3
Am rau mene atoka tuutuliimim tale uunguaa vilikiimim
Liuna avalua o, kapughu etoa, me am masimasi ta Vau ngepona ateva. Karika egheelei righi sesa etaghi tani mene piti aatu etaimim llo ngaghe auliaa muela etaimim, ta isaa o voto erooroo tani sausiem.
Am paniem tale ila o paua atoa isaa o taumattu la gheelei voto karika masina, tau ngai ghelei saasakiaa viliki etoa. Rom 2:29.Poli ita isoiso ita. Ita lo atoa ita kakkauaa tale Spiriti eteva kanna ia God, ita asaesae Iesu Karisto me karika ita atoka tuutuliita tale uunguaa vilikiita. Apos 22:3; 2 Ko 11:18.Arongona ta aghi arooroo va aghatoka tuutulighi tale isaa o voto.
Arova teva eannaa va eatoka tuutulina tale uunguaa vilikina, aghi alaulaula. Luk 1:59; 2 Ko 11:22; Apos 23:6.Tale aiaaghaoaluna ateva nau, laghe isoieghila. Aghi atala nge Israeli ieghi, tale ararimangali eteva ta Benjamin, aHibru ieghi me asamasama nge Hibru.* o aHibru ieghi me tuvughu ekapa atoa aHibru ila. Me tale uunguaa inangari nipaopao, aghi Paresi ieghi. Apos 8:3.Aghe annaaili isaa o voto, liuna avalua o me aghe uviuvi kapuna taumattu God, me karika teva erooroo tani auliaa teeieghi, poli aghe nongonongo usila ngakapa inangari nipaopao.
Mat 13:44-46.Me tale isaa akapa o salana tani ghelei va aghe ghaa oroi voto, nau ghaine ataataraila va peisaane ila mausi Karisto. Liuna avalua o me ataatara isaa akapa voto peisaane nau aghe toongi teela kinatama voto atoa tani kila Iesu Karisto Vaughu ia. Mausina me aghe velu ekapala voto o, ataatara va nim lao me aue aghaa nonga Iesu. Rom 3:21-22.Me aue atoka ta ngetana, me karika aue aghulughuluena tale uunguaa inangari nipaopao, ta aghulughuluena tale niaikaaiaa kanna Karisto, me isaa o nighulughuluena ghe kasula ta God tale niaikaaiaa. 10  Rom 6:3-5; 8:17.Aghanna tani kila Karisto, me sarasarakaniaane tale unna nitotu tale nimate, me tani lao nongina vaalua ghe mmarikanala me tani nongina ia tale matemateaane. 11 Me tale isaa o ase salana, aue arooroo tani totu tale nimate.
Ni-iilou esarasarakana tani laa rekata
12  1 Tim 6:12, 19.Karika va ngaghe ghaala isaa o voto va ngaghe ghulughuluenala. Iesu Karisto eposoposoaghi, me akasukasu kkai tani laa ghaa isaa o voto. 13 Kapughu etoa, karika ataataraieghi va ngaghe ghaala isaa o voto. Me kateva nonga voto agheeleia, akakkaluaa llo emuli etaghi me aghameemeti tani laa ghattau aipolipoli emua etaghi. 14  1 Ko 9:24.Aiilou parasi nonga tani laa rekata tale airuuruu me tani ghaa aipolipoli nongina God ghe koloaghila tani sae epona liu ta Iesu Karisto.
15  1 Ko 2:6.Ita akapa lo atoa ngita ghe matuennala ita nna ngamasina isaa o voto. Me arova karika am maemae aitauaa tale kasina ninannaa, isaa tee o llo God aue eghelei emasalika etaimim. 16 Me arova vaalua, ita toka nonga tale llo voto ngita ghe kilala.
17  1 Ko 4:16.Kapughu etoa, am mae aitauaa me am usilaa gheeleiaaghi, me am tani tara amasina lo atoa la kasukasu nongina vaalua ami, ami ghe kasukasu. 18 Poli nongina aghe auliaa nonga etaimim oroiaata, me ngamene auliaa tee nialousiusi, va oroi lo atoa la tokatoka tani ssatee aikotoo ateva ta Karisto. 19  Rom 16:18.Airuuruu tale kasukasuaaira nitturuu eteae. Kovaira ateva kapuira goto ia me llo tani palata, la aasakeaa. Me nannaaira etokatoka nonga tale voto tale kosa ateva. 20  Ips 2:6, 19.Me ita tanganueita epona liu, me earieri ita tani toi teva tau ngai asaangi ekasu okae, Vau ngepona ateva Iesu Karisto etana. 21  1 Ko 15:28, 42-53.Aue eaikolikoliaa ia oia vilikiita ateva sesa ia ghele nongina vilikina masinaaili, tale sarasarakaniaane erooroo tani ghaa aitaua ngakapa voto me eghelei tale aloaloannaane.

3:3: Rom 2:29.

3:4: Apos 22:3; 2 Ko 11:18.

3:5: Luk 1:59; 2 Ko 11:22; Apos 23:6.

*3:5: o aHibru ieghi me tuvughu ekapa atoa aHibru ila.

3:6: Apos 8:3.

3:7: Mat 13:44-46.

3:9: Rom 3:21-22.

3:10: Rom 6:3-5; 8:17.

3:12: 1 Tim 6:12, 19.

3:14: 1 Ko 9:24.

3:15: 1 Ko 2:6.

3:17: 1 Ko 4:16.

3:19: Rom 16:18.

3:20: Ips 2:6, 19.

3:21: 1 Ko 15:28, 42-53.