25
Kiukiu niaimatoongana ateae ta kasangaulu aliki vause
Aotu 19:7; Luk 12:35.“Tale nau eteva o ararimangali ngepona liu eteva aue nongina kasangaulu aliki vause. Laghe ghaala kuraaira lam me laghe lao sio tani sou taita ateva elai. Ghalima etaira alokapakapa me ghalima alomasaanga. Alokapakapa atoa laghe saula kuraaira lam me laghe tam ghaa teela mene righi oeli. Alomasaanga nonga atoa laghe ghaala uneira oeli laghe kaola tale uneira aikaai oeli me laghe sau teela kuraaira lam. Taita ateva elai ghe tam rekataa parasila me laghe mangoola. Liuna avalua o me laghe asekanuela me laghe llusula.
“Elo matuaa voo me laghe aaore me laghe ue va, ‘Lo ateva elai ange reerekata! Am kupi ghoa mae me am ghoa soua!’
“Me aliki vause atoa laghe totula me laghe kanukanuaala kuraaira lam. Alokapakapa atoa laghe uela ta alomasaanga atoa va, ‘Am tau mae sio righi uneimim oeli etaimami ta kuraaimami lam ange palapala.’
“Laghe liula me laghe uela va, ‘Karika ami rooroo poli erau tam roo etaita. Am lao sio ta lo atoa ita polipoli etaira me am laa poli righi uneimim.’
10 “Nau laghe kasukasu elaolao tapaa salana, me taita ateva elai ghe rekataala. Llo ghalima aliki vause laghe aimanomanosiaala, laghe kupi eitauaa teeie ssola tale ninamanama ateae tale nilai eteae, me laghe kavatila atamana ateae.
11  Luk 13:25-27.“Vara me ghalima aliki vause laghe mene rekataala me ngila ghe kolokolo laghe ue va, ‘Namu ngateva, namu ngateva, otila atamana ateae me ami kupi sso.’
12  Mat 7:23.“Ghe liula me ghe uela va, ‘Aghaaulia ngakoronna etaimim va karika akilakilaiem.’ ”
13  Mat 24:42.Me Iesu ghe uela va, “Liuna avalua o me am tani anguu taatara poli karika am kilakila nau eteva me aoa ngateva.
Kiukiu niaimatoongana ateae ta tau ngai nongonongo anna atoa laghe ghaala viliki veu
(Luk 19:11-27)
14 “Ararimangali eteva epona liu aue mene nongina taita ateva ghe anna tani kasu me auena emene kiri mae, me ghe kolola kapuna tau ngai nongonongo anna atoa me ghe taula peina etaira. 15  Rom 12:6.Kateva ghe taula ghalima airari (5,000) gol koen me kateva ghalua airari (2,000) me mene kateva ghe taula kateva airari (1,000). Ghe tau roorooaa lao sio tale uunguaa kateva kateva erooroo tani ghelei me ghe kasula. 16 Lo ateva tau ngai nongonongo anna ghe ghaala ghalima airari arovaeaa ta ghe kasula tani uungu tale unna tani viliki veu me ghe mene ghaala ghalima airari. 17 Me lo tee ateva tau ngai nongonongo anna ghe ghaala ghalua airari, ghe mene ghaala ghalua airari. 18 Me lo ateva tau ngai nongonongo anna ghe ghaala kateva airari ghe lao sio me ghe laa kai sio liu eteva tapaa kosa me ghe aisuliaala unna viliki veu vauna ateva.
19 “Oroi nau ghe lange sio me vauira ateva tau ngai nongonongo anna atoa ghe rekatala me ghe anna tani tara llo laghe gheleila tale viliki veu ghe tau lao sio etaira. 20 Lo ateva tau ngai nongonongo anna ghe ghaala ghalima airari ghe lao tee sio mene ghalima ghe uunguaala, me ghe uela va, ‘Vau eteva! Ughe tau mae sio ghalima airari, me tarala, aghe uunguaala mene ghalima airari.’
21  Mat 24:45-47; Luk 16:10.“Vauna ateva ghe liula me ghe uela va, ‘Amasimasieinio, poli ugheelei emasina uunguaam. Poli ughe ghelei emasinala llo niuungu pisike, aue aghatokaio me uaitaraa oroi voto. Mae sio me umasimasi eitauaa teeieghi.’
22 “Lo tee ateva tau ngai nongonongo anna ghe ghaala ghalua airari, ie tee ghe lao sio me ghe uela va, ‘Vau eteva! Ughe tau mae sio ghalua airari me tarala, aghe ghaala mene ghalua.’
23 “Vauna ateva ghe liula me ghe uela va, ‘Amasimasieinio, poli ugheelei emasina uunguaam. Poli ughe ghelei emasinala llo niuungu pisike, aue aghatokaio me uaitaraa oroi voto. Mae sio me umae masimasi eitauaa teeieghi.’
24 “Vara me lo ateva tau ngai nongonongo anna ghe ghaala kateva airari ghe lao sio me ghe uela va, ‘Vau eteva, akilakila va io tau nisessaieili io, umukemuke voto utam pasapasa me ughaaghaa uiti karika ughe uungu aanasala etana. 25 Liuna avalua o me aghe matautula, me aghe lao sio tani kai me aghe aisuliaala unem viliki veu tapaa kosa. Tarala peim isaa toko.’
