13
Yobai ꞌeluwena
* Et 17:3, 7, 12ꞌEnega yadunedune ga ꞌebweu wate yobai tauna olega ꞌituꞌema, kunanao ꞌadi yau sanau, ta bulubulunao ꞌadi yau sebeni, ta kunanao nidi maiboꞌadi ma ꞌadi peyaula esaesa, ta wate bulubulunao ꞌediya esana toꞌumalina siꞌetoladidi. Ta yobai nina yaꞌitena ꞌana ꞌita ꞌatuwa sipu, ta sinabwana, ta ꞌaenao ꞌadi ꞌita ꞌatuwa beya ꞌaedi, ta ꞌawana ꞌatuwa laiyoni ꞌawadi. Ta gimi yobai nina bweyabweyalina ꞌina waiwai yobai nina olega ꞌiꞌebwaꞌena, ta wate ꞌina ꞌebemi esaesa be ꞌina loina sinabwana ꞌiꞌebwaꞌena.
Ta yobai nina olega bulubuluna ꞌebweuna ꞌana ꞌita ꞌatuwa esiesilaena, ga niꞌatu mwawasega ꞌiboboꞌana limana. Ga gote ꞌena tomota maiboꞌadi nuwadi ꞌiowana ꞌaiꞌaila, ga yobai nina olega simuliyena. Ta wate tomota yauyaudi gimi yobai ꞌenaya sibwagobwago, manuna niꞌatu loina ꞌiꞌebwaꞌena yobai nina olega ꞌena. Ta wate yobai nina olega ꞌena sibwagobwago, ga sigwae, “Nigeya ꞌebweu yaita ꞌina waiwai yobai gete nadigega, be ꞌenega ꞌena ꞌida losaiya.”
Ta yobai nina niꞌatu tagwala ꞌilobena be yage toꞌumali wawasaedi ꞌida ꞌinanedi, ta wate ma ina loina nawalae potitu ꞌediya. ꞌEnega yobai nina Yaubada ꞌiꞌawa toꞌumaliyena, ga ꞌana esana be ꞌina sena ta wate galewa ꞌana tomiyanao ꞌiꞌawa toꞌumaliyedi.
* Et 11:7Ta wate tagwala ꞌilobena be ꞌaene Yaubada ꞌina tomotaiyao ꞌida losaiyedi be ꞌida ewaiwai, ta wate ma ina loina bodao maiboꞌadi ꞌediya, be susuyao be ꞌenanao maiboꞌadi ꞌediya, be ꞌebeloina maiboꞌadi ꞌediya. * Et 3:5Ta me baleꞌu yauyaudi maꞌetamo ꞌena sibwabwago, nate taudi ꞌabo nigeya ꞌadi esanao simiyami yawasi bukina solanaya, buki nina Lami nina siloemwawasina ꞌina buki, manuna buki gete solanaya taudi ꞌadi esanao lowaenei ꞌigimi ꞌetoladidi, ꞌenega muliyega baleꞌu ꞌimweluluina.
ꞌEnega ꞌabo ꞌomi yaita matenana ꞌida nono, 10  * Et 14:12manuna
“ꞌAbo yaita sigiyai, sida giyai tuga, ta wate yaita ꞌabo sisisaiya ꞌenega siloemwawasi, sida loemwawasa tuga.”
Ona gete ꞌenega Yaubada ꞌina tomotaiyao sida toolopaꞌala be sida etapewa waiwai.
11 ꞌEnega wate ꞌebweu yobai ꞌetonina yaꞌitena baleꞌuyega ꞌiapwesama, ta kunanao ꞌeluwa ꞌatuwa lami kunana, ta ꞌenana ꞌatuwa gimi yobai nina bweyabweyalina ꞌenana. 12 Ta yobai olega ꞌina waiwai maiboꞌana yobai auwauna ꞌiꞌebwaꞌena be ꞌaene tauna ꞌida loina, ta yobai olega ꞌida dunemo. ꞌEnega yobai nina auwauna me baleꞌu maiboꞌadi ꞌiloinedi, ga yobai olega ꞌena sibwagobwago, tauna lowa ꞌiesilae ga ꞌiboboꞌana limana. 13  * Md 24:24Ta wate edeedede ꞌiguinuwedi, nadigega kaiwe sabesabeluluna ꞌiguinuwena, ga galewega ꞌibeꞌuma baleꞌuya tomota matadiya. 14 Ta niꞌatu tagwala ꞌilobena be ꞌenega yobai nina olega matanaya edeedede nidi ꞌiguinuwedi, ga gote ꞌena me baleꞌu maiboꞌadi ꞌikaboedi. Ta ꞌina kabo nidi ꞌediya ꞌigwae, “Tokwalui ꞌebweuna wabubu, be ꞌana ꞌita ꞌatuwa yobai nina sisisaiyega ꞌiesilae, ga ꞌiboboꞌana limana.”
15 ꞌEnega sibubunaya ta yobai nina auwauna ma ina loina, ꞌenega tokwalui nina yawasina ꞌiꞌebwaꞌena ga sawesawenaya ꞌiona, ꞌenega ꞌiloina ꞌaene ꞌabo tomota nigeya ꞌena sibwagobwago, mwawasa sida loba. 16 Ta wate maiboꞌadi ꞌiloinedi, gidagidalidi be sinasinabwadi, toesaesao be gomabesoyao, ta wate ꞌinapwanao be topaisewao, be ꞌaene nima ꞌataidiya nai debadiya ꞌana weꞌiweꞌiyaya sida saꞌudi, 17  * Et 14:9-11ta ꞌediya loina paꞌalina ꞌisaꞌuna, be taudi ꞌabo weꞌiweꞌiyaya nina nigeya ꞌediya, geyaꞌabo wate sida egiegimwane, nai sigimwagimwane, ꞌana laba yobai nina ꞌana weꞌiweꞌiyaya siꞌewa bemi, nate ꞌana esana nai ꞌana numela. 18 Ta gete ꞌana mwalatoi ꞌimiyami be ꞌabo yaita ma ina mwalatoi yobai nina ꞌana numela ꞌida sawa, nate ꞌebweu tai ꞌana numela, sikisi analedi be sikisiti sikisi (666).

*13:1: Et 17:3, 7, 12

*13:7: Et 11:7

*13:8: Et 3:5

*13:10: Et 14:12

*13:13: Md 24:24

*13:17: Et 14:9-11