11
Tale niaikaaiaa
2 Ko 5:7.Niaikaaia ngateva ia avalua toko va ita aiesoaa va aue ita ghaa llo emua etaita, me eaapasunga va ita rooroo tani kila va aue ita ghaa voto ita tam taatara. Tale isaa o ase voto, me lo atoa emua arau laghe ghaala niaruaa ta God.
Aitiutiu 1:1; Sams 33:6; Jon 1:3.Tale niaikaaiaa ita kilakila va tale niaulia ngasarasarakana tale inangarina God, me kosa ateva ghe lutula. Liuna avalua o me voto ita taatara ghaine, karika God ghe gheleilala tale voto ita rooroo tani tara.
Aitiutiu 4:3-10.Tale niaikaaiaa, Eibol ghe ghelei saela lo ateva aiaavusuvusuena masina ia ta God me ta lo ateva Kein ghe gheleiela, me tale unna niaikaaiaa, God ghe arueiniela va ghulughuluena ia nau ghe ppooaala masimasiaane tale unna aiaavusuvusuena. Arongona ta ghe matela, esamasama ta ngetaita tale unna niaikaaiaa.
Aitiutiu 5:21-24.Tale niaikaaiaa me God ghe ghaa saela Inok epona liu me karika ghe ateateaala nimate. Karika laghe roola tani mene taraia, poli God ghe ghaaiela. Auena God ghe ghaaia, laghe aaulieinia va God ghe masimasieinia. Me karika ita rooroo tani amasimasi God arova karika righi niaikaaiaa. Poli lo ateva elao etana etani aiesoaa va God etokatoka, me etautaula aipolipoli ta lo atoa la tani paepaea.
Aitiutiu 6:13–7:1.Tale unna niaikaaiaa Noa, nau God ghe auliaala kiena tale llo karika ghe tara, tale nioneoneaa tale inangarina God ghe atulula aka ateva tani asaangi vausenna ateva me natuna atoa. Tale niaikaaiaa ghe aulia ngaotula ta taumattu ngatoa tale kosa ateva oia va sesa ila me ghe ghaala nighulughuluena tale uunguaa niaikaaiaa.
Aitiutiu 12:1-5.Tale niaikaaiaa, Abraham ghe nongo usilaala nau God ghe koloala tani lao tale voto ateva auena aue ghe ghaaia va ghe kanna ia, arongona ta ghe tam kilakila va eaa ghe laolao. Aitiutiu 35:12.Tale niaikaaiaa, ghe tanganuenala tale masaliki eteae God ghe aulia ngalokoiela, nongina ativuu eteva tale anua karika anuena. Ghe tokatoka tale ale kandisi, nongina Aisiki me Jekop ila tee elome tale ia o inangari nialokoi eteva. 10 Poli ghe taatara lao emua tale lo ateae masaliki taatara tokatoka liu ia, me lo ateva ie nonga ghe nnainiela me ghe atuluela, God ta ngetana. 11  Aitiutiu 18:11-14; 21:2; Rom 4:19.Tale niaikaaiaa, arongona ta Abraham ang ghe taita namuula, me Sera kina ngere ia, karika ghe roola tani alakuti aliki, me ghe tamaneiela aliki eteva ghe lutula. Poli ghe tarala va lo ateva ghe auliaala inangari nialokoi, aue eghelei llo ghe auliaala. 12  Aitiutiu 15:5; 22:17.Liuna avalua o me ta kateva nonga ia taita, nongina va matena ia, ghe alutula kolenganina atoa, ooroiaaira nongina katto atoa elomarase me rira atoa elosamarra, karika ita rooroo tani ira.
13  Aitiutiu 23:4; 1 Kro 29:15; Sams 39:12; 1 Pita 2:11.Ila akapa o taumattu ngatoa laghe tokatoka tale niaikaaiaa nau laghe matela. Karika laghe ghaala voto God ghe auliaala tale inangari nialokoi. Laghe tara amasau lao sio, me laghe masimasila, me laghe aulia ngaotula va ila ativuu ila me karika tanganueira tale ia oia kosa ateva. 14 Lo atoa taumattu la ghaauliaa isaa o ase voto la ghaapasunga va la paepae masaliki aue tanganueira. 15 Arova laghe aannaa masaliki laghe kasu vulila, aue laghe nnaa righi salana tani kiriaa lao. 16 Me karika ta laghe nannangaili masina ateae masaliki pei ngepona liu ia. Liuna avalua o me God karika epaapalata nau la kolokoloa va kapuira Goto ia, poli ia ang ghe aimonomonosiaala masaliki taatara ateae va masalikiira ia.
17  Aitiutiu 21:12; 22:1-14.Tale niaikaaiaa Abraham, nau God ghe tootoongainiela, ghe gheleila aiaavusuvusuena ta Aisiki. Lo ateva ghe ghaala inangari nialokoi ghe ainasiaala tani ghelei aiaavusuvusuena ta kateva nonga ia natuna taita ateva, 18 arongona ta God ghe uela etana va, “Ta Aisiki tuvum atoa aue la lutu.” 19  Rom 4:17.Abraham ghe nnaala va God erooroo tani totu matena atoa, me ita rooroo tani ue va nonginaaili va ghe ghaa oghila Aisiki tale nimate.
20  Aitiutiu 27:27-29, 39-40.Tale niaikaaiaa, Aisiki ghe arangisela Jekop me Iso tale voto auena ghe lutu tale maamauluaairarua.
