolotona mwawasega ꞌigietoolo limena
11 Ta nigeya tuta dudulana mulinaya, Yesu ꞌitauya ꞌebweu ꞌasa ꞌenaya, ꞌana esana Neini. Ta ꞌina tononoyao be wate boda sinabwana siꞌoayabuna. 12 ꞌImai ꞌasa selabenaya ga tomwawasa ma ꞌana toꞌaalao ꞌilobedi siapweapwesama ꞌasa nina ꞌenega. Tomwawasa nina kwabula natuna, ꞌebweunamo tuga. ꞌEnega kwabula nina boda sinabwana maꞌenao sitautauya sabi saꞌu ꞌaliꞌali.
13  * Lu 8:41-42, 49-55Gote ꞌena Yesu kwabula nina ꞌiꞌitena ga ꞌiꞌatenuwa ꞌoleꞌoleyena ga ꞌieonena, “Geyaꞌabo ꞌudedo.” 14 ꞌEnega ꞌinao ga tomwawasa nina ꞌana wadu ꞌigitoona ta toꞌaala nidi sitoolo enono. Ga Yesu ꞌigwae, “Tubuwau, ꞌutoolo.” 15  * 1 Kin 17:21-24Ta tubuwau nina ꞌitoolo ga ꞌiona. ꞌEnega Yesu tubuwau nina ꞌiꞌauꞌewena, ga sinana ꞌiꞌebwaꞌena.
16 Gote ꞌena tomotai nidi simatauta ga Yaubada situpuna, sigwae, “Palopita sinabwana niꞌatu gete ꞌiapwesama. Gete Yaubada ꞌina ayausa ꞌaboꞌada ꞌina tomotaiyao ꞌedaya.” 17 Gote ꞌena Yesu alena silelewanena Yudia maiboꞌana ta wate ꞌasa nidi selabenaya maiboꞌadi ꞌediya.
Yoni togiebapitaiso ꞌina ꞌebesa Yesu manuna
(Madiu 11:2-6)
18 Ta muliyega Yoni ꞌana tomuliyao ale gete sisimanena ꞌidi ꞌenaꞌi ꞌena. 19 ꞌEnega ꞌina tononoyao ꞌeluwa ꞌibwauyedi ga ꞌieonedi, ꞌigwae, “Watauya be ꞌinapwana nina waenaide, nai tauna Toꞌetosena nina manuna yaonaona, nai mali tai wate tada yamwa?”
20 Ta niꞌatu simai Yesu ꞌenaya ga sieonena, sigwae, “Yoni togiebapitaiso ꞌietunema ga ꞌamai sabi enaideyo, nai ꞌoyo Toꞌetoseyana niyo, nai mali tai wate ꞌayamwa?”
21 Tuta gete ꞌenaya Yesu ꞌetamo tuga toleꞌoasao ꞌadi leꞌoasao, be ꞌadi muyao, be yaluyaluwa biꞌi ꞌediyega ꞌigiegie boboꞌanedi, ta wate tomatakebokebo matadi ꞌigie ꞌesasedi. 22  * Ais 35:5-6; Md 15:30-31; Mk 7:32-37; Lu 5:12-13, 7:12-16ꞌEnega muliyega siteluwa nidi ꞌidi enaida Yesu ꞌieꞌisena, ꞌigwae, “Waila be Yoni ꞌena waemwasala yage nidi ꞌeguyega niꞌatu wanonodiya ta waꞌitedi, nate: tomatakebokebo matadi niꞌatu siꞌesasediya, tolopegoi niꞌatu siboboꞌana ga sitautauya, tolepelo bwaladi siboboꞌana limana, totenatui niꞌatu ona sinoono, tomwawasa sitoolo limana, ta wate togomabeso tetela boboꞌana niꞌatu sinonona. 23 ꞌEnega watauya be Yoni waeona be geyaꞌabo manugu ꞌienuenuwanaluwa, manuna ꞌabo yaita ꞌina emisa manugu nigeya ꞌineeneta, tauna ꞌida gwausowala.”
Yesu ꞌina simana Yoni manuna
(Madiu 11:7-19)
