2
Uunguaa nikkauaa
Aghaaulia ngasarasarakana va aitiutiu tale isaa akapa voto, isaa akapa nilooloo sae me nikaili emasina ita gheelei ta taumattu ngakapa, ta kingi etoa me ta lo atoa la uungu tale niuungu matuutuliena, va aue ita toka tale luei me karika nimatautu, tale salane God me tale nimanga. Isaa o voto masina me eaamasimasi God tau ngai asaangiita ia. Eaanna va taumattu ngakapa esaanga me la ghaa alomasaanga tale voto koronna. Poli kateva nonga ia God ateva, me kateva nonga ia tau ngai sausia ngateva elome ta God me taumattu. Ia o taumattu ngateva Karisto ia, Iesu etana. Rom 3:29-30; Gal 1:4.Ghe tau lao sio maamauluaane tani poli aaoghi isaa akapa taumattu. Isaa o inangari koronna ghe tau mae sio tale nauna tuunga ateva. Apos 9:15; Gal 2:7-8; 2 Tim 1:11.Tale mausi llo me God ghe suitoongainaghila va tau ngai ppooaa ieghi me aghapostolo me tau ngai aapasunga ieghi tale koronna niaikaaiaa ta lo atoa karika aJiu ila. Aghaaulia ngakoronna, karika akamekame.
Liuna avalua o me aghanna va taita akapa atoa tale isaa akapa voto la ssuaa sae nimaira manga tale nikokkolomi me karika emene sessaila o la ghaikiso.
1 Pita 3:3-5.Tale isaa o salana, aghanna va vause atoa la molu tale ase nimolu emasina tale tummatavanga me taatara taumattu. Karika va tani rungiaa viliki veu tani poli asease voto tani ghelei emasina taatara uu nguruira o tani asae gol o pels o ghinna aipolina isaa arau epona. 10  1 Tim 5:10.Me tani molu tale niuungu masina, isaa o voto masinaaili ta lo atoa vause la ue va la kakkauaa God.
11 Vause ateva ekila voto tale uunguaa nimatua ngatoka me tani nongo inangari me tani oneoneaa lo ateva eaapasunga. 12  1 Ko 14:34.Karika aghanna va vause atoa la ghapasunga, o la ghelei niuungu sarasarakana tani lau taita atoa. Ila la nim matua atoka. 13  Aitiutiu 2:7, 21-22; 1 Ko 11:8-9.Poli God ghe ghelei ekasinala Adam me avirina Ivi. 14  2 Ko 11:3; Gal 3:1-6.Me karika va Satana ghe kamela Adam ta ghe kamela vause ateva me ghe tau ssavotola. 15 Me vause atoa aue la saanga poli la kaakaai aliki, arova la tam mangoo vulu niaikaaiaa, niaielousi me nimanga tee tale taatara taumattu.

2:6: Rom 3:29-30; Gal 1:4.

2:7: Apos 9:15; Gal 2:7-8; 2 Tim 1:11.

2:9: 1 Pita 3:3-5.

2:10: 1 Tim 5:10.

2:12: 1 Ko 14:34.

2:13: Aitiutiu 2:7, 21-22; 1 Ko 11:8-9.

2:14: 2 Ko 11:3; Gal 3:1-6.