25
Paulo ꞌisida be Sisa ꞌena ꞌida etala
Pesito nina ꞌimai Sisalia, ga ꞌieꞌale ꞌina etoloina, ga ꞌasiyata ꞌetoi sigumwala ta ꞌituꞌe Yelusalema. Ta totaliya sinabwadi be me Yudia ꞌidi ꞌinapwanao simai, ga ꞌidi eꞌewa Paulo manuna sisimanena, * Gu 23:15ga Pesito ꞌena sisidasida waiwai sigwae, “Kapekapeyana be Paulo ꞌuetunenama Yelusalema, be bada ꞌaetala?” Ta ꞌidi nuwanuwa ꞌaiꞌaila nate, ꞌaene Paulo sida loemwawasi ꞌedaya, tuta nina ꞌabo ꞌimeemai.
Ta Pesito ꞌieona limedi, ꞌigwae, “Geyaꞌabo yatagwatagwala, ta esiya Paulo Sisalia deliya tuga ꞌida miyami, be ꞌiabe ꞌaboꞌagu yaiila Sisalia, ta ꞌabo nuwanuwami, ꞌenega ꞌimi toloinao maꞌegwao ꞌamwaꞌuta, be toꞌase ꞌimi eꞌewa Paulo manuna nada wada etala.”
Ta wiki ꞌebweuna ta tupwana namo ꞌediya ꞌimiyami, ta ꞌenega ꞌimwaꞌuta Sisalia, ta tomwa ꞌiulisinaya, ga etala ꞌana ꞌebemi ꞌena ꞌimiyatowa, ta ꞌiloina be Paulo sida meꞌena. * Gu 24:5-6, 13ꞌEnega Paulo ꞌimai, ga me Yudia nidi taudi Yelusalemega simwaꞌutamaya, sitoolo sakowasiyena, ta ꞌenega ꞌidi eꞌewa Paulo manuna sisimanedi, ma idi gamwasowala, ta yauna ꞌidi simana nidi nigeya ꞌadi ꞌaiꞌailamo.
Ta Paulo ꞌidi ona ꞌiula bodebodedi, ꞌigwae, “ꞌAboꞌagu nigeya me Yudia ꞌidi loina, nai Anuwa Tabu ꞌana loina, nai Sisa ꞌina loina yaleꞌoaleꞌoa.”
* Gu 24:27Ta Pesito saꞌi nuwanuwana be me Yudia ꞌida giegwausowalidi, ꞌenega Paulo ꞌieona limena, ꞌigwae, “Mwaꞌadega, nuwanuwayo be Yelusalema ꞌena ꞌututuꞌe, be ꞌamu eꞌewao gete manudi waetala mataguya?”
10 Ta Paulo ꞌigwae, “Geya nuwagu ꞌigu etala manuna me Yudia siloinegu, manuna nigeya ꞌebweuna toꞌase ꞌediya yagiegie loegesiye, ta gete niꞌatu ꞌumwalatonina. Ta esiya me Loma ꞌimi ꞌebe etala ꞌenaya yatootoolo, ta gete ꞌilobwenegu. 11 ꞌEguma nadigega ꞌaene ꞌaboꞌagu toleꞌoa loina be ꞌenega loegesi gete manuna ꞌilobwenena yada mwawasa, boboꞌana. Mwawasa nigeya yamatamatautei. Ta ꞌabo nigeya ꞌebweu ꞌigu toꞌumalina walobaloba ꞌidi eꞌewa ꞌediyega, nigeya ꞌilobwelobwene be ꞌuda ꞌebwayaegu ꞌediya, ta esi kini sinabwana, tauna Sisa, ꞌina etala nuwanuwagu.”
12 ꞌEnega Pesito nina ꞌiapwesa ga ꞌina tosinasinapuyao maꞌenao siꞌawagwae, ga ꞌiilama ma ina eꞌisa, ta ꞌigwae, “Boboꞌana, nuwanuwayo kini ꞌina etala, ꞌenega kini Sisa ꞌina etala ꞌena yada etuneyo.”
Kini Agalipa mamwanena siapwesama