24 Yoni ꞌina tononoyao nidi siila, ta Yesu ꞌilolagata ga boda ꞌediya Yoni manuna ꞌisimana, ꞌigwae, “Lowa maiboꞌami sena mwatui daitaya watauya Yoni sabi nonona, ta toꞌase nuwanuwami be ꞌaene waꞌita? Nai nuwanuwami ꞌaene ꞌebweu pwatula sinabwana yagila ꞌiniuniuye waꞌita? 25 Nai ꞌebweu tai ma ꞌana ꞌoama esaesa sabi ꞌitana? Nai nigeya, manuna taudi ma ꞌadi ꞌoama esaesa toloina sinabwadi ꞌidi senaya simiyami ma idi gwausowala. 26 Ta toꞌase sana manuna ga watauya sena mwatui daitaya? Nai wanuwena ꞌaene ꞌiabe palopita ꞌebweu waꞌita, aga? Onaꞌaiꞌaila, tai nina waꞌitenaya palopitao ꞌisinabwa sinedi. 27  * Mal 3:1; Lu 3:2-6Yoni nina manuna lowa Yaubada ꞌina ona Buki Tabu ꞌena gete nadigega ꞌigimi simanena, ꞌigwae, ‘Gete ꞌigu toepilialeale yada etune matamuya ꞌitatauya be ꞌimu ꞌeda ꞌikakali.’ 28 ꞌEnega Yesu wate ꞌiona ga ꞌigwae, “Yoni tauna me baleꞌu maiboꞌadi ꞌisinabwa sinedi, ta maiboꞌadi taudi Yaubada ꞌina ꞌebeloina solanaya Yoni sisinabwa sinena.”
29  * Md 21:32ꞌEnega pwalu nidi ta wate takisi ꞌana toꞌewao Yesu ꞌina ona getedi sinonona ga Yaubada situpuna, manuna taudi lowa Yoni ꞌigie bapitaisoedi. 30 Ta esi Palisiyao be loina ꞌana tomwalatoiyao Yaubada ꞌina nuwanuwa siguitoyasena, ꞌenega geya nuwadi be Yoni ꞌigie bapitaisoedi. 31 ꞌEnega Yesu ꞌiona, “ꞌOmi ꞌepata gete mwaꞌadega yada loesawaꞌiꞌiꞌesa ꞌimi bubuna manuna?” 32 Nai yada gwae, ꞌomi ꞌatuwa nadigega gogama ꞌebe gimwane solanaya siesaesasala ta gosediyao ꞌediya sibwaubwau, sigwaegwae, ‘Gosemao, mwaꞌadega saꞌi ꞌaꞌabiꞌabi sinaa ta nigeya wada lausa, ta wate ꞌaꞌewaꞌewabamu ta nigeya wada dedoi.’ 33 Loesawaꞌiꞌi gete ꞌana mwalatoi ꞌaene, Yoni togiebapitaiso nina ꞌimai ga beledi nigeya ꞌiꞌeꞌai ta oine nigeya ꞌinumanuma, ta ꞌenega waona ꞌaene yaluyaluwa biꞌi Yoni ꞌigie kabaleyena? 34  * Lu 5:30Ta esi ꞌaboꞌagu Tomota Natuna yamai be yaꞌeꞌai ta yanumanuma, ta wate manugu walomugi, wagwaegwae, ‘Tai getei toꞌai ta tonuma diidiga, ta wate takisi ꞌana toꞌewao be ꞌaidi wate totoꞌumalidi ꞌiegosigosiyanedi.’ 35 Ta taudi tomwalatoi ꞌaiꞌaila maꞌetamo ꞌidi guinuwa boboꞌadi ꞌediyega mwalatoi ꞌaiꞌaila ꞌiapweapwesa.”
Totoꞌumalina ꞌebweu Yesu ꞌaena ꞌibunamina
