16
Timoti ghe usila Pol me Saelas
Apos 14:6; 2 Tim 1:5.Pol me Saelas lalu ghe lao sio eDebi me lalu ghe mene lao tee sio eListra. Tale masaliki eteae o, kateva disaepolo ghe tokatoka, ararina ateae ta Timoti, kinna ateva aJiu ia me ghe aaiesoaa, me tamane ateva aGriki ia. Plp 2:19-22.Tau ngaiesoa ngatoa eListra me eIkoniam laghe aarueinia. Pol ghe anna tani koloa va lotolu ghe kasu, liuna avalua o me ghe isoiela poli ghe nnaala aJiu etoa nongina lotolu ghe laolao me laghe kilakila va tamane ateva aGrik ia. Apos 15:23-29.Nau eteva laghe laolao tale isaa akapa masaliki taatara laghe aauliaa saa ninannaa apostolo atoa me elda ngatoa eJerusalem laghe mae aitauaa sio etana va taumattu ngatoa la aimuli tee. Liuna avalua o me isaa akapa ale manga ghe sarasarakanala tale aikaaiaaira me nau ekapa atoa tau ngaiesoa ngatoa laghe ooroi.
Pol ghe tarala nitaatara ateae eTroas
Apos 18:23.Pol me kapuna atoa laghe kasu ekapa seela tale voto alua ePrigia me Galaisia poli Spirit Manga ateva ghe paolala va la rau mene ppooaa inangari eteva tale provinsi eteva eEisia. Nau laghe rekatala tale aioloa ngateva eMaesia laghe anna tani sso eBitinia me kapuna Spiriti eteva Iesu ghe tam annala va laghe sso. Liuna avalua o me laghe kasu ssola eMaesia me laghe siola eTroas. Vara eleivoo me Pol ghe tarala, tale unna nitaatara ateae, taumattu nge Mesedonia ngateva ghe tiitingina me ghe kolokolo Pol, ghe ue va, “Umae eMesedonia me umae sausiemami.” 10 Nau eteva Pol ghe ruula tani tara unna nitaatara ateae, arovaea nonga ta ami* Luk ghe usilaala eTroas, liuna avalua o me ghe pitila va “ami”. ghe aimonomonosiaala tani lao eMesedonia. Ami ghe kilala va God ang ghe koloamamila tani laa ppooaa masi kiukiu etaira.
Lidia ghe aikolikoliaala ePilipae
11 Ami ghe tiu ghoala eTroas me ami ghe kautula tale patunganua ateva eSamotres, vara mene kateva nau, ami ghe lao sio tale masaliki taatara ateae eNiapolis. 12 Ami ghe kasula o me ami ghe mene lao sio ePilipae, aRom atoa laghe aaitarainia me ia masaliki namuu ia ta masaliki taatara atoa tale ia o distriki eteva eMesedonia. Me ami ghe tokala o kasina nau.
13 Vara nau manga ateva, me ami ghe kupi vulu ghoala atamana ateae tale masaliki taatara ateae, me ami ghe lao sio tale ateo ateae. Ami ghe annaa va ami ghe tara teva voto, me ami ghe looloo sae etana. Vause atoa laghe velu eitauaala tale ia o voto ateva me ami ghe toka siola, me ami ghe tiuaala tani aippooaa teeila. 14 Kateva ta ila o lo atoa laghe nongonongo inangari, kateva vause, ararina ateae ta Lidia, ia tau ngai kkaua ia ta God me karika va aJiu ia, laghe polipoli ghinna ghueghuenna etana, tanganuena tale masaliki taatara ateae eTaeataera. Vau ngepona ateva ghe otila urunguitanina ateva tani nongo amasina voto Pol ghe ppooaala. 15 Vara me ia me lo atoa laghe tokatoka aitauaa nonga tale kateva ale, laghe ghaala niaasuu, me ghe koloamamila va ami lao tanganuena. Ghe uela va, “Arova am aaiesoaa va aghaaikaaiaa ta Vau ngepona ateva, am mae toka tanganueghi.” Ghe tani kolokolo rerrekanainiemami, liuna avalua o me ami ghe toka teeiela.
Pol me Saelas tale ale mata voovoo
16 Kateva nau, ami ghe laolao tale voto ateva ailooloo sae ia, me ami ghe soula aliki vause ateva, karika ghe tokatoka tale aloannaane, me kateva spiriti ghe tokatoka etana me ghe aaulia ngamuemue voto, me ghe vira mene lutulutu. Ghe gheelei oroieili uneira viliki veu lo atoa laghe aaitarainia poli ghe aauliaa voto auena elutu. 17  Mak 1:24.Ia o aliki vause ateva ghe aaimuli teeiemami me Pol, me ghe ovaova ghe ue va, “Isaa oia taumattu, kapuna tau ngai nongonongo anna ila Goto ateva iaaili epona, me la ghaauliaa etaimim salana tani saanga.” 18 Ghe gheelei evaluela o oroi nau, me Pol ang ghe maamangoo teeia, liuna avalua o me ghe kiriela me ghe uela ta spiriti eteva va, “Tale ararina ateae Iesu Karisto, aghaauliaa etam va ukupi vulue ghoa!” Tale ia o tuku nau erighi, spiriti eteva ghe kasu vuliela.
