2
Spirit Manga ghe sio mae ta Nau Pentikos
Lev 23:15-21; Diut 16:9-11.Ghe ghaala nau ta Pentikos, taumattu ngatoa laghe aaikaaiaa, ila akapa laghe mae sio tani velu eitauaa tale kateva voto. Katengaata nonga ta laghe nongola niaangari eteva arova paka kuukuu eteva, ghe sio mae epona liu me ghe pasula elome tale ale ateva. Mat 3:11.Laghe tarala lo ateva ghe sio mae arova kura ataata ateae, me ghe polaie seela nonginaaili ramuramuti paa atoa, me ghe tokala epona ta kateva kateva etaira. Apos 4:31; 10:44-46; 19:6; Mak 16:17.Laghe pasula tale Spirit Manga ateva, me laghe tiuaala tani aippooaa tale asease nisama karika samasama tanganueira, ta Spirit Manga ateva ghe tau lao sio.
Tale ia o nau eteva oroi aJiu etoa laghe aaiesoaa ta God, laghe mae akapa see sio tale kosa akapa ateva tani velu eitauaa eJerusalem. Nau laghe nongola mangalia ateva, laghe mae sio tani velu eitauaa, me laghe soghila tani nongo inangari tanganueira, disaepolo atoa laghe aauliaa. Mataira ghe otila me laghe kolomila va, “Taumattu ngatoa oia la aippooaa ila akapa laghe mae sio eGalilii. Vaalua me kateva kateva etaita ita nongonongo kila inangari tanganueita? Ita taumattu tale Patia, Midia, Elam, me taumattu nge Mesopoteimia, Jiudia, Kapadosia, Pontus me Eisia, 10 Prigia me Pampilia, Ijip, me katoa laghe mae sio tale kasina masaliki eLibia kalakalangina tale masaliki eteae eSaerini, me katoa laghe mae sio eRom, 11 ita aJiu etoa me lo atoa ghavirina laghe mene aiesoaa teeitala, aKrit me aArabia, ita akapa ngita nongola kinatama voto ateva God nge gheleila nau ngila ppooaala tale inangari tanganueita.” 12 Laghe soghila me aloira ghe kapaala me laghe aikolomieinila va, “Sa malloeana llo oia?”
13 Katoa laghe aanamisainila tani ue va, “La ropila manu eteva sarasarakana ia.”
Pita ghe ppooaala ta taumattu ngatoa
14 Pita ghe tingina aitauaa teela kasangaulu kateva (11) apostolo, ghe sama anamuula me ghe uela va, “Am aJiu etoa me lo atoa am tokatoka eJerusalem, am nongo amasina inangari aghauliaa. 15 Taumattu oia karika la ropila nongina am aauliaa. Elue talaua arau oia ta 9 kilok.* 9 kilok Tale inangari nge Grik, tale aiaakotoluna ateva aoa. 16 Isaa oia voto am taatara, propet Joel ang ghe aulia ngalokoila, 17  Joel 2:28-32.ghe uela va,
“ ‘God eue va, Airuuruu tale kosa ateva,
aue atau sio kapughu Spirit Manga ateva tale taumattu ngatoa.
Natuimim taita atoa me vause atoa aue la aulia ngaotu inangarighi.
Aliki taita atoa aue la tara nitaatara,
me taita namu ngatoa aue la asoasopoi.
18 Me kapughu tau ngai uungu etoa, taita ila me vause ila,
aue atau sio tee Spirit Manga ateva etaira,
me aue la aulia ngaotu inangarighi.
19 Aghi aue aghapasunga aimatootoongana elomarase
me epona tale kosa ateva,
rae, kura ateae, me paka asu eteva.
20 Sinaka ateva aue saurrom,
ulana ateva aue eraeraeana,
me auena kinatama nau eteva emae, ia o nau eteva, aue aghi Vau ngepona ateva aue enaughi ia.
21 Me lo atoa la kolo tau
ararina ateae Vau ngepona ateva aue la saanga.’ ”
22 Pita ghe mene uela va, “Israeli etoa, am nongo. Iesu aNasareti ia God ghe sungie mae sio etaimim, ghe gheleila paka mirikol me aimatootoongana elome etaimim tani apasunga etaimim va ia ghe kasula ta God. Am akapa am kilakila isaa oia voto. 23 Ia o taumattu ngateva emua arau God ghe kilaiela me ghe loela tani taue sio etaimim, am me ssa taumattu ngatoa am ghe uvi emateala tale aikotoo. 24 God ang ghe totuela tale mammarikana nimate ateae, poli nimate ateae karika righi sarasarakaniaane tani poso aoghia. 25  Sams 16:8-11.Deivit ghe pitila va Mesaea ghe auliaala va,
“ ‘Aghe taatara Vau ngepona ateva emua ta ngetaghi tale nau ekapa atoa,
poli ia etokatoka tale pai muenna ativilau etaghi,
me karika arooroo tani katuu.
26 Liuna avalua o me urunguitanighi eteva emasimasi me paaghi eteva ekkinari tau sae ararina ateae,
me vaulanighi eteva aue etoka tale voto anannaa va aue aghaa maulue etana.
