8
Nitoka tale sarasarakaniaane kanna Spiriti eteva God
Liuna avalua o me ghaine lo atoa la tokatoka ta Iesu Karisto, God karika emene tautaula sesa aipolipoli etaira. Poli ta Karisto Iesu, sarasarakaniaa Spiriti eteva etautau aatu maulue ateva, me ghe ghaa veluola* veluo Kasina uru ngai laghe pitila, laghe ue va velueghi. tale sarasarakaniaa ssavoto ateva etautau aatu nimate. Ta kanna inangari nipaopao Moses karika ghe roola tani asaangita, poli sesa gheeleiaaita ghe gheleila inangari nipaopao karika sarasarakana, me karika ita rooroo tani aimuli tee. Liuna avalua o me God ghe mene tau mae sio kateva voto tani asaangita, ghe suula Natuna tuunga ateva tani toka nongina ita taumattu ngatoa tale kosa ateva oia, tani mate tale kaluita ssavoto. Liuna avalua o me God ghe attara matanela ssavoto ateva tale vilikina Karisto, me ghe ruula sarasarakaniaa ssavoto ateva. Gal 5:16, 25.Karisto ghe ghelei ekapala voto ghulughuluena inangari nipaopao eue va ita ghelei, me karika ita mene toka tale nim sesa gheeleiaaita, ta ita aimuli tee Spiriti eteva.
Lo atoa taumattu la nim tokatoka tale sesa gheeleiaaira aue la nnaa nonga sesa aloannaaira, me lo atoa Spirit Manga ateva emuemueinila la nnaa nonga masi niuungu Spirit Manga ateva ealoanna va la ghelei. Marova sesa aloannaita emuemueinita tale ninannaa, aue ita mate. Me marova Spiriti eteva emuemueaa aloannaita, aue ita ghaa maulue me luei. Poli sesa aloannaita eaaiuvii tee aloannaane God, poli karika erooroo poi tani nongo usilaa kanna inangari nipaopao God. Ia avalua o me lo atoa la aimuli tee sesa aloannaaira karika la rooroo tani amasimasi God.
1 Ko 3:16; 12:3.Am karika va am mene tokatoka tale sesa aaloannaimim, ta tale Spirit Manga ateva kanna ia God, arova ia etaimim. Me marova lo atoa taumattu Spiriti eteva kanna ia Karisto karika ia etaira, karika poi va kapuna ila Karisto. 10  Gal 2:20.Aue vilikiimim emate poli ssavoto, me marova Karisto ia elome etaimim, aue Spiriti eteva etau aatu maulue, poli Karisto ghe ghelei eghulughuluenaiemla. 11 Me marova Spiriti eteva kanna ia lo ateva ghe totula Iesu tale nimate etokatoka etaimim, ia o God ateva ghe totula Karisto tale nimate, aue emene tau aatu tee maulue tale isaa o vilikiimim ematemate, tale kanna Spiriti eteva ia etaimim.
12 Liuna avalua o, kapughu etoa, kateva voto ita gheelei, ita rau mene usilaa sesa aloannaita. 13  Gal 6:8; Kol 3:5.Ta marova am toka tale sesa aloannaimim aue am mate, me marova, tale sarasarakaniaa Spiriti eteva, am uvi emate sesa gheeleiaa vilikiimim, me aue am maulue, 14 poli lo atoa kapuna Spiriti eteva God ekaakatulainila, ila natuna ila God. 15  2 Tim 1:7; Mak 14:36; Gal 4:5-7; Aotu 21:7.Poli karika va am ghe ghaala Spiriti eteva tani gheleiem va am mene tau ngai uungu tani matautu, ta am ghe ghaala Spiriti eteva eaapasunga va am natuna am God, me ta ngetana ita aseasea va, “Abba, Tamaghi.” Tale inangari nge Aramaik, “Abba” malloeana va “Tamaghi”. 16  2 Ko 1:22.Poli kapuna Spiriti eteva God emaemae aitauaa tee uneita ateva spirit tani aulia ngaotu va ita natuna ita God. 17 Me poli ita natuna ita, aue ita ghinaghina masi voto God ghe tau lao sio ta Natuna ta Karisto, me marova ita ghaa tee nimmarikana nongina Iesu, auena ita toka teeia tale ararimangalina ateva God.
Masi nitoka auena
18 Aghi akilakila va isaa oia nimmarikana ghaine ita ghaaghaa, karika poi erooroo tale masi voto auena God eapasunga etaita. 19 Poli voto akapaaili God ghe gheleila la toitoi me la aloannaaili tee tani tara nau eteva God aue eapasunga va see atoa natuna ila God. 20  Aitiutiu 3:17-19.Poli voto akapaaili ghe gheleila ang ghe tokala tale kanna nikasikiena God, karika va tale aloannaaira, ta tale aloannaane God. God ghe atokailala tale kanna nikasikiena nau eteva ghe kilala va 21 voto akapaaili ghe sesala aue emene toka amasina, me aue la ghaa aitauaa tee natuna atoa God voto masinaaili me karika aue la mene mauu.
