9
Mak 13:30.“Aghaaulia ngakoronna etaimim va katoa etaimim oia am tiitingina, karika aue am mate me aue am tara ararimangalina ateva God emae tee sarasarakaniaane.”
Taataraane Iesu ghe aikolikoliaala
(Mat 17:1-13; Luk 9:28-36)
2 Pita 1:17-18; Apos 3:22.Ghaonomo (6) nau ghe lange sio me Iesu ghe kolola Pita, Jeimis me Jon, me ilaata nonga laata ghe saela tale motouru eteva saesaenaaili ia. Taataraane Iesu ghe aikolikoliaala ta matairotolu, me ghinnanina ghe mallangala me ghe usousoanaailiila, karika poi teva taumattu tale kosa ateva erooroo tani pora kalio va ghe uso avalua o. Me lotolu ghe tarala Elaija me Moses lalu ghe kauerekatila me lalu ghe tiuaala tani sama tee Iesu.
Pita ghe uela ta Iesu va, “Tisa, masinaaili ta ita tokatoka oia. Angatolu ghelei kotolu ale paapali — kateva alem ia, me kateva alena ia Moses, me kateva Elaija.” (Pita me kapuna alua lotolu ghe matautu saasakiaala, me ghe tam kilala va sa arighi voto tani auliaa.)
Me karaane ateva ghe mae sio, me tootoona ateva ghe akoulala, me lingi ngalo ateva elome tale karaane ateva ghe uela va, “Natughu eteva oia, aghaailousiangailiia. Am nongoa.”
Arovaeaata ta vara lotolu ghe mene taatara, me lotolu ghe luula mene ghalua. Lotolu ghe aaitaraa, me lotolu ghe tara nongala Iesu.
Nau laghe mae siosio tale motouru, Iesu ghe ttoieinilotolla va la rau mene auliaa ta toa saa llo laghe tarala lomosi ta Natuna ateva Taumattu ngateva etotu tale nimate. 10 Lotolu ghe nongo usilaala voto ghe ppooaala ta ngetairatolu, me vara lotolu nonga me ngilotolu ghe aikolomieinilotolu va vaalua me euela va etotu tale nimate.
11  Mal 3:1.Me disaepolo kotolu lotolu ghe kolomila Iesu va, “Vaalua me tau ngai aapasunga ngatoa tale inangari nipaopao la ue va Elaija aue etani muemue mae?”
12  Mal 4:5-6; Sams 22:1-18; Ais 53:3.Iesu ghe liula me ghe uela va, “Elaija aue emae amuemue tani ghelei emasina akapa voto. Me vaalua me Uru ngai Manga ateva eue tee va Natuna ateva Taumattu ngateva aue eghaa oroi voto sesa me aue la ratia? 13  Mat 11:14.Aghaauliaa etaimim va Elaija ang ghe mae sio, me taumattu ngatoa ngeila ghe ghelei ekapala saa llo voto laghe anna tani ghelei etana, nongina Uru ngai Manga ateva eaauliaa.”
Iesu ghe ghelei emasinala taita arighi
(Mat 17:14-20; Luk 9:37-43)
14 Nau laata ghe sio mae tani mene tara katoa disaepolo, laghe tarala oroieili taumattu laghe tomtomla, me tau ngai aapasunga ngatoa tale inangari nipaopao laghe aissakeana teeila tale inangari. 15 Nau taumattu ngatoa laghe tarala Iesu, ila akapa laghe soghieiniela, me laghe iloula tani laa soua.
16 Iesu ghe kolomilala va “Sa ateva am aaissakeana teeia?”
17 Kateva elome tale uta taumattu ngatoa ghe liula me ghe uela va, “Tisa, amaeaa sio natughu eteva etam, poli raroai eteva etokatoka ta ngetana egheeleia karika esamasama. 18 Nau epoopotainia me usouso paane eghooa me eaaingeresa ngalungaluna me ekakkarakeana. Akolomila kapum disaepolo atoa va la suu velu raroai eteva etana, me karika la roola.”
19 Iesu ghe liula me ghe uela ta taumattu ngatoa va, “Am lo atoa oia taumattu, karika righi uneimim niaikaaiaa, ghaisaa ta aue atoka teeiem? Me aue ghaisaata ta aue atoiem va am aiesoaa? Am maeaa sio aliki eteva etaghi.”
