20
Kateva airari (1,000) ninamanama
Aotu 9:1.Aghe tarala ensolo ateva ghe kupi ghoa mae epona liu ghe uunusi kii tale paka liu eteva karika aioghioghi etana me kinatama sene ateva. Aitiutiu 3:1; Aotu 12:9.Ghe kune atokala otuena ateva, ia o katu ngateva pei ngemua arau ia, ia Raroai ia me Satana etana, me ghe iri etokaiela va etoka ta kateva airari (1,000) ninamanama. Ensolo ateva ghe sau velue siola tale liu eteva karika righi aioghioghi etana me ghe kavati rungainiela me ghe llokimi ekorokoronganaiela, va karika emene kame anua atoa ta etani ruu kateae airari ninamanama. Me nau isaa o voto eruu me ensolo ateva evira tau velua tani ghelei voto tale aloannaane tale tukunaaili tuku nau erighi.
Den 7:9, 22, 27; 1 Ko 6:2; Aotu 13:17.Vara me aghe tarala uneira aitokatoka kingi etoa, me tau ngai toitoi etoa laghe tokatoka etaira. Isaa o taumattu God ghe taula sarasarakana etaira tani ghelei niaisakei. Me aghe tarala lo atoa laghe sai pulela aloira ta poli inangariira ta Iesu me inangarina ateva God. Karika laghe kakkauaa ghaata kkena ateva me tootoona ateva me karika laghe ghaala unna namba ngateva tale patilakaira me ta nimaira. Laghe sakesakela me laghe toka teela Karisto tani namuu me aitoiaa teeia tale kateva airari ninamanama. Ia o lo ateae nitotu tale nimate, aitiutiu ia. Matena akapa atoa, lo atoa karika laghe totula tale aitiutiu eteae nitotu, karika aue la sakesake lomosina ta kateva airari ninamanama eruu. Aotu 1:6.Niarangise aue etoka ta lo atoa ila tale aitiutiu eteae nitotu, me manga ila. Ta niaiaaghalua ateae nimate karika righi sarasarakaniaane ta ngetaira, ta aue la pristi ta God me ta Karisto me aue la toka tani aitoiaa teeia ta kateva airari ninamanama.
Airuuruu eteva niaiuvii
Nau eteva kateva airari ninamanama eruu, Satana aue ekupi ghoa tale karavusu, Esik 38:2, 9, 15-16.me aue elaa kasu see tani kame anua atoa tale aighoughou ghaata tale kosa ateva oia, la aseasela va Gog me Megog, aue la mae aitauaa tale kinatama niaiuvii eteae, oroieili ila nongina rira ateva elosamarra. 2 Ki 1:10.Me aue la lao aitauaa tale voto ateva namuu ia me mmaiina ia tani tingina talia masalikiira ateae kapuna taumattu ngatoa God, masaliki taatara ateae God eaielousieinia. Vara me kura ateae aue esio epona liu me aue eata akapaailiila. 10  Sams 11:6; Aotu 19:20; 21:8.Me ia o Satana ateva, tau nikamekame ia, aue la sau velue sso tale kinatama kura ateae me atu etoa ramerame ila, nongina laghe sau velu ssola ghaata kkena ateva me propete kamekame ateva, aue la mmarikana llaa me voo nau ekapa atoa.
Niaisakei eteae ta matena atoa
11 Vara me aghe tarala kinatama aitokatokane ateva king usousoanaaili ia, me lo ateva ghe tokatoka epona etana; kosa ateva me epona liu lalu ghe ilou emasaula ta ngetana, karika lalu ghe tarala righi liuirarua tani toka. 12  Den 7:9-10; Mat 25:31-46; Apos 17:31; 2 Ko 5:10; Aotu 13:8.Me aghe tarala taumattu ngatoa matena ila, katoa arariira manee me katoa karika, laghe tiitingina emua tale aitokatokane ateva king, vara me vuku etoa ghe otilala, me mene kateva vuku ghe mene otiela, vuku maulue ia. Vara me laghe tiuaala tani ghelei niaisakei ta lo atoa matena ila tale gheeleiaaira laghe piti ssola tale isaa o vuku. 13  Rom 2:6; 1 Pita 1:17; Aotu 2:23; 22:12.Elamana me Nimate me Hades laghe tau vella matena atoa tani lao tale niaisakei eteae, me kateva kateva taumattu ghe aisakei tale gheegheleiaane. 14 Vara me Nimate ateva me Hades laghe velulalue ssola tale kinatama kura ateae. Ia o kura ateae, aiaaghaluene ateae o nimate. 15 Me arova teva taumattu karika teae ararina tale vuku maulue ateva, ia o taumattu ngateva laghe velue ssola tale kinatama kura ateae.

20:1: Aotu 9:1.

20:2: Aitiutiu 3:1; Aotu 12:9.

20:4: Den 7:9, 22, 27; 1 Ko 6:2; Aotu 13:17.

20:6: Aotu 1:6.

20:8: Esik 38:2, 9, 15-16.

20:9: 2 Ki 1:10.

20:10: Sams 11:6; Aotu 19:20; 21:8.

20:12: Den 7:9-10; Mat 25:31-46; Apos 17:31; 2 Ko 5:10; Aotu 13:8.

20:13: Rom 2:6; 1 Pita 1:17; Aotu 2:23; 22:12.