12
Laghe uvi ematela Jeimis, me Pita laghe atokaie ssola tale ale mata voovoo
Isaa o nau king Herot ghe tiuaala tani kune katoa tale ale manga, tani ghelei saasakieinila. Ghe auliaala me laghe sai pulela alona atiulu Jeimis tuena Jon tale baenata ateva. Nau Herot ghe tarala va aJiu etoa laghe masimasiaala llo ghe gheleila, me ghe mene auliaala me laghe mene kunela Pita, tale nau nivelu eitaua ngateae tani nama verete karika righi isti etana. Ghe atoka ssola Pita tale ale mata voovoo me ghe atinginala kasangaulu ghaonomo (16) soldia laghe aaikoli tani aitoieinia, ghaata mua soldia ta kateae nitoitoi. Herot ghe anna va eaisakei tale tummatavanga nau Pasova eruu.
Nau Pita ghe tokatoka tale ale mata voovoo me tau ngaiesoa ngatoa tale ale manga laghe looloo asarasarakana sae ta God va esausia.
Pita ghe kupi ghoala tale ale mata voovoo
Ia o voo ngateva me ghe pai Herot ghe atinginaia emua ta mata ngoroi etoa me ghe aisakei, Pita ghe aseasekanua ta mallomeirarua soldia ngalua iriiri ia tale sene alua, me mene ghalua soldia lalu ghe aaitoiaa atamana ateae. Vara me kapuna ensolo ateva Vau ngepona ateva ghe rekatala me mallanga ateva ghe lutula tale ale mata voovoo me ensolo ateva ghe posola usuena ativilau Pita tani angunia me ghe uela etana va, “Totu parasila,” me sene alua lalu ghe kao vellaluela ta nimane.
Me ensolo ateva ghe uela etana va, “Asaela ghinnanim me unem aikasukasu ta kkem.” Me Pita ghe gheleila llo ensolo ateva ghe auliaala. Vara me ensolo ateva ghe uela va, “Uasae unem aiaasae ngeleka ateva me uaimuli teeieghi.” Liuna avalua o me Pita ghe kasu vulila ale mata voovoo atiulu me ghe aimuli teela ensolo ateva. Ghe annaa va ghe nim asoasopoi. Karika ghe kilakila va isaa o voto ghe lutulutu ekoronna. 10  Apos 5:19.Lalu ghe laula aitiutiu eteva soldia ghe toitoi atamana ateae me mene aiaaghaluene ateva me lalu ghe rekatala tale atamana ateae aeana ia tale ale mata voovoo tale ia o masaliki taatara ateae, me ia o atamana ateae ghe otiela, karika teva ghe otiela, me lalu ghe kupi ghoala. Lalu ghe kasu tee siola tale mene katikirighi salana, vara me arovaeaata nonga ta ensolo ateva ghe kasu vulila Pita.
11 Vara me Pita ghe vira kilala sa ateva ghe lutula etana me ghe uela va, “Koronnaaili Vau ngepona ateva esuula kapuna ensolo ateva tani sio asaangieghi ta nimane Herot me voto aJiu etoa la ghanna tani ghelei etaghi.”
12 Ghe tinginala ghe nannaala mua me ang ghe laolao tanganue Meri kinna ia Jon, kateae ararina ta Mak, nongina oroi taumattu ghe veluvelu eitauaa tani looloo sae. 13 Ghe mirimirila tale atamani ngeleka ateae me vause ateva Roda etana tau ngai nongonongo anna ia ghe ghoa mae tani nongo. 14 Nau eteva ghe nongo kilala lingi ngalona ateva Pita ghe masimasi etinginala me karika ghe otila atamana ateae ta ghe ilou ssola elome me ghe uela ta taumattu ngatoa va, “Pita eleka tale atamana ateae eghoa tiitingina.”
15 Me laghe ue teeiela va, “Angu veeveela?” Me nau ghe sarasarakana tani auliaa me laghe nnaala va, “Koti kapuna ensolo ateva okae.”
16 Pita ghe mene mirimirila me laghe ghoala tani oti atamana ateae me laghe soghiaala tani taraia. 17 Me Pita ghe paopaola ta nimane va la rau mene sama, me ghe auliaala sa ateva ghe lutula me vaalua Vau ngepona ateva ghe ghaa velue ghoa mae tale ale mata voovoo, me ghe uela etaira va, “Am auliaa ta Jeimis me mene katoa kapuita, sa ateva ghe lutula.” Me ghe mene lao ppae sio.
18  Apos 5:22-24.Vara ghe paila me soldia ngatoa nannaaira ghe aisavisavilaala me ngila ghe aaikolomieinila va, “Sa ateva ghe lutula ta Pita?” 19 Herot ghe uela va la laa paea. Nau eteva karika laghe roola tani taraia, ghe kolomila soldia ngatoa laghe aaitoieiniela, me karika laghe roola tani liu, me ghe uela va la uvi ematela.
Matemateaane Herot
Vara me Herot ghe kasula eJiudia tani mene laa toka tau eSiisaria. 20 Herot ghe sessaia ta taumattu nge Taer me Saedon, me laghe aloannala luei etana, poli laghe ghaaghaa inana tale llo masaliki king ghe aaitaraa. Liuna avalua o me katoa etaira laghe mae aitauaa sio me laghe siola tani taraia. Laghe lao akasina sio ta Blastus, ia ghe aaitaraa tanganuena king, va ghe sausila, me laghe vira lao sio tani tara king.
21 Tale nau eteva laghe suitoongainiela, Herot ghe asaela ase aiaasae ateva tani apasunga va ia kingi ia me ghe tokala tale unna aitokatoka ateva uneira ia kingi etoa me ghe gheleila kateva niaippooaa ta taumattu ngatoa. 22 Me taumattu ngatoa laghe aaore tani ue va, “Karika va lingi ngalo taumattu ia, ta lingi ngalo goto ia.” 23  Den 5:20.Arovaeaa nonga ta kapuna ensolo ateva Vau ngepona ateva ghe taula sessa ateva etana me ttoliti etoa laghe nama amateala, poli taumattu ngatoa laghe kaakaueinia tani arueinia me karika ghe tautau sae ararina ateae God.
24  Ais 55:11.Me masi inangarina ateva God ang ghe laolao akapa see me ang ghe piipinosa anamuu.
25  Apos 11:29-30; 15:37.Banabas me Sol lalu ghe ruula uunguaairarua tani taula viliki veu eJerusalem me lalu ghe mene lao sio eAntiok me lalu ghe kolo teela Jon Mak.

12:10: Apos 5:19.

12:18: Apos 5:22-24.

12:23: Den 5:20.

12:24: Ais 55:11.

12:25: Apos 11:29-30; 15:37.