14
Am rau mene ue va katoa nonga gheegheleiaaira sesa
Rom 15:7.Am ghaa isaa o taumattu karika tani sarasarakana uneira niaikaaiaa, me am rau mene aissakeana teeila tale voto ita nannaa tale saa ase voto ita ghelei me saa ase voto ita rau mene ghelei. Aitiutiu 9:3-4.Kateva kateva taumattu enamanama asease inana nongina vaalua aikaaiaane, me taumattu ngateva, aikaaiaane karika tani sarasarakana, enamanama nonga ase inana ngeutana me karika enamanama asease malatau etoa. Kol 2:16.Taumattu ngateva enamanama isaa akapaaili asease inana erau mene nnaa saasakiaa me esessaia ta lo ateva taumattu karika enamanama asease inana me malatau. Me taumattu ngateva karika enamanama malatau, erau mene auliaa saasakiaa me ennaa saasakiaa tee taumattu ngateva enamanama isaa akapaaili asease inana. Poli God ghe ghaa teeiela. Mat 7:1; Jms 4:11-12.Saa taumattu io me uaauliaa tee tau ngai nongonongo anna ateva kapuna ia kateva ppae taumattu va ia ang ghe ghelei saasakiaala? Uunguaane vauna ateva tani auliaa va masina voto egheelei o karika. Me aue etingina akorokorongana me vauna ateva aue eauliaa va uunguaane masina, poli Vau palepale sarasarakana ia tani gheleia me aue eroo tani tingina akorokorongana.
Gal 4:10-11.Kateva taumattu eannaa va, “Kateva tana nau maamasinaane elaulau mene kasina tana nau.” Me mene kateva tana taumattu enannaa va, “Isaa akapaaili nau enim aairooaa.” Kateva kateva taumattu etani kila amasinaaili tale nannaane saa voto erooroo tani ghelei. Lo ateva taumattu enannaa sossola kateva nau va nau nikkaua ia, ia o taumattu ngateva enannaa Vau ngepona ateva me egheelei llo o voto tani oneoneainia. Lo ateva enamanama asease inana, enamanama tani oneoneaa Vau eteva, poli ekaakaili emasina ta God tale inana. Lo ateva taumattu eratirati tani nama kasina tana asease voto, egheelei tani oneoneaa Vau ngepona ateva, me etautau lao nikaili emasina ta God. Karika teva etaita eroo tani nnaa va maamauluaane isaa nonga etana, me karika teva etaita erooroo tani nnaa tee va ia erooroo tani mate etana. Gal 2:20.Arova ita maulue, ita maulue tani oneoneaa Vau palepale, me arova ita mate tee, ita mate tani oneoneaa Vau palepale. Me arova ita mate o maulue, kapuna ita Vau palepale.
Poli Karisto ghe matela me ghe mene totula tale maulue, God ghe aloannala va ia kapuira Vau ia matena atoa me maulue tee atoa. 10  2 Ko 5:10.Vaalua me uauliaa tee kapum atoa va ila la gheelei voto karika masina, me vaalua me upiipilosi kapum atoa? Poli ita akapaaili aue ita tingina emua ta God nongina liu niaisakei eteva me eghelei niaisakei etaita. 11  Ais 45:23; Plp 2:10-11.Poli nongina Uru ngai Manga ateva eue va,
“Vau palepale eue va, ‘Koronna nongina va aghi maulue ieghi,
taumattu ngakapaaili etoa aue la tturru etaghi,
me ila akapaaili, aue la aulia ngaotu va aghi God.’ ”
12 Isaa avalua o me kateva kateva aue ita auliaa ta God isaa akapaaili asease niuungu ita ghe gheleila tale kosa ateva oia.
13 Liuna avalua o, ita ruu tani auliaa tee mene kasina tana kapuita va ila nonga la gheelei sesa voto, ta ita nna ngavalua toko va karika ita mene ghelei righi ase voto va eghelei ekatungila tale uunguaa ssavoto ateva. 14  Apos 10:15; Tts 1:15.Vau ngepona ateva Iesu ghe gheleila nannaaghi ghe soallaala me ghe masalikaala, me aghe kila amasinala va karika poi teva voto kulukulutana ta matana God. Me arova taumattu ngateva eaiesoaa va ia o voto ateva karika raarangisana ia, ia o voto ateva karika raarangisana ia nonga etana. 15  1 Ko 8:11-13.Arova ughelei saasakiaa ta kapum ateva nau etaraio ta unamanama asease inana, karika ugheelei uunguaa niaielousi. Urau mene tau velu inana etaatara io unamanama va eturungi ia o taumattu ngateva, ta Karisto ghe matela tani asaangia. 16 Arova am annaa va kateva voto masina ia, am aipanipaniaa, ta gheegheleiaaimim erau ghelei me katoa tana taumattu aue la ue va isaa o voto karika masina. 17 Poli ararimangalina ateva God karika pei tale inana me ateo, karika, ta tale nighulughuluena, luei, me nimasimasi. Isaa o voto Spirit Manga ateva etautau mae. 18 Taumattu ngateva euungu ta Karisto tale ia o salana atikirighi, egheelei God emasimasi me tee egheelei taumattu ngatoa la oneoneainia.
19  Rom 12:18; 15:2.Isaa avalua o me ita atoka nannaaita tale saa voto etautau mae nonga luei, me erooroo tani asarasarakanaita me mene katoa tana taumattu. 20  1 Ko 8:13.Am rau mene ghelei saasakiaa voto God ghe gheleila, poli ita rooroo tani nama isaa akapaaili asease nginana atoa. Isaa akapaaili asease nginana atoa raarangisana ila, me la rooroo tani ghelei kasina tana taumattu la katuu tale ssavoto, liuna avalua o me karika masina tani nama isaa akapaaili voto. 21 Masina ateva voto tani gheleia, ia avalua toko va, am ruu tani nama malatau, ropi sesa manu me tani ghelei asease voto atoa la rooroo tani ghelei kapuimim atoa la katuu tale ssavoto.
22 Saa voto uaikaaiaa etana tale isaa o voto, aue amalua nonga me God. Aue emasinaaili ta lo ateva taumattu enannaa va voto egheelei masina, me nannaane karika eue va egheelei sesa. 23 Arova eannaa va saa voto enamanama, God eue va karika masina tani nama, egheelei ssavoto, poli gheegheleiaane karika elaolao eitauaa tee unna niaikaaiaa. Me arova am gheelei voto me karika am aiesoaa va masina, am gheelei ssavoto.

14:1: Rom 15:7.

14:2: Aitiutiu 9:3-4.

14:3: Kol 2:16.

14:4: Mat 7:1; Jms 4:11-12.

14:5: Gal 4:10-11.

14:8: Gal 2:20.

14:10: 2 Ko 5:10.

14:11: Ais 45:23; Plp 2:10-11.

14:14: Apos 10:15; Tts 1:15.

14:15: 1 Ko 8:11-13.

14:19: Rom 12:18; 15:2.

14:20: 1 Ko 8:13.