10
Kapughu etoa, tale urunguitanighi eteva, anannangaili me alooloo sae va God easaangi aIsraeli etoa. Poli akilakilaailiila, liuna avalua o me aue va sarasarakanaaili ila tani aimuli tee niuungu God ealoanna, me karika la kilakila amasina aloannaane God tani ghelei. Karika laghe kilakila salane God tani ghelei eghulughuluenaila ta matane God, me laghe aloanna tani ghulughuluena tale sarasarakaniaaira, liuna avalua o me karika laghe usilaala salane God tani ghulughuluena. Karisto ang ghe ghelei ekoronnala me ghe ghelei roorooaala inangari nipaopao, liuna avalua o me lo akapa atoa la aikaaiaa ta Karisto, ila ghulughuluena ila ta matana God.
Lev 18:5.Moses ghe aulia ngamasalikala vaalua tani ghulughuluena tale uunguaa inangari nipaopao va, “Taumattu ngateva egheeghelei isaa akapa o voto tale inangari nipaopao, aue eghaa maulue tale isaa o voto.” Diut 30:12-14.Tani ghulughuluena tale uunguaa niaikaaiaa eue va, “Urau mene ue tale urunguitanim ateva va, ‘See erooroo tani sae epona liu?’ ” (Ia o malloeana va usiosioaa Karisto tale kosa ateva oia.) “O, ‘See erooroo tani sio arau euu tale voto ateva liuira ia matena atoa?’ ” (Ia o malloeana va ughaaghaa oghi Karisto tale nimate.) Sa ateva eaulieinia?
“Inangari oia kalakalanginaaili etaimim,
isaa elome tale paaimim me urunguitaniimim,”
va, inangari niaikaaiaa isaa oia ami aaulia ngaotu. Va, arova uaulia ngaotu tale paam ateva va, “Iesu ia Vau ngepona ia,” me uaikaaiaa tale urunguitanim ateva va God ghe totuela tale nimate, aue usaanga. 10 Poli tale urunguitanim uaiesoaa me ughulughuluena ta matane God, me tale paam ateva uaulia ngaotu me aue usaanga. 11  Ais 28:16.Nongina Uru ngai Manga ateva eauliaa va, “Lo atoa taumattu la atoka tuutuliira etana, karika la rooroo tani ghaa nipalata.” 12  Apos 15:9.Poli karika teva voto epolapola aJiu etoa me taumattu ngeleka atoa. Kateva nonga ia kapura namu ngateva Vauita akapaaili ia. Me earangise taumattu ngakapa atoa nau la kolokolo tau ararina ateae, 13  Joel 2:32.poli, “Lo akapa atoa taumattu la kolokolo tau ararina ateae Vau ngepona ateva, aue la saanga.”
14 Me, arova la tam aikaaiaa etana, vaalua aue la kolomia tani sausila? Me vaalua aue la aikaaiaa ta lo ateva karika laghe nongoa? Me vaalua aue la nongo arova karika poi teva ghe auliaa etaira? 15  Ais 52:7.Me vaalua aue la ppooaa arova la tam sungila? Nongina Uru ngai Manga ateva eaauliaa va, “Masinaaili tani tara taumattu ngatoa la mae sio tani ppooaa masi kiukiuna God.”
16  Ais 53:1.Me karika va aIsraeli ekapa atoa laghe nongo usilaala isaa oia masi kiukiu. Poli Aisaea ghe uela va, “Vau eteva, see ang ghe aikaaiaala inangariimami?” 17 Liuna avalua o me ita kilakila va niaikaaiaa emaemae nau ita nongonongo inangari, inangarina ateva Karisto.* Karisto Kasina uru ngai laghe pitila, laghe ue va, God. 18  Sams 19:4.Aghanna tani kolomi va, koti karika laghe nongo isaa oia inangari? Va karika, angila ghe nongola:
“Lingi ngaloira ang ghe lao akapa see sio tale kosa ateva
me inangariira ang ghe lao akapa see sio tale airuuruu tale kosa ateva.”
19  Diut 32:21.Mene kateva uneghi nikokkolomi, koronna va aIsraeli etoa karika la kilakila malloeana isaa oia inangari? Moses ghe aitiutiula tani auliaa va,
“Aue aghaa lo atoa taumattu karika tue ngarariira, ila arau euu, me tale ia o salana atikirighi aue agheleiem am aittureaa teeila,
me karika tani masina alomasaanganiaaira, me tale ia o salana atikirighi aue aghelei nannaaimim esessaaili.”
20  Ais 65:1.Aisaea ghe aulia ngasarasarakanaailila va,
“Taumattu ngatoa karika laghe paepaeaghi, angila ghe sakaieghila.
Ngaghe apasungainaghila ta taumattu ngatoa, karika laghe paepaeaghi.”
21  Ais 65:2.Me ta aIsraeli etoa ghe uela va,
“Nau ekapa atoa, aghe pulapula nimaghi tani koloaa
taumattu ngatoa karika la nongonongo usilaa me makatakatanna ila.”

10:5: Lev 18:5.

10:6: Diut 30:12-14.

10:11: Ais 28:16.

10:12: Apos 15:9.

10:13: Joel 2:32.

10:15: Ais 52:7.

10:16: Ais 53:1.

*10:17: Karisto Kasina uru ngai laghe pitila, laghe ue va, God.

10:18: Sams 19:4.

10:19: Diut 32:21.

10:20: Ais 65:1.

10:21: Ais 65:2.