18
Kwabula ꞌebweu ꞌina sidasida toloina ꞌebweuna ꞌenaya
* Kol 4:2ꞌEnega ꞌebweu ona semalimali Yesu ꞌiꞌebwaꞌedi be ꞌaene geyaꞌabo sidasida ꞌenega sineeneta. Gete nadigega ꞌigwae, “ꞌEbweu ꞌasa ꞌenaya toloina ꞌebweu sinabwana ꞌimiyami, tauna Yaubada nigeya ꞌida matautena ta wate tomota nigeya ꞌida ꞌamayabedi. Ta sena nina ꞌenaya wate ꞌebweu kwabula ꞌimiyami, ꞌenega tuta yauyauna kwabula nina ꞌiapweapwesa toloina nina ꞌena ta ꞌisidasida ꞌana lema manuna, ꞌigwae, ‘ꞌInapwana, ꞌagu talauwala ꞌenega ꞌuda ꞌetoseyegu.’
* Lu 11:5-9“Tuta ꞌebweuna ꞌebweuna nadigega ꞌina guinuwa, ta toloina nina geya nuwana be ꞌileme. Ga ꞌebweu tuta ꞌenaya toloina nina ꞌieꞌoataꞌoata, ꞌenega taunamo ꞌena ꞌigwae, ‘Tuwa tuga Yaubada nigeya yamatamataute ta wate tomota nigeya yada ꞌamayabedi, ta esi kwabula gete ꞌina mai limalimana ꞌeguya manuna yada leme ꞌana talauwala ꞌenega, ꞌabona nai wate ꞌagu ꞌoataꞌoata ꞌisaꞌu.’ ”
ꞌEnega Yesu wate ꞌieonedi, ꞌigwae, “ꞌInapwana gete ꞌina ona manuna wada nuwanuwa. Onaꞌaiꞌaila tauna tai toꞌumalina ta esi kwabula ꞌilemena. * Et 6:9-11Wate nadigega Yaubada ꞌiabe ꞌina tomotaiyao esiesinuwadi ꞌilemedi tuta nina ꞌabo siꞌawaꞌawanoi limalimana ꞌenaya, ꞌasiyata be boiboi ꞌediya, ta ꞌina lema nina palupaluna tuga ꞌida guinuwe ꞌediya.
“Ta mwaꞌadega ꞌomi wanuwena ꞌabo tuta nina ꞌaboꞌagu Tomota Natuna yailama baleꞌu gete ꞌena, ꞌeisa tomota ma idi emisa yalobadi sitoolo paꞌala?”
Palisi be takisi ꞌana toꞌewa ꞌidi sidasida
* Lu 16:15Tomota ꞌaidi sinuwena ꞌaene taudi palupaludi ta mali tomota nigeya, ꞌenega Yesu ꞌiona semalimaliyedi gete nadigega, 10 ꞌigwae, “ꞌEbweu tuta ꞌenaya tomota siteluwa silugu Anuwa Tabu ꞌena sabi sidasida Yaubada ꞌenaya. ꞌEbweuna Palisi ta ꞌebweuna takisi ꞌana toꞌewa. 11  * Md 23:23, 28ꞌEnega Palisi nina ꞌitoolo ga ꞌisidasida, ꞌigwae, ‘Yaubada ye, yalokagutoki ꞌemuya manuna ꞌaboꞌagu nigeya nadigega gosegwao ꞌidi bubuna, manuna taudi toꞌipwala diidiga be kabokabodi be loeloelatadi, ta wate ꞌaboꞌagu nigeya nadigega takisi ꞌana toꞌewa gote, 12 manuna wiki ꞌebweuna ꞌebweuna ꞌasiyata ꞌeluwa ꞌediya ꞌeꞌai ꞌenega yaedidigula, ta wate ꞌigu gwegweyao maiboꞌana ꞌenega tupwa yaꞌebwaꞌebwaya daite ꞌemuya.’
13 “Ta esi takisi ꞌana toꞌewa nina maꞌalenega ꞌitoolo ga ma ina omayamaya lumalumana ꞌitutuna, ta ꞌikopu sanamwaꞌuta ga ꞌisidasida, ꞌigwae, ‘Yaubada ye, niꞌatu ꞌumwalatonigu ꞌaene ꞌaboꞌagu totoꞌumaligu, ꞌenega ꞌuda ꞌatenuwa ꞌoleꞌoleyegu!’