36 ꞌEbweu tuta Palisi ꞌebweu, ꞌana esana Saimoni, Yesu ꞌibwauyena be maꞌiyana siꞌaꞌa. ꞌEnega Yesu ꞌilugu Palisi nina ꞌina anuwaya ga ꞌimiyatowa sabi ꞌeꞌai. 37 Ta ꞌasa gote ꞌenaya ꞌebweu waine totoꞌumalina ꞌimiyami. Waine nina niꞌatu ꞌimwalamwalatoni ꞌaene Palisi ꞌina anuwaya Yesu ꞌiꞌeꞌai. ꞌEnega bunama boboꞌana ma ꞌana atu boboꞌana wawasae ꞌimeꞌena, 38 ga Yesu deinaya ꞌitoolo ga ꞌidedoi ga mataselunega Yesu ꞌaena ꞌiepwasena, ga ꞌuyaꞌuyanega ꞌaena ꞌiloꞌiꞌilidi, manuna waine nina ꞌuyaꞌuyana dudulana, ta wate Yesu ꞌaena ꞌiꞌawamuidi ga bunama nina ꞌisiwena Yesu ꞌaenaya. 39 ꞌEnega Palisi nina taunamo ꞌena ꞌinuwanuwa kwaiya ꞌigwae, “Tai gete, ꞌeguma tauna palopita, ꞌida mwalatoni waine gete ꞌigitogitoona tauna totoꞌumalina.”
40 Ta Yesu ꞌilolagata ga ꞌigwae, “Saimoni, nuwanuwagu be ꞌebweu yage yasimane ꞌemuya.” Ga Saimoni ꞌigwae, “ꞌInapwana, to yage? ꞌUda eoneguma.”
41 ꞌEnega Yesu ꞌigwae, “ꞌEbweu toesaesa ta tomota ꞌeluwa ꞌigie lowagedi, ꞌebweuna ꞌina lowaga nadigega paibi analedi kina, ta ꞌebweu nadigega pipiti kina. 42 Ta siteluwa nidi nigeya sawesawediya be siyoyotula, ꞌenega toesaesa nina siteluwa nidi ꞌidi lowaga ꞌinuwataudi. ꞌEnega yaenaideyo, siteluwa nidi ꞌediyega yaita ꞌidi ꞌinapwana nina ꞌilokagutokiyena?”
43 ꞌEnega Saimoni Yesu ꞌina ona ꞌieꞌisena, ꞌigwae, “Nai tai nina tauna ꞌina lowaga sinabwana ꞌilokagutoki.”
Ga Yesu ꞌigwae, “O, onaꞌaiꞌaila.” 44  * Nug 18:4ꞌEnega ꞌisanaila waine nina ꞌenaya, ga ꞌigwae, “Saimoni, waine gete ꞌina guinuwa manugu ꞌuꞌitena, nigeya nadigega ꞌoyo. Manuna ꞌimu anuwaya yaluguma ta bwasi ꞌaegu ꞌana ꞌutu manuna nigeya ꞌuꞌebwaꞌebwaꞌegu, ta esi waine gete mataselunega ꞌaegu ꞌiꞌutudi ga ꞌuyaꞌuyanega ꞌiloꞌiꞌilidi. 45 Ta wate ꞌoyo aesota ꞌana ꞌawamui nigeya ꞌuguiguinuwe ꞌeguya, ta tauna esi ꞌigu maiꞌunuyega ꞌaegu ꞌiꞌawaꞌawamuidi. 46 Nigeya wate bunamega ꞌueoeoloigu, ta tauna esiya ꞌina bunamega ꞌaegu ꞌieoloidi. 47 Tauna ꞌina toꞌumalinao yaudi niꞌatu yanuwataudi, ꞌenega ꞌiobobomegu sinabwana, ta esi ꞌabo yaita ꞌina toꞌumalina gidalina be yanuwatau, ꞌina oboboma ꞌeguya wate gidalina.”
48  * Md 9:2-6ꞌEnega Yesu waine nina ꞌieonena, ꞌigwae, “ꞌImu toꞌumalinao niꞌatu yanuwataudi.”
49 Ta tomotai nidi taudi maꞌenao siꞌeꞌa, Yesu ꞌina ona sinonona ga taudimo ꞌediya silomugi, sigwae, “Yaita sana gete be ꞌaene toꞌumalinao ꞌinuwataudi?”
50 Ga Yesu esi waine nina ꞌena ꞌigwae, “ꞌImu emisa ꞌenega niꞌatu ꞌetoseyana ꞌulobena, ꞌenega ma imu gwausowala ꞌutauya.”

*7:10: Yo 4:51

*7:13: Lu 8:41-42, 49-55

*7:15: 1 Kin 17:21-24

*7:22: Ais 35:5-6; Md 15:30-31; Mk 7:32-37; Lu 5:12-13, 7:12-16

*7:27: Mal 3:1; Lu 3:2-6

*7:29: Md 21:32

*7:34: Lu 5:30

*7:44: Nug 18:4

*7:48: Md 9:2-6