4
Kapuna apostolo atoa Karisto
Liuna avalua o me am tani nnaa va, ami kapuna tau ngai uungu iemami Karisto. God ghe atokaiemamila tani aulia ngaotu voto aisuliane kanna God. Luk 12:42.Kateva voto tau ngai uungu eteva etani gheeleia, va etani ghelei emasina uunguaane vauna ateva. Karika anannaa marova am poppooaa teeieghi tale uunguaaghi, me saa llo taumattu epoppooaa teeieghi, ta aghi tee karika aghauliaa teeieghi. Karika anannaa va righi voto sesa aghe gheelei, me karika eaapasunga va karika aghe gheleila righi sesa voto, ta Vau ngepona ateva egheelei niaisakei etaghi. 1 Ko 3:8.Liuna avalua o me am rau mene ppooaa tee katoa, ta nau eteva aue emae Vau ngepona ateva aue emae me ia aue eghelei niaisakei. Ia aue eaotu voto taumattu ngatoa laghe aaisulia tale urunguitaniira me karika la ghauliaa ta mene toa. Ia o nau eteva kateva kateva aue eghaa niaruaa kanna God.
Rom 12:3.Kapughu etoa, aghe pitila llo oia tani aulieiniengalua me Apolos me tani apasunga voto etaimim. Tani annainiengalua, aue am roo tani kila amasina va am tani aimuli tee llo inangari laghe pitila tale Uru ngai Manga ateva, me am rau mene ghelei mene righi asease voto. Tale ia o salana atikirighi, am rau mene aturru kateva tau ngai aapasunga. Rom 12:6.See ghe atokaiemla va am namuu iem ta mene katoa? Voto akapa am ghe ghaala, God ghe tau aatu. Me marova am ghaaghaa voto ta God, vaalua me am aasaesae nannaaimim nongina va am, am gheelei isaa o voto?
Am gheelei nongina va ngam ghe ghaala voto akapaaili, me ngam ghe ghaala niuungu ekapa Spiriti eteva enim tautau mae, me am annaa va am sarasarakana am ta Spiriti eteva nongina va ngam ghe kingila, me ami karika! Aghanna va am ghele toka nongina kingi etoa, me ami tee ami ghele nongina am. Poli ta ngetaghi aghannaa va God ghe atokaiemamila apostolo atoa tani airuuruu. Ami nongina taumattu ngatoa ngila aisakeila me ngila uela va aue la mate tale tummatavanga, ta mataira ensolo atoa, me taumattu ngatoa, me tale kosa akapaaili eteva. 10 Ami, ami tokatoka va alokapakapa iemami poli ami uungu ta Karisto, me am, am annaa va alomasaangaaili iem ta Karisto. Ami tokatoka va karika sarasarakana amami, me am, am annaa va sarasarakana am, me am la oneoneainam, me am annaa va taumattu ngatoa la rau mene oneoneainamami. 11  2 Ko 11:23-27.Tale isaa too nau me isaa oia nau ami maamaloo, me ami kaakangngata, me ami aasae ghinna marane, me la tuutumariemami, me ami kasukasu see me karika righi aleimami tani toka. 12  2 Tes 3:8; Mat 5:44.Ami uungu aanasa tale nimaimami. Nau la auliaa saasakiaa teeiemami, ami aarangiseila. Nau la gheelei voto sesa etaimami ami aapala isaa o voto. 13 Nau la poppooa saasakiaa teeiemami, ami liuliu inangariira tale masi inangari. Me karika taumattu ngatoa la oneoneainiemami, me la taataraiemami nongina va kinanguluti eteva la laa kaokao velua.
14 Karika apitipiti llo oia tani apalataiem, ta aghanna tani apasunga llo voto am tani kila, nongina va masi natughu tuungi iem. 15  Gal 4:19.Arongona ta marova oroieili kapuimim tau ngai toitoi tani aitarainam tale uunguaane Karisto, me kateva nonga ia tamaimim ateva, poli ta Karisto aghi tamaimmi ieghi, poli aghe mae sio tani auliaa masi kiukiu etaimim. 16  Plp 3:17.Liuna avalua o aghaauliaa etaimim va, am usilaa gheeleiaaghi. 17  Apos 19:22.Me ngasungisungi tau aatu Timoti, ia natughu ia ta Karisto, me aghaailousieinia me aghaatoka tuutulighi etana tani ghelei uunguaa Vau ngepona ateva, me ia aue eghelei nannaaimim tani mene annaa gheeleiaaghi tani usilaa Karisto Iesu. Ia aue eapasunga ngakapa voto aghaapasunga ngakapa see tale ale manga akapaaili etoa. 18 Katoa etaimim la nannaa va karika aue amae taraiem, me la aasake. 19 Me ghaisa ngarighi amae taraiem, marova Vau ngepona ateva eaaloanna. Me aue akila sa ateva lo atoa la tautau sae nannaaira la gheeleia. Me aue akila va la gheelei tale sarasarakaniaane God, o la nim samasama. 20  1 Ko 2:4.Poli God eaapasunga va eaaitoiaa taumattu tale voto la gheelei, me karika va voto la aauliaa. 21 Sa ateva am aloanna va agheleia? Arova am tam ruu tani ghelei evalua o, aue amae paruem tale inangari, o arova am nna ngaioghioghiaa, aue aghapasunga va aghaielousieinam tale inangari saghuighuina.

4:2: Luk 12:42.

4:5: 1 Ko 3:8.

4:6: Rom 12:3.

4:7: Rom 12:6.

4:11: 2 Ko 11:23-27.

4:12: 2 Tes 3:8; Mat 5:44.

4:15: Gal 4:19.

4:16: Plp 3:17.

4:17: Apos 19:22.

4:20: 1 Ko 2:4.