19 Nau eteva lo atoa laghe aaitaraa ia o aliki vause ateva, karika ghe tokatoka tale aaloannaane, laghe kilala va salaira tani ghaa viliki veu ang ghe kapala, laghe kunela Pol me Saelas me laghe aelalue lao sio tale matavanga tani laa tingina ta mataira namu ngatoa. 20  Mak 13:9.Laghe laoainilalue sio ta lo atoa laghe gheelei niaisakei me laghe uela va, “Taumattu ngalua oia aJiu ilalua, me lalu ghe gheleila me niaisessaii ang ghele namuula tale masaliki eteae oia. 21 Lalu ghe aapasunga voto karika masina va ita aRom atoa ita aimuli tee.”
22  2 Ko 11:25; 1 Tes 2:2.Taumattu ngatoa laghe usila kaluira tani ghelei tee Pol me Saelas, me tau ngai ghelei niaisakei etoa laghe auliaala me polisi etoa laghe ghaa vella ghinnaniirarua me laghe parulaluela. 23 Laghe paru emaamaatelaluela me laghe atokailalue ssola tale ale mata voovoo ateva, me laghe auliaala ta tau ngai toitoi eteva va, “Ukaarasi tani tara rungarungainilalua.” 24 Nau ghe ghaala inangari matuutuliena, ghe atokailaluela tale ale ngelome atiulu me ghe sikilaala kkeirarua tale aikakkamoti eteva me ghe kamotila kkeirarua.
25 Elomatuaa voo me Pol me Saelas ngilalu ghe looloo sae me kikkinari sae ta God me karavusu etoa laghe nongonongolalua. 26 Vara me kinatama rukeruke ateva ghe rukela. Nau eteva rukeruke ateva ghe rukela ale mata voovoo ateva, atamana akapa atoa ghe otilala me sene ta karavusu etoa ghe kaola. 27  Apos 12:18-19.Tau ngai toi ale mata voovoo ateva ghe totula me ghe tarala ta atamana tale ale mata voovoo ghe otila, me ghe ghaala iemane baenata ateva me vara ghe pasa amatea poli ghe annaa va karavusu etoa ngila ghe iloula. Marova karavusu etoa laghe iiloula, namu ngatoa aue laghe uvi emate tau ngai toi ale mata voovoo ateva. 28 Pol ghe kolokolo anamungainiela me ghe uela va, “Urau mene pasa amateo ta ami ekapa ami tokatoka!”
29 Me tau ngai toi ale mata voovoo ateva ghe reterete poli ghe matautula, me ghe kolokolola va la maeaa teae lam, ghe ilou velu ssola, me ghe suuiaala emua ta Pol me Saelas. 30  Apos 2:37.Vara me ghe ghoainilaluela eleka me ghe kolomilaluela va, “Namu ngalua, sa ateva arooroo tani gheleia me asaanga?”
31 Lalu ghe liula me lalu ghe uela etana va, “Uaiesoaa ta Vau ngepona Iesu, me aue usaanga, io me kapum atoa tanganuem.” 32-34 Tale ia o voo ngateva, tau ngai toi ale mata voovoo ateva ghe ghaailalue lao sio tanganuena me ghe porala usaiirarua, me ghe anginilaluela. Me lalu ghe auliaala inangarina Vau ngepona ateva etana, me tee ta lo atoa laghe tokatoka tanganuena. Ia ghe aiesoaala, me arovaeaa ta lalu ghe asuuela me lo atoa tee tanganuena. Emuli tale nau laghe suula, ghe pasula tale nimasimasi poli ghe aiesoaala ta God, ia me natuna akapa atoa me vausenna ateva.
35 Vara ghe paila, me tau ngai ghelei niaisakei etoa laghe suula inangari ta kapuira polisi etoa va la laa ue va la tau velu taita alua. 36 Vara me tau ngai toi ale mata voovoo ateva ghe uela ta Pol va, “Tau ngai ghelei niaisakei etoa la uela va ami tau veluemalua. Amalu rooroo tani kasu, me aue amalu kasu tale luei.”
37 Pol ghe uela ta polisi etoa va, “Angalua sitisen nge Rom iengalua, me karika laghe ghelei muela niaisakei etaingalua me laghe paruengaluela ta mata ngoroi etoa. Me tee laghe atokaiengalue ssola tale ale mata voovoo. Me isaa oia ngila nim anna tani sungieinangalua va angalu kasu? Karika poi! Ila la tani mae ghaaiengalua, me la kasueinangalua.”
38 Polisi etoa laghe lao sio tani auliaa inangarina Pol ta tau ngai ghelei niaisakei etoa. Me nau laghe nongola va Pol me Saelas sitisen nge Rom ilalua, ghe moilala tale llo laghe ghelei teeilaluela. 39 Laghe lao sio tale ale mata voovoo tani kkaluaa etairarua me laghe kololaluela me laghe kasu eitauaa teeilalue ghoala eleka, me laghe uela etairarua va, “Masina, amalu rau mene toka oia, amalu kasu.” 40 Nau lalu ghe kupi ghoala tale ale mata voovoo, lalu ghe lao sio tanganue Lidia, me lalu ghe saopila lo atoa laghe aiesoaala ta Iesu me lalu ghe aippooaa teeilala tani asarasarakanaila, me lalu ghe mene kasula.

16:1: Apos 14:6; 2 Tim 1:5.

16:2: Plp 2:19-22.

16:4: Apos 15:23-29.

16:6: Apos 18:23.

*16:10: Luk ghe usilaala eTroas, liuna avalua o me ghe pitila va “ami”.

16:17: Mak 1:24.

16:20: Mak 13:9.

16:22: 2 Ko 11:25; 1 Tes 2:2.

16:27: Apos 12:18-19.

16:27: Marova karavusu etoa laghe iiloula, namu ngatoa aue laghe uvi emate tau ngai toi ale mata voovoo ateva.

16:30: Apos 2:37.