2
Tau ngai ghelei saasakiaa inangari nipaopao ateva
Me tale maemaeaane kapuita Vau ngepona ateva Iesu Karisto, me nivelu eitauaa ita gheelei etana, ami kookolomiem, kapuimami etoa, tani rau mene nnangaili me emoiem tale taumattu la ue va nauna ateva Vau ngepona ateva ang ghe mae sio. La ghele ue va laghe nongoala tale inangari niaulia ngamuemua, o inangari laghe nongola, o inangari tale uru ngai taataraane va ghe kasula etaimami. 1 Tim 4:1; 1 Jon 2:18; 4:3.Am rau mene tau velu teva taumattu va ekameam tale teva ase salana, poli ia o nau eteva karika aue emae lomose ta nioghi vulu masi voto emae mua, me tau ngai ghelei saasakiaa inangari nipaopao ateva* tau ngai ghelei saasakiaa inangari nipaopao ateva Katoa uru ngai laghe pitila, la ghe pitila va tau ssavoto ateva. aue eotua, lo ateva elaolao tale salana nitturuu. Den 11:36; Esik 28:2.Aue eghelei runga salane God, me aue easaesaea tale voto akapaaili manga, me aue etoka tale alena ale manga ateva God, me aue eue va ia Goto ia.
Koti am ghe kkaluaala va nau aghe tokatoka teeiem aghe aauliaa isaa o voto etaimim. Me ia oia am rooroo tani kila va sa ateva egheelei rungainia, me aue vira otua tale nau eteva ang ghe suiela. Ta ia o tau ngai ghelei saasakiaa inangari nipaopao ateva ange tiuaala tani apasunga uunguaa sarasarakaniaane ghe aaisuliaa, me lo ateva egheelei rungainia aue etoka gheelei rungainia, lomose ta God aue eghaa velua. Ais 11:4; Aotu 19:15.Vara me aue eotu tau ngai ghelei saasakiaa inangari nipaopao ateva, Vau ngepona ateva Iesu aue uvi ematea tale aulao paane ateva, me eturungia tale mallangi maemaeaane ateva. Aotu 13:11-13.Maemaeaa ia o tau ngai ghelei saasakiaa inangari nipaopao ateva aue elao aitauaa tee sarasarakaniaane Satana, me aue eapasunga tale asease sarasarakana, niaimatoonga me mirikolo kamena, 10 me isaa akapa ase voto sesa tani kame lo atoa aue eraula. Aue eraula, poli laghe ratila tani aielousiaa koronna kiukiu kanna God me aue la ghele saanga. 11 Liuna avalua o me God aue eghelei savisavilaa nannaaira, me aue la aikaaiaa tale llo kamena. 12 Liuna avalua o me God aue eghelei niaisakei etaira, poli karika laghe aaiesoaa tale llo koronna, ta laghe masimasiaa llo sesa.
Inangari niaisausiaa tani tingina akorokorongana
13  2 Tes 1:3; Ips 1:4.Uunguaaimami tani kaili emasina ta God nau ekapa atoa poli mausiimim, kapuimami etoa, Vau ngepona ateva eaailousieinam. Ami kaakaili emasina ta God ta poli aitiutiu God ghe suitoongainamla va am saanga tale uunguaane Spiriti eteva, tani manga poli am ghe aiesoaala tale koronna kiukiu kanna God. 14 Ghe koloamla tani saanga tale masi kiukiu ami ghe poppooaa, liuna avalua o me am tee aue am ghaa mallangina ateva kapuita Vau ngepona ateva Iesu Karisto. 15 Liuna avalua o, kapuimami etoa, me am tingina akorokorongana, me am poso parasi voto ami ghe apasungaala etaimim, tale inangari am ghe nongola ta paaimami me tale uru ngai ami ghe pitila.
16 Aue ia kapuita Vau ngepona ateva Iesu Karisto, me God Tamaita ia, ghe aielousieinitala, me tale maamasinaane ghe tau mae sio inangari niasarasarakana tokatoka liu me masi voto emua etaita, 17 easarasarakana urunguitaniimim, me eaisausieinam tani ghelei isaa akapa masi niuungu me inangari.

2:3: 1 Tim 4:1; 1 Jon 2:18; 4:3.

*2:3: tau ngai ghelei saasakiaa inangari nipaopao ateva Katoa uru ngai laghe pitila, la ghe pitila va tau ssavoto ateva.

2:4: Den 11:36; Esik 28:2.

2:8: Ais 11:4; Aotu 19:15.

2:9: Aotu 13:11-13.

2:13: 2 Tes 1:3; Ips 1:4.