12
Aiaavusuvusuena atoa maulue ila
Rom 6:11, 13; 1 Pita 2:5.Liuna avalua o, aghaaulia ngakorokorongana etaimim, kapughu etoa, mausi alousiusiaane ateva God, me am tani taula vilikiimim ta God nongina va aiaavusuvusuena ateva maulue ia, manga ia me God emasimasiangailiia. Tale ia o salana atikirighi aue am kkaua ngakoronna ta God. Karika am mene kasu nongina taumattu tale kosa ateva oia la kasukasu. Karika, am tau velu God eaikolikolieinam nau eghelei nannaaimim eouna, me am roo tani kila amasinaaili aloannaane God. Me aue am kila saa ase voto masina me egheelei emasimasi God, me ghulughuluenaaili.
1 Ko 12:11; Ips 4:7; Plp 2:3.Poli tale maamasinaane ateva ghe taue mae sio etaghi tani ghelei uunguaane ateva, aghaaulia ngakapa etaimim va, am rau mene nnaa va aalomasaangaimim me gheegheleiaaimim elaulau mene katoa tana taumattu. Karika, ta am nna ngamasinaaili mua saa voto am gheelei erooroo eitauaa tee niaiesoaa God ghe tau aatu sio etaimim. 1 Ko 12:12, 27.Nim nonginaaili kateva kateva etaita, asease aissopiaa tale vaulaniita ateva, me isaa akapaaili o voto karika la gheelei nonga kateva niuungu, liuna avalua o me ta Karisto ita tee oroi ita me ita tokatoka nongina va kateva nonga vaulani, me kateva kateva etaita eaipatolaa ta mene kateva. 1 Ko 12:4-11; 1 Pita 4:10-11.Ita akapaaili tale maamasinaane God, ia ghe nim tau mae sio asease niuungu karika va isaa aitauaa. Arova taumattu ngateva uunguaane tani auliaa inangarina ateva God, tau veluela me eauliaa nongina vaalua eairooaa tee aiesoaane. Arova kateva taumattu uunguaane tani sausi mene kateva taumattu, tau veluela me esausi. Arova tani apasunga, tau veluela me eapasunga. Arova tani asarasarakana taumattu, tau veluela me easarasarakana mene katoa. Arova taumattu ngateva uunguaane tani parruu, tau veluela me etaula tale nimasimasi. Arova tani muemueaa niuungu, esarasarakana tani aitara ngamasina ia o niuungu eteva. Arova tani alousiusi tee mene katoa me esausila, tau veluela me eghelei tale nimasimasi.
Niaielousi
Am ailousia ngakoronnaaili mene katoa tana taumattu. Am liu viliimim tale voto karika masina, me am poso parasi tale voto masina. 10  1 Pita 1:22.Am ailousiaa kateva kateva ta kapuna atoa God, me am ailousieinila nonginaaili va kapuimim tuungi ila. Am oneoneainila me karika va am, am ghaa nioneoneaa. 11 Am rau mene mangoo, ta am sarasarakana tani tau velu Spirit Manga ateva tani katulainam, me am ghelei uunguaane ateva Vau eteva. 12  1 Tes 5:16-18.Am masimasi nau am toitoi God va eaisausieinam, me am tani tingina akorokorongana nau maamatana eghaaiem, me am looloo sae nau ekapa atoa. 13  Hib 13:2.Am parruu kapuna taumattu ngatoa God arova la tuutukuna tale righi voto. Am aikoloa ativuu etoa nau la mae tanganueimim.
14  Mat 5:44; 1 Ko 4:12.Am arangise lo atoa la gheelei saasakieinam. Am looloo sae va God eghelei emasina etaira, am rau mene looloo sae va God eghelei saasakieinila. 15 Am masimasi eitauaa tee lo atoa la masimasi, me am alousiusi eitauaa tee lo atoa la alousiusi. 16  Nitoka 3:7.Am annaa kateva nonga ia masi ninannaa erooaa taumattu ngakapaaili etoa. Am rau mene saeaa nannaimim. Am masimasi tani toka tee llo taumattu karika arariira. Am rau mene asaesae arariimim me am ue va am nonga alomasaanga am.
17  1 Tes 5:15.Am rau mene liu sesa tale sesa voto la gheelei etaimim, karika. Isaa akapaaili nau am anna tani ghelei masi niuungu ta mataira taumattu ngakapa atoa. 18 Arova erooroo, am ghelei voto akapa tani toka aitauaa tee taumattu ngakapa atoa tale luei. 19  Diut 32:35; Mat 5:39.Kapughu etoa, am rau mene liu sesa voto la gheeghelei teeiem. Am tau velu me God aue etaula sessaiaane etaira. Poli angila ghe piti elokoila inangari eue va, Vau palepale eaauliaa va, “Aghi uunguaaghi tani liu sesa voto la gheeghelei, me aue aliu.” 20  Nitoka 25:21-22; Mat 5:44.Me karika ta,
“Arova tau ngai ssateem ateva emaamaloo, uanginia.
Arova ekaakangngata tee ateo, utau lao me eropi.
Arova ughelei isaa o voto, aue ugheleia epalataa sesa uunguaane egheeghelei.* Tale inangari nge Grik, aue uatoka sae parikanga ataata epona ta uruna ateva.
21 Urau mene tau velu sesa voto va etauo sio euu, karika, ta ughelei masi voto me aue etau sio sesa voto euu.

12:1: Rom 6:11, 13; 1 Pita 2:5.

12:3: 1 Ko 12:11; Ips 4:7; Plp 2:3.

12:4: 1 Ko 12:12, 27.

12:6: 1 Ko 12:4-11; 1 Pita 4:10-11.

12:10: 1 Pita 1:22.

12:12: 1 Tes 5:16-18.

12:13: Hib 13:2.

12:14: Mat 5:44; 1 Ko 4:12.

12:16: Nitoka 3:7.

12:17: 1 Tes 5:15.

12:19: Diut 32:35; Mat 5:39.

12:20: Nitoka 25:21-22; Mat 5:44.

*12:20: Tale inangari nge Grik, aue uatoka sae parikanga ataata epona ta uruna ateva.