7
Nengane atoa Iesu karika laghe aaiesoaa etana
Jon 5:18.Vara me Iesu ghe kasu seela eGalilii, me karika ghe aloanna tani sae eJiudia, poli aJiu etoa laghe anna tani uvi ematea. Lev 23:34.Nau ang ghe aakalakalaa tani velu eitauaa me aJiu etoa laghe ghelei lutu ale kamekame.* ale kamekame AJiu etoa laghe gheelei lutu ale kamekame tani aso etana tani nnaa vaalua tuvuira atoa laghe tokatoka nau laghe kasukasu tee Moses. Utara Levitikos 23:33-43. Nengane atoa Iesu laghe ue etana va, “Kasula me usae eJiudia, me kapum disaepolo atoa aue la tara uunguaam ugheelei. Lo ateva eanna va taumattu ngatoa la kilaia karika eaaisulia va egheelei voto. Liuna avalua o me emasina va ughelei tale tummatavanga me kosa akapa ateva aue ekilaio.” Apos 1:14.Nengane atoa laghe aulia ngavaluela o, poli ila tee karika laghe aaikaaiaa ta Iesu.
Iesu ghe uela etaira va, “Naughu karika ghe mae. Am nauimim etokatoka arau. Taumattu tale kosa ateva oio karika aue la ssa teeiem. Aue esessaila nonga etaghi, poli aghaaulia ngaotu gheeleiaaira karika masina. Am saela tale nivelu eitaua ngateae. Karika aue asae poli naughu karika ghe mae.” Ghe auliaala isaa o inangari, me ghe tokala eGalilii.
Iesu ghe lao sio tale nivelu eitaua ngateae nau laghe gheelei ale kamekame
10 Vara nengana atoa laghe kasula tani sae tale nivelu eitaua ngateae, me Iesu ghe vira aimulila. Kasukasuaane karika toa laghe kilaiela, ghe nim kasu einaola tani sae. 11 Tale ia o nivelu eitaua ngateae, namuu ta aJiu etoa ngila ghe paepae Iesu, me laghe aikolomainie see va, “Eaa ia?”
12 Ta polina me taumattu ngatoa ngila ghe auliuliueinia. Katoa laghe ue va, “Iesu masi taumattu ia.” Me katoa laghe ue va, “Enim kamekame taumattu ngatoa.” 13 Karika teva ghe auliaa isaa o inangari ta mata ngoroi etoa, poli laghe maamatauta kapuira namu ngatoa aJiu etoa.
14 Laghe ghaa longotila tale ia o nivelu eitaua ngateae, me Iesu ghe tiuaala tani apasunga voto ta taumattu ngatoa tale ale ngeleka atiulu tale ale manga ateva. 15  Mat 13:54; Luk 2:47.Namuu ta aJiu etoa laghe soghiaala tani nongoa, me laghe ue va, “Vaalua me ekilakila oroi voto nau karika teva ghe apasungaala etana?”
16  Jon 12:49; 14:10.Iesu ghe liula me ghe uela va, “Karika aghaapasunga nim nannaaghi. Voto aghaapasunga kanna lo ateva ghe sungieghila. 17 Arova teva eannaaili tani aimuli tee aloannaane God, aue ghele kila va voto aghaapasunga ekasukasu ta God, me karika va nim kalughu. 18  Jon 8:50.Lo ateva taumattu eauliaa nannaane enim aloanna tani ghelei ararina ateae, me lo ateva ealoanna tani tau sae ararina ateae lo ateva ghe sungiela, voto eaauliaa koronna, karika kamena. 19  Apos 7:53; Rom 2:21-24.Moses ghe tau aatu sio inangari nipaopao etaimim, me karika teva etaimim eaaimuli tee. Mausi saa me am anna tani uvi emateaghi?”
20  Jon 8:48; 10:20.Taumattu ngatoa laghe ue etana va, “Raroai eteva etam. See eanna tani uvio?”
21 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Aghe gheleila kateva voto, me am ghe soghieiniela. 22  Lev 12:3; Aitiutiu 17:9-13.Moses ghe uela etaimim va am iso natuimim taita atoa (karika va tani Moses ghe auliaala, ta tuvuimim atoa). Me am isoisoila tale nau manga ateva. 23  Jon 5:8-10, 16.Arova am rooroo tani iso aliki eteva tale nau manga ateva, tani nongo usilaa inangari nipaopao kanna Moses ghe auliaala, o vaalua esessaiem etaghi, poli aghe ghelei emasina akapala vilikina taumattu ngateva tee tale nau manga ateva? 24 Am rau mene auliaa gheeleia taumattu tale taataraimim, am ghelei niaisakei tale ghulughuluena salana.”
Taumattu ngatoa laghe anna tani kila va Iesu tani saa taumattu ia
25 Katoa tana taumattu nge Jerusalem laghe ue va, “Ia oia taumattu ngateva la paepaea tani uvia? 26 Tarala, epoppooaa ta mata ngoroi etoa, me karika la gheelei righi voto etana. Koti namu ngatoa la kilakila akoronna va ia Mesaea ia. 27  Jon 7:41; 9:29.Me iekai ita kilakila tanganuena, me Mesaea ngateva, karika aue ita kila va eaa tanganuena.”
