5
Voto sesaaili tale ale manga ateva
Lev 18:7-8; Diut 22:30.Karika aghe roola tani aiesoaa kiukiu aghe nongola tale uunguaa niailai salosaloaa see ateae elome etaimim, voto sesaaili taumattu ngatoa karika la aiesoaa tee karika la gheelei. Laghe auliaala etaghi va taumattu ngateva ona tale aleimim ale manga ateva ghe aso teela kinna talae ateva, vausenna ia tamana. Me arongona va kateva etaimim egheelei isaa o voto, me am tautau sae nannaaimim! Vaalua me karika am ngangngala tani alousiusi me am palata? Me vaalua me karika am ghe ghaa vella ia o taumattu ngateva tale uneimim nivelu eitauaa? 3-4  Kol 2:5.Arongona ta karika atokatoka aitauaa teeiem, me tale ninannaa atokatoka aitauaa teeiem. Me ta lo ateva taumattu ghe gheleila ia o ssavoto ateva ngaghe gheleila niaisakei etana tale ararina ateae Vau palepale Iesu. Am kolo teva nivelu eitauaa tale ale manga, me aue atoka aitauaa teeiem ona tale ninannaa, me aue sarasarakaniaane namu ngateva Iesu etoka aitauaa teeiem nau am velu eitauaa. 1 Tim 1:20.Me am ghaa velu ia o taumattu ngateva tale ale manga, nonginaaili va am mene tautaue lao ta Satana. Aue eghaa nimmarikana me aue enna ngaioghioghiaa, me aue eroo tani saanga nau Vau eteva esio.
Gal 5:9.Karika masina va am aasake. Karika am kilakila kateva inangari eue va, “Ghaunaaili tuku isti erighi egheelei erranga ia akapa palaoa ngateva”? Marova ia o taumattu ngateva etokatoka elome etaimim, aue egheleiem am usi gheeleiaana. Ais 53:7; 1 Pita 1:19.Am ghaa velu ia o ssavoto ateva elome etaimim nongina aJiu etoa la ghaaghaa velu isti auena ta nau Pasova, me aue am raarangisana, poli God ghe kkaluaala kaluimim ssavoto. Ta poli Karisto ghe matela etaita nongina ia o sipsipi eteva laghe uviuvi ematea ta Pasova. Diut 16:3.Liuna avalua o me ita nnaa ia o ninamanama ateae ta Pasova, karika ita namanama verete pokane laghe gheelei isti etana, malloeana va karika ita aimuli usi tee gheeleiaa ngemua arau, ta ita namanama verete karika righi isti etana, malloeana va ita aimuli tee llo God ghe auliaala etaita. Ita rau mene kamekame, ta ita auliaa llo koronna.
Tale nau ang ghe lao sio, aghe pitipitila etaimim va am rau mene aighui tee taumattu ngatoa la gheelei uunguaa niailai salosaloaa see ateae. 10 Karika aghe aauliaa taumattu ngeleka atoa, la anna niailai salosaloaa see ateae, me la aloanna nonga tani toka ghaaghaa oroi voto, me tau niainao ila, me la kakkauaa voto tale kosa ateva oia. Arova am aloanna tani kasu vuli isaa o ase sesa taumattu, am tani kasu vuli kosa ateva oia. 11  2 Tes 3:6; Tts 3:10.Malloeanina voto aghe aauliaa isaa avalua toko va, am rau mene aighui tee toa taumattu la ue va kapuna ila Iesu me la anna tani ailai salosaloaa see, me tau nissaii ila, me la kakkauaa voto tale kosa ateva, me la poppooaa sesa inangari tee mene kateva, me la ropiropi sesa manu eteva, me la aainao. Am rau mene nim namanama poi tee ila o ase taumattu ngatoa.
12 Karika uunguaaita tani ghelei niaisakei tale taumattu ngeleka atoa, ta uunguaaimim tani ghelei niaisakei ta lo atoa elome tale ale manga la gheelei ssavoto tale isaa o salana. 13  Diut 13:5; 17:7.Nongina Uru ngai Manga ateva eue va, “Am ghaa velu sesa ateva taumattu elome etaimim.” God egheelei niaisakei tale taumattu ngeleka atoa.

5:1: Lev 18:7-8; Diut 22:30.

5:3-4: Kol 2:5.

5:5: 1 Tim 1:20.

5:6: Gal 5:9.

5:7: Ais 53:7; 1 Pita 1:19.

5:8: Diut 16:3.

5:11: 2 Tes 3:6; Tts 3:10.

5:13: Diut 13:5; 17:7.