22 Ita kilakila va isaa akapaaili voto God ghe gheleila la ngangngalaa nimammarikana nonginaaili vause ateva eanna tani molenaa, lomosina ta nau ghaine. 23  2 Ko 5:2-4.Me karika va ila nonga, ta ita tee lo atoa ita ghe ghaala tee Spiriti eteva, aitiutiu ia tale kanna inangari nialokoi God. Ita ngangngalaa nimmarikana elome etaita, nau ita toitoi God tani apasunga va ita ang ghe natuna itala, me aue eghaa oghi vilikiita. 24 Nau ghe asaangitala, ghe tau mae sio isaa o inangari nialokoi, me ita toitoi isaa o inangari nialokoi va etani lutu ekoronna etaita. Me marova ngita ghe ghaala sa ateva ita aloannaia emaemae auena emua, karika righi malloeana tani toka toitoi voto emaemae emua. Karika teva etoitoi voto ang ghe ghaala. 25 Me marova ita aiesoangaili tale saa voto llo ita ghe tam ghaa, ita kaarasi tani toitoi me aue ita ghaa.
26 Ta ia nonga o salana atikirighi, Spiriti tee ateva esaasausita nau ita tam sarasarakana, poli karika ita kilakila tee saa voto tani loo sae, me ia Spiriti eteva elooloo sae mausiita tani aulia ngamasinaaili inangari ita tam rooroo tani aulia ngamasina. 27  Sams 139:1.Me God ekilakilaaili voto tale urunguitaniita, me ekilakila tee nannaane Spiriti eteva, poli Spiriti eteva eaaimatoonga kapuna taumattu ngatoa God tani looloo sae tani kkolomi voto tale aloannaane God.
28  Ips 1:11.Me ita kilakila va isaa akapaaili voto God euunguaa tale maamasina lo atoa la ailousieinia me ghe suimatoongainilala, tani ghelei voto tale masi aaloannaane. 29  Kol 1:18; Hib 1:6.Ta isaa o llo taumattu God ghe kila akasinailala me ghe suitoongainilala va aue la nongina Natuna ateva, liuna avalua o me Iesu aue tueira mue ia me aue oroi nengane. 30 Ta lo atoa God ghe suimatoongainilala, ghe kololala tani mae etana, me lo atoa ghe kololala, ghe ghelei eghulughuluenaila, me lo atoa ghe ghelei eghulughuluenaila, ghe gheleilala va nongina Natuna ta Iesu.
Karika righi voto erooroo tani atoka apolapolaita tale aielousiaane ateva God
31  Sams 118:6.Liuna avalua o me tale isaa o voto, sa ateva ita roo tani mene aulieinia? Marova God etokatoka aitauaa teeita, see aue eroo tani tau ngai ssateeita? 32 God karika ghe arongila Natuna ateva, ta ghe taue sio mae nongina aiaavusuvusuena ateva etaita akapaaili. Liuna avalua o me ta ngetana, God aue etau mae isaa akapaaili voto masinaaili etaita. 33  Ais 50:8-9.See aue eghelei niaisakei ta lo atoa God ang ghe suimatoongainilala? Poli God ang ghe ghelei eghulughuluenailala. 34 O see aue emene tau mae etaita sesa aipolipoli mausi ssavoto? Poli Karisto Iesu ghe matela me God ghe totuela, me ia ghaine etokatoka tale pai muenna ativilau ta God tani sama tee God mausiita. 35 See aue eroo tani atoka apolapolaita tale aielousiaane ateva Karisto? Karika teva, nongina sesa nau, o nau ita ateateaa nimmarikana, o nau la gheelei saasakiaa ta ngetaita, o nimaloo, o nau karika rooroona ia kalioita, o voto sesaaili eanna tani amataututa tale nimmarikana, o nimate. 36  Sams 44:22.Nongina Uru ngai Manga ateva eaauliaa va,
“Mausim me ami sousou nimate tale isaa akapa o nau,
ami laghe annaa va ami nongina sipsipi etoa tani uvi ematela.”
37 Tale isaa akapaaili o voto, ita tau ngai apala ita ta ngetana lo ateva ghe aielousieinitala. 38 Ta aghi aghaiesoangaili va karika nimate, o maulue, o ensolo atoa, o spiriti etoa, me tee tale isaa oia nau o auena, me asease nisarasarakana, 39 me karika va tale elomarase o isaa oia euu tale kosa ateva, o isaa akapaaili voto God ghe gheleila eroo tani atoka apolapolaita tale aielousiaane ateva God, ghe mae sio ta Karisto Iesu kapuita Vau palepale ia.

*8:2: veluo Kasina uru ngai laghe pitila, laghe ue va velueghi.

8:4: Gal 5:16, 25.

8:9: 1 Ko 3:16; 12:3.

8:10: Gal 2:20.

8:13: Gal 6:8; Kol 3:5.

8:15: 2 Tim 1:7; Mak 14:36; Gal 4:5-7; Aotu 21:7.

8:15: Tale inangari nge Aramaik, “Abba” malloeana va “Tamaghi”.

8:16: 2 Ko 1:22.

8:20: Aitiutiu 3:17-19.

8:23: 2 Ko 5:2-4.

8:27: Sams 139:1.

8:28: Ips 1:11.

8:29: Kol 1:18; Hib 1:6.

8:31: Sams 118:6.

8:33: Ais 50:8-9.

8:36: Sams 44:22.