5
2 Ko 4:7.Isaa oia ita kilakila va arova ale kandisi eteva eaaimatoonga vilikiita tale kosa ateva oia ita tokatoka etana etarurruti, mene kateva aleita God ghe gheleiela, lo ateva ale tokatoka liu ia epona liu, taumattu ngatoa karika laghe gheleiela. Rom 8:23.Isaa oia ita alousiusi me ita nannaa poi vaalua arova ita ghele asae ale ngepona liu eteva. Poli nau eteva ita aitiitii, karika aue la tara vilikiita. Nau ita tokatoka tale lo ateva ale kandisi tale kosa ateva oia, ita ghaaghaa maate me ita alousiusi poli karika ita anna va ita velu ale kandisi eteva, ta ita anna va ita aitiitii tale ale ngepona liu, me aue vilikiita pei nimate aue eaikolikoliaa me aue emaulue. God ghe aimanomanosieinitala mausi isaa oia voto me ghe atokala unna Spiriti eteva tale urunguitaniita tani apasunga va aue ita ghaa lo ateva ale tokatoka liu ia.
Hib 11:13-16.Liuna avalua o me ita aatoka asarasarakana nannaaita, arongona ta ita kilakila va nau ita tokatoka tale lo ateva oia vilikiita, karika ita tokatoka tee Vau ngepona ateva. Malloeana avalua o me ita tokatoka tale voto ita aikaaiaa etana, me karika va tale voto ita taatara. Plp 1:23.Ita aatoka asarasarakana nannaaita me ita masimasi tani ghaa velu ia oia vilikiita ateva, me tani laa toka aitauaa tee Vau ngepona ateva. Kol 1:10; 1 Tes 4:1.Liuna avalua o me kinatama nannaaita ateva tani amasimasia nau etoa, nau ita tokatoka tale kosa ateva oia o auena tee Vau ngepona ateva. 10  Alomasaanga 12:14.Poli ita akapaaili aue ita tingina emua ta Karisto nongina liu niaisakei eteva me eghelei niaisakei etaita. Ita akapa aue ita ghaa aipolipoli erooaa niuungu ita gheelei nau oio, masina o sesa, ita uunguaa tale kosa ateva oia.
Uunguaa tani gheleita tani kateva nonga
11 Liuna avalua o me poli ami kilakila vaalua malloeana tani oneoneaa Vau ngepona ateva, me ami tootoonga tani pasali taumattu ngatoa tani aiesoaa God ghe sungiemamila. God ekilakilaailiemami me tale urunguita etaimim, aghaiesoaa va am tee am kilakilaiemami. 12 Karika va ami nim aasaesae arariimami etaimim, karika! Ta ami tautau aatu inangari niaisausi, me aue am rooroo tani liu inangariira taumattu ngatoa la tautau sae nannaaira tale voto la taatara etaira, me karika va tale urunguitaniira. 13 Arova ami gheelei voto tale taataraimim alokapakapanna, ta taataraane Vau ngepona ateva masina; arova nannaaimami masina tale taataraimim, ami gheelei evalua o mausiimim. 14 Poli aielousiaane ateva Karisto ia emuemueinamami, poli ami kilakila va kateva nonga ghe matela mausi tani sausi ekapaailiita, liuna avalua o me ita akapa ita ghe matela. 15  Rom 14:7-8.Me ghe matela mausi tani sausi ekapaailiita, liuna avalua o me lo atoa maulue ita ghaine, karika ita tokatoka tani amasimasita, ta ita toka tale lo ateva ghe matela etaita me ghe mene totula tale maulue mausiita.
16 Isaa oia me nau too, ita tani anna ngamasina me karika ita mene ghelei niaisakei tale taumattu nongina taumattu tale kosa ateva oia. Arongona ta emua arau ita ghe anna ngavalua o ta Karisto, me isaa oia karika. 17  Rom 8:1; Gal 6:15.Isaa avalua o me arova lo ateva etokatoka ta Karisto, ia emene oouna. Me voto pokane ang ghe kapala, me ouna ang ghe mene lutula etana! 18  Rom 5:10.Isaa akapa voto oia kanna God. Ia ghe atokala luei ta ngetaita me God tale uunguaane Karisto me ghe tau mae sio niuungu etaimami tani mene atoka luei ta taumattu ngatoa me God. 19  Rom 3:23-25.Inangariimami va God ghe atokala luei ta taumattu ngatoa tale kosa ateva oia me ta God tale uunguaane Karisto. God karika emene annaa kaluira ssavoto atoa. Me ghe tau mae sio etaimami isaa oia niuungu tani ppooaa inangari luei.
20 Isaa avalua o me Karisto ghe sungiemamila tani aippooaa poli mausina, poli nau ami aippooaa etaimim, nonginaaili va God ekolokoloam. Ami mene aippooa ngasarakanaaili etaimim tale ararina ateae Karisto: Am tani toka tale luei tee God. 21  Hib 4:15.Karisto karika righi kanna ssavoto me God ghe gheleiela va ie tee etoka elome tale uunguaa ssavoto ateva. Ghe ghelei evaluela o poli ghe aloanna va tale uunguaane Karisto, aue ita ghulughuluena ta God.

5:1: 2 Ko 4:7.

5:2: Rom 8:23.

5:6: Hib 11:13-16.

5:8: Plp 1:23.

5:9: Kol 1:10; 1 Tes 4:1.

5:10: Alomasaanga 12:14.

5:15: Rom 14:7-8.

5:17: Rom 8:1; Gal 6:15.

5:18: Rom 5:10.

5:19: Rom 3:23-25.

5:21: Hib 4:15.