5
Mat 5:48.Liuna avalua o, me am usilaa gheeleiaane God, poli am natuna am God, me eaaielousiangailiiem. Hib 10:10; Eks 29:18.Me am tokatoka tale maulue ateva pasu ia tale niaielousi, nongina Karisto ghe aielousieinitala me ghe tau mae sio maamauluaane ta ngetaita nongina lo ateva o aiaavusuvusuena egheelei emasimasi God.
Me elome ta ngetaimim karika am mene toka tale uunguaa niailai salosaloaa see, va taumattu ngatoa la toka aulieinam, o righi ase niuungu karika raarangisana, o nikuruetu, poli isaa oia voto karika masina ta kapuna taumattu God manga. Karika mene righi niamakatakata, o niaippooaa alokapakapanna, o ase inangari niaikusi. Karika, ta am kaili emasina tale voto masina. 1 Ko 6:9-10; Kol 3:5.Me tale isaa oia voto am rooroo tani kila amasina va: lo ateva eailai salosaloaa, me lo ateva etam raarangisana, me lo ateva esassaii voto (nim aikkauaa tootoo goto ia), isaa o taumattu karika aue la ghaa righi masi voto tale ararimangalina ateva Karisto me God. Kol 2:4, 8; Rom 1:18.Karika am mene tau veluem va la kameam tale inangari karika koronna, poli sessaiaane God ange maemae ta lo atoa karika la nongonongo usilaa. Liuna avalua o me karika am mene aighui teeila tale sesa gheeleiaaira.
Ips 2:13; Kol 1:13; 1 Pita 2:9; Jon 12:36.Poli isaa akasina am ghe tokatoka tale saurrom, me ghaine am, mallanga iem ta Vau ngepona. Am toka nongina aliki tale mallanga iem. (Poli mallanga ateva eaalutu voto masinaaili, ghulughuluena me koronna.) 10 Me am tani ghaa alomasaanga va sa ateva egheelei emasimasi Vau ngepona ateva. 11 Karika am mene kupi sso tale uunguaa saurrom ateva karika righi uenenna, ta am mae aulia ngaotu ia o ase niuungu tale tummatavanga. 12 Poli pei palata tani auliaa voto la gheelei eisulia tale tummatavanga. 13  Jon 3:20-21.Ta voto akapa tale saurrom, mallanga ateva aue eghelei eotu, 14  Ais 26:19; Rom 13:11.poli mallanga ateva egheelei isaa akapaaili voto eotuotu. Liuna avalua o me laghe uela ta lo atoa taumattu karika la ghaaiesoaa va,
“Am anguu taatarala, tau niasekanue atoa,
am totula tale nimate,
me Karisto aue emallanga ta ngetaimim.”
15  Kol 4:5.Am tani aitaraa vaalua am tokatoka — karika va nongina lo atoa karika alomasaanga ila, ta nongina alomasaanga atoa. 16 Nau urooroo tani ghelei voto masina, ughelei voto masina urooroo tani ghelei, poli nau oia sesa nau. 17 Liuna avalua o, me karika am mene alokapakapa, ta aloimim emasaanga aloaloannaane Vau ngepona ateva. 18  Luk 21:34.Karika am mene ropi oroieili uaeni va eghelei esavisavilaa nannaaimim, me aue ekatulainiem lao tale voto sesaaili. Karika, ta am pasu tale Spirit Manga ateva. 19  Kol 3:16.Am aippooaa tee kateva kateva tale nikkinari, me masi kkinari tani kkinari tau sae, am kkinari me am ghelei miusik tale urunguitaniimim esae ta Vau ngepona ateva. 20  Kol 3:17.Nau ekapa am kaili emasina sae ta God Tamaita ia tale isaa akapaaili voto, tale ararina ateae Iesu Karisto Vauiita ia.
21  1 Pita 5:5.Am tau veluem tani ghelei voto katoa la ghaaloanna me karika va aloannaaimim, tani oneoneaa Karisto.
Vause atoa me taita atoa lailai ila
22  Kol 3:18; 1 Pita 3:1.Vause atoa lailai iem, am tau veluem tani ghelei voto taitaniimim atoa la ghaloanna me karika va aloannaaimim, nongina am gheelei ta Vau ngepona ateva. 23  1 Ko 11:3; Ips 1:22.Poli taita ateva uruna ia vausenna ateva nongina Karisto uruna ia ale manga ateva, me ale manga ateva vaulanina ia. Ta Karisto ghe asaangitala. 24 Nongina ale manga ateva eaatoka nannaane ta Karisto, vause atoa lailai iem tee am aatoka nannaaimim ta taitaniimim atoa tale isaa akapaaili voto.
25  Kol 3:19; 1 Pita 3:7.Taita atoa lailai iem, am aielousiaa vauseniim atoa, nongina Karisto eaaielousiaa ale manga ateva, me mausina me ghe tau lao sio maamauluaane 26  Tts 3:5.tani gheleie manga ia me raarangisana ia, eghe poraiela tale inangari eteva me tale manu eteva. 27  2 Ko 11:2; Kol 1:22.Ghe ghelei evaluela o tani ghaa lo ateva o ale manga masinaaili taataraane, me karika righi tungitungiena, o kolukoluena, o righi voto egheelei saasakiaa taataraane, ta manga ia me karika righi voto sesa etana. 28 Tale ia o ase salana atikirighi, taita atoa am tani aielousiaa vauseniim atoa, nonginaaili va am aaielousiaa vilikiimim. See eaielousiaa vausenna ateva, eaaielousieinia. 29 Karika teva esessaia tale vilikina ateva, ta eangiinginia me eaaitaraa vilikina, nongina Karisto egheelei tale ale manga ateva. 30 Ta ita, vilikina ita Karisto. 31  Aitiutiu 2:24; Mat 19:5.“Liuna avalua o me taita ateva ekasukasu vuli tamane me kinna me ekaakateva nonga ilalua me vausenna ateva, me ilalua aue lalu kateva nonga tale vilikiirarua.” 32  Aotu 19:7.Isaa oia llo karika ita rooroo tani kila akapa malloeanina, me aghi aghaauliaa Karisto me ale manga ateva. 33 Liuna avalua o, kateva kateva ta ngetaimim etani aielousiaa vausenna ateva, nongina etani aielousieinia, me vausenna ateva etani oneoneaa taitanna ateva.

5:1: Mat 5:48.

5:2: Hib 10:10; Eks 29:18.

5:5: 1 Ko 6:9-10; Kol 3:5.

5:6: Kol 2:4, 8; Rom 1:18.

5:8: Ips 2:13; Kol 1:13; 1 Pita 2:9; Jon 12:36.

5:13: Jon 3:20-21.

5:14: Ais 26:19; Rom 13:11.

5:15: Kol 4:5.

5:18: Luk 21:34.

5:19: Kol 3:16.

5:20: Kol 3:17.

5:21: 1 Pita 5:5.

5:22: Kol 3:18; 1 Pita 3:1.

5:23: 1 Ko 11:3; Ips 1:22.

5:25: Kol 3:19; 1 Pita 3:7.

5:26: Tts 3:5.

5:27: 2 Ko 11:2; Kol 1:22.

5:31: Aitiutiu 2:24; Mat 19:5.

5:32: Aotu 19:7.