20 Laghe maeaa sio aliki eteva ta Iesu, me nau raroai eteva ghe tarala Iesu ghe gheleila me aliki eteva ghe tiuaala tani oo, me ghe ghelei ekatungiela, me ghe tiuaala tani vilieinia tapaa kosa, me usouso paane ghe ghooa ta paane.
21 Iesu ghe kolomila tamane aliki eteva va, “Lovisaa isaa oia voto ghe tiuaala etana?”
Tamane ghe liula me ghe uela va, “Nau aliki aarau. 22 Oroiaata raroai eteva eanna tani uvi ematea. Egheeleia ekaakatuu saoaa tale kura, me tale manu va earropia. Ualousiusi teeiengalua, me usausiengalua arova urooroo.”
23  Mat 21:21; Mak 11:23.Iesu ghe liula me ghe uela va, “Vaalua me uue va, ‘Arova urooroo?’ Poli lo ateva eaaikaaiaa, erooroo tani ghelei ekapa voto.”
24 Arovaeaata ta tamane aliki eteva ghe sama anamuula me ghe uela va, “Aghaaikaaiaa; me uasarasarakana uneghi niaikaaiaa.”
25 Nau Iesu ghe tarala va taumattu ngatoa ngeila ghe maemae akalakalanginaaili etana, me ghe paola raroai eteva; ghe uela va, “Raroai volovolongina me paavoo ateva, aghaauliaa etam va kupi vulu ghoa mae aliki eteva, me auena urau mene laa kupie sso.”
26  Mak 1:26.Raroai eteva ghe piila me ghe gheleila aliki eteva ang ghe oo, me ghe kupi vulue ghoala. Aliki eteva taataraane nonginaaili va ghe matela, oroi taumattu laghe taraiela laghe annaa va ang ghe matela. 27 Iesu ghe kunela nimane atelange me ghe sausiela tani tingina, me ghe tinginala.
28 Nau Iesu me kapuna disaepolo atoa laghe lao sio elo ale me ila nonga laghe tokatoka, me ngeila ghe kookolomi Iesu va, “Vaalua me ami karika ami roola tani tiu velu raroai eteva?”
29 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Nikokkolomi sae* Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va, Nikokkolomi sae me ninae. nonga ateva erooroo tani tiu velu ia o ase lo ateva raroai. Karika mene tikirighi salana.”
Aiaaghaluene Iesu ghe uela va aue emene totu
(Mat 17:22-23; Luk 9:43-45)
30  Jon 7:1.Laghe kasu vulila masaliki eteae o, me laghe lao tee sio eGalilii, me karika ghe mene anna va teva taumattu ghe kilaia, 31  Mak 8:31; 10:32-34.poli ghe poppooaa tani apasunga ta kapuna disaepolo atoa, me ghe ue etaira va, “Natuna ateva Taumattu ngateva ngeila tautauela ta nimaira taumattu ngatoa, me aue la uvi ematea, me vara kotolu nau elange me aue emene totu.” 32  Luk 9:45.Karika aloira ghe masaangaala llo ghe auliaala, me laghe maamatautu tani kolomia.
Tani see namuu ia?
(Mat 18:1-5; Luk 9:46-48)
33 Iesu me kapuna disaepolo atoa laghe lao sio eKapenium. Laghe kupi ssola tale ale ateva me Iesu ang ghe kookolomila va, “Sa ateva am aissakeana teeia tapaa salana?” 34 Karika laghe aisauaala, poli nau laghe maemae tapaa salana, laghe aaissakeana va tani see etaira namuu ia.
35  Luk 22:24-26; Mat 20:25-27; Mak 10:43-44.Iesu ghe toka siola me ghe kolo aitauaala kapuna disaepolo atoa me ghe uela va, “See eanna va emuemue, etani gheleia eairuuruu, me etau ngai uungu ta mene katoa.”
36 Me ghe ghaala aliki erighi me ghe atinginaiela elome etaira, me ghe vaghuiela, me ghe uela etaira va, 37  Mat 10:40.“See eannainaghi me eaikoloa aliki etoa, eaaikoloainaghi, me lo ateva taumattu eaikoloainaghi, karika va eaaikoloainaghi nonga, ta eaaikoloa tee Tamaghi ghe sungieghila tani sio.”
See karika aissaniita ia, kapuita ia
