3
Lailai etoa
Ips 5:22.Tale ia o salana atikirighi, am vause atoa lailai iem, am tani nongo usilaa taitaniim atoa. Me arova katoa tale ila o taita atoa karika la aikaaiaa tale inangarina God, karika va tale inangariimim, ta tale masi gheegheleiaaimim aue egheleila me la aikaaiaa, poli aue la tara vaalua masi uunguaaimim raarangisana me nioneoneaa tale tokatokaaimim. 1 Tim 2:9.Am rau mene nnangaili tani amolumolu vilikiimim va emasinaaili taataraane, nongina am gheelei tale uu nguruimim, me nongina asease vurra atoa am aamolumolu vilikiimim, me tale masi ghinna atoa am aasaela, ta am anna tani amolumoluem, ghele masina arova am ghele amolumolu elome etaimim tale uunguaa niaimasiaa me nisioaa nannaa, poli isaa o ase niuungu masinaaili ta matane God me karika aue ekapa. Tale isaa o salana, emua arau vause atoa manga ila laghe gheelei emasinaaili taataraira. Laghe aatoka tuutuliira ta God, me laghe aaimuli usi tee saa voto taitaniira atoa laghe aauliaa. Aitiutiu 18:12.Nim nongina Sera ghe nongo usilaala taitanna ateva ta Abraham, me ghe kolokoloa va vauna ia. Am tee aue natuna vause iem arova am gheelei voto masina, me karika aue am matauta saa voto pei nimatauta.
Ips 5:25.Tale ia o salana atikirighi, am taita atoa lailai iem, am tani oneoneaa vauseniim atoa. Am ghelei emasina ta ngetaira nau am tokatoka aitauaa, poli sarasarakaniaaimim elaulau sarasarakaniaaira, me poli amalua aitauaa, amalu ghaaghaa maulue ta God, arova ughelei emasina etana, karika teva voto aue eghelei runga kalum nilooloo sae.
Nimmarikana mausi masi niuungu
Tani ruu, am akapaaili gheegheleiaaimim me ateateaaimim ekateva nonga ia. Am aielousi nongina va tue me nenga atoa, me am annaa mene katoa me am sioaa nannaaimim tee kateva kateva etaimim. Am rau mene liu sesa tale sesa voto o inangari nilakolako tale inangari nilakolako; ta am liu tale niarangise, poli God ghe koloamla tani ghelei isaa o voto, me aue am ghaa niarangise. 10  Sams 34:12-16.Poli Uru ngai Manga ateva eue va,
“Marova lo ateva taumattu ealoanna va maamauluaane emasina
me etoka liu,
etani aitaraa ramuramuti paana ateva tale sesa voto
me tee musiki paane tale inangari kamena.
11 Me etani oghi vulu sesa voto me eghelei masina;
euungu aanasa tani atoka luei me esarasarakana tani toka tale luei.
12 Poli matane Vau eteva eaatoka ta ghulughuluena atoa taumattu
me talingane enongonongola nau la looloo sae,
me eliuliu vilina ta lo atoa la gheelei sesa voto.”
13 See aue ealoanna tani avakovakoam marova am annaaili tani ghelei masi voto? 14  Ais 8:12-13; Mat 5:10; 1 Pita 2:20; 4:14.Me marova am ghaaghaa nimmarikana tale voto masina, aue am ghaa niarangise. Nongina Uru ngai Manga ateva eue va, “Am rau mene matauta saa llo la maamatauta; am rau mene matautu.” 15 Ta elome tale urunguitaniimim am atoka Karisto va ia Vau palepale ia. Arova teva taumattu ekookolomio tani tau lao saa malloeane unem niaikaaiaa uaatoka tuutulim etana, uaimonomonosiaa tani liu etana nau ekapa atoa. 16  1 Pita 2:12.Ta am ghelei tale nisama saghuighuiena me nioneoneaa. Nau ekapa atoa, am ghelei voto am kilakila va masina, poli am aloanna va lo atoa la poppooaa saasakiaa tale masi uunguaaimim ta Karisto aue la palata mausi inangariira la poppooaa teeiem. 17 Emaamasina, marova aloannaane God, va ita ghaa nimmarikana tale voto ita gheelei masina me karika va ita ghaa nimmarikana tale voto ita gheelei sesa. 18 Poli Karisto ghe matela tale isaa akapaaili ssavoto katengaata nonga, Iesu ghulughuluena ia ghe matela ta lo atoa karika ghulughuluena ila, tani taula lao ta God. Ghe matela, me Spiriti eteva ghe mene taula maulue etana. 19 Ta Spirit eteva ghe lao tee sio tale ale mata voovoo me ghe ppooaala tale spiriti etoa 20  Aitiutiu 6–7.laghe tam nongo usilaala emua arau nau God ghe kaarasila tani toitoi me karika ghe turungilala lomosina ta Noa ghe atulula aka ateva, me manu ghagga ateva ghe ghaailala. Tale aka ateva karika oroi taumattu ghe saangala tale manu ghagga ateva, nim ghaoalu (8) nonga. 21 Me ia oia manu eteva eaaimatoonga niaasuu eteva, ghaine am tee am ghaaghaa niasaangi etana — karika va tale nighaa velu kulukulutana tale vilikiita, ta niaasuu eaimatoonga inangari nialokoi ita gheelei ta God ekasukasu tale urunguitaniita. Ghe asaangitala tale nitotu eteae ta Iesu Karisto, 22 ang ghe saela epona liu me etokatoka tale pai muenna ativilau ta God, ia ghe gheleila Karisto va eaitoiaa ensolo atoa me spiriti etoa elomarase.

3:1: Ips 5:22.

3:3: 1 Tim 2:9.

3:6: Aitiutiu 18:12.

3:7: Ips 5:25.

3:10: Sams 34:12-16.

3:14: Ais 8:12-13; Mat 5:10; 1 Pita 2:20; 4:14.

3:16: 1 Pita 2:12.

3:20: Aitiutiu 6–7.