10
Nipaopao tani rau mene kkauaa tootoo goto
Eks 13:21-22; 14:22-29.Me tee, kapughu etoa, karika aghanna va am kkaluaa va tuvuita akapa atoa laghe aimuli tee kookoo ngateva me laghe kasu longotila eRet Sii. Tale kookoo ngateva me tale paa manu eteva, ila akapaaili laghe ghaala niaasuu me laghe kapuna disaepolola Moses. Eks 16:35.Ila akapa laghe namanama kateva nonga ia inana God ghe taue lao sio, Eks 17:6; Nam 20:11.me laghe ropiropi kateva nonga ia manu eteva God ghe taue lao sio. Me laghe ropiropi tale atu eteva God ghe taue lao sio, ghe kasukasu teeila. Ia o atu eteva Karisto etana. Nam 14:29-30.Me oroi lo atoa God karika ghe masimasieinilala, liuna avalua o me laghe matela tale voto ateva karika righi taumattu etokatoka etana, me vilikiira ghe rooa ngakapa seela ia o voto ateva.
1 Ko 10:11; Nam 11:4, 34.Isaa o voto ghe lutula va eaimatootoongana tani ghelei rungainita tani rau mene tau velu urunguitaniita va elao tale ssavoto nongina ila laghe gheelei. Eks 32:6.Am rau mene toka kakkauaa tootoo atoa nongina katoa etaira. Uru ngai Manga ateva eue va, “Taumattu ngatoa laghe tokatoka sio tani namanama me tani ropi, me laghe tiitingina sae tani loku me laghe gheelei ssavoto.” Nam 25:1-9.Ita rau mene ghelei niailai salosaloaa see ateae nongina katoa etaira, me tale kateva nau, ghaluengaulu kotolu airari (23,000) etaira laghe matela. Nam 21:5-6.Ita rau mene tootoonga Karisto nongina katoa etaira laghe gheelei, me katu ngatoa laghe katakata amatela. 10  Nam 16:41-49.Me am rau mene auliulia nongina katoa etaira laghe gheelei, me ensolo ateva tau ngai tturuu ia ghe uvi ematelala.
11 Isaa o voto ghe lutula etaira va uneita aimatootoongana, me laghe piti elokoi siola tani auliaa kieita lo atoa ita tokatoka tale airuuruu tale kosa ateva. 12 Liuna avalua o me marova am annaa va am tiitingina akorokorongana, am aikinikinitaa tokatokaaimim ta am rau katuu. 13 Karika righi nitootoonga am ghaaghaa va isaa ppae, ta nim isaa aitauaa tale mene kasina nitootoonga elutulutu ta taumattu ngakapa atoa. Me God egheelei voto eue va aue eghelei, karika erooroo tani tau veluem va am ghaa namungaili nitootoonga karika am rooroo tani apala. Ta nau am sou nitootoonga, aue eapasunga salana esausiem tani tingina akorokorongana.
Ninamanama tale tootoo me unna ateva ninamanama Vau ngepona ateva
14 Liuna avalua o, masi kapughu etoa, am kasu vuli uunguaa nikkauaa tale tootoo goto atoa. 15 Asamasama tee taumattu alomasaanga va am tani nna ngamasina va llo aghaauliaa koronna o kamena. 16  Mat 26:26-28.Nau ita ropiropi tale kapa ateva nau niLosapa, ita kaakaili emasina etana, ita aighui tale raena ateva Karisto. Me nau ita namanama verete isaa o ita aipiria, ita aighui tale vilikina Karisto. 17  Rom 12:5.Poli ita oroieili ita me kateva nonga ia verete ateva, kateva nonga ia viliki ita, poli ita akapaaili ita namanama tale ie nonga o verete ateva.
