3
Iesu ghe ghelei emasinala taumattu ngateva tale nau manga ateva
(Mat 12:9-14; Luk 6:6-11)
Iesu ghe mene kupi ssola tale kateva ale nivelu eitauaa, me kateva taita ghe tokatoka, katelange nimane matena ia. Katoa tau ngai ssateena Iesu mataira ghe laolao nonga ta Iesu va, Iesu aue eghelei emasinaia tale nau manga ateva, o karika. Laghe annaa va marova eghelei emasinaia, aue la laoaa Iesu tale niaisakei. Iesu ghe uela ta taita ateva nimane atelange matena ia va, “Tingina saela, me umae toko.”
Luk 14:3.Me Iesu ghe kolomilala va, “Vaalua, tale inangari nipaopao, ita rooroo tani ghelei masi niuungu ta nau manga ateva, o tani ghelei sesa niuungu? Ita rooroo tani sausi mene kateva taumattu me erooroo tani toka amasina, o ita uvi ematea?” Tau ngai ssateena atoa Iesu karika laghe liu poila inangarina Iesu.
Iesu ghe aitaraa seela ta taumattu ngatoa me ghe sessaiela. Eghe tarala va karika righi niaielousi tale urunguitaniira, liuna avalua o me karika ghe masinala ta ngetana. Eghe uela ta taita ateva va, “Korosila nimam atelange.” Taita ateva ghe korosila nimane atelange, me ghe masinala. Mat 22:15-16.Nau Paresi etoa laghe tarala voto o ghe lutula, laghe kupi ghoala, me laghe lao sio tani tara kapuna atoa Herot. Laghe ailoeaala salana vaalua la rooroo tani uvi emate Iesu.
Oroieili taumattu ngatoa laghe aimuli teela Iesu
Iesu me kapuna disaepolo atoa laghe kasu vulila voto ateva o, me laghe lao sio tale ateo talia ngateae eGalilii. Tana taumattu ngatoa laghe aimuli teeiela. Taumattu tale distriki eteva eGalilii, eJiudia, eJerusalem, distriki eteva eIdumea, me pai kativilau tale ateo ateae eJodan, me tale patunganue masau eTaer me Saedon, laghe nongola voto Iesu ghe gheleila, me oroieili taumattu laghe mene mae sio ta Iesu. Iesu ghe uela ta kapuna disaepolo atoa va, “Am aimonomonosiaala teva paanaka, poli oroieili taumattu ngatoa aue la mae, me aue la ghaisiriki tani mae taraieghi.” 10  Mat 14:36.Poli ang ghe ghelei emasinala oroieili tau sessa atoa, liuna avalua o me oroi tau sessa atoa laghe aloanna tani mae akalakalaa me tani poso Iesu. 11  Luk 4:41.Nau ekapa atoa lo atoa raroai etoa laghe tokatoka ta ngetaira laghe taatara Iesu, laghe tuuturru ta liue kkena me laghe samasama atingina me laghe ue va, “Io natuna io God.” 12  Mak 1:34.Iesu ghe aulia ngakorokorongana ta ngetaira va la rau mene aotu va ia see.
Iesu ghe kolola kasangaulu ghalua apostolo
(Mat 10:1-4; Luk 6:12-16)
13 Iesu ghe saela tale motouru. Eghe kolola lo atoa ghe aaloannaailiila, me laghe mae sio ta ngetana. 14 Eghe suietoongaala kasangaulu ghalua (12) taumattu va ila la toka aitauaa teeia, me ghe aselala va apostolo ila. Aue esungila tani ppooa ngakapa see inangarina ateva God, 15 me aue etau lao sarasarakana tani suu velu raroai etoa. 16  Jon 1:42.Eghe kolola kasangaulu ghalua: Saemon ta kateva, Iesu ghe aseala va Pita etana; 17  Luk 9:54.eghe kolo teela Jeimis me Jon, natuna ilalua Sebedi (eghe asela arariirarua aluae ta Boaneges, malloeanina va “taumattu nongina palapalanga ateva eaangari”); 18 eghe kolo teela Andru, Pilip, Batolomiu, Matiu, Tomas, Jeimis natuna ia Alpeas, Tadias, Saemon laghe aseala va Selot ia, 19 me Jiudas Iskariot, ia auena ghe tau lao Iesu ta nimaira tau ngai ssateena atoa.
