11
God ghe apasungaala ailousiaane ta aIsraeli etoa
1 Sam 12:22; Sams 94:14; Plp 3:5.Aghanna tani kolomi, koronna va God ang ghe ratila kapuna taumattu ngatoa? Karika poi! Ta aghi tee aIsraeli ieghi. Abraham tuvughi ia, aghi tee elome tale ararimangali eteva ta Benjamin. God karika ghe ratila kapuna taumattu ngatoa, ta ghe suimatoongainilala emua arau, me avirina ghe gheleila kosa ateva. Am kilakila sa ateva Uru ngai Manga ateva eaulieinia nau eaauliaa Elaija, nau ghe auliaa sae ta God gheeleiaaira aIsraeli etoa karika masina. 1 Ki 19:10, 14.Ghe ue va, “Vau ngepona ateva, ngila ghe uvi emate akapala kapum propete atoa me laghe tturuula unem liu nighelei aiaavusuvusuena atoa. Me aghi nongaaili ngaghele oghi etokala me ghaine la aloannaaili tani uvi emateaghi tee.” 1 Ki 19:18.Me saa ailiuliu God ghe taue lao sio etana? Ghe uela va, “Karika. Kapughu ghaitu airari (7,000) taita karika poi laghe suuiaa patu kkeira tani kkaua goto ateva ta Baal kamena ia.” Tale ie nonga o salana atikirighi tale nau etiulu oia, katoa aIsraeli la nongonongo usilaa God, poli ghe suilala va kapuna ila, me ghe apasungaala maamasinaane etaira. Gal 3:18.God esuisuitoongaa taumattu tale maamasinaane ateva, me karika tale voto laghe uunguaala. Poli arova God esuisuitoongaa taumattu tale voto la gheelei, maamasinaane ateva karika va nongina voto ateva enim tautau mae.
Liuna avalua o me sa ateva ita mene aulieinia? Taumattu nge Israeli etoa karika laghe ghaala sa ateva laghe paepaea. Katoa nonga taumattu God ghe suitoongainilala laghe saopiela; me lo akapa atoa God karika ghe suitoongainilala, ghe gheleilala va la volovolongina nau eteva ekolokolola. Diut 29:4; Ais 29:10.Nongina Uru ngai Manga ateva eaauliaa va,
“God ang ghe tau lao sio niasekanue ateae la lullusu saasakiaa etana,
ang ghe sum rungaala mataira, va karika la mene taatara,
me ghe ghelei evolovolonginailala me la tam rooroo tani nongonongo,
lomosina ta ange ghaala ghaine.”
Sams 69:22-23.Me Deivit ghe uela va,
“Tau vella uneira tevoo ateva pasu ia tale inana enongina va airrekati ia,
me tarapa ateva etaira aue eghelei nannaaira la nnaa va voto akapa masina.
Tau vella isaa o inana la namanama egheleila me la katuu
me la ghaa aipolipoli tale sesa voto laghe gheelei.
10 Tau vella mataira esaurrom me karika aue la roo tani taatara,
me tau vellala la tau ngai uungu nau ekapa atoa.”
Taumattu ngeleka atoa aue la saanga
11  Apos 13:46.Isaa avalua o me, aghanna tani mene kolomi va, nau ta aJiu etoa laghe katuula, laghe katuu laalaa liula? Karika poi! Poli laghe gheelei ssavoto, me God ghe asaangila taumattu ngeleka atoa. God ghe ghelei evaluela o poli ghe aloannala va tale isaa o voto aJiu etoa la ssaiila. 12 Poli aJiu etoa laghe gheleila ssavoto me laghe katuu vulla, niarangise ateva namungaili ia ghe mae sio tale kosa ateva me ta taumattu ngeleka atoa tee. Me nau eteva aJiu etoa God ghe suilala la oghi mae ta God, God aue eghelei voto masinaaili ta taumattu ngakapa atoa aue elau ia o niarangise ateva.
13 Tale voto aghaloanna tani auliaa ghaine, elaolao etaimim taumattu ngeleka atoa. Aghi auungu ta apostolo ieghi ta taumattu ngeleka atoa, me amasimasiangaili niuungu eteva agheeleia. 14 Me koti arooroo tani ghelei nannaaira kapughu aJiu etoa me la tara ssaiila me aue arooroo tani asaangi kasina etaira. 15 Poli nau God ghe tam aloannailala, God me kosa ateva lalu ghe mae aitauaa sio me ghe lueilaluela. Me vaalua aue nongina, nau eteva God aue emene ghaaila? Aue enim nonginaaili matena ateva taumattu emene maamaulue! 16 Arova tuku mata ngemua ateva verete la taue lao ta God me ange amangaiela, ia akapaaili verete eteva manga ia. Me arova oa ngai eteae manga ia, laangina tee atoa manga ila.