26 “Vauna ateva ghe liula me ghe uela va, ‘Io sesa tau ngai nongonongo anna io me mangoona io! Ukilakila poi va, amukemuke voto atam pasapasa me aghaaghaa uiti karika aghe uungu aanasala etana. 27 Ughe roola tani laa ghalokoi uneghi viliki veu, tale ale aialokoi viliki veu, me nau eteva aghe rekata, aue aghe mene ghaa me tee righi laghe mene saoaa sae.
28 “ ‘Liuna avalua o me am ghaala kateva airari etana me am tau lao ta lo ateva unna kasangaulu airari (10,000). 29  Mat 13:12; Mak 4:25; Luk 8:18.Poli see righi voto etana, aue God emene taula me aue eghaa oroi voto, me lo ateva karika righi voto etana, saa righi lutu voto etana, aue eghaa velu ekapa etana. 30  Mat 8:12; Luk 13:28.Am sau velu ghoala mangoona ateva tau ngai nongonongo anna eleka. Aue la vella ghoa tale kinatama saurrom ateva, me aue la ghoa toka ngangngala me la aingeresia ngalungaluira.’
Sipsipi etoa me meemee atoa
31  Mat 16:27; 19:28.“Nau Natuna ateva Taumattu ngateva emae tale mallangina ateva tee me kapuna ensolo atoa,* ensolo atoa Katoa uru ngai laghe pitila, laghe pitila ensolo manga atoa. aue etoka tale aitokatokane ateva king eaapasunga matuutulienaane. 32  Esik 34:17; Aotu 20:11-13.Taumattu ngakapa atoa tale patunganua akapa atoa tale kosa ateva oia aue la mae velu eitauaa etana me aue epolaila nongina aitoi sipsipi eteva epolapola sipsipi etoa me meemee atoa. 33 Aue eatingina sipsipi etoa ta pai muenna ativilau me meemee atoa ta pai uaise ativilau.
34 “Me king aue eue ta lo atoa tale pai muenna ativilau va, ‘Am mae sio, Tamaghi ghe arangiseiemla. Ta ararimangali eteva ange kaakaluimi ia, tale nau eteva ghe tiuaala emua arau nau God ghe gheleila kosa ateva oia. 35  Ais 58:7.Poli nau aghe maamaloo am ghe tautau mae inana etaghi, me nau aghe anna tani ropi am ghe aaropiropieghi, nau ouna aghi tale masalikiimim am ghe ghaaieghi lao tanganueimim. 36 Nau karika ghinnanighi am ghe tautau mae ghinna etaghi. Nau aghe iisiki am ghe aaitarainaghi, aghe tokatoka tale ale mata voovoo am ghe mae taataraieghi.’
37 “Me ghulughuluena atoa taumattu aue la kolomia va, ‘Vau ngepona, lovisaa ami ghe taraiola ta ughe maamaloo me ami ghe anginiola, me ughe anna tani ropi me ami ghe tau aatu me ughe ropila? 38 Lovisaa ouna io tale masalikiimami me ami ghe ghaaio lao sio tanganuemami, o karika ghinnanim me ami ghe tau aatu ghinna? 39 Me lovisaa ami ghe taraiola ughe iisiki me ughe tokatoka tale ale mata voovoo me ami ghe atu taataraio?’
40  Nitoka 19:17; Mat 10:42; Mak 9:41.“Me king aue eliu me eue etaira va, ‘Aghaaulia ngakoronna etaimim va, saa voto am ghe gheelei tee kateva nengaghi aliki mela ia, am ghe gheelei etaghi.’
41  Mat 7:23.“Me aue eue ta lo atoa tale pai uaise ativilau va, ‘Am kasu emasalikaala etaghi, nikasikiena etaimim, me ngam laolao tale kura ateae tokatoka liu ia God ghe aimanomanosieiniela ta Satana me kapuna ensolo atoa. 42 Poli aghe maamaloo karika am ghe tautau mae inana etaghi, me nau aghe anna tani ropi karika am ghe aaropiropieghi. 43 Ouna ieghi tale masalikiimim, karika am ghe aaikoloainaghi. Karika ghinnanighi, karika am ghe tautau mae righi ghinnanighi. Aghe iisiki me aghe tokatoka tale ale mata voovoo karika am ghe aaitarainaghi.’
44 “Aue la kolomi va, ‘Vau ngepona, lovisaa ami ghe taraiola ughe maamaloo me ughe anna tani ropi me ouna io tale masalikiimami? Me lovisaa karika ghinnanim me ughe iisiki me ughe tokatoka tale ale mata voovoo me karika ami ghe sausiola?’
45 “Aue eliu etaira va, ‘Aghaaulia ngakoronna etaimim va, nau karika am ghe gheelei ta kateva nengaghi aliki mela ia, isaa o voto, am ghe tam gheelei etaghi.’
46  Den 12:2; Jon 5:29.“Me aue la lao tale sesa nimmarikana ateva tokatoka liu ia me ghulughuluena atoa aue la lao tale maulue ateva tokatoka liu ia.”

25:1: Aotu 19:7; Luk 12:35.

25:11: Luk 13:25-27.

25:12: Mat 7:23.

25:13: Mat 24:42.

25:15: Rom 12:6.

25:21: Mat 24:45-47; Luk 16:10.

25:29: Mat 13:12; Mak 4:25; Luk 8:18.

25:30: Mat 8:12; Luk 13:28.

25:31: Mat 16:27; 19:28.

*25:31: ensolo atoa Katoa uru ngai laghe pitila, laghe pitila ensolo manga atoa.

25:32: Esik 34:17; Aotu 20:11-13.

25:35: Ais 58:7.

25:40: Nitoka 19:17; Mat 10:42; Mak 9:41.

25:41: Mat 7:23.

25:46: Den 12:2; Jon 5:29.