10
Iesu ghe suula kasangaulu ghalua disaepolo tani laa uungu
(Mak 3:13-19; Luk 6:12-16)
Mak 6:7; Luk 9:1.Iesu ghe kolo aitauaala kapuna disaepolo kasangaulu ghalua (12), me ghe tau lao sio matuutuliena tani tiu velu raroai etoa me tani ghelei emasina isaa akapa asease sessa atoa.
Arariira toko kasangaulu ghalua (12) apostolo: Aitiutiu eteva ta Saemon (la kolokoloa va Pita) me nengane ta Andru, me Jeimis natuna ia Sebedi, me nengane ta Jon. Me Pilip me Batolomiu, Tomas me Matiu tau ngai ghaa takis ia, me Jeimis natuna ia Alpeas, me Tadias, me Saemon laghe aseala va Selot ia, me Jiudas Iskariot (ia auena ghe tau lao Iesu ta nimaira tau ngai ssateena atoa).
Iesu ghe auliaala inangari tani aimuli tee
(Mak 6:7-13; Luk 9:1-6)
Iesu ghe suula isaa oia kasangaulu ghalua, me ghe tau lao sio inangari niloeloe etaira va, “Nau eteva am kasu, am rau mene lao ta tau ngeleka ngatoa, me am rau mene sso tale masalikiira aSameria ngatoa. Jer 50:6.Ta am lao ta aIsraeli etoa, ila nongina sipsipi etoa laghe rauela. Mat 3:2; 4:17; Luk 10:9, 11.Nau am lao am ppooa ngavalua toko va, ‘Ararimangali ngepona liu eteva ange aakalakalaa.’ Am ghelei emasina tau sessa atoa, me am totu matena atoa, me am ghelei eraarangisana tasussukuna atoa, me am tiu velu raroai etoa. Isaa o sarasarakana, aghe nim tau aatu sio, am nim mene taula, me karika am mene ghaa aipolipoli. Luk 10:4.Nau eteva am kasu, am rau mene annaa tani ghaa righi viliki veu, golo me silva me kopa. 10  Luk 10:7; 1 Ko 9:14.Am rau mene ghaa aikakkaai tale lo ateva o nikasu, me am rau mene ghaa ghalua aiaasae me aikasukasu, me aikkatulu. Poli emaamasina va tau ngai uungu eteva eghaaghaa anna inana ta lo atoa euungu etaira.
11 “Arova ngam rekataala tale kateae masaliki, am pae lo ateva taumattu aue emasimasi tani aikoloainam, me am toka teeia, lomosina ta am kasu vuli ia o masaliki eteae. 12  Luk 10:5-6.Nau eteva ngila aloannala va am toka teeila, am ue va, ‘Luei aue etoka etaimim.’ 13 Arova am kupi sso tale aleira masi taumattu ngatoa, am alokoi luei etaira, me arova karika, am mene ghaa oghi niarangise me luei etaira. 14  Luk 10:10-12; Apos 13:51.Arova toa la tam ghaaiem me la tam aloanna tani nongo usilaa inangariimim, am rariaa velu au kosa ateva ta kkeimim nau am kasu vuli ia o ale ateva o masaliki eteae. 15  Mat 11:24; Jiud 7.Aghaaulia ngakoronna etaimim va, aue nau niaisakei eteva, God aue eapasunga maomaona nimmarikana tale masaliki eteae eSodom me eGomorra, me sesaaili tale ia o masaliki eteae. 16  Luk 10:3; Rom 16:19.Am nongo! Asungisungiem nongina sipsipi etoa elome tale sesa paua ngetapaa tuvui etoa, liuna avalua o me am anguu taatara nongina katu ngateva, me am nongina tee ghila ateva valusu ia karika egheelei righi sesa.
Sesa nau aue emae
(Mak 13:9-13; Luk 21:12-17)
17  Mak 13:9-11; Luk 12:11-12; 21:12-15.“Am tani taatara amasina poli taumattu ngatoa aue la kuneiem me la laoainam tale aleira ale nivelu eitauaa me la uetaiem. 18 Poli mausighi me aue la laoainam ta gavana ngatoa me kingi etoa, me ia o aue emasi nauimim tani aulia ngaotueghi etaira me ta tau ngeleka ngatoa. 19 Nau eteva la kuneiem, am rau mene annaa va sa ateva aue am aulieinia me vaalua aue am aippooaa. Ta God aue etau aatu inangari aue am auliaa. 20  Jon 14:26.Ta karika va am aue am aippooaa ta aue Spirit Manga ateva kapuna ia Tamaimim ateva aue etau aatu inangari aue am auliaa.
21  Maeka 7:6; Mat 10:35; Mak 13:12; Luk 21:16.“Taumattu ngatoa aue la tau velu tueira me nengaira atoa ta lo atoa aue la uvi ematela, me tamatama atoa aue la ghelei evalua tee o ta natuira atoa. Aliki etoa tee aue la ssa tee tamaira me kinaira atoa, me aue la uvi ematela. 22 Taumattu ngakapa atoa aue la ssa teeiem poli ararighi eteae. Me see etingina akorokorongana tale unna niaikaaiaa tale airuuruu, maamauluaane aue esaanga. 23 Arova la ghelei teeiem tale kateae masaliki, am kasu vulia me am mene lao ppae tale kateae masaliki. Aghaaulia ngakoronna va karika aue am ruu masaliki ekapa eIsrael me Natuna ateva Taumattu ngateva emae.