14 ꞌEnega Yesu wate ꞌediya ꞌigwae, “Onaꞌaiꞌaila, tai gete ꞌina sidasida nina manuna ꞌana ꞌawaboboꞌana ꞌilobena Yaubada ꞌenega, ta esi Palisi nina nigeya. Manuna ꞌabo yaita tauna ꞌigituꞌeye ꞌiabe sida gimwaꞌute, ta ꞌabo yaita tauna ꞌigimwaꞌute sida gituꞌeye.”
Gogama Yesu ꞌiona obobomedi
(Madiu 19:13-15; Maki 10:13-16)
15 ꞌAina tomota natudiyao gidalidi simeꞌedi be ꞌaene Yesu ꞌida gitoodi, ta ꞌina tononoyao tomotai nidi siꞌitedi ga siꞌetobodedi.
16 Ta Yesu ꞌibwau egogonedi ga ꞌigwae, “Geyaꞌabo gogama waꞌetoꞌetobodedi ta esi wada tagwaledi be ꞌeguya sida mai. Manuna gogama getedi nadigega Yaubada ꞌina ꞌebeloina ꞌilobwene ꞌaiꞌailidi. 17 Manuna ꞌabo yaisigedi taudi geyaꞌabo gogama getedi nadigega ꞌidi emisa, geyaꞌabo saꞌi Yaubada ꞌina ꞌebeloina ꞌena silugulugu.”
Esaesa manuna
(Madiu 19:16-30; Maki 10:17-31)
18 Me Yudia ꞌidi toanugana ꞌebweu ꞌimai ga Yesu ꞌienaidena, ꞌigwae, “ꞌInapwana, yamwalamwalatoni ꞌaene ꞌoyo toeꞌita boboꞌana, ꞌenega toꞌase yada guinuwe be ꞌenega yawasigu ataya yada loba?”
19 Ga Yesu tai nina ꞌieonena, “Mwaꞌadega ga ꞌenega ꞌuꞌawa boboꞌanegu? Manuna nigeya ꞌebweu yaita boboꞌana, nate namo Yaubada. 20  * Sia 20:12-16Ta Yaubada ꞌina loinao niꞌatu ꞌumwalamwalatonidi, nate ꞌaene:
Geyaꞌabo loelata,
Geyaꞌabo loemwawasa,
Geyaꞌabo ꞌipwala,
Geyaꞌabo simana kabokabo,
Ta wate tamayo be sinayo ꞌuda ꞌamayabedi.”
21 Ga tai nina ꞌigwae, “ꞌIgu tuta gwamega ga batuwa loina nidi getedi yamuliya ꞌaiꞌailedi.”
22  * Lu 12:33ꞌIna ona gete nadigega Yesu ꞌinonona, ꞌenega ꞌigwae, “ꞌEbweuna yage namo ꞌilogegesemu, nate ꞌaene ꞌimu gwegweyao maiboꞌana ꞌuda egimwaneyedi be ꞌadi maisa togomabeso ꞌediya ꞌueguyaiyedi, ta ꞌenega ꞌumamai be ꞌumuliyegu be ꞌenega maꞌetamo ꞌimu esaesa galewaya ꞌuda loba.”
23 Ona gete tai nina ꞌinonona ta ꞌina esaesa sinabwana ꞌiegagalena, ꞌenega nuwana ꞌimwau ꞌaiꞌaila.
24 Ta ꞌina nuwamwau nina niꞌatu Yesu ꞌimwalatonina, ꞌenega tomota ꞌediya ꞌigwae, “ꞌAbo yaisigedi taudi ma idi esaesa sinabwana ꞌidi lugu Yaubada ꞌina ꞌebeloina ꞌenaya mwau wawasae. 25 Onaꞌaiꞌaila, kameli tauna yobai sinabwana, ꞌenega tupwana mwauna be siyaluma ꞌana lobwalena ꞌenega ꞌilulugu, ta esi toesaesao ꞌidi lugu Yaubada ꞌina ꞌebeloina ꞌenaya mwau wawasae.”
26 Boda nidi Yesu maꞌenao simiyami ona nina sinonona, ga sienaidena, sigwae, “ꞌAbo gete nadigega, yaita sana sawesawenaya be ꞌebe gwausowala ꞌiloba?” 27 ꞌEnega ꞌediya ꞌigwae, “Toꞌase tomota ꞌediya nigeya kapekapeyana, Yaubada ꞌena yage nidi kapekapeyadi.”
