^
2 Tesalonika
Iesu aue esio me etaula aipolipoli ta kapuna atoa
Tau ngai ghelei saasakiaa inangari nipaopao ateva
Inangari niaisausiaa tani tingina akorokorongana
Pol ghe kolomila tau ngaiesoa ngatoa tani looloo sae mausiira
Niaulia ngaotu tale uunguaa tani nim toka
Pol ghe arangiseilala