22
Kiukiu niaimatoongana ateae tale ninamanama ateae tale nilai eteae
(Luk 14:15-24)
Iesu ghe mene poppooaa etaira tale kiukiu niaimatoonga, ghe ue va, “Ararimangali ngepona liu eteva nonginaaili kingi eteva ghe aimonomonosiaala ninamanama ateae tale nilai eteae ta natuna. Ghe suula kapuna tau ngai nongonongo anna atoa tani laa ghauliaa ta kolokolona atoa tale ia o ninamanama ateae va la mae, me karika laghe annala tani mae.
“Me ghe mene suula katoa tani kapuna tau ngai nongonongo anna. Ghe uela etaira va, ‘Am laa ue ta kolokolona atoa va: Ngaghaimonomonosiaala inana. Kieghi vulumakao atoa taita ila, me morona atoa natu vulumakao ngila uvila me pasila me isaa akapa voto ange aimonomonosiaala. La mae tale ninamanama ateae tale nilai eteae.’
“Me karika laghe anna tani nongo me laghe aitiuaala. Kateva ghe lao sio ta ngumane, me kateva ghe lao sio tani ghelei voto aue eghaa viliki veu etana. Mat 21:35.Me mene katoa laghe poso atokala kapuna tau ngai nongonongo anna atoa king me laghe ghelei teeilala voto karika masina, me laghe uvi ematelala. King ghe sessaiela, me ghe suula kapuna tau ngai uvii etoa laghe lao sio tani tturu tau ngai uvii emate atoa, me laghe suluila masaliki taataraira ateae.
“Me ghe uela ta kapuna tau ngai nongonongo anna atoa va, ‘Ninamanama ateae tale nilai eteae ange aimonomonosiaala, me lo atoa aghe uela va la mae karika masina ila tani mae. Am lao sio tapaa salana me am kolo sa ateva taumattu am rooroo tani tara.’ 10 Liuna avalua o me tau ngai nongonongo anna atoa laghe lao sio tapaa salana me laghe kolola saa taumattu laghe roola tani tara, sesa me masina, me ale ngai namanama atiulu ghe pasula tale taumattu.
11 “Me vara kingi eteva ghe kupi ssola tani tara taumattu ghe mae sio me ghe tarala kateva taumattu, karika ghe aasae koloso nilai eteae. 12 Me ghe kolomiela va, ‘Kapughu, vaalua ukupi sso mae nau karika uaasae teva koloso nilai?’ Me taumattu ngateva karika ghe samala.
13  Mat 8:12; 25:30; Luk 13:28.“Me king ghe auliaala ta tau ngai uungu etoa va, ‘Am irila kkena me nimane, me am sau velue ghoa eleka tale aavoona me eghoa toka ngangngala me aingeresia ngalungaluna.’
14 “Poli oroi la kolokolo me malaki llo la suisuitoonga.”
Tani tau lao takis ta Siisa
(Mak 12:13-17; Luk 20:20-26)
15  Mak 3:6.Vara me Paresi etoa laghe kasula tani laa ghaimonomonosiaa salana vaalua tani ghaa Iesu tale inangarina. 16 Laghe suula kapuira disaepolo atoa, me kapuna tee atoa Herot tani lao etana. Laghe uela etana va, “Tisa, io nau ekapa atoa uaauliaa nonga voto koronna me voto uaapasunga tale salane God, koronna ia, karika unannangaili saa llo taumattu ngatoa la annaa, me karika utaatara taumattu tale naanamungaane me uunguaane. 17 Auliaala etaimami io vaalua nannaam. Vaalua? Masina tani tau lao takis ta Siisa?”
18 Iesu ghe kilakila voto laghe ailoeaala karika masina, me ghe uela etaira va, “Am usimaghalua am, vaalua me am aloanna tani tootoongainaghi? 19 Am apasungaala viliki veu etivilau etaghi am tautau ta Siisa.” Me laghe maeaa sio viliki veu etivilau ta ngetana. 20 Me ghe kolomilala va, “See tootoona ateva me ararina ateae o?”
21  Rom 13:7.Laghe liula me laghe uela va, “Siisa.”
Me ghe uela etaira va, “Am taula llo voto kanna Siisa ta Siisa, me voto kanna God ta God.”
22 Laghe soghiaala isaa o inangari laghe nongola, liuna avalua o me laghe kasu vuliela.
Nikokkolomi tale nilai nau nimene totu tale nimate