27 Poli io karika urooroo tani tau velueghi va alao tanganueira matena atoa,
me karika aue utau velu kapum taumattu manga va emauu.
28 Ughe apasungaala va aue amene sakesake,
me tokatokaam teeieghi aue eapasueghi tale nimasimasi.’
29  1 Ki 2:10.“Tueghi me nengaghi etoa, aghi aghaaulia ngakorokoronganaaili etaimim va, tuvuita ateva ta Deivit ghe matela, laghe kaieiniela, me liuna ateva, etokatoka teeita tale isaa oia nau. 30  2 Sam 7:12; Sams 89:3-4; 132:11.Ia propete ia, me God ghe gheleila kinatama inangari nialokoi eteva va teva tuvuna aue ekingi nongina ia. 31  Sams 16:10.Me ia ghe taatara lao sio emua, me ghe auliaala tottotuaane Mesaea, poli karika ghe tau veluela va ghe aso tanganueira matena atoa, me vilikina karika ghe mauula tale liu. 32 Ia o Iesu, God ghe totuela tale nimate, ami oia ami ghe taraiela, me ami aaulia ngaotua. 33  Apos 5:32; 7:55-56.God ghe asaesaeala tani toka tale pai muenna ativilau, me ghe tau sio mae Spirit Manga ateva nongina ghe auliaala tale inangari nialokoi. Me Iesu ghe tau sio mae Spirit Manga ateva etaimami, ghaine am taataraia me am nongonongoa. 34  Sams 110:1.Poli Deivit karika ghe saela epona liu, me ghe uela va,
“ ‘Vau ngepona ateva ghe uela ta kapughu Vau eteva va,
“Toka siola tale pai muenna ativilau
35 lomosi ta aghatoka sio lo atoa la sessa teeio euu,
me uatingina saoaa kkem etaira.” ’
36  Apos 5:30-31.“Liuna avalua o me Israeli ekapa atoa am tani kila amasina va ia o taumattu ngateva am ghe avukalaie saela tale aikotoo, Iesu etana, God ghe gheleiela va Vau ia me Mesaea ia.”
37 Nau laghe nongola inangarina Pita ghe ppooaala, ghe pasala urunguitaniira me laghe uela ta Pita me mene katoa apostolo va, “Kapumami etoa, sa ateva ami gheleia?”
38 Pita ghe liula etaira me ghe uela va, “Am nna ngaioghioghiaa, me am ghaa niaasuu tale ararina ateae Iesu Karisto, me kaluimim ssavoto aue ekapa, me God aue etau aatu Spirit Manga ateva etaimim. 39  Ais 57:19.Inangari nialokoi uneimim me natuimim atoa me taumattu ngeleka atoa, lo akapa atoa oia Vau ngepona ateva kapuita Goto ia aue ekolola.”
40 Oroieili inangari Pita ghe aulia ngasarasarakanaailiila etaira tani ue va, “Am asaangiem tale vituu eteva oia sesa ia.” 41  Apos 2:47; 4:4.Lo atoa laghe aikaaiaala inangari laghe ghaala niaasuu, ghe roola kotolu airari (3,000) taumattu taita me vause tale ia o nau eteva.
Tau ngaikaaia ngatoa laghe velu eitauaala
42  Apos 20:7.Nau ekapa atoa tau ngaikaaia ngatoa laghe veluvelu eitauaa tee apostolo atoa, me laghe nongonongo me laghe taatara voto apostolo atoa laghe aapasunga, me laghe namanama, me laghe looloo sae aitauaa. 43 Ila akapa laghe taatara sarasarakaniaane God tale mirikol me aimatootoongana apostolo atoa laghe gheelei, liuna avalua o me laghe oneoneaa God. 44  Apos 4:32-35.Me ghe kateva nonga ilala, me laghe aaitauaa peiira. 45 Laghe tautau velu kasina kosa me peiira laghe polipoli me viliki veu laghe kookoitaa ta lo atoa laghe tuutukuna tale kasina voto. 46 Nau ekapa atoa laghe veluvelu eitauaa tale ale ngeleka atiulu tale ale manga, me laghe aaikasuaa see elome tale paa ngaleira tani namanama Katoa la annaa va malloeana va la ghe gheelei Losapa. me laghe masimasi eitauaa, 47  Apos 6:7; 11:21.laghe tautau sae ararina ateae God, me taumattu ngatoa laghe oneoneainila. Me tale nau ekapa atoa Vau ngepona ateva ghe mene tautau sso ouna taumattu ghe aasaangi, tani lao aitauaa tee lo atoa akasina.

2:1: Lev 23:15-21; Diut 16:9-11.

2:3: Mat 3:11.

2:4: Apos 4:31; 10:44-46; 19:6; Mak 16:17.

*2:15: 9 kilok Tale inangari nge Grik, tale aiaakotoluna ateva aoa.

2:17: Joel 2:28-32.

2:25: Sams 16:8-11.

2:29: 1 Ki 2:10.

2:30: 2 Sam 7:12; Sams 89:3-4; 132:11.

2:31: Sams 16:10.

2:33: Apos 5:32; 7:55-56.

2:34: Sams 110:1.

2:36: Apos 5:30-31.

2:39: Ais 57:19.

2:41: Apos 2:47; 4:4.

2:42: Apos 20:7.

2:44: Apos 4:32-35.

2:46: Katoa la annaa va malloeana va la ghe gheelei Losapa.

2:47: Apos 6:7; 11:21.