28  Mat 11:27; Jon 8:55.Iesu ghe aapasunga tale ale manga ateva, me ghe sama anamungailiila, me ghe uela va, “Am annaa vara am kilakilaieghi, me vara am kilakila tanganueghi. Aghi karika aghe mae sio tale aloaloannaaghi. Lo ateva ghe sungieghila koronna ia, me am, karika am kilakilaia. 29 Aghi akilakilaia, poli aghe tokatoka teeia, me ghe sungieghila tani sio.”
30  Jon 7:44.Katoa taumattu laghe anna tani kuneia, me karika laghe roola tani kuneia, poli nauna karika ghe mae. 31 Oroi taumattu ghe aikaaiaala etana, me laghe ue va, “Arova Mesaea ngateva esio, koti voto aue eghelei aue elau llo ia oia taumattu ngateva egheelei?”
Laghe suula polisi etoa tani mae kune Iesu
32 Nau Paresi etoa laghe nongola taumattu ngatoa laghe aissakeana, laghe lao sio tani tara namuu ta pristi etoa, ila me namuu ta pristi etoa laghe suula polisi etoa tani laa kune Iesu.
33 Me Iesu ghe uela etaira va, “Karika oroi nau aue atoka teeiem, me amene kasu tani sae ta lo ateva ghe sungieghila. 34  Jon 8:21; 13:36.Aue am pae poieghi, me karika aue am taraieghi, poli voto ateva alao etana am karika am rooroo tani lao etana.”
35 Taumattu nge Jiu etoa laghe tiuaala tani aikolomieinila va, “Eaa aue elao me karika aue ita taraia? Koti aue elao tale llo masaliki aGrik atoa la ghaaitoiaa, me katoa tani kapuita la tokatoka etana. Koti aue mene laa ghapasunga ta aGrik atoa. 36 Saa malloeana inangarina nau eue va, ‘Aue am pae poieghi, me karika aue am taraieghi’, me ‘Voto ateva alao etana am karika am rooroo tani lao etana’?”
Iesu ghe auliaala ateo ateae maulue ia
37  Lev 23:36; Ais 55:1; Jon 4:14.Airuuruu tale ia o nivelu eitaua ngateae, kinatama nauira ateva, Iesu ghe tinginala, me ghe sama anamungailiila me ghe uela va, “Lo ateva ukaakangngata tani ropi, umae etaghi me uropi. 38  Ais 58:11.Lo ateva eaikaaiaa etaghi, aue ateo ateae maulue ia aue eakalaa elome tale urunguitanina ateva, nongina Uru ngai Manga ateva eaauliaa.” 39  Jon 16:7; 20:22; Apos 2:4.Iesu ghe aauliaa Spirit Manga ateva va lo atoa la aikaaiaa etana aue la ghaaia. Isaa o nau Spirit Manga ateva karika ghe mae, poli God karika ghe tau sae Iesu.
Taumattu ngatoa ghe ghalueilala
40  Jon 6:14.Katoa taumattu laghe nongola isaa o inangari Iesu ghe aauliaa etaira me laghe uela va, “Koronna, taumattu ngateva oia, ia o propete ateva Moses ghe aulieiniela.” 41  Jon 1:46.Mene katoa laghe ue va, “Ia oia taumattu ngateva Mesaea etana.” Mene katoa laghe ue va, “Karika va Mesaea ngateva aue ekasu eGalilii. 42  Sams 89:3-4; Maeka 5:2.Uru ngai Manga ateva eue va Mesaea ngateva aue elutu ta mangalina atoa Deivit, me aue elutu eBetlehem, ia o masalikina ia Deivit.” 43 Taumattu ngatoa ghe ghalueilala tale ninannaa ta poli Iesu. 44 Katoa ngila ghe anna tani kuneia, me karika teva ghe roola.
Namu ngatoa karika laghe aikaaiaala ta Iesu
45 Polisi etoa laghe laa rekata sio, me namuu ta pristi etoa me Paresi etoa laghe kolomilala va, “Vaalua me am tam maeaa sio Iesu?”
46  Mak 1:22.Polisi etoa laghe liula me laghe uela va, “Karika teva taumattu erooroo tani aippooaa nongina taumattu ngateva okae.”
47 Me Paresi etoa laghe uela va, “Ae! Am tee ange kamekameam? 48  Jon 12:42.Ngam tarala va teva namuu ta aJiu etoa me Paresi etoa eaaikaaiaa etana? 49 Lo atoa la ghaikaaiaa etana karika la kilakila inangari nipaopao, me God ang ghe kasikienainilala.”
50  Jon 3:1-2.Nikodimas, ia o ghe lao akasina sio ta Iesu, ie tee ghe tokatoka me ghe uela va, 51 “Uneita inangari nipaopao eue va, ita rau mene ghelei righi voto ta teva taumattu, ita tani nongo mua va sa ateva ghe gheleiela.”
52  Jon 7:41-42.Me laghe uela etana va, “Koti io tee aGalilii io? Uriti Uru ngai Manga ateva, me utara va karika teva propete aue ekasu eGalilii.” 53  Llo akasina uru ngai laghe pitila, karika laghe pitila Jon 7:53–8:11. Oroi ila lo atoa laghe pitila kiukiu eteae ta Jon 7:53, me kasina laghe piti seela. Kasina laghe pitiela elome ta Jon 7:36 me Jon 7:37, me kasina laghe pitiela ta airuuruu ta Jon 21:25, me mene kasina laghe pitiela emuli ta Luk 21:38. Me laghe tiu reerekataala tani lao tanganueira.