28 ꞌEnega Pita Yesu ꞌieonena, “ꞌInapwana, ta ꞌaboꞌama mwaꞌadega? Manuna niꞌatu ꞌima ꞌasao ꞌapilisinedi ga ꞌamuliyemu.” 29 Ta Yesu maiboꞌadi ꞌieonedi, ꞌigwae, “Yasimana palupalu ꞌemiya, ꞌabo yaisigedi ꞌomi ꞌimi ꞌasa nai mwanemiyao nai tasimiyao nai tamamiyao nai sinamiyao nai natumiyao wapilisinedi be Yaubada ꞌina loina ꞌena watagwalemi, 30 tuta gete ꞌena eꞌisa sinabwana waloba, ta wate tuta ꞌimeemai ꞌenaya yawasimi ataya waꞌewa.”
Yesu ꞌina ona mwawasa manuna
(Madiu 20:17-19; Maki 10:32-34)
31 Yesu site tuwelo nidi ꞌibwau egogonedi ga ꞌiailedi maꞌalenaya ga ꞌieonedi, “Gete tuga tatuꞌetuꞌe Yelusalema be yage nina maiboꞌana palopitao lowaenei siꞌetoladina ꞌaboꞌagu Tomota Natuna manugu ꞌiabe siapwesa be waꞌitadi. 32 Nugana sida ꞌebwayaegu taudi nigeya me Yudia ꞌediya, be sida tuyeyegu be sigie omayamayaegu be sigiwaligu, 33 ta wate balaeyega sisapigu, ta ꞌenega siloemwawasigu, ta ꞌasiyata ꞌetonina ꞌenaya mwawasega yatoolo limana.”
34 Ta ꞌina tononoyao nidi nigeya ꞌebweu wate ꞌina ona nina ꞌana nuwasabwalena ꞌediya ꞌilugulugu.
Yesu ꞌebweu tomatakebokebo ꞌigie boboꞌanena
(Madiu 20:29-34; Maki 10:46-52)
35 Ta niꞌatu Yesu Yeliko ꞌena ꞌialogedo, ga ꞌebweu tomatakabokebo ꞌedaya ꞌimiyami ta ꞌiesidasida mani be gwegwe manudi. 36 Yesu ma ꞌana bodao ꞌenadi ꞌinonona ta ꞌilosuyaena ga ꞌigwae, “Yaisigedi natedi?” 37  * Md 2:23ꞌEnega sigwae, “Yesu goma Nasaleta ꞌitautauya.”
38  * Md 1:1ꞌEnega tomatakebokebo nina ꞌibwau toila ga ꞌigwae, “Yesu ye, ꞌoyo Debida ꞌina susu, ꞌuda ꞌatenuwa ꞌoleꞌoleyegu!”
39 Ga taudi tomota nidi sinuganama tai nina siꞌetobodena, sigwae, “ꞌUlosaꞌu! Tuwa bwau!”
Ta tuga ꞌibwau toitoila ta ꞌigwae, “Debida tubuna ye, ꞌuda ꞌatenuwa ꞌoleꞌoleyegu.”
40 ꞌEnega Yesu ꞌitoolo ga ꞌieonedi be tai nina sida bwauyenama.
Ta niꞌatu ꞌimai ga ꞌienaidena, ꞌigwae, 41 “Toꞌase nuwanuwayo be yaguinuwe ꞌemuya?”
ꞌEnega ꞌigwae, “ꞌInapwana, kapekapeyana be matagu ꞌuda gieꞌesasedi?”
42 Ta Yesu ꞌigwae, “Gete tuga matayo ꞌida ꞌesasa, manuna niꞌatu ꞌimu emisa ꞌenega ꞌuboboꞌana.”
43 Gote ꞌena matana ꞌiꞌesasedi ga ma ina lokagutoki Yaubada ꞌenaya Yesu ꞌimuliyena. Ta boda nidi siꞌitenaya, ga maiboꞌadi Yaubada situpuna.

*18:1: Kol 4:2

*18:4: Lu 11:5-9

*18:7: Et 6:9-11

*18:9: Lu 16:15

*18:11: Md 23:23, 28

*18:20: Sia 20:12-16

*18:22: Lu 12:33

*18:37: Md 2:23

*18:38: Md 1:1