11
Pol me kamena atoa apostolo
Aghanna va aue am rooroo tani nongo niaippooaa aue aghelei, arongona ta aghi nongina alokapakapa ateva, me am tani nongoaghi. Ips 5:26-27.Poli anannangailiiem tee ninannaa manga. Aghe auliaala inangari nialokoi tani tauem lao ta kateva nonga taitaniimim, ta Karisto, me aghi aue arooroo tani tauem lao etana nongina vause ateva raarangisana ia, karika ghe kila taita. Aitiutiu 3:4, 13.Me amaamatautu, poli nongina Ivi katu ngateva muennaaili ia tani kamekame ghe kameala, nannaaimim erou tiu ppae me karika am aielousiaa Karisto tale urunguitaniimim akapa. Gal 1:8-9.Poli nau eteva kateva emae etaimim me eppooaa Iesu, me karika va lo ateva Iesu ami ghe ppooainiela etaimim, o arova am ghaa kateva ppae spiriti tale lo ateva am ghe ghaa akasinaiela, o kasina ppae masi kiukiu tale llo akasina am ghe ghaala, emaamaluminaaili etaimim me arovaea ta am ghaaghaa. 1 Ko 15:10; 2 Ko 12:11.Poli karika atani nannaa va aghieili euu tale ila o apostolo atoa la ue va ilaaili epona. 1 Ko 2:1, 13.Arongo ta karika aghe lao sio tani ghaa alomasaanga tale uunguaa niaippooaa, me karika koronna va atam kilakila amasina isaa o masi kiukiu. Tale isaa akapa salana ami ghe ghelei emasalikangailiila isaa o voto etaimim.
1 Ko 9:18.Am annaa va aghe gheleila ssavoto nau aghe sioainaghila euu tani gheleiem va am, am sae epona nau aghe poppooaa masi kiukiuna God me karika aghe ghaaghaa aipolipoli? Plp 4:15-16; 2 Ko 12:13.Aghe aainao viliki veu katoa ale manga laghe nim tautau mae tani sausieghi, tani uungu etaimim. Me nau aghe tokatoka teeiem, me aghe anna voto, karika aghe tautaula maate ta teva taumattu, poli kapughu etoa laghe kasula eMesedonia, laghe tau mae sio voto aghe anna. Aghe aaitarainaghi tani ghelei va erau mene maate etaimim tale asease salana, me aue atoka gheelei evalua o. 10 Me nongina voto koronna ta Karisto etokatoka etaghi, aghaaulia ngakoronna va karika teva tale provinsi eteva ona eAkaia aue eghelei rungainaghi tale aasakeaaghi va karika aghaaghaa viliki veu tale uunguaa tani ppooaa masi kiukiu. 11 Poli saa? Poli karika aghaailousieinam? God ekilakilaaili va agheelei evalua o poli aghaailousieinam.
12 Me karika aue aruu tani ghelei voto agheelei, poli aghaloanna va lo atoa la paepae salana va la ghairooaa teeiemami tale llo la ghaasakeaa etana, karika aue la roo tani aasake. 13 Ta isaa o taumattu apostolo kamekame ila. La ghaikameaa tale uunguaaira, la gheelei vara mene kapuna apostolo koronna ila Karisto. 14 Karika ita rooroo tani soghiaa poli Satana egheelei tee vara mene ensolo tale mallanga ia. 15 Liuna avalua o me karika ita rooroo tani soghiaa arova kapuna tau ngai uungu etoa la gheeleila arova tau ngai uungu tale ghulughuluena ila. Me airuuruu etaira, aue la ghaa aipoliira tale voto la gheelei.
Pol ghe aasakeaa nimmarikana ghe ghaala
16 Amene aulia ngaghaluene va karika teva emene taraieghi va alokapakapa aghi. Me arova am taatara avalueieghi o, am ghaaieghi va alokapakapa aghi me aue amala aasake. 17 Tale isaa o voto, aghaasake tani aulieinaghi. Karika aghaaippooaa nongina teva kapuna Vau ngepona ateva, ta nga samasama arova alokapakapa ateva. 18 Oroi ila lo atoa la ghaasake nongina aasakeaa sala kosa ateva, liuna avalua o me aghi tee aghaasake. 19 Me aue aghaasake poli alomasaangaaili iem me am ghe masimasieiliila tani lao aitauaa tee nannaaira alokapakapa atoa, 20 me am ghe masimasila tani tau veluem ta lo ateva taumattu ghe annala tani gheleiem am ghe nim tau ngai uungula me karika am tokatoka tale aloannaaimim, me enim ghaaghaa peiimim me karika emene nannaainam, me ekamekameam tani muemueinam, me eaasaesae ararina ateae, me nonginaaili lo ateva eanna tani posala pasipasi mataimim. 21  Plp 3:5.Tale paapalataaghi nga ghaaulia ngaotu va, saghuighuinaaili emami tani ghelei isaa o voto.