21  Aitiutiu 47:31–48:20.Tale niaikaaiaa, Jekop ghe arangisela natuna alua Josep, nau ghe saoainiela epona tale unna aikkatulu etiulu me ghe kakkauaa God emulina ghe matela.
22  Aitiutiu 50:24-25; Eks 13:19.Tale niaikaaiaa Josep, nau eteva ang ghe aainasiaa tani mate, ghe auliaala nau aIsraeli etoa aue la kasu vuli eIjip, me ghe aulia ngalokoila inangari tani usilaa va sa ateva aue la gheleia tale riuna.
23  Eks 1:22; 2:2.Tale niaikaaiaa tamane me kinna Moses lalu ghe aisulieiniela kotolu ulana nau eteva ghe lutula. Poli lalu ghe tarala va aliki eteva oia masinaaili taataraane, karika lalu ghe matautula tani tam nongo usilaa inangarina kingi eteva.
24 Tale niaikaaiaa Moses, nau eteva ghe namuula, ghe ratila va la koloa va natuna ia natuna vause ateva Peroo. 25 Ghe aloannala tani ghaa nimmarikana tee kapuna taumattu ngatoa God, me ghe rau mene amasimasia tani ghelei ssavoto tale nau karika aluse. 26 Eghe nnaala va marova eghaa nimmarikana, me etam ghaa nioneoneaa, tale ararina ateae Karisto, aue elau ekapa asease ghinna atoa eIjip, poli ghe aatoka matane tale aipolipoli eteva auena. 27 Tale niaikaaiaa Moses ghe kasu vulila eIjip, poli karika ghe matautaala sessaiaane kingi eteva, nongina va arova ghe tarala lo ateva karika ita rooroo tani taraia, me ghe ratila tani mene oghiaa lao. 28  Eks 12:21-30.Tale niaikaaiaa ghe gheleila uunguaa Pasova ngateva, me ghe auliaala laghe atoka saela rae tapaa ngatamaniira, me ensolo tale nimate ateva ghe tam uvi ematela natuira mua atoa taita aIsraeli etoa.
29  Eks 14:21-31.Tale niaikaaiaa aIsraeli etoa laghe kasu longotila paa manu eteva la ghaseasea va eRet Sii etana, nongina va elae. Nau aIjipi etoa vara laghe toonga tani kasu tee, manu eteva ghe arropilala.
30  Jos 6:12-21.Tale niaikaaiaa aivativati etoa eJeriko laghe katuula nau aIsraeli etoa laghe kasu taliaala erooroo ghaitu nau.
31  Jos 2:1-21; 6:21-25; Jms 2:25.Tale niaikaaiaa Reiab aipae taita ia karika ghe matela tee lo atoa laghe tam nongonongo usilaa God, poli ghe aitaraala kapuira tau lloso atoa aIsraeli etoa.
32  Aitoi 6:11–8:32; 4:6–5:31; 13:2–16:31; 11:1–12:7.Vaalua, sa ateva amene aulieinia? Karika oroi naughu tani mene auliaa Gidion, Barak, Samson, Jepta, Deivit, Samuel me propete atoa. 33  Den 6:1-2.Tale niaikaaiaa laghe uviuvi patunganue namu ngatoa me laghe ghaaghaaila, laghe gheelei niaisakei tale uunguaa nighulughuluena, me laghe ghaaghaa saa voto God ghe aauliaa ta ngetaira tale inangari nialokoi. Laghe gheelei runga paaira laeoni etoa, 34  Den 3:23-27.laghe aapala kura atoa ataataailiila, laghe saasaanga tale baenata. Arongona ta saghuighuina ila, me laghe mene sarasarakana, me laghe tiitingina asarasarakana tale niaiuvii, me laghe uviuvi tau ngai ssateeira atoa ativuu ila. 35  1 Ki 17:17-24; 2 Ki 4:25-37.Tale niaikaaiaa, vause atoa kapuira atoa matena ila laghe mene totu saela tale nimate. Katoa laghe tam aaloanna va la nim karavusu, laghe matemate tale nimate mmarikanaaili, poli laghe aloannaaili va la mene totu tale lo ateva nitotu masinaaili ia. 36  1 Ki 22:26-27; Jer 20:2; 37:15; 38:6.Mene katoa laghe aauliaa teeila asease inangari etoa me laghe uuetaila. Katoa laghe aatoka sene ta ngetaira me laghe laolaoainila tale ale mata voovoo. 37  2 Kro 24:21.Laghe osaosa amatela tale atu, laghe soosoo eghaluevilauila, laghe uviuvi ematela tale baenata. Laghe kasukasu see, laghe aasae viliki sipsipi me meemee, karika righi peiira, taumattu ngatoa karika laghe gheelei righi masi voto ta ngetaira, laghe gheelei saasakieinila. 38 Kosa ateva karika ghe maamasina ta ngetaira. Laghe aso kasukasu see nongina va lo atoa karika va righi liuira, laghe tokatoka tale voto karika righi taumattu ta ngetana me tale motouru etoa, me tale lienga atoa me liu etoa tale kosa.
39 Ila oia lo atoa laghe ghaala niaruaa ta God poli tale uneira niaikaaiaa, arongona ta karika teva ta ngetaira ghe ghaala voto laghe aulia ngamuemue alokoila tale inangari nialokoi. 40 God ang ghe loela kasina voto masinaaili ta ngetaita, me karika va lo atoa akasina nonga, ta ita akapa aitauaa aue ita ghaa.

