10
Konilies ghe kolola Pita
Isaa eSiisaria, taumattu ngateva, ararina ateae ta Konilies, ghe tokatoka. Ia kateva namuu ghe muemuaa kateva ai (100) tau ngai uvii tale Kohot ateva laghe aseasea va Kohot nge Itali ia.* Kohot nge Itali ia Tau ngai uvii tale Kohot nge Itali ia, ila atala nge Itali ila. Ia me vausenna ateva me natuna atoa laghe aikaaiaa ta God me laghe oneoneainia. Ghe tautau lao voto tale taumattu karika righi peiira me ghe looloo sae ta God nau ekapa atoa. Kateva nau ta 3 kilok elo alai 3 kilok elo alai Ta inangari nge Grik, tale aiaaghasiona (9) ateva aoa. ghe tarala kateva nitaatara. Ghe tarala kapuna ensolo ateva God ghe mae sio etana me ghe uela etana va, “Konilies!”
Konilies ghe taatara lao sio etana me ghe matautula me ghe uela va, “Vau eteva, vaalua?”
Me ensolo ateva ghe uela etana va, “Unem nilooloo sae me masi uunguaam tale taumattu karika peiira, God ghe masimasiaala. Ghaine usuu righi taumattu tani lao eJopa me la laa kolo taumattu ngateva Saemon la kolokoloa va Pita etana. Etokatoka tee mene kateva Saemon uunguaane tani kuluki viliki ghaata kkena tani ghelei mene kasina asease voto, me alena ateva etokatoka kalakalangina ghoa elamana.”
Nau ensolo ateva ghe kasula, me Konilies ghe kolola ghalua tana kapuna tau ngai nongonongo anna me kateva kapuna tau ngai uvii ie tee ghe aaiesoaa ta Vau ngepona ateva, me ghe aulia ngakapala voto ghe lutula me ghe sungilotolla me laghe lao sio eJopa.
Unna nitaatara ateae Pita
Mene kateva elo sinaka, nau ngila ghe kalakalangina tale masaliki taatara ateae eJopa, me Pita ghe saela epona tale ale ateva Ale atoa eIsraeli karika righi pungane nongina ale ghaine. tani looloo sae. 10 Ghe maamaloo me ghe anna tani nama righi inana. Nau laghe aaimonomonosiaa inana me ghe tarala nitaatara ateae. 11 Ghe tarala epona liu ghe otiela me ghe tarala voto ateva namuu ia nongina tiulu kalio reerekati aighoughouna ghaata me ghe sio mae tale kosa ateva. 12 Elome etana asease ghaata kkena atoa me llo erarraa euu me ghila atoa la looloo elomarase. 13 Vara me lingi ngalo ateva ghe uela va, “Pita! Totu saela me ughuvi emate llo me unama.”
14  Lev 11:1-47; Esik 4:14.Pita ghe liula me ghe uela va, “Karika poi arooroo, Vau ngepona ateva! Karika poi aghe nama righi voto karika raarangisana.”
15  Mak 7:15, 19.Lingi ngalo ateva ghe mene mae sio ghaluene etana me ghe uela va, “Urau mene ue va karika raarangisana llo God ang ghe ghelei eraarangisanala.”
16 Ghe lutula kotoluaata vara me arovaeaata ta kalio atiulu ghe mene saela epona liu.
17 Nau Pita ghe annaa poi va saa malloeana ia o nitaatara ateae me taumattu Konilies ghe suula laghe tarala alena ateva Saemon me laghe tingina ssola tapaa ngatamana. 18 Laghe kolokolola me laghe kolomila va, “Saemon Pita etokatoka oia?”
19 Pita karika ghe ruu tani nnaa nitaatara ateae me Spiriti eteva ghe uela etana va, “Saemon, taumattu kotolu lotolu paepaeo. 20 Tingina saela me usio tarailotolu me urau mene rati tani usilotolu ta aghi asungilotolula.”
21 Pita ghe siola me ghe uela ta taita kotolu va, “Aghi oia, am paepaeaghi. Vaalua me am mae sio?”
22 Taita kotolu lotolu ghe liula va, “Ami kasula tanganue Konilies, kateva namuu, tau ghulughuluena ia me eoneoneaa God. Taumattu nge Jiu ekapa atoa la oneoneainia. Ensolo manga ateva ghe auliaala etana va ekoloo me ulao tanganuena me ulaa ghauliaa saa llo voto aue uauliaa me aue enongo.” 23 Pita ghe uela etairotolu va, “Ita ghaso.”
Pita tale alena ateva Konilies
Ghe pai saela ta mene kateva nau, me Pita me mene katoa tau ngaiesoa nge Jopa laghe usila taita kotolu me laghe kasula. 24 Vara aiaaghaluene ateva nau, laghe rekataala eSiisaria. Konilies ghe kolo aitauaala mangalina atoa me kapuna atoa, me laghe toitoi Pita. 25 Nau eteva Pita ghe maemae, Konilies ghe souela me ghe suuiaala ta liue kkena tani oneoneainia. 26  Apos 14:13-15; Aotu 19:10.Pita ghe kune atinginaie saela me ghe uela etana va, “Tingina saela! Aghi nim taumattu ieghi nongina io.”
