9
Taumattu ngatoa God ghe suimatoongainilala
Aghi apoppooaa voto koronna isaa ta Karisto, karika va akamekame, me Spirit Manga ateva eaasokoi tee tale nannaaghi. Urunguitanighi eteva namungaili nialousiusi me mmarikana etokatoka etana. Eks 32:32.Aghaloanna va God eghaa oghi kapughu etoa, mangalighi ila, me arova God eghelei evalua o, amasimasi tani ghaa nikasikiena kanna God, tani atoka apolaieghi ta Karisto, tani ghaa liuira. Eks 4:22; Hib 9:5; Sams 147:19; Lev 1–10; Rom 15:8.Taumattu nge Israeli etoa, God ghe suimatoongainilala va natuna etoa, me ghe apasunga ngaotula sarasarakaniaane ateva etaira, me ghe tau lao sio inangari niaippooa ngaitaua ngatoa, inangari nipaopao, salana koronna tani kkaua, me inangari nialokoi etoa. Tuvuna ila Abraham, Aisiki me Jekop, me ta ngetaira, Mesaea ngateva ghe lutu eloi mae sio etaira. Karisto Goto ia, eaaitoiaa voto akapaaili, liuna avalua o me ita tani taue sae nau ekapa atoa. Koronna!
Poli karika va God ghe tam aimuli teela inangarina. Karika va taumattu ngakapa atoa laghe lutula tale ararimangali eteva eIsrael, va kapuna ila God. Aitiutiu 21:12.Me karika va tuvuna akapa atoa Abraham koronnaaili va natuna ila Abraham. Ta God ghe uela ta Abraham va, “Tuvum atoa aue la lutu eloi mae ta Aisiki.” Gal 4:23.Malloeana inangari va karika va lo atoa la nim lutulutu nongina arau va natuna ila God. Ta lo atoa God ghe auliaala inangari nialokoi va aue etaula mae, ila aue natuna ila. Aitiutiu 18:14.Ta God ang ghe auliaala inangari nialokoi va, “Aue amene mae llo too ninamanama nongina ghaine ngamae sio, me Sera aue eghaa lo ateva o aliki taita ia.”
10 Me karika va isaa nonga o, ta Rebeka tee natuna ghalua tamairarua nonga kateva, Aisiki tamaita ia. 11 Auena palua alua lalu ghe lutu o ghelei righi voto sesa o masina, God ghe auliaala inangari eteva ta Rebeka. Ia o inangari eteva eaapasunga va God esuisuimatoongaa taumattu tale aloannaane, 12  Aitiutiu 25:23.karika va tale niuungu, ta poli kolokoloaane God. God ghe uela ta Rebeka va, “Aue natum mua ateva euungu ta natum aiaaghaluene ateva.” 13  Mal 1:2-3.Nongina Uru ngai Manga ateva eaauliaa va, “Jekop aghe ailousieiniela, me Iso aghe ratiela.”
14 Sa ateva ita mene aulieinia? Aue ita ue va God egheeghelei voto karika ghulughuluena? Karika poi! 15  Eks 33:19.Ghe uela ta Moses va,
“Aue aghapasunga alousiusiaaghi tale lo ateva taumattu aghaloanna tani apasunga etana,
me aue aghalousiusi tee lo ateva aghaloanna tani alousiusi teeia.”
16  Ips 2:8.Liuna avalua o me God egheelei tale alousiusiaane, karika va tale saa llo taumattu ngatoa la ghanna o la ghanna tani ghelei. 17  Eks 9:16.Tale Uru ngai Manga ateva God ghe uela ta Peroo va, “Aghi aghe gheleiola va io namuu io, poli aghe aloannala va uapasunga sarasarakaniaaghi, me taumattu tale ia akapa kosa ateva la roo tani ppooa ngaotu ararighi eteae.” 18 Liuna avalua o me God eaapasunga alousiusiaane ta lo ateva eanna tani apasunga ailousiaane, me egheelei ekorokorongana urunguitanina lo ateva ealoanna tani akorokoronganaia.
