2
Tani usilaa vaalua Karisto esio siuaa nannaane
Arova righi niasarasarakana poli am tokatoka tee Karisto, me arova righi inangari nisausi tale ailousiaane ateva, me arova righi niaighui tale Spiriti eteva, me arova righi niamaramara me nialousiusi, am ghelei eroorooaa masimasiaaghi nau ekateva nonga nannaaimim, me eisaa aitauaa niaielousi, me ekateva nonga iem tale spiriti me tani uungu eitauaa. Gal 5:26.Am rau mene ghelei righi voto tale nikuruetu me tani saeaa nannaaimim. Me karika, ta tale nisiuaa ninannaa am tara katoa va masinaaili ila etaimim. 1 Ko 10:24.Kateva kateva etaimim erau mene atoka nonga nannaam tale llo nonga voto ia eaalona ta etara tee saa llo mene katoa la ghaloanna.
Nannaaimim enonginaaili tee nannaane Iesu Karisto.
Jon 1:1-2; 17:5.Koronnaaili Karisto ia Goto ia
me karika ghe nnaala va easarasarakanaia tani toka nongina God me tani poso parasi va Goto ia.
2 Ko 8:9; Jon 1:14.Ghe ghaa vella mallangina ateva
me ghe ghaala uunguaaira tau ngai uungu etoa,
me ghe gheleiela va arova nim
taumattu ia nongina ita.
Hib 5:8; 12:2.Me laghe tarala taataraane va taumattu ia
ghe sio siuaa nannaane
me ghe nongo usilaala tani lao tale nimate
me tani mate tee tale aikotoo.
Apos 2:33; Ips 1:20-21; Hib 1:3-4.Liuna avalua o me God ghe taue liue saela epona
me ghe taula arari eteae elaulau isaa akapa arari,
10  Rom 14:11.va tale ararina ateae Iesu ila akapa la suuiaa sio patu kkeira etana,
epona liu me kosa ateva me lo atoa euu tale kosa ateva,
11  Rom 10:9.me ila akapa aue la ghaulia ngaotu va Iesu Karisto Vau ngepona ia
tale nitau sae ta God Tamaita ia.
Ita mallanga nongina katto atoa
12-13 Mausina avalua o, masi kapughu etoa, me nongina am ghe nongonongo usilaa, karika va nau atokatoka teeiem nonga, ta nau karika aghi, am ghelei isaa o voto nau ekapa atoa, poli God euungu etaimim tani asarasarakanaiem tale aloannaaimim me uunguaaimim. Am uungu tee nioneoneaa tani apasunga va God ghe asaangiemla, tale masi aloaloannaane.
14 Me nau am ghelei voto am rau mene ghelei tale niauliulia me niaitamammarasii, 15  Den 12:3; Plp 1:10; 1 Tes 2:19.va karika aue righi kaluimim ssavoto me aue am raarangisana, me enatuna am God, karika gheeleiaaimim sesa tale uunguaa karika ghulughuluena me sesa voto tale lo ateva oia vituu. Me am mallanga nongina katto atoa tale kosa ateva, 16 nau am posoposo atingina sae inangari maulue ateva. Me tale nauna ateva Karisto, aue aghaasake va karika aghe iloula tale niaikarati eteae o aghe uungula tale nim lao. 17 Me arongona ta la ghele kaoaghi sae tale liu nighelei aiaavusuvusuena nongina manu opring, me am ghele ghelei llo tale uneimim niaikaaiaa, amasimasi me amasimasi eitauangaili teeiem. 18  Plp 3:1; 4:4.Liuna avalua o me am tee am masimasi, me am masimasi eitauaa teeieghi.
Timoti me Epaproditus
19 Aghaiesoaa ta Vau ngepona ateva Iesu va ghaisa ngarighi asungi aatu Timoti etaimim me aghi tee aue amasimasi nau emae auliaa kiukiuimim etaghi. 20 Karika amene annaa teva nongina ia, eannangailiiem tani aitarainam. 21  2 Tim 4:10.Mene katoa la annainila nonga me karika va llo voto isaa ta Iesu Karisto. 22 Me am kilakila va Timoti ang ghe gheleila voto eaapasunga va erooroo, poli nongina kateva me tamane, ang ghe uungu eitauaa teeieghila tale masi kiukiu. 23 Liuna avalua o me aghaiesoaa va aue asungia tani mae taraiem ghaisa ngarighieili me atara mua va sa ateva aue la gheleia mua etaghi. 24 Me aghaatoka tuutulighi ta Vau ngepona ateva va gharighi tau amae taraiem.
25  Plp 4:18.Me aghanna va emaamasina tani sungi aatu kapughu ta Epaproditus euungu eitauaa teeieghi me tee tau ngaiuvii ia, me kapuimim tau ngai kasuaa inangari teeia me am ghe sungiela tani mae sausieghi. 26 Ta poli eannangailiiem me ghe alousiusieiliila poli ghe kilala va am ghe nongola va ghe isikila. 27 Koronna va ghe isikila me ghaisa ngarighi ghe mate, me God ghe alousiusi teeiela, me karika va ie nonga ta aghi tee, tani akekkelieghi tale mene kasina nialousiusi. 28 Liuna avalua o me asungi parasia atu etaimim me nau am taraia aue am masimasi me karika aue atani alousiusi. 29 Am ghaaia va nongina kapuna ia Vau ngepona ateva tee kinatama nimasimasi, me am oneoneaa ase taumattu nongina ia. 30 Poli ghaisa ngarighi ghe mate tee uunguaane Karisto, me karika ghe annaa maamauluaane tani ghelei eroorooaa nisausi am karika am ghe rooroo tani ghelei etaghi poli masaueili iem.

2:3: Gal 5:26.

2:4: 1 Ko 10:24.

2:6: Jon 1:1-2; 17:5.

2:7: 2 Ko 8:9; Jon 1:14.

2:8: Hib 5:8; 12:2.

2:9: Apos 2:33; Ips 1:20-21; Hib 1:3-4.

2:10: Rom 14:11.

2:11: Rom 10:9.

2:15: Den 12:3; Plp 1:10; 1 Tes 2:19.

2:18: Plp 3:1; 4:4.

2:21: 2 Tim 4:10.

2:25: Plp 4:18.