6
Uunguaa tani ghelei niaisakei
Nau eteva kateva etaimim ange ghelei teela mene kateva taumattu ekakkaua, vaalua me elaolaoaa inangarina tale taumattu karika ekilakila God va ila la ghelei niaisakei etairarua, me karika elaolaoaa ta kapuna taumattu ngatoa God va la nongo? Aotu 20:4.Karika am kilakila va kapuna atoa God aue la ghelei niaisakei tale taumattu tale kosa ateva oia? Poli aue am ghelei evalua o, vaalua me karika am roo tani ghelei niaisakei tale voto pisike elutulutu elome etaimim? Karika am kilakila va aue ita ghelei niaisakei ta ensolo atoa? Isaa avalua o me ita roo tani ghelei pisike niaisakei tale kosa ateva oia. Liuna avalua o, me marova righi uneimim niaissa, vaalua me am tuutuli taumattu ngeleka atoa va la nongo uneimim niaisakei nau ale manga karika eoneoneainila? Aghaaulia ngavalua o tani apalataiem. Va karika teva taumattu etaimim elome tale ale manga alomasaanga ia va erooroo tani ghelei luei tale isaa o niaissa? Vaalua me kateva tau ngaiesoaa umene laolaoaa mene kateva tau ngaiesoaa tale niaisakei va taumattu ngateva karika eaiesoaa elaa ruu uneimalua niaisakei eteae?
Nau kateva etaimim elaolaoaa kateva tale niaisakei, eaapasunga va karika am aimuli tee salane God. Arova tau ngaiesoa ngateva ekamekameo me eainao peim, urau mene laoainia tale niaisakei. Me karika, ta am tee, am gheelei voto sesa me am kamekame me am ainao peiira katoa, me isaa o voto sesa am gheelei elome etaimim.
Gal 5:19-21; Ips 5:5; Aotu 22:15.Karika am kilakila va lo ateva egheelei sesa voto karika aue eghaa niarangise tale ararimangalina ateva God? Am rau mene aikameainam: Lo atoa la gheelei uunguaa niailai salosaloaa see ateae, me la kakkauaa voto tale kosa ateva oia, me lo atoa la lailai sari maneira katoa, me lo atoa taita la asoaso tee mene katoa taita, 10 me lo atoa tau niainao ila, me lo atoa tau nissaii ila, me lo atoa la ropiropi sesa manu eteva me la poppooaa sesa inangari tee mene katoa, me lo atoa la ghaiuvii tani ghaa ghinna, karika teva etaira aue eghaa ararimangalina ateva God. 11  Tts 3:3-7.Tale nau ang ghe lao sio, katoa etaimim am avalua o, me isaa oia ngam ghe raarangisanala tale uunguaa ssavoto ateva, me God ghe amangaiemla, me Spiriti eteva kanna ia kapuita God ateva ghe ghelei eghulughuluenaiemla tale ararina ateae Vau ngepona ateva Iesu Karisto.
Tani ailai salosaloaa see
12  1 Ko 10:23.Katoa etaimim am ue va, “Ami rooroo tani ghelei aloannaaimami tale asease voto atoa.” Koronna, me karika va tani koronna akapa. Karika va voto akapaaili va masina etaimim. “Ami rooroo tani ghelei aloannaaimami tale asease voto atoa,” me karika aghaloanna tani tau velu teva voto va emuemueinaghi. 13  1 Tes 4:3-5.Me am ue va, “Inana pei tale kova ateva me kova ateva aighaa inana ia.” Ia o inangari eteva koronna ia, me am tani nnaa va God aue eturungi ekapailalua. Ta vilikiita ateva karika God ghe gheleiela va ita uungueinia tale uunguaa niailai salosaloaa see, ta peina ia Vau ngepona ateva me ia eaitaraa ia o vilikiita ateva. 14  Rom 8:11; 1 Ko 15:20; 2 Ko 4:14.Ta tale sarasarakaniaane ateva God aue etotuta tale nimate nongina ghe totula Vau eteva tale nimate. 15  Ips 5:30.Karika am kilakila va vilikiimim peina Karisto? Erooroo va taumattu ngateva eghaa vilikina ateva peina ia Karisto me eatoka aitauaa tee vilikina vause ngetapaa salana ateva? Karika poi! 16  Mat 19:5.Karika am kilakila va marova lo ateva elao aitauaa tee ia o ase vause ngetapaa salana ateva, ngeilalu kateva nongala tale vilikiirarua? Ta Uru ngai Manga ateva eue va, “Ilalua aue lalu kateva nonga tale vilikiirarua.” 17  Jon 17:21-23; Rom 8:9-11.Me lo ateva taumattu eaipatolaa tee Vau ngepona ateva, ekaakateva nonga ilalua tale spirit.
18 Am ilou vuli uunguaa niailai salosaloaa see ateae. Mene kasina ssavoto taumattu ngateva egheelei isaa eleka tale vilikina, me tale uunguaa niailai salosaloaa see ateae ugheelei saasakiaa vilikim tuunga ateva. 19 Karika am kilakila va vilikiimim ateva alena ale manga ia Spirit Manga ateva, am ghe ghaaiela ta God? Me karika am kilakila va karika va io uaaitarainio, ta io peina io God? 20  1 Ko 7:23; 1 Pita 1:18-19.Ghe poliemla tale aipolipoli eteva, liuna avalua o me am oneoneaa God tale vilikiimim.

6:2: Aotu 20:4.

6:9: Gal 5:19-21; Ips 5:5; Aotu 22:15.

6:11: Tts 3:3-7.

6:12: 1 Ko 10:23.

6:13: 1 Tes 4:3-5.

6:14: Rom 8:11; 1 Ko 15:20; 2 Ko 4:14.

6:15: Ips 5:30.

6:16: Mat 19:5.

6:17: Jon 17:21-23; Rom 8:9-11.

6:20: 1 Ko 7:23; 1 Pita 1:18-19.