11:1: 2 Ko 5:7.

11:3: Aitiutiu 1:1; Sams 33:6; Jon 1:3.

11:4: Aitiutiu 4:3-10.

11:5: Aitiutiu 5:21-24.

11:7: Aitiutiu 6:13–7:1.

11:8: Aitiutiu 12:1-5.

11:9: Aitiutiu 35:12.

11:11: Aitiutiu 18:11-14; 21:2; Rom 4:19.

11:12: Aitiutiu 15:5; 22:17.

11:13: Aitiutiu 23:4; 1 Kro 29:15; Sams 39:12; 1 Pita 2:11.

11:17: Aitiutiu 21:12; 22:1-14.

11:19: Rom 4:17.

11:20: Aitiutiu 27:27-29, 39-40.

11:21: Aitiutiu 47:31–48:20.

11:22: Aitiutiu 50:24-25; Eks 13:19.

11:23: Eks 1:22; 2:2.

11:28: Eks 12:21-30.

11:29: Eks 14:21-31.

11:30: Jos 6:12-21.

11:31: Jos 2:1-21; 6:21-25; Jms 2:25.

11:32: Aitoi 6:11–8:32; 4:6–5:31; 13:2–16:31; 11:1–12:7.

11:33: Den 6:1-2.

11:34: Den 3:23-27.

11:35: 1 Ki 17:17-24; 2 Ki 4:25-37.

11:36: 1 Ki 22:26-27; Jer 20:2; 37:15; 38:6.

11:37: 2 Kro 24:21.