7:1: Jon 5:18.

7:2: Lev 23:34.

*7:2: ale kamekame AJiu etoa laghe gheelei lutu ale kamekame tani aso etana tani nnaa vaalua tuvuira atoa laghe tokatoka nau laghe kasukasu tee Moses. Utara Levitikos 23:33-43.

7:5: Apos 1:14.

7:15: Mat 13:54; Luk 2:47.

7:16: Jon 12:49; 14:10.

7:18: Jon 8:50.

7:19: Apos 7:53; Rom 2:21-24.

7:20: Jon 8:48; 10:20.

7:22: Lev 12:3; Aitiutiu 17:9-13.

7:23: Jon 5:8-10, 16.

7:27: Jon 7:41; 9:29.

7:28: Mat 11:27; Jon 8:55.

7:30: Jon 7:44.

7:34: Jon 8:21; 13:36.

7:37: Lev 23:36; Ais 55:1; Jon 4:14.

7:38: Ais 58:11.

7:39: Jon 16:7; 20:22; Apos 2:4.

7:40: Jon 6:14.

7:41: Jon 1:46.

7:42: Sams 89:3-4; Maeka 5:2.

7:46: Mak 1:22.

7:48: Jon 12:42.

7:50: Jon 3:1-2.

7:52: Jon 7:41-42.

7:53: Llo akasina uru ngai laghe pitila, karika laghe pitila Jon 7:538:11. Oroi ila lo atoa laghe pitila kiukiu eteae ta Jon 7:53, me kasina laghe piti seela. Kasina laghe pitiela elome ta Jon 7:36 me Jon 7:37, me kasina laghe pitiela ta airuuruu ta Jon 21:25, me mene kasina laghe pitiela emuli ta Luk 21:38.