24  Luk 6:40; Jon 13:16; 15:20.“Tau ngai ghaa alomasaanga ateva karika namuu ia ta kapuna tau ngai aapasunga ngateva, me tee tau ngai nongonongo anna ateva karika namuu ia ta vauna ateva. 25  Mat 9:34; 12:24; Mak 3:22; Luk 11:15.Tau ngai ghaa alomasaanga ateva erooroo va enongina tau ngai aapasunga ateva, me tau ngai nongonongo anna ateva erooroo va enongina vauna ateva. Arova la aseaghi va aghi Belsibul, namuu ta raroai etoa, aue la tau tee sesa arari etaimim.
Tani matauta nonga God
(Luk 12:2-7)
26  Mak 4:22; Luk 8:17.“Ia avalua o me am rau mene matautainila. Karika righi voto am aaituttuia va aue etam otu, isaa akapa voto pei niaisulia, aue la kila. 27 Sa ateva aghaaulieinia eleivoo, am aulieinia ellaa me sa ateva aghaulia ngaghaunaie sso ta talingaimim, am sae tingina tale pungani ngale atoa me am auliaa. 28  Jms 4:12; Rom 8:31.Am rau mene matauta lo atoa la anna tani uvi emateam, ta aue la nim turungi vilikiimim me karika aue la uvi emate maamauluaaimim. Ta am matauta nonga lo ateva erooroo tani turungi ekapa vilikiimim me maamauluaaimim eGehenna. 29 Ghaluepai natu ghila la polipoli tale maketi tale kativilau nonga viliki veu me arova aloannaane God va karika teva emene mate, karika teva erooroo tani mate. 30 Tee me isaa akapaaili uu nguruimim, God ekilakila va ghaisa akapa. 31  Mat 6:26.Ia avalua o me urau mene matautu ta maamauluaam namungaili ta matane God, elaulau ghila atoa.
32 “See eaulia ngaotu tale taumattu ngatoa tale kosa ateva oia va kapughu ia, aghi tee aue aghaulia ngaotu ta Tamaghi epona liu va ia kapughu ia. 33  Mak 8:38; Luk 9:26; 2 Tim 2:12.Arova lo ateva uauliaa ta katoa va karika ukilakilaieghi, aue aghauliaa tee ta Tamaghi epona liu va karika akilakilaio.
Karika aghe maeaa sio luei
(Luk 12:51-53; 14:26-27)
34 “Am rau mene annaa va aghe maeaa sio luei tale kosa ateva oia, karika aghe maeaa sio luei ta aghe maeaa sio baenata ateva. 35  Maeka 7:6.Aghe mae sio tani ghelei va
“ ‘taita ateva essa tee tamana ateva,
me vause ateva essa tee kinna ateva
me vause ateva essa tee alumuna vause ateva.
36 Tau ngaissanira atoa karika aue la laa kasu emasau ta aue la tani kasu etoka elome tale paa ngaleira aitauaa.’
37 “Lo ateva taumattu eaaielousiaa nonga tamane me kinna me natuna taita atoa me natuna vause atoa, me karika eaaielousieinaghi, karika emaamasina va kapughu disaepolo ia. 38  Mat 16:24-25; Mak 8:34-35; Luk 9:23-24; 17:33; Jon 12:25.Me lo ateva karika eaalona tani sunuki unna aikotoo ateva me eaimuli teeieghi, karika emaamasina va kapughu disaepolo ia. 39 Arova teva easaangi maamauluaana, aue eraua, me arova eraua ta mausighi aue eghaa maulue ateva.
Aipolipoli
(Mak 9:41)
40  Mak 9:37; Luk 10:16; Jon 13:20.“See eghaaghaaiem eghaaghaaieghi, me see eghaaghaaieghi, eghaaghaa lo ateva ghe sungieghila. 41 See eaikoloaa propete ateva poli propete ia aue eghaa aipolipoli nongina propete ateva eghaaghaa. Me see eaikoloaa tau ghulughuluena ateva poli tau ghulughuluena ateva kapuna ia God, aue eghaa aipolipolina tau ghulughuluena ateva. 42 Me arova see etara teva tale isaa oia disaepolo taumattu ngatoa la taatara aloila sio euu, me earopiropi teva ta poli kapughu disaepolo ia, aghaaulia ngakoronna va aue eghaa aipolipoli.”

10:1: Mak 6:7; Luk 9:1.

10:6: Jer 50:6.

10:7: Mat 3:2; 4:17; Luk 10:9, 11.

10:9: Luk 10:4.

10:10: Luk 10:7; 1 Ko 9:14.

10:12: Luk 10:5-6.

10:14: Luk 10:10-12; Apos 13:51.

10:15: Mat 11:24; Jiud 7.

10:16: Luk 10:3; Rom 16:19.

10:17: Mak 13:9-11; Luk 12:11-12; 21:12-15.

10:20: Jon 14:26.

10:21: Maeka 7:6; Mat 10:35; Mak 13:12; Luk 21:16.

10:24: Luk 6:40; Jon 13:16; 15:20.

10:25: Mat 9:34; 12:24; Mak 3:22; Luk 11:15.

10:26: Mak 4:22; Luk 8:17.

10:28: Jms 4:12; Rom 8:31.

10:31: Mat 6:26.

10:33: Mak 8:38; Luk 9:26; 2 Tim 2:12.

10:35: Maeka 7:6.

10:38: Mat 16:24-25; Mak 8:34-35; Luk 9:23-24; 17:33; Jon 12:25.

10:40: Mak 9:37; Luk 10:16; Jon 13:20.