12
Vause ateva me otuena ateva
Kinatama niaimatootoongana ateva ghe kauerekatila elomarase. Vause ateva ghe aitiitii tale sinaka ateva, me ulana ateva ghe tokatoka tale pake lapalapa kkena, me kou nguru eteva ta uruna erooroo kasangaulu ghalua (12) katto etana. Maeka 4:10.Vause ateva ghe kakkaai natuna ateva. Nauna tani molenaa me ghe piipii etingina poli ghe anoonongi etingina ia. Den 7:7.Mene kateva niaimatootoongana ghe kauerekatila elomarase. Kinatama otuena ateva raeraeana ia, ghaitu uruna me unna kom kasangaulu me ghaitu kou nguru tale ghaitu uruna. Den 8:10.Ghe leeaala uina atiulu me ghe paru velu sio mae aiaakotolu etivilau pai tale katto atoa, me laghe katuu sio mae tale kosa ateva. Otuena ateva ghe tinginala emua ta vause ateva nau ange aloanna tani molenaa, poli ghe aaloanna tani olomi aliki eteva nau eteva elutu. Sams 2:9; Aotu 19:15.Vause ateva ghe molenaala aliki erighi taita ia, ia aue emuemua ngakapa anua atoa, me aue eposo aikkatuluira atiulu kingi etoa aeana ia. Me gharavaeataaili ta aliki eteva ensolo ateva ghe ghaaie saela epona liu tani toka tee God tale unna aitokatoka ateva king. Vause ateva ghe iloula ghe ssola tale voto ateva karika righi taumattu etana. God ghe aimanomanosieiniela va elaa toka etana, me aue eaitarainia erooroo kateva airari, ghalua ai me ghaonomongaulu (1,260) nau.
Jiud 9.Me niaiuvii eteae ghe tiuaala epona liu, Maekol me kapuna ensolo atoa laghe aiuvii teela otuena ateva me kapuna atoa tani ensolo. Poli otuena ateva karika sarasarakana ia, ia me kapuna atoa ensolo, laghe sau vella sio mae epona liu. Aitiutiu 3:1, 14; Luk 10:18; 22:31; Aotu 20:2.Kinatama otuena ateva laghe sau velue sio mae la kolokoloa va Raroai eteva me Satana, ghe kamela kosa akapa ateva, ia me kapuna ensolo atoa laghe sau velu eitaueinila sio mae tale kosa ateva.
10  Job 1:9-11; Sek 3:1.Me aghe nongola lingi ngalo ateva namungaili ia epona liu, ghe uela va,
“Isaa oia nisaanga, me sarasarakaniaane ararimangalina ateva God ange mae sio,
me aaitoiaane kapuna Mesaea ngateva.
Lo ateva eaatingina kapumami etoa tale niaisakei,
eaatinginaila tale niaisakei ta matane God, llaa me voo,
ia o laghe sau velue sio mae.
11 Laghe apalaiela
tale raena ateva natu sipsipi eteva,
me tale inangari eteva laghe aulia ngaotu.
Poli karika laghe annaala maamauluaaira,
karika laghe matautula tani mate.
12  Ais 44:23; 49:13.Liuna avalua o am masimasi lo atoa am tokatoka epona liu,
me nialousiusi aue etoka tale kosa ateva me paamanu eteva,
ta raroai eteva ang ghe sio mae etaimalua.
Sessaiaane namungaili,
poli ekilakila va nauna tukunaaili.”
13 Nau eteva otuena ateva ghe tarala va angila ghe sau velue sio mae tale kosa ateva, ghe usila vause ateva ghe molenaala aliki eteva taita ia. 14  Den 7:25; 12:7.Vause ateva laghe tau lao sio kaekaena alua nongina kaekae savaakoroara ateva va eloo elao tale voto ateva angila ghe aimanomanosieiniela va elaa toka etana karika righi taumattu etana. Me aue la aitarainia tale nau, nau etoa me pai kativilau tale nau eteva, me karika otuena ateva eroo tani ghaaia. 15 Otuena ateva ghe luela manu eteva tale paana ateva nongina ateo ateae eakaakalaa tani akalaa velu vause ateva. 16 Me kosa ateva ghe sausila vause ateva, me ghe otila paane ateva me ghe ropi ematiila ateo ateae, otuena ateva ghe lueiela tale paane ateva. 17  Aotu 11:7.Me otuena ateva ghe sessaieiliela ta vause ateva, ghe lao sio tani aiuvii tee natuna atoa vause ateva, lo atoa la aaimuli usi tee inangari nipaopao kanna God me la sarasarakana tani aimuli tee inangarina ateva Iesu. 18 Me otuena ateva ghe tinginala* otuena ateva ghe tinginala Kasina uru ngai laghe pitila laghe uela va aghe tinginala. elosamarra.

12:2: Maeka 4:10.

12:3: Den 7:7.

12:4: Den 8:10.

12:5: Sams 2:9; Aotu 19:15.

12:7: Jiud 9.

12:9: Aitiutiu 3:1, 14; Luk 10:18; 22:31; Aotu 20:2.

12:10: Job 1:9-11; Sek 3:1.

12:12: Ais 44:23; 49:13.

12:14: Den 7:25; 12:7.

12:17: Aotu 11:7.

*12:18: otuena ateva ghe tinginala Kasina uru ngai laghe pitila laghe uela va aghe tinginala.