(Luk 9:49-50)
38 Jon ghe uela va, “Tisa! Ami tarala taumattu ngateva etiutiu velu raroai eteva tale ararim ateae, me ami paoala va eruu poli karika va ita me ia.”
39 Iesu ghe uela etaira va, “Am rau mene paoa, poli lo ateva taumattu eghelei mirikol tale ararighi eteae karika aue ailuilui tani auliaa teeieghi righi voto sesa, 40  Mat 12:30; Luk 11:23.poli see karika aissaniita ia, kapuita ia. 41  Mat 10:42.Aghaaulia ngakoronna etaimim va lo ateva taumattu etau aatu righi manu tale ararighi eteae va uropi, poli io kapuna io Karisto, aue eghaa aipolina.
Nitootoonga tani ghelei ssavoto
(Mat 18:6-9; Luk 17:1-2)
42 “Arova aliki erighi eaiesoaa etaghi, me teva taumattu egheelei unna niaikaaiaa ekatuu, ghele masinaaili ta arova la ghele iri teva paka ngatu ta ngalona, me la ghele ghoa allusia elo malionge. 43-44  Mat 5:30.Arova nimam atelange egheleio me ukaakatuu tani ghelei voto sesa, usai kotooia, poli aue emasina ta ngetam arova nimam atelange takotoona me usso tale maulue ateva. Me aue esesaaili arova nimam atelange etokatoka me angu laolao tale Gehenna tale kura ateae karika epalapala. Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va, 44 tale ia o voto ateva, ‘ttoliti etoa karika la matemate, me kura ateae karika epalapala.’ 45-46 Arova kekem atelange egheleio me ukaakatuu tani ghelei voto sesa, usai kotooia, poli aue emasina ta ngetam arova kekem atelange takotoona me ughaa maulue ateva, me esesaaili arova kekem atelange masina me angu laolao tale Gehenna tale kura ateae karika epalapala. Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va, 46 tale ia o voto ateva, ‘ttoliti etoa karika la matemate, me kura ateae karika epalapala.’ 47  Mat 5:29.Me arova teva matam egheleio me ughelei voto sesa, uvaliki velua. Emaamasina arova ukupi sso tale ararimangalina ateva God tee kateva nonga matam, me esesaaili arova matam akapa alua lalu tokatoka me la sau veluo sae tale kura ateae eGehenna, 48  Ais 66:24.tale ia o voto ateva,
“ ‘ttoliti etoa karika la matemate
me kura ateae karika epalapala.’
49 Taumattu ngakapa kura ateae aue gheleila la raarangisana.
50  Mat 5:13; Luk 14:34.“Uela ateva masina ia, me arova namina ateva ekapa, vaalua emene ghelei me aue emene tue namina? Karika erooroo. Am, am toka arova masi uela ateva tani toka amasina, me luei easo elome etaimim me mene katoa taumattu.”

9:1: Mak 13:30.

9:2: 2 Pita 1:17-18; Apos 3:22.

9:11: Mal 3:1.

9:12: Mal 4:5-6; Sams 22:1-18; Ais 53:3.

9:13: Mat 11:14.

9:23: Mat 21:21; Mak 11:23.

9:26: Mak 1:26.

*9:29: Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va, Nikokkolomi sae me ninae.

9:30: Jon 7:1.

9:31: Mak 8:31; 10:32-34.

9:32: Luk 9:45.

9:35: Luk 22:24-26; Mat 20:25-27; Mak 10:43-44.

9:37: Mat 10:40.

9:40: Mat 12:30; Luk 11:23.

9:41: Mat 10:42.

9:43-44: Mat 5:30.

9:43-44: Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va, 44 tale ia o voto ateva, ‘ttoliti etoa karika la matemate, me kura ateae karika epalapala.’

9:45-46: Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va, 46 tale ia o voto ateva, ‘ttoliti etoa karika la matemate, me kura ateae karika epalapala.’

9:47: Mat 5:29.

9:48: Ais 66:24.

9:50: Mat 5:13; Luk 14:34.