(Mak 12:18-27; Luk 20:27-40)
23  Apos 23:8.Tale ie nonga o nau eteva, Sadiusi etoa, karika la ghaaiesoaa tale nitotu tale nimate, laghe mae sio tee uneira nikokkolomi eteva. 24  Diut 25:5.Laghe uela va, “Tisa, Moses ghe pitila etaimami va, arova taita ateva lailai ia emate me karika righi natuna, nengane aue eghaa vause ateva eraue vuluela, tani alutu natuna tuena. 25 Ghaitu (7) tue me nenga laghe tokatoka teeiemami. Aitiutiu eteva ghe laila, me ghe matela. Me, poli karika righi natuna, nengane ghe mene ghaala vausenna ateva. 26 Ase voto ateva o ghe mene lutula ta aiaaghaluene ateva taita me kotonna ateva, me ghe laa sio ruu tale aiaaghaituna ateva. 27 Airuuruu me vause ateva ghe matela. 28 Nau nitotu tale nimate, see aue evausenna ia ta ila o tue me nenga ghaitu, poli ila akapa laghe laila etana?”
29 Iesu ghe liula me ghe uela etaira va, “Nannaaimim karika ghulughuluena, poli karika am kilakila Uru ngai Manga ateva me sarasarakaniaane God. 30 Nau nitotu tale nimate, taumattu karika aue elai; aue la nongina ensolo atoa epona liu. 31 Me tale tottotuaaira lo atoa matena ila, karika am ghe ritila voto llo God ghe auliaala etaimim? 32  Eks 3:6; Mat 8:11.‘Aghi kapuira Goto ieghi Abraham, Aisiki me Jekop.’ Karika va kapuira Goto ia matena atoa ta kapuira Goto ia lo atoa maulue ila.”
33 Nau taumattu ngatoa laghe nongola laghe soghiaala llo ghe aapasunga.
Mata ngemua ateva inangari nipaopao
(Mak 12:28-34; Luk 10:25-28)
34 Paresi etoa laghe velu eitauaala nau laghe nongola va inangarina Iesu ghe ghelei epaavoola Sadiusi etoa. 35 Kateva etaira, muennaaili ia tale inangari nipaopao, ghe toongiela tale ie toko nikokkolomi eteva. 36 Ghe uela va, “Tisa, sa ateva inangari tale isaa o inangari nipaopao namuu?”
37  Diut 6:5.Iesu ghe liula me ghe uela va, “ ‘Uaielousiaa Vaum ateva kapum Goto ia tale urunguitanim me tale maamauluaam me tale nannaam.’ 38 Aitiutiu eteva o, me namuu ia tale isaa akapa inangari nipaopao. 39  Lev 19:18; Mat 7:12.Me aiaaghaluene ateva, nongina aitiutiu eteva, ‘Uaielousiaa taumattu ngateva kalakalangina ia etam, nongina uaaielousieinio.’ 40  Rom 13:10; Gal 5:14.Isaa akapa inangari nipaopao me lo inangari propete atoa laghe auliaala, etani laolao aitauaa tee ilalua o inangari nipaopao alua.”
See tuvuna ia Mesaea?
(Mak 12:35-37; Luk 20:41-44)
41 Tale ie nonga o nau eteva Paresi etoa laghe velu eitauaala me Iesu ghe kolomilala va, 42  Jon 7:42.“Vaalua am annaa ta Mesaea ngateva? See tuvuna ia?”
Laghe liula me laghe uela va, “Tuvuna ia Deivit.”
43 Me ghe uela etaira va, “Me vaalua me Deivit, Spiriti eteva ghe tokala etana, me ghe kolola ia o taumattu ngateva va Vau ia? Ghe uela va,
44  Sams 110:1; Mat 26:64.“ ‘Vau ngepona ateva ghe uela ta kapughu vau eteva va,
“Toka siola tale pai muenna ativilau,
lomose ta aghatoka sio lo atoa la sessa teeio euu,
me uatingina saoaa kkem etaira.” ’
45 Arova Deivit ghe kolokoloa va ‘Kapuna vau eteva,’ vaalua me ghe mene nim tuvuna ia?” 46 Karika teva ghe liula tani mene auliaa righi inangari. Ghe tiuaala o, karika teva ghe mene anna tani kolomia tale mene righi nikokkolomi.

22:6: Mat 21:35.

22:13: Mat 8:12; 25:30; Luk 13:28.

22:15: Mak 3:6.

22:21: Rom 13:7.

22:23: Apos 23:8.

22:24: Diut 25:5.

22:32: Eks 3:6; Mat 8:11.

22:37: Diut 6:5.

22:39: Lev 19:18; Mat 7:12.

22:40: Rom 13:10; Gal 5:14.

22:42: Jon 7:42.

22:44: Sams 110:1; Mat 26:64.