27 Nau lalu ghe samasama, me lalu ghe kupi ssola me Pita ghe tarala oroi taumattu ngatoa ngila ghe velu eitauaala. 28 Ghe uela etaira va, “Am kilakilaaili uneimami inangari nipaopao va aJiu etoa karika la rooroo tani aighui tee tau ngeleka atoa me tani laa taraila. Me God ghe apasungaala etaghi va karika amene ue va kasina taumattu karika raarangisana. 29 Liuna avalua o me nau eteva am ghe suula inangari etaghi va amae, karika aghe ratila tani mae. Erooroo va am auliaa vaalua me am ghe uela va amae?”
30 Konilies ghe liula me ghe uela va, “Kotolu nau ang ghe lange sio, aghe tokatoka tanganueghi me ta 3 kilok elo alai,§ 3 kilok elo alai Ta inangari nge Grik, tale aiaaghasiona (9) ateva aoa. nongina ghaine, aghe looloo sae me taumattu ngateva ghinnanina ghe maamallanga ghe tinginala emua etaghi. 31 Me ghe uela etaghi va, ‘Konilies, unem nilooloo sae me masi uunguaam tale taumattu ngatoa karika peiira, God ghe masimasiaala. 32 Usungi righi taumattu elao ta Saemon Pita eJopa etokatoka tanganuena Saemon uunguaane tani kuluki viliki ghaata kkena tani ghelei mene kasina asease voto, me alena ateva etokatoka akalakalangina ghoa elamana.’ 33 Liuna avalua o me arovaeaata ta aghe suula inangari etam me masinaaili etam ta angu mae sio. Vau ngepona ateva aue etoka aitauaa teeita nau eteva uauliaa sa ateva ghe sungiola tani mae aulieinia me ami nongoa.”
34  Diut 10:17; Rom 2:11.Vara me Pita ghe tiuaala tani aippooaa, ghe uela va, “Ghaine ngatarala va koronna God karika eaaimassiaa. 35 Me tale isaa akapaaili patunganua namuu, God ealoanna lo atoa la oneoneaa nonga God, me la gheelei voto masina. 36 Am kilakila inangarina God ghe suula ta taumattu nge Israeli etoa, masi inangari va luei ekasu ta Iesu Karisto, ia Vau ia tale ila akapaaili taumattu ngatoa. 37  Mat 4:12-17.Am kilakila sa ateva ghe ailutuaala eJiudia. Jon ghe aippooaa tale niaasuu eteae, me emulina, Iesu ghe tiuaala tani uungu eGalilii. 38  Mat 3:16; Luk 4:17-21.Me am kilakila vaalua God ghe tau lao sio Spirit Manga ateva me sarasarakana ta Iesu aNasareti ia, me vaalua ghe kasu ekapa seela me ghe gheeghelei masi niuungu me ghe gheeghelei emasina lo atoa taumattu sesa taumattu ngateva ghe ghelei saasakieinilala, ta poli God ghe tokatoka teeia.
39 “Ami, ami ghe tara akapala voto ghe gheleila tale masalikiira aJiu etoa me eJerusalem. Laghe avukalaie saela tale ai eteae tani uvi ematea. 40 Tale aiaakotonna ateva nau, God ghe totuela tale nimate va taumattu ngatoa la taraia. 41  Apos 1:8; Luk 24:42-43.Karika va ila akapa taumattu ngatoa laghe taraiela ta llo nonga atoa God ang ghe suitoongainilala. Nau ghe totula tale nimate, ami, ami ghe namanama me ami ghe ropi teeiela. 42  Apos 17:31; 1 Pita 4:5.Ghe uela etaimami va ami ppooaa ta taumattu ngatoa me aulia ngaotu etaira va ia God ghe suitoongainiela va eghelei niaisakei ta lo atoa sakesake ila me lo atoa matena ila. 43  Ais 53:5-6; Jer 31:34; Apos 2:38.Ila akapa propete atoa laghe aaulieinia va lo atoa la ghaiesoaa etana God aue ekkaluaa kaluira ssavoto tale ararina ateae Iesu.”
44  Apos 11:15; 15:8.Nau eteva Pita ghe poppooaa isaa o inangari me Spirit Manga ateva ghe sio mae ta lo akapa atoa laghe nongonongo isaa o inangari. 45 Tau ngaiesoa ngatoa isoisona ila laghe mae aitauaa tee sio Pita laghe soghila tani tara va Spirit Manga ateva ghe sio mae tee ta taumattu ngeleka atoa. 46  Apos 2:4; 19:6.Laghe nongolala ta laghe aippooaa tale asease nisama karika samasama tanganueira me tee laghe tautau sae God.
Me Pita ghe uela va, 47 “Teva erooroo tani ue va isaa oia taumattu erau mene ghaa niaasuu tale manu? Poli ngila ghaala Spirit Manga ateva nongina ita.” 48  Apos 19:5.Me Pita ghe uela va la ghaa niaasuu tale ararina ateae Iesu Karisto. Me laghe kolomila Pita va emene toka teeila mua mene righi nau.

*10:1: Kohot nge Itali ia Tau ngai uvii tale Kohot nge Itali ia, ila atala nge Itali ila.

10:3: 3 kilok elo alai Ta inangari nge Grik, tale aiaaghasiona (9) ateva aoa.

10:9: Ale atoa eIsraeli karika righi pungane nongina ale ghaine.

10:14: Lev 11:1-47; Esik 4:14.

10:15: Mak 7:15, 19.

10:26: Apos 14:13-15; Aotu 19:10.

§10:30: 3 kilok elo alai Ta inangari nge Grik, tale aiaaghasiona (9) ateva aoa.

10:34: Diut 10:17; Rom 2:11.

10:37: Mat 4:12-17.

10:38: Mat 3:16; Luk 4:17-21.

10:41: Apos 1:8; Luk 24:42-43.

10:42: Apos 17:31; 1 Pita 4:5.

10:43: Ais 53:5-6; Jer 31:34; Apos 2:38.

10:44: Apos 11:15; 15:8.

10:46: Apos 2:4; 19:6.

10:48: Apos 19:5.