3
God aue eusilaa inangarina ghe auliaala
Liuna avalua o me saa maamasinaane tani aJiu? Me saa righi masi voto aue elutu tale ni-isoiso ateae? Oroieili asease voto atoa! Aitiutiu eteva voto, God ghe taula inangarina tuu ta aJiu etoa tani aitarainia.
Me vaalua arova katoa karika laghe uusilaa inangarina? Am annaa va God karika aue eusilaa inangarina? Sams 51:4.Karika poi! God eauliaa koronna, me taumattu ngakapa atoa tau nikamekame ila, nongina Uru ngai Manga ateva eauliaa va,
“Uapasunga koronna nau uaippooaa,
me aue uapala tale niaisakei.”
Vaalua? Arova kaluita ssavoto eapasunga aotu gheegheleiaane God ghulughuluena tale tummatavanga, sa ateva ita aulieinia? Nau God eattara mataneita tale kaluita ssavoto, aue ita ue va God karika masina ia, va? (Anim poppooaa nongina taumattu ngatoa la ghaippooaa.) Karika poi! Arova God karika masina ia, vaalua aue erooroo tani ghelei niaisakei ta taumattu tale kosa ateva? Kateva aue eue va, “Arova inangarighi kamena eapasunga aotu inangarina God koronna, tani asaesae ararina ateae God, vaalua me easeaseaghi va tau ssavoto aghi me eattara mataneaghi?” Vaalua me ita tam ue va, “Ela! Ita gheelei voto sesa me aue masi voto eotu.” Tale ia o salana atikirighi kasina tana taumattu eaaliu teeieghi va aghauliaa isaa o voto, auena God aue eghelei eghulughuluena niaisakei etaira tale voto sesa la gheelei.
Karika teva ghulughuluena ia
Rom 1:18–2:24; 3:23.Vaalua? Am annaa va ita aJiu etoa muennaaili ita ta mene katoa taumattu? Karika poi! Poli ngeita ghe apasungala va taumattu ngakapa atoa, aJiu etoa me lo atoa karika aJiu ila, la tokatoka elome tale sarasarakaniaa ssavoto ateva. 10  Sams 14:1-3; 53:1-3.Nongina Uru ngai Manga ateva eaauliaa va:
“Karika teva ghulughuluena ia, karika poi;
11 karika teva alomasaanga,
me karika teva epaepae God.
12 Ila akapa laghe liula viliira ta God,
me ila akapa laghe nim peisaanela;
karika teva egheelei masina,
karikaaili teva.”
13  Sams 5:9; 140:3.“Aloira nongina paa liu niaikkaia ngateva enim toka otioti ia;
me ramuramuti paaira ateva eaauliaa oroieili inangari nikamekame.”
“Poppooaa musiki paaira sesa nongina lo ateva katuu eaikata amate.”
14  Sams 10:7.“Paaira pasueili tale inangari sesa tani ghelei saasakiaa kateva taumattu.”
15  Ais 59:7-8.“Arovaeangaili nonga ta esessaila me la aiuvi emate;
16 nongina eaa la laolao, la gheelei saasakiaa me la tuuturungi maamaulue katoa taumattu,
17 me karika la kilakila masi salana luei.”
18  Sams 36:1.“Karika la maamatauta sessaiaane God.”
19 Ita kilakila va isaa akapa voto inangari nipaopao eaauliaa, eaauliaa ta lo atoa God ghe taula inangari nipaopao etaira, poli God ghe aloanna va karika teva taumattu erooroo tani ue va, “Aghi ghulughuluena ieghi.” Karika poi! Ita akapa taumattu ngatoa tale kosa ateva oia, aighelei ssavoto ita ta matane God. 20  Sams 143:2; Rom 7:7; Gal 2:16.Liuna avalua o me karika teva erooroo tani ue va ia ghulughuluena ia ta matane God, poli eaaimuli tee inangari nipaopao, karika poi! Inangari nipaopao eapasunga sesa gheeleiaaita.
Ghulughuluena tale niaikaaiaa
21 Isaa oia God ang ghe apasungaala katikirighi ppae salana vaalua tani ghulughuluena ta matane. Karika va tani aimuli tee inangari nipaopao, ta emaemae ta God, ghe asola tale inangari nipaopao kanna ia Moses me vuku etoa propete atoa laghe pitilala. 22  Gal 2:16.Tale isaa o masi uunguaane God, ila akapaaili taumattu ngatoa la ghaiesoaa ta Iesu Karisto, God easeasela va, “Ila ghulughuluena ila.” Ita akapaaili kateva nonga ita, me karika ita aaipola, 23 ta poli ita akapaaili ita ghe gheleila ssavoto, liuna avalua o me ita akapaaili masaueili ita tale salana ghulughuluena kanna God. 24  Rom 5:1.Me God ghe ghelei eghulughuluena akapaailiitala me karika ekookolomi righi aipolipoli, me ghe nim tau mae sio Karisto Iesu tani mae poli aoghita. 25 God ghe tau mae sio Iesu tani mae mate me tani ghelei niaiaavusuvusuena, me raena ateva aue eakalaa tani ghaa velu kaluira ssavoto taumattu ngatoa la ghaiesoaa etana. Ghe gheleila isaa o voto tani apasunga ghulughulueniaane va tale nau ang ghe lao sio, God ghe nim taatara kaluira ssavoto me karika ghe attara mataneila, tale toitoiaane God, karika esessai parasi ia. 26 God ghe gheleila voto oia tale isaa oia nau tani apasunga va egheelei eghulughuluena niaisakei, poli ia ghulughuluena ia, me eghelei eghulughuluena lo atoa la ghaiesoaa ta Iesu.
27 Vaalua? Ita rooroo tani aasake va ita ghe gheleila righi voto me God ghe masieinitala? Karika poi! Nau ghe uela va ghulughuluena ita, karika va poli ita ghe aimulisi tee inangari nipaopao, ta poli nim uneita niaikaaiaa. 28 Liuna avalua o me ita ue va, taumattu ngateva eghulughuluena ta matana God tale uunguaa niaikaaiaa nonga, me karika va tani aimuli emasina tee inangari nipaopao. 29  Rom 10:12.Vaalua? Ia oia God ateva kapuira God nonga ia aJiu etoa, me karika kapuira God tee ia lo atoa karika aJiu ila? Koronnaaili ia kapuira God tee ia lo atoa karika aJiu ila. 30  Diut 6:4; Gal 3:20.Poli kateva nonga ia God ateva, egheelei eghulughuluena lo atoa isoiso ila tale niaiesoaa me lo atoa karika isoiso ila elome tale ie nonga o niaiesoa ngateva. 31  Mat 5:17.Vaalua tale ia o niaiesoa ngateae? Ita sau velu inangari nipaopao? Karika poi! Ta ita akorokorongana inangari nipaopao.

3:4: Sams 51:4.

3:9: Rom 1:182:24; 3:23.

3:10: Sams 14:1-3; 53:1-3.

3:13: Sams 5:9; 140:3.

3:14: Sams 10:7.

3:15: Ais 59:7-8.

3:18: Sams 36:1.

3:20: Sams 143:2; Rom 7:7; Gal 2:16.

3:22: Gal 2:16.

3:24: Rom 5:1.

3:29: Rom 10:12.

3:30: Diut 6:4; Gal 3:20.

3:31: Mat 5:17.