19 Kateva etaimim aue eue etaghi va, “Vaalua me etaatara kaluita ssavoto? Karika teva aue erooroo tani usilaa nannaane me etam usilaa nannaane God.” 20  Ais 29:16; 45:9.Me io see, taumattu io, ualoanna tani sau paane God? “Voto ateva kateva egheelei, erooroo tani ue ta lo ateva ghe gheleiela va, ‘Vaalua me ughe ghelei evalueieghi o?’ ” 21  Jer 18:6.Tau ngai ghelei sospena ateva egheelei sospena ateva tale kosa erooroo tani ghelei ghalua sospena tale ia nonga o tuku kosa ateva, kateva tale kasina ase nivelu eitauaa, me kateva tale nim nau etoa.
22 Tale ia o salana atikirighi God ealoanna tani apasunga sessaiaane me etau velu taumattu ngatoa la tara sarasarakaniaane me karika, ta ekaakaarasi tani toi isaa o taumattu esessaia etaira. Isaa o taumattu God ghe aimonomonosiaala va eturungila. 23 God egheelei isaa o voto tani apasunga ngaotu oroieili kanna mallanga ta lo atoa ghe apasungaala alousiusiaane etaira, ghe aimonomonosia ngakasinailala va ila tee aue la toka teeia tale mallanga ngepona liu. 24 Me ita tee elome ta lo atoa ghe suitoongainilala, karika va aJiu nonga atoa, me lo atoa karika va aJiu ila. 25  Osea 2:23.Nonginaaili God ghe auliaala ta vuku eteva ta Osea va,
“Aghi aue aghasela va ‘kapughu ila’ lo atoa karika va kapughu ila,
me aghi aue akoloa va aghailousieinia, lo ateva karika aghe ailousieniela.”
26  Osea 1:10.Me ghe mene auliaa teela va,
“Me tee tale ia o voto ateva aghe uela etaira va,
‘karika va kapughu taumattu iem,’
aghi aue amene asela va
‘natuna ila God ateva etautau maulue.’ ”
27  Ais 10:22-23.Aisaea ghe sama anamuula tani ppooaa ta aIsraeli etoa va,
“Arongona ta taumattu nge Israeli etoa oroieili ila nongina rira ateva elosamarra,
karika oroi ila lo atoa aue la saanga.
28 Poli Vau palepale ateva aue eailuilui
tani ghelei niaisakei me tani turungi ekapaaili taumattu tale kosa ateva.”
29  Ais 1:9.Nongina Aisaea ang ghe auliaala emua arau va,
“Marova Vau ngepona ateva sarasarakanaaili ia
ghe turungi ekapala tuvuita atoa
me ghe tam asaangila toa
aue ita ghe nongina eSodom me eGomorra.”
AIsraeli etoa laghe tam aikaaiaa
30 Sa ateva ita mene aulieinia? Arongona ta taumattu ngeleka atoa laghe tam paepae salana tani ghulughuluena ta God, me karika, ta laghe ghulughuluenala ta God, poli tale uneira niaikaaiaa isaa oia voto ghe lutula. 31 Me ta aIsraeli etoa laghe uungu aanasaaili tani aimuli tee inangari nipaopao tani ghulughuluena, me karika laghe rooroo. 32  Ais 8:14.Ta poli saa? Poli laghe anna nighulughuluena tale niuungu laghe gheelei, me karika va tale niaiesoaa ta God. Laghe ttukainilala tale atu eteva etapaa salana. 33  Ais 28:16; 1 Pita 2:6.Nongina Uru ngai Manga ateva eaauliaa va,
“Tarala, aghe atokala atu eteva eSaeon va eghelei taumattu ngatoa tani ttukainila
me atu eteva eghelei taumattu ngatoa la katuu.
Me lo ateva eatoka tuutulina etana karika aue eghaa nipalata.”

9:3: Eks 32:32.

9:4: Eks 4:22; Hib 9:5; Sams 147:19; Lev 1–10; Rom 15:8.

9:7: Aitiutiu 21:12.

9:8: Gal 4:23.

9:9: Aitiutiu 18:14.

9:12: Aitiutiu 25:23.

9:13: Mal 1:2-3.

9:15: Eks 33:19.

9:16: Ips 2:8.

9:17: Eks 9:16.

9:20: Ais 29:16; 45:9.

9:21: Jer 18:6.

9:25: Osea 2:23.

9:26: Osea 1:10.

9:27: Ais 10:22-23.

9:29: Ais 1:9.

9:32: Ais 8:14.

9:33: Ais 28:16; 1 Pita 2:6.