Iesu me Belsibul
(Mat 12:22-32; Luk 11:14-23; 12:10)
20 Iesu eghe lao sio tale ale ateva eghe tokatoka etana, me poli tana taumattu ngatoa laghe mene mae sio tani velu eitauaa, Iesu me kapuna disaepolo atoa karika righi nauira tani namanama. 21 Kapuna atoa Iesu laghe nongola voto eghe poppooaa me ghe gheelei, me laghe mae sio tani kune velua, ta laghe ue va, “Ang ghe veeveenala.”
22  Mat 9:34; 10:25.Katoa tau ngai aapasunga tale inangari nipaopao laghe kasula eJerusalem me laghe ue va, “Belsibul ange kupiela. Etiutiu velu raroai etoa tale sarasarakaniaane Belsibul, ia namuu ia tale raroai etoa.”
23 Iesu ghe kolo aitaueinilala me ghe auliaala kateae kiukiu niaimatoonga. Eghe uela va, “Vaalua, Satana erooroo tani sungi velu Satana? 24 Marova taumattu tale kateva patunganua la tam tingina aitauaa, me niaiuvii eteae elutu, karika aue la korokorongana. 25 Marova taumattu tale ale ateva la tam tingina aitauaa me niaiuvii elutu, karika aue la korokorongana. 26 Me marova Satana essa tee kapuna atoa aue ghalue ila, me eghalua atoka ila, karika aue la korokorongana. Aue la ruu ekilanga. 27 Karika teva taumattu erooroo tani kupi sso tanganue taumattu ngateva sarasarakana ia me eghaa peina. Marova ealoanna, eiri etoka tau ngalena ateva, me evira ghaa peina. 28 Aghaaulia ngakoronna etaimim va God aue ekkaluaa isaa akapa ssavoto me sesa nginangari taumattu eaauliaa saasakiaa tee God. 29 Me marova taumattu eauliaa saasakiaa tale Spirit Manga ateva, God karika aue ekkaluaa isaa oia me auena. Ia oia lo ateva ssavoto aue etoka ta ngetana nau ekapa atoa.” 30 Iesu ghe auliaala poli laghe ue va, “Raroai eteva etokatoka etana.”
Kinna Iesu me kapuna atoa
(Mat 12:46-50; Luk 8:19-21)
31  Mak 6:3; Jon 2:12; Apos 1:14.Kinna Iesu me nengane taita atoa laghe rekatala, me laghe nim suula inangari va eghoa taraila. 32 Oroieili taumattu ngatoa laghe tokatoka talieinia, me laghe uela ta ngetana va, “Kinam me nengam taita atoa me vause atoa eleka la paepaeo.”
33 Iesu ghe liula me ghe uela va, “See ia kinaghi me see ila kapughu taita atoa?” 34 Eghe aitaraa seela tale taumattu ghe taatalia ngatokaia, me ghe uela va, “Taumattu oia kinaghi me nengaghi ila! 35 See eaimuli tee nannaane Tamaghi, ia nengaghi taita ia me nengaghi vause ia me kinaghi ia.”

3:4: Luk 14:3.

3:6: Mat 22:15-16.

3:10: Mat 14:36.

3:11: Luk 4:41.

3:12: Mak 1:34.

3:16: Jon 1:42.

3:17: Luk 9:54.

3:22: Mat 9:34; 10:25.

3:31: Mak 6:3; Jon 2:12; Apos 1:14.