17  Ips 2:11-19.Taumattu nge Israeli etoa nongina ai oliv ateae laghe pasaiela tapaa ngutana, me God ghe sai vella kasina tana laangina. Me am taumattu ngeleka atoa nongina ai oliv ateae ghe nim pinosala, God ghe ghaala kasina laangina me ghe atokaila lao sio tale ai oliv ateae me aue la roo tani ghaa niarangise tale oane ia o ai oliv ateae. 18 Am rau mene saeaa nannaaimim poli God ghe sai vella kasina laa ngai me ghe atokaiemla tani ghaa liuira. Am nongina va nim laangina am, karika va am, am aasarasarakana oane, ta oane easarasarakanaiem. 19 Me katoa etaimim aue la ue va, “Ue, ta laane ai eteae ghe sai vella eaapasunga va aue ami ghaa liuira ila o taumattu ngatoa.” 20 Koronnaaili, me God ghe sai vella poli karika laghe aaiesoaa. Me am poli am aaiesoaa, isaa avalua o me am tokatoka tale voto ateva laghe tokatoka akasina etana. Me am rau mene saeaa nannaaimim, poli ngam ghe ghaala liuira; ta am matauta voto God erooroo tani ghelei. 21 Am nnaa va emua arau God karika ghe tau vella isaa o laa ngai ghe aipatolaa lao tale ia o ai eteae va la toka nongina laghe tokatoka akasina. Am nongo! Tale ia o salana atikirighi God erooroo tani tau velu teeiem.
22  Jon 15:2, 4.Am tani nna ngamasina va God egheelei masi voto me erooroo tani ghelei tee kasina voto tani attara mataneiem. Eaattara matane lo atoa la gheelei ssavoto, me aue eghelei masina etaimim — arova am toka akorokorongana tani atoka tuutuliimim tale alousiusiaane; arova karika, am tee aue eghaa veluem. 23 Me aIsraeli etoa, arova la aikolikoliaa me la aiesoaa, God aue mene atokaila nongina laghe sai vellala, ta poli God erooroo tani mene atokaila lao. 24 Am taumattu ngeleka atoa, am nongina isaa o laa ngai tale ai oliv ateae karika laghe pasaiela, ta ghe nim pinosala etapaa tuvui, me God ghe sai veluemla, me ghe atokaiem lao sio tale kateae ppae ai oliv, God ghe pasaiela tapaa ngutana. Liuna avalua o me koronnaaili erooroo tani ghaa isaa o llo tani laangina ai eteae me emene aipatolaala lao tale aina tuunga ateae nongina laghe tokatoka akasina.
Ila akapa aIsraeli etoa aue la saanga
25 Kateva voto koronna ia, aisulianna ia, karika ita ghe kilaiela emua arau. Kapughu etoa, aghaloanna va am kilaia. Me karika am mene tau sae nannaaimim. Ia avalua toko va, kasina tana taumattu nge Israeli, urunguitaniira korokorongana, me isaa oia voto aue enim toka lomosi ta ila akapa taumattu ngeleka atoa God ghe kololala, la mae ta Karisto. 26  Ais 59:20-21.Me ia akapa ararimangali eteva eIsraeli aue la saanga avalua toko, nongina Uru ngai Manga ateva eaauliaa va,
“Lo ateva tau ngai asaangiita ia, aue emae eSaeon,
me aue eghelei tuvuna atoa Jekop la kiri tale uunguaa nitam nongo usilaa God,
27  Jer 31:33-34.me aue aghelei ia oia niaippooa ngaitaua ngateva teeila,
nau aghaa velu kaluira ssavoto.”
28 Ta poli laghe ratila masi kiukiu, aIsraeli etoa tau ngai ssateena ila God, me isaa o voto aue emasina etaimim taumattu ngeleka atoa. Me poli God ghe suitoongainilala, ila kapuna ila mausi tuvuira atoa ta Abraham, Aisiki me Jekop. 29 Poli God karika eaikolikoliaa nannaane tale taumattu ekolokolo, me eaarangiseila. 30 Me ta ngetaimim taumattu ngeleka atoa, am ghe tam nongo usilaala God tale isaa too nau ang ghe lao sio, me ghaine ngam ghe ghaala alousiusiaane God, poli aIsraeli tee atoa laghe tam nongo usilaala. 31 Nim nongina avalua o, poli tale alousiusiaane God am ghe ghaaiela, aIsraeli etoa angila ghele liula viliira ta God, me aue ila tee la rooroo tani ghaa aalousiusiaane ateva God. 32 Ta poli God ang ghe tau vella uunguaa nitam nongo usilainia va aue eakaravusu taumattu ngakapa atoa, me aue eapasunga alousiusiaane etaira akapa.
Ita kkaua God
33  Ais 55:8-9.Koronnaaili, God masinaaili ia ta taumattu ngakapa atoa,
me tee God alomasaangaaili ia,
me ekilakila voto akapaaili!
See erooroo tani aulia ngaotu voto ange aaloanna tani gheelei?
Karika poi ita rooroo tani kila salane.
34  Ais 40:13; 1 Ko 2:16.Nongina Uru ngai Manga ateva eaauliaa,
“Karika teva ekilakila vaalua Vau ngepona ateva enannaa.
See erooroo tani taula alomasaanga me niloeloe etana?”
35  Job 41:11.“See ghe nim tau lao sio righi voto ta God,
me aue God eliu isaa o voto etana? Karika poi.”
36  1 Ko 8:6.Ta poli God nonga ghe ghelei akapaailiila voto atoa,
me voto akapaaili etokatoka tale sarasarakaniaane,
me ia kanna akapaaili isaa o voto.
Ita tau sae ararina ateae nau ekapa atoa! Koronnaaili.

11:1: 1 Sam 12:22; Sams 94:14; Plp 3:5.

11:3: 1 Ki 19:10, 14.

11:4: 1 Ki 19:18.

11:6: Gal 3:18.

11:8: Diut 29:4; Ais 29:10.

11:9: Sams 69:22-23.

11:11: Apos 13:46.

11:17: Ips 2:11-19.

11:22: Jon 15:2, 4.

11:26: Ais 59:20-21.

11:27: Jer 31:33-34.

11:33: Ais 55:8-9.

11:34: Ais 40:13; 1 Ko 2:16.

11:35: Job 41:11.

11:36: 1 Ko 8:6.