18  Lev 7:6.Am annaa taumattu tale Israeli etoa: Lo atoa laghe namanama aiaavusuvusuena laghe kaakateva nonga tale ia o nikkaua ngateae. 19  1 Ko 8:4.Malloeane inangarighi isaa avalua toko va aiaavusuvusuena taumattu ngatoa la gheelei lao tale tootoo atoa nim malatau ila, me tootoo goto atoa nim tootoo ila. 20  Diut 32:17; Aotu 9:20.Ta uneira aiaavusuvusuena lo atoa la tam aiesoaa, la gheelei lao ta raroai etoa, me karika va ta God, me karika aghalona va am aighui tee raroai etoa. 21  2 Ko 6:15-16.Karika am rooroo tani ropi tale unna kapa ateva Vau ngepona ateva me unna tee ateva Satana. Karika am rooroo tani namanama tale tevoo alua, unna ateva Vau ngepona ateva me unna ateva Satana. 22  Diut 32:21.Vaalua? Ita tootoonga tani ghelei Vau ngepona ateva va esessaia? Ita nannaa va ita sarasarakana ita etana?
23  1 Ko 6:12.Katoa etaimim am ue va, “Ami rooroo tani ghelei aloannaaimami,” me aghaauliaa etaimim va karika va isaa akapaaili voto aue erooroo tani sausiem. Am ue va, “Ami rooroo tani ghelei aloannaaimami,” me karika va isaa akapaaili voto egheelei ekorokoronganaita. 24  Rom 15:1-2.Karika teva emene nnainia nonga, ta ennaa maamasinaaira mene katoa.
25 Am nim nama malatau am polipoli tale maketi, me am rau mene kolomi righi nikokkolomi eghelei nannaaimim eghaaghalua va malatau o eaa ekasula. 26  Sams 24:1.Poli, “Kosa ateva kanna ia Vau palepale me voto akapaaili etokatoka etana.”
27 Marova toa taumattu la tam aiesoaa la koloam tani laa namanama, me am anna tani usilaa, am nama sa ateva ngila atokaiela emua etaimim. Am rau mene nnaa va am kolomi righi nikokkolomi eghelei nannaaimim eghaaghalua va malatau o eaa ekasula. 28  1 Ko 8:7.Me marova teva eue etaimim va, “Isaa oia malatau laghe gheleila aiaavusuvusuena etana tale tootoo,” am rau mene nama isaa o malatau, mausi ia o taumattu ngateva eaauliaa, me poli enannaa va karika masina tani nama. 29 Karika aue va am nnaa va karika masina tani nama, ta ia o taumattu ngateva enannaa va karika masina tani nama. Poli vaalua me vara aghelei aloaloannaaghi, me am gheelei rungainaghi me am muemueaa aloaloannaaghi? 30  1 Tim 4:4.Marova ausi tani namanama tale ia o ninamanama ateae, me akaili emasina sae ta God, vaalua me mene kateva taumattu eaauliaa teeieghi inangari sesa tale isaa o voto ngakaili emasinala ta God va anama?
31  Kol 3:17.Liuna avalua o me nau am namanama, o am ropi, o sa ateva am gheleia, am ghelei tani tau sae ararina ateae God. 32  Rom 14:13.Am rau mene ghelei taumattu va la katuu: aJiu etoa, aGrik atoa o taumattu ngatoa tale alena ale manga ateva God. 33  1 Ko 9:20-22.Nongina aghi atootoonga tani ghelei voto emasina tale mataira taumattu ngakapaaili tale isaa akapa salana, poli karika anannainieghi nonga, ta aghanna tani sausi oroi taumattu va la roo tani saanga.

10:1: Eks 13:21-22; 14:22-29.

10:3: Eks 16:35.

10:4: Eks 17:6; Nam 20:11.

10:5: Nam 14:29-30.

10:6: 1 Ko 10:11; Nam 11:4, 34.

10:7: Eks 32:6.

10:8: Nam 25:1-9.

10:9: Nam 21:5-6.

10:10: Nam 16:41-49.

10:16: Mat 26:26-28.

10:17: Rom 12:5.

10:18: Lev 7:6.

10:19: 1 Ko 8:4.

10:20: Diut 32:17; Aotu 9:20.

10:21: 2 Ko 6:15-16.

10:22: Diut 32:21.

10:23: 1 Ko 6:12.

10:24: Rom 15:1-2.

10:26: Sams 24:1.

10:28: 1 Ko 8:7.

10:30: 1 Tim 4:4.

10:31: Kol 3:17.

10:32: Rom 14:13.

10:33: 1 Ko 9:20-22.