Arova teva taumattu eaasarasarakana tani asaesae nannaane, aghi tee arooroo. (Nga ghaaippooaa nongina alokapakapa ateva). 22 Vara ila nonga va aHibru ila? Ta aghi tee. Me vara ila nonga va aIsraeli ila? Ta aghi tee. Me vara ila nonga va tuvuna ila Abraham? Ta aghi tee. 23  Apos 16:23.Vara ila nonga va kapuna tau ngai uungu ila Karisto? (Nga ghaaippooaa arova veeveena ieghi.) Alaulaula tale niuungu. Aghe uungu esarasarakanaaili, me oroiaata aghe ssola tale ale mata voovoo, me laghe paruparueghi oroiaata me karika arooroo tani nnaa va ghaisaata, me oroiaata aghe oghioghi lao tale nimate. 24  Diut 25:3.Ghalimaata aghe ghaala niparuparu ta aJiu etoa, kateae niparuparu ghe saesae ta kotolungaulu ghasio (39).* Ta Diutronomi 25:1-3 God ghe uela va niparuparu erau mene lau ghaatingaulu (40), me aJiu etoa laghe uela va karika emene lau kotolungaulu ghasio (39), poli la rau tam ioie amasina va la lau aioghioghi eteva ta ghaatingaulu. 25  Apos 16:22; 14:19.Kotoluaata laghe parueghila tale ai, me katengaata laghe osaieghila tale atu. Me kotoluaata anua aghe aikaaila etana, ghe tarurrutila elamana. Kateva voo me llaa ngateva aghe vukalala elo malionge. 26  Apos 9:23; 14:5.Oroieili nau aghe kasukasu ekapa see, aghe sousou sesa nau tani kasu longoti tale ateo atoa, me ta tau ngai sari ghinna atoa tapaa salana, me ta lo atoa tanganueimami eitauaa, me ta taumattu ngeleka atoa, me tale masaliki taatara, me tale voto karika righi taumattu etana, me elamana, me aghe tokala tale sesa nau tee lo atoa laghe kamekame vara mene kapughu ila. 27 Aghe uungu aanasa tee nimmarikana, me oroiaata karika aghe asesekanua eleivoo. Aghe maamaloo me aghe kaakangngata tee manu, me karika righi aneghi, me karika oroi kalioghu nau aghe kakkaili. 28 Tani mene saoaa sae tale isaa o voto, nau ekapa atoa anannangaili isaa akapaaili ale manga. 29 Nau kateva tale ale manga atoa esaasaghuighuina, aghi tee asaasaghuighuina. Nau kateva ange gheleila kateva ange katuula tale ssavoto, am annaa va karika esessaieghi?
30 Poli arova atani aasake, aue aghaasakeaa llo voto eaapasunga saasaghuighuiaaghi. 31 God, ia kapuna Goto ia me Tamane ia Vau ngepona ateva Iesu, me ie nonga ita taue sae nau ekapa atoa, ekilakila va karika akamekame. 32  Apos 9:23-25.Tale masaliki taatara ateae eDamaskas namu ngateva ghe uungu ta King Aretas ghe atinginala soldia ngatoa tani toi runga masaliki taatara ateae tani ghelei va ghe kuneieghi. 33 Me laghe taueghi siola euu tale kinatama aikaai eteva arova keru eteva tale uindoa tale keaavalavala ateva me aghe saangala.

11:2: Ips 5:26-27.

11:3: Aitiutiu 3:4, 13.

11:4: Gal 1:8-9.

11:5: 1 Ko 15:10; 2 Ko 12:11.

11:6: 1 Ko 2:1, 13.

11:7: 1 Ko 9:18.

11:8: Plp 4:15-16; 2 Ko 12:13.

11:21: Plp 3:5.

11:23: Apos 16:23.

11:24: Diut 25:3.

*11:24: Ta Diutronomi 25:1-3 God ghe uela va niparuparu erau mene lau ghaatingaulu (40), me aJiu etoa laghe uela va karika emene lau kotolungaulu ghasio (39), poli la rau tam ioie amasina va la lau aioghioghi eteva ta ghaatingaulu.

11:25: Apos 16:22; 14:19.

11:26: Apos 9:23; 14:5.

11:32: Apos 9:23-25.