4
Llo aghaauliaa isaa avalua toko va, aliki eteva aue eghaa peina tamane me nau aliki taita ia, enim tokatoka nongina tau ngai uungu etoa kapuna ila tamane, arongona ta voto akapa peina. Nau aliki ia etokatoka ta nimaira lo atoa la ghaaitarainia me lo atoa la loeloea lomosina ta elaa ghaa nau tamane esuisuitoongaa. Kol 2:20.Ita tee ita avalua o nau aliki ita, raroai etoa la aitaraa kosa ateva oia la gheegheleita va ita nim tau ngai uungu ita. Jon 1:14; Rom 1:3.Me vara nau God ghe suila ghe rekatala, me ghe suula Natuna ateva, ghe lutula tale vause ateva, me ghe usilaala inangari nipaopao, tani ghaa oghi lo atoa inangari nipaopao ghe aitoieinilala me aue natuna ita God. Rom 8:15-17.Poli natuna am God, ia esuusuu kapuna Spiriti eteva Natuna, tani mae tale urunguitaniita me Spiriti eteva ekolokolo tani ue va, “Abba, Tamaghi.” Liuna avalua o me io karika va nim tau ngai uungu io ta natuna io. Me poli natuna io, ghe gheleiola va aue ughaa niarangise God ghe auliaala tale inangari nialokoi.
Pol ghe nannangaili aGalaisia ngatoa
Emua arau nau am ghe tam kila God, tau ngai uungu iem tale goto atoa karika koronna ila. Me ia oia ngam ghe kilala God, o aroo tani ue va God ang ghe kilaiemla. Vaalua me ngam mene oghioghi tani lao ta raroai etoa karika sarasarakana ila me karika masina ila, me am aloanna tani mene nim tau ngai uungu? 10  Rom 14:5; Kol 2:16.Am aimuli tee asease nau etoa me ulana atoa me mene kasina ase nivelu eitauaa me ninamanama. 11 Amaamatautu tani nnaa va niuungu aghe gheleila etaimim, erau nim peisaane nonga.
12 Akolokolo tauem, kapughu etoa, va am ghelei nongina aghi, poli aghi aghe nonginala am. Karika am ghe gheleila righi voto sesa ta ngetaghi. 13 Am kilakila va poli mausi isiki eteva me aghe ppooa ngakasinala masi kiukiu etaimim. 14 Arongo ta isikinna aghi, me aneghi isiki ghe gheelei nitootoonga me maate etaimim me karika am ghe maamangoo me uessainaghi. Am ghe ghaaieghila nongina va kapuna ensolo ieghi God, me nonginaaili va aghi va Karisto Iesu ta ngetaghi. 15 Aghaaiesoaa va arova nongina va am ghe rooroo tani valiki velu mataimim me am ghe tau mae aue am ghe rooroo tani ghelei. Isaa o nimasimasi eaa ang ghe lao sio? 16 Vaalua me isaa oia poli ngaghaauliaa voto koronna etaimim me ngam sessa teeieghi?
17 Ila o taumattu ngatoa la ghannaaili tani ghaaiem va am lao aitauaa teeila me karika righi masi voto aue elutu. Llo la nim anna va am masau etaimami me aue am aloannaailiila. 18 Masina tani nnangaili tani ghelei masi voto ta mene katoa. Am elei evalua o nau ekapa atoa, karika va nau atokatoka teeiem nonga. 19 Masi natughu etoa, poli am me amene mammarikana nonginaaili vause ateva ange moomolenaa aliki eteva lomosina ta am nongina Karisto. 20 Aghannaaili va arova ghaine nonga aghele toka teeiem me aghele aikolikoliaa samasamaaghi poli aghannangailiiem.
Eiga me Seraa
21 Am auliaa etaghi, lo atoa am anna tani usilaa inangari nipaopao, va vaalua me karika am kilakila voto inangari nipaopao eaauliaa. 22  Aitiutiu 16:15; 21:2.Laghe piti elokoila va Abraham natuna taita alua. Kateva natuna ia vause ateva tau ngai uungu ia, me kateva ta vausenna tunga ateva. 23  Rom 9:7-9.Lo ateva taita ghe lutula tale vause ateva tau ngai uungu ia, karika etokatoka tale aloannaane, ghe lutula poli nannaaira taumattu nonga, me vausenna tunga ateva, natuna taita ateva ghe lutula poli inangari nialokoi.
24 Isaa o voto eaapasunga etaita va vause alua lalu aimatoonga ghalua nimae aitauaa. Tale inangari niaippooa ngaitauaa kateva tale motouru eteva eSaenae, me ghe alutula aliki aue la nim tau ngai uungu, Eiga etana. 25 Eiga eaaimatoonga motouru eteva eSaenae isaa eArabia me eaaimatoonga tee eJerusalem nau ghaine, poli ia me natuna atoa nim tau ngai uungu ila. 26  Hib 12:22; Aotu 21:2, 10.Me lo ateva eJerusalem ia epona liu me etokatoka tale aloaloannaane, ia kinaita ia. 27  Ais 54:1.Poli Uru ngai Manga ateva eue va,
“Umasimasi, vause ateva kina ngere io,
me utam kakkaai aliki;
uaore tale nimasimasi,
io lo ateva ughe tam aateateaa mammarikanaane nimolena ngateae;
poli ase vause ateva o kina ngere ia aue oroi natuna
elau lo ateva vause taitanna ateva.”
28  Aitiutiu 15:4-5; Rom 9:7.Am, kapughu etoa, am nongina Aisiki, aliki tale inangari nialokoi iem. 29  Aitiutiu 21:9-10; Jon 8:35.Tale isaa o nau, lo ateva aliki taita ghe lutula poli nannaaira taumattu ngatoa ghe gheelei voto sesa tale lo ateva aliki ghe lutula tale sarasarakaniaane Spiriti eteva. Nim nongina ghaine. 30 Me sa ateva Uru ngai Manga ateva eaaulieinia? Eue va, “Suu vella lo ateva vause tau ngai uungu ia karika etokatoka tale aloannaane me natuna ateva. Poli natuna ateva karika poi aue eghaa peina aliki eteva natuna ia lo ateva vausenna tuungi ia.” 31 Liuna avalua o me, kapughu etoa, ita karika va natuna ita vause ateva tau ngai uungu ia karika etokatoka tale aloannaane, ta natuna ita lo ateva vausenna tuungia.

4:3: Kol 2:20.

4:4: Jon 1:14; Rom 1:3.

4:6: Rom 8:15-17.

4:10: Rom 14:5; Kol 2:16.

4:22: Aitiutiu 16:15; 21:2.

4:23: Rom 9:7-9.

4:26: Hib 12:22; Aotu 21:2, 10.

4:27: Ais 54:1.

4:28: Aitiutiu 15:4-5; Rom 9:7.

4:29: Aitiutiu 21:9-10; Jon 8:35.