11
Pita ghe auliaala malloeana voto ghe gheleila
Vara me apostolo atoa me tau ngaiesoa ngakapa atoa eJiudia laghe nongola va taumattu ngeleka atoa tee laghe aikaaiaala inangarina ateva God. Liuna avalua o me nau Pita ghe saela eJerusalem lo atoa isoiso ila tau ngaiesoaa ila laghe sama anamuu teeiela, Apos 10:28; Gal 2:12.me laghe ue va, “Io ughe lao sio tanganueira lo atoa karika isoiso ila me ughe namanama teeilala.”
Me Pita ghe tiuaala tani aulia ngamasalika saa voto ghe lutula. Apos 10:9-48.“Aghe tokatoka tale masaliki taatara ateae eJopa me aghe looloo sae me aghe tarala nitaatara ateae. Aghe tarala voto ateva namuu ia nongina tiulu kalio reerekati aighoughouna ghaata me ghe kasula epona liu me ghe sio mae nongina aghe tokatoka. Nau aghe taatara ssola elome tale kalio atiulu aghe tarala asease ghaata kkena atoa, lo atoa ita aaitarainila me lo atoa karika ita aaitarainila, me llo erarraa euu me ghila atoa la looloo elomarase. Vara me aghe nongola lingi ngalo ateva ghe ue etaghi va, ‘Pita, utotu me ughuvi emate llo me unama.’
“Aghe liula me aghe uela va, ‘Karika poi, Vau ngepona ateva! Karika poi aghe nama righi voto karika raarangisana.’
“Lingi ngalo ateva ghe mae sio epona liu ghe mene aippooaala ghaluene me ghe uela va, ‘Urau mene ue va karika raarangisana llo God ang ghe ghelei eraarangisanala.’ 10 Llo oia ghe lutula kotoluaata me isaa akapa llo ghe mene saela epona liu.
11 “Karika masau me taita kotolu laghe sungilotolla eSiisaria tani mae taraieghi, lotolu ghe mae sio tale ale ateva ami ghe tokatoka etana. 12 Me Spiriti eteva ghe uela etaghi va, ‘Urau mene rati tani usilotolu ta aghi aghe sungilotolla,’ me isaa toko ghaonomo (6) kapughu laghe usieghila ami ghe kupi ssola tale alena ateva taumattu ngateva. 13 Ghe auliaala etaimami vaalua ghe tarala ensolo ateva ghe lao sio tanganuena me ghe uela va, ‘Suula inangari ta Saemon la kolokoloa va Pita etana, ia eJopa. 14  Apos 16:31.Ia aue emaeaa inangari egheleio me lo atoa tee tanganuem aue am saanga.’
15  Apos 2:4.“Nau eteva aghe tiuaala tani aippooaa, Spirit Manga ateva ghe sio mae etaira nongina ghe sio mae etaita nau ta Pentikos. 16  Apos 1:5.Me aghe annaala sa ateva Vau ngepona ateva ghe aulieiniela nau ghe uela va, ‘Jon ghe aasuu taumattu tale manu me am aue am ghaa niaasuu tale Spirit Manga ateva.’ 17 Liuna avalua o me poli God ghe tau lao sio kateva nonga ia voto ateva karika ita polipolia nongina ang ghe taue mae sio etaita lo atoa ita aikaaiaa ta Iesu Karisto, aghi tee karika arooroo tani ghelei runga uunguaane God.”
18  Apos 13:48; 14:27.Nau eteva laghe nongo avaluela o karika laghe mene auliaala righi voto. Ta ngila ghe nim tautau sae God me laghe ue va, “God ange tau lao sio ninna ngaioghioghiaa ta taumattu ngeleka atoa va la kiri mae etana me la saanga.”
Ale manga eAntiok
19  Apos 8:1-4.Nau eteva lo atoa laghe ilou reerekata seela nau laghe uvi ematela Stipeni, laghe lao sio arau tale distriki eteva ePoenisia me patunganua ateva eSaeprasi me tale masaliki taatara eAntiok tale provinsi eteva eSiria me laghe poppooaa ta aJiu nonga atoa. 20 Katoa etaira atala nge Saeprasi ila me tale masaliki taatara ateae eSaerini laghe lao sio eAntiok me laghe tiuaala tani ppooaa ta aGrik tee atoa. Laghe aauliaa masi inangarina Vau eteva Iesu. 21 Sarasarakaniaane Vau eteva ghe tokatoka teeila, mausina avalua o me oroieili taumattu ghe aikaaiaala me laghe kiri mae sio ta Vau eteva.
22  Apos 4:36.Tau ngaiesoa ngatoa eJerusalem laghe nongola voto o me laghe suula Banabas tani lao eAntiok. 23 Nau eteva ghe rekatala me ghe tarala vaalua maamasinaane God namungaili, ghe masimasieiliila me ghe asarasarakanailala tani toka akorokorongana ta Vau eteva tale urunguitaniira. 24 Ia masi taumattu ia me pasu ia tale Spirit Manga ateva me korokorongana ia tale niaikaaiaa, me oroieili lo atoa laghe mene sso mae tani aimuli tee Vau eteva.
25  Apos 9:30.Vara me Banabas ghe lao sio eTases tani pae Sol. 26 Nau eteva ghe taraiela ghe koloala me ghe laoainie sio eAntiok. Tale kasangaulu ghalua (12) ulana lalu ghe toka teela ale manga atoa me lalu ghe aapasunga inangarina ateva God ta oroi taumattu ngatoa. Me isaa eAntiok laghe ase akasinala disaepolo atoa va Kristen ila.
27 Tale isaa o nau katoa propete laghe kasula eJerusalem me laghe sio mae eAntiok. 28  Apos 21:10.Kateva etaira, ararina ateae ta Agabas, ghe tinginala tale korokoronganiaane Spiriti eteva me ghe aulia ngaotula va maloo ateva sesaaili ia aue erooa ngakapa kosa ateva, me nau Klaodies Siisa ghe aaitoiaa eRom, maloo ateva ghe lutula. 29 Nau laghe nongola inangarina Agabas, laghe annaala va la sausi lo atoa eJiudia, me kateva kateva ta disaepolo atoa laghe aisokosokoiaala viliki veu tale aloannaaira. 30  Apos 12:25.Banabas me Sol lalu ghe ghaala viliki veu me lalu ghe laoaa sio ta namu ngatoa tale ale manga eJerusalem.

11:3: Apos 10:28; Gal 2:12.

11:5: Apos 10:9-48.

11:14: Apos 16:31.

11:15: Apos 2:4.

11:16: Apos 1:5.

11:18: Apos 13:48; 14:27.

11:19: Apos 8:1-4.

11:22: Apos 4:36.

11:25: Apos 9:30.

11:28: Apos 21:10.

11:30: Apos 12:25.