13
Ghaata kkena ateva ghe kauerekatila etapaa manu
Aotu 12:3; 17:3, 7-12.Me aghe tarala ghaata kkena ateva ghe pangusu sae mae etapaa manu erooroo kasangaulu (10) unna kom, ghaitu (7) uruna me kasangaulu kou nguru tale unna kom. Me kateva kateva uruna pitipiti asease inangari etoa tani auliaa va ia Goto ia. Den 7:4-6.Ghaata kkena ateva aghe taraiela marova lepod ateva, kkena nongina kkena beaa ngateva, me paane ateva nongina laeoni eteva. Otuena ateva ghe tau vella ia o ghaata kkena ateva tani ghaa sarasarakaniaane me matuutuliena. Aotu 17:8.Kateva uruna laghe avakovakoala me ghe mene masinala. Taumattu ngakapa atoa laghe ounala tani taraia me laghe usiela. Taumattu ngatoa laghe kakkauaa otuena ateva poli ghe tau lao sio matuutuliena ta ghaata kkena ateva, me laghe kakkauaa tee ghaata kkena ateva me laghe ue va, “See nongina ghaata kkena ateva? Me see erooroo tani aiuvii teeia me eapalaia?”
Den 7:8, 25; 11:36; Aotu 11:2.God ghe tau vella ghaata kkena ateva tani tau sae nannaane me ghe aauliaa saasakiaa ta God. Ghe gheelei aloannaane ghe antani ghelei ghe roola ghaatingaulu ghalua (42) ulana. Me ghe otila paane ateva, tani auliaa saasakiaa ta God, me tale ararina ateae, masalikina ateae, me lo atoa la tokatoka etana. Aotu 11:7.God ghe taula sarasarakana etana tani laa aiuuvii tee kapuna taumattu ngatoa God, me tani apalaila. God ghe taula sarasarakana tani muemua ararimangali ekapa atoa, me taumattu ngatoa me asease nisama atoa me tale anua atoa. Sams 69:28; Aotu 17:8; 20:12, 15; 21:27.Lo atoa la tokatoka tale kosa ateva la kakkauaa ghaata kkena ateva, lo atoa karika pitipiti arariira tale vuku maulue ateva unna ia natu sipsipi eteva, ia laghe uvi emateala tale aitiutiu tale kosa ateva.
Lo ateva talingane manee, aue enongo.
10  Jer 15:2; 43:11; Aotu 14:12.Arova see God ang ghe uela va elao tale ale mata voovoo,
aue elao tale ale mata voovoo.
Arova see God ang ghe uela va emate tale baenata ateva,
aue emate tale baenata ateva.
Nau isaa o ase voto ange lutulutu, kapuna atoa God aue la tingina akorokorongana ta God me la poso parasi aikaaiaaira.
Ghaata kkena ateva ghe kauerekatila tale kosa ateva
11 Vara me aghe tarala mene kateva tani ghaata kkena ghe kauerekatila tale kosa ateva, ghalua unna kom nongina natu sipsipi eteva, ghe samasama nonginaaili teva otuena. 12 Ghe aapasunga ngakapala sarasarakaniaane aitiutiu eteva ghaata kkena ta matane, me ghe gheleila taumattu ngatoa tale kosa ateva laghe kkauaala aitiutiu eteva ghaata kkena ia o laghe avakovakoala me ghe mene masinala. 13  Mat 24:24; 1 Ki 18:24-39; Aotu 19:20.Me ghe gheelei niaimatoongana atoa namungaili ila. Ghe kolola kura ateae epona liu ghe sio mae tale kosa ateva ta mata taumattu ngatoa. 14 God ghe tau lao sio sarasarakana etana tani ghelei isaa o niaimatootoonga tani aimatoonga sarasarakaniaane aitiutiu eteva ghaata kkena. Poli ghe gheelei isaa o niaimatootoongana, ghe saikamela taumattu ngatoa tale kosa ateva. Ghe sungilala tani atingina sae tootoo ateva tani oneoneaa ghaata kkena ateva ia o laghe avakovakoala tale baenata ateva me ie etokatoka. 15 God ghe tau vella ghaata kkena ateva tani tau lao sarasarakana tani tau lao maulue tale aitiutiu eteva tootoo me ia aue eaippooaa me eghelei lo atoa la tam aaloanna tani kkauaa tootoo ateva la mate. 16  Aotu 14:9-11; 16:2; 20:4.Ghe suusulungi ekapaila, ghauna me namuu, tue peipeiena me karika tue peipeiena, lo atoa karika la tokatoka tale aloannaaira me lo atoa la tokatoka tale aloannaaira, tani ghaa aimatootongana tale nimaira muenna atelange o ta patilakaira. 17 Aue karika teva eppoli me eaitauaa voto arova etam ghaa aimatootongana ateva, ia o ararina ateae ghaata kkena ateva o namba ngateva eaaimatoonga ararina ateae.
18 Tani kila isaa o voto, utani nanna ngamasina. Lo ateva taumattu masina nannaane erooroo tani nna ngamasina, me ekila tani ira namba ngateva, poli ia o namba ngateva unna ia taumattu ngateva. Unna namba ngateva toko va, ghaonomo ai, ghaonomongaulu me ghaonomo (666).

13:1: Aotu 12:3; 17:3, 7-12.

13:2: Den 7:4-6.

13:3: Aotu 17:8.

13:5: Den 7:8, 25; 11:36; Aotu 11:2.

13:7: Aotu 11:7.

13:8: Sams 69:28; Aotu 17:8; 20:12, 15; 21:27.

13:10: Jer 15:2; 43:11; Aotu 14:12.

13:13: Mat 24:24; 1 Ki 18:24-39; Aotu 19:20.

13:16: Aotu 14:9-11; 16:2; 20:4.