13 ꞌAsiyata ꞌaina sigumwalaya, ga kini Agalipa mwanena Belinisi maꞌiyana Sisalia ꞌena siapwesa, sabi ona lokagutoki Pesito ꞌenaya. 14 Ga ꞌidi miyami ꞌasiyata yauna ꞌenaya, Pesito kini Agalipa ꞌena Paulo ꞌana eꞌewao ꞌisimanedi, ꞌigwaegwae, “Tai ꞌebweu gotei deliya Pilikesa ꞌipilisinena. 15 Tauna tai nina manuna, lowa Yelusalema ꞌenaya yamiyami, ta me Yudia ꞌidi totaliya sinabwadi be ꞌinapwanao ꞌeguya sisimanena, ta sisidegu ꞌaene yada loine ꞌina toꞌumalina manuna. 16 Ga yaeonedi yagwae, ‘Nigeya me Loma ꞌima bubuna nadigega ꞌaene tomota ꞌemiya ꞌatagwala ꞌimi loinao manudi, ta esi ꞌilobwenena be nugana etala tada guinuwa be ꞌimi eꞌewao be tauna ꞌina eyaseyase wada simana apwesedi.’
17 “ꞌEnega sideli egogonama gete ꞌena, ta nigeya yasoꞌisoꞌi, ga tomwa ꞌiulisina ga ꞌebemi etala ꞌena yamiyatowa, ta yaona, ga tai nina siꞌauꞌewenama. 18  * Gu 23:29Ta ꞌana toeꞌewao nidi sitoolo, ta ꞌigu nuwanuwa ꞌiabe toꞌase ꞌebweu ꞌina toꞌumalina manuna sisimana. Ta nigeya saꞌi, 19 ta taudi namo ꞌidi tapwalolo manuna sionaona, be ꞌebweu tai niꞌatu ꞌimwawasa, ꞌana esana Yesu, ta Paulo ꞌisimasimana ꞌaene Yesu nina mayawasina ꞌimiyami. 20 Ga ꞌaboꞌagu yaenuwanaluwa, mwaꞌadega be yage gete manuna yada loinaꞌesa, ꞌenega Paulo nina yaenaidena ꞌabo sawesawenaya ꞌitutuꞌe Yelusalema be nada sida etala.
21  * Gu 25:11-12“Ga Paulo nina ꞌiguitoyasa, ta Sisa ꞌina etala manuna ꞌisida. ꞌEnega yatagwalena ta deliya ꞌida miyami bemi, ꞌana laba ꞌeda ꞌaloba be yaetune Sisa ꞌena.”
22 Ga Agalipa Pesito ꞌieonena, “ꞌAboꞌagu wate nuwanuwagu be tai nina ina ona yada nono.”
Ta Pesito ꞌigwae, “Boboꞌana, gibwaꞌi yabwauyenama be ꞌioona.”
23  * Md 10:18ꞌEnega tomwa ꞌiulisina ga Agalipa be Belinisi simai, ma ꞌadi ꞌoama esaesa, ga anuwa ꞌebe deliegogona ꞌena silugu, ta boda saiya ꞌana toloinao be ꞌasa nina ꞌana ꞌinapwanao siaesotedi ma idi ꞌamayaba. Ta Pesito ꞌiloina ga Paulo siꞌauꞌewa luguyena.
24  * Gu 22:22ꞌEnega Pesito nina ꞌiona, “ꞌOyo kini Agalipa, be ꞌomi waegogonama maiboꞌami, tai gete waꞌitai. Tauna manuna me Yudia maiboꞌadi Yelusalema ꞌenega, be wate sena gete ꞌenega, sisidegu ta siona waiwai ꞌeguya, sigwae, ‘Tai nate mwawasa namo tuga ꞌilobwenena.’ 25 Ta nigeya ꞌebweu ꞌina loegesi yalobaloba be manuna ꞌida mwawasa, ta tauna nuwanuwana be ꞌida kini sinabwana Sisa ꞌena ꞌida etala, ꞌenega yaloina be yada etunena Sisa nina ꞌenaya.
26 “Ta nigeya ꞌebweu ꞌina loegesi manuna, be ꞌida ꞌinapwana Sisa ꞌena yada ꞌetoladi. Gete ꞌenega yaꞌauꞌewenama matamuya kini Agalipa, be ꞌomi wate maiboꞌami, be ꞌenega ꞌaene etala gete mulinaya ꞌina loegesi ꞌebweu taloba, be manuna yaꞌetoladi Sisa ꞌenaya. 27 Manuna nigeya ꞌana ꞌita boboꞌana ꞌabo tomiya yoniyonina ꞌebweu taetune, ta nigeya ꞌebweu toꞌase eꞌewa manuna taeꞌitae.”

*25:3: Gu 23:15

*25:7: Gu 24:5-6, 13

*25:9: Gu 24:27

*25:18: Gu 23:29

*25:21: Gu 25:11-12

*25:23: Md 10:18

*25:24: Gu 22:22