4
Satana ghe tootoongaala Iesu
(Mak 1:12-13; Luk 4:1-13)
Hib 2:18; 4:15.Tale isaa o nau Spiriti eteva ghe ssoaala Iesu tale voto ateva karika righi taumattu etana va namu ngateva ta raroai etoa etootoongainia. Eks 34:28.Iesu ghe naela ghe roola ghaatingaulu (40) llaa me ghaatingaulu voo, me airuuruu tale isaa o nau, ghe maloola. Vara me saikame ateva ghe mae sio tani rekataa etana, me ghe uela etana va, “Arova koronna va Natuna io God, uauliaa tale atu o me ekoli me everete.”
Diut 8:3.Iesu ghe liula me ghe uela va, “Uru ngai Manga ateva eue va, ‘Karika taumattu ngatoa va la maamaulue nonga tale inana, karika, ta nau la aimulisi tee isaa akapaaili inangarina God aue la maulue.’ ”
Ghe aulia ngavaluela o, me namu ngateva ta raroai etoa ghe mene laoainie sio tale masaliki taatara ateae manga ia.* masaliki taatara ateae manga ia Malloeana va Jerusalem. Me ghe saeainiela tale pungani ale manga ateva, Sams 91:11-12.me ghe uela etana va, “Arova koronna va Natuna io God, ulove velu sio, poli Uru ngai Manga ateva eauliaa va,
“ ‘Aue esuu kapuna ensolo atoa
aue la sau evukalaio
me karika aue utaghua kekem tale atu.’ ”
Diut 6:16.Iesu ghe uela etana va, “Uru ngai Manga ateva emene ue va, ‘Urau mene tootoonga Vau eteva kapum Goto ia.’ ”
Namu ngateva ta raroai etoa ghe mene ghaaie saela tale motouru eteva iaaili epona, me ghe apasungaala patunganua namu ngakapa atoa tale kosa ateva oia, me masi voto atoa etaira. Me ghe uela ta Iesu va, “Aue atau aatu isaa akapaaili voto angu tarala, arova ussuuiaa me ukkaueinieghi.”
10  Diut 6:13.Iesu ghe uela etana va, “Vellaio Satana, ta poli Uru ngai Manga ateva eauliaa va, ‘Ukkauaa Vau eteva kapum Goto ia, me uaimulisi teeia nonga.’ ”
11 Me namu ngateva ta raroai etoa ghe kasu vuliela, vara me ensolo atoa laghe mae sio tani sausia.
Iesu ghe tiuaala tani uungu
(Mak 1:14-15; Luk 4:14-15)
12  Mat 14:3; Mak 6:17; Luk 3:19-20.Nau eteva Iesu ghe nongola va Jon ie tale ale mata voovoo, ghe oghi lao sio eGalilii. 13 Ghe kasu vulila eNasareti me ghe lao sio tani toka eKapenium tale ateo talia ngateae tale kosaira ararimangali elua ta Sebulon me Naptalae. 14 Iesu ghe gheleila isaa o voto tani akauerekati inangari propet Aisaea ghe auliaala,
15  Ais 9:1-2.“Taumattu tale kosa nge Sebulon me Naptalae,
kosa etokatoka tale salana atikirighi elaa ghoa elamana, me kosa tale pai kativilau tale ateo ateae eJodan,
Galilii kosaira ia taumattu ngeleka atoa.
16 Isaa o taumattu etokatoka tale saurrom ateva
ngila ghe tarala paka mallanga ateva,
lo atoa la tokatoka tale saurrom masau ta Vau ngepona ateva Tale inangari nge Grik, voto ateva tootoo nimate.
mallanga ateva ang ghe llaala etaira.”
17  Mat 3:2; 19:27.Tale isaa o nau Iesu ghe tiuaala tani ppooaa, ghe ue va, “Am nna ngaioghioghiaa, poli ararimangali eteva epona liu ange aakalakalaa.”
Iesu ghe kolola disaepolo ghaata
(Mak 1:16-20; Luk 5:1-11)
18 Iesu ghe kasukasu elaolao tale sama ateo talia ngateae eGalilii, me ghe tarala tue me nenga alua, Saemon la kolokoloa va Pita etana, me nengane ta Andru. Lalu ghe lukuluku ta tau ngelamana ilalua. 19 Me ghe uela ta ngetairarua va, “Amalu mae usieghi me aue agheleiemalua me amalu tau ngai luku taumattu.” 20 Me arovaeaata ta lalu ghe velu elokoila uvena me lalu ghe usiela.
21 Iesu ghe mene kasu tee lao sio me ghe mene tarala mene ghalua tue me nenga, Jon me Jeimis, natuna ilalua Sebedi, lalu ghe tokatoka tee tamairarua ta Sebedi, laghe anuunumi uneira uvena epona tale paanaka ateva, me Iesu ghe kololaluela. 22 Karika lalu ghe aitoila ta lalu ghe kkure vulula paanaka ateva me tamairarua me lalu ghe usiela.
Iesu ghe poppooaa me ghe gheeghelei emasina taumattu ngatoa
(Luk 6:17-19)
23  Mat 9:35; Mak 1:39; Apos 10:38.Iesu ghe kasukasu ekapa see eGalilii, me ghe aapasunga tale aleira ale nivelu eitauaa me ghe poppooaa masi kiukiuna ararimangali eteva, me ghe gheeghelei emasina isaa akapa asease sessa atoa. 24  Mak 6:55.Kiukiuna Iesu ghe lao akapa seela tale provinsi eteva eSiria, me taumattu ngatoa laghe maemaeaa asease tau sessa atoa, lo atoa ghe anoanongi ila, me lo atoa raroai etoa laghe kupilala, me lo atoa laghe oo, me lo atoa karakanna ila, me Iesu ghe ghelei emasinailala. 25  Mak 3:7-8.Oroi ila taumattu nge Galilii etoa me taumattu tale Kasangauluae Masaliki Taatara, me aJerusalem atoa, me aJiudia ngatoa me lo atoa tale pai kativilau tale ateo ateae eJodan, laghe usiusie see.

4:1: Hib 2:18; 4:15.

4:2: Eks 34:28.

4:4: Diut 8:3.

*4:5: masaliki taatara ateae manga ia Malloeana va Jerusalem.

4:6: Sams 91:11-12.

4:7: Diut 6:16.

4:10: Diut 6:13.

4:12: Mat 14:3; Mak 6:17; Luk 3:19-20.

4:15: Ais 9:1-2.

4:16: Tale inangari nge Grik, voto ateva tootoo nimate.

4:17: Mat 3:2; 19:27.

4:23: Mat 9:35; Mak 1:39; Apos 10:38.

4:24: Mak 6:55.

4:25: Mak 3:7-8.