10
Karisto ghe aiaavusuvusuenala katengaata ta ngetaita akapa
Inangari nipaopao nim tootoo tale voto masina aue emae, karika va tani koronna isaa o voto. Liuna avalua o, me aiaavusuvusuena la nim toka gheelei tale ninamanama atoa, karika erooroo tani ghelei eghulughuluena lo atoa la laolao akalakalaa tani kkauaa. Aiaavusuvusuena karika erooroo tani ghelei eraarangisanaila, liuna avalua o me karika laghe ruuruu tani toka gheelei sae aiaavusuvusuena. Arova tau ngai kkaua ngatoa laghe raarangisanala, karika aue la ghe ateateaa maamatana tale kaluira ssavoto. Me isaa o aiaavusuvusuena la gheelei katengaata tale kateae ninamanama emene gheeleita ita mene nannaa kaluita ssavoto. Hib 9:13.Poli raeira vulumakao atoa me meemee atoa karika erooroo tani ghaa velu ssavoto.
Sams 40:6-8.Liuna avalua o me nau Karisto ghe sio mae tale kosa ateva, ghe uela va,
“Aiaavusuvusuena me opring karika ughe aanna,
ta viliki eteva ughe aimonomonosieiniela etaghi.
Tee, aiaavusuvusuena eataata akapa me aiaavusuvusuena tale ssavoto
karika ughe masimasiaala.
Vara me aghe uela va, ‘Aghi toko — laghe pitila me laghe aulieinaghila tale Uru ngai Manga ateva —
aghe sio mae tani ghelei aloaloannaam, God.’ ”
Aitiutiu ghe uela va, “Aiaavusuvusuena me opring, me aiaavusuvusuena eataata akapa me aiaavusuvusuena tale ssavoto, karika ughe aloannala, me karika ughe masimasiaala” (arongona ta inangari nipaopao eue va la ghelei). Vara me ghe uela va, “Aghi toko, aghe sio mae tani ghelei aloaloannaam.” Ghe ghaa vella aitiutiu eteva tani atoka aiaaghaluene ateva. 10  Hib 9:12.Me tale ia o aloaloannaane ateva, ang ghe ghelei emangaitala tale aiaavusuvusuena tale vilikina Iesu Karisto katengaata ta ngetaita akapa.
11  Eks 29:38.Nau ekapa atoa pristi etoa la tiitingina tani ghelei uunguaaira tale ale nikkaua ngateva; nim isaa aitauaa nonga aiaavusuvusuena atoa la nim toka gheeleia, karika erooroo tani ghaa velu ssavoto. 12 Me nau eteva Karisto ghe gheleila ia o aiaavusuvusuena ateva mausi ssavoto ateva, katengaata nonga, ghe toka siola tale pai muenna ativilau ta God. 13  Sams 110:1.Tale isaa o nau etoitoi tau ngai ssateena atoa va God eatokaila sio euu me eatingina sae kkena etaira. 14 Poli tale kateva nonga aiaavusuvusuena me Karisto ghe ghelei eghulughuluenala lo atoa God eaamangaila.
15 Spirit Manga ateva tee ghe asokoila etaita isaa oia voto. Aitiutiu ghe uela va,
16  Jer 31:33; Hib 8:10.“Inangari niaippooa ngaitaua ngateva aue agheleia ta ngetaira, va vara isaa o nau elange,
Vau ngepona ghe aulia ngaotula va aue ia avalua toko.
Aue aghatoka kalughu inangarighi nipaopao tale urunguitaniira,
me aue apitia tale nannaaira.”
17  Jer 31:34.Vara me ghe mene uela va,
“Kaluira ssavoto me gheeleiaaira karika elaolao aitauaa tee inangari nipaopao,
karika poi va aue amene annaa.”
18 Me nau isaa oia voto ang ghe kkaluaala, karika mene righi uunguaa nighelei sae aiaavusuvusuena.
Nikolokolo ateae tani tingina asarasarakana
19  Hib 4:16.Liuna avalua o, kapughu etoa, karika ita roo tani mene matautu tani kupi sso tale rum atiulu mangaaili ia mausi raena ateva Iesu. 20  Mat 27:51.Ghe otila ouna atikirighi salana etautau mae maulue ateva, tani kupi sso tale kalio atiulu, ia o vilikina ia. 21 Me poli ia kapuita pristi eteva iaaili epona tale alena ateva God, 22  Lev 8:30; Esik 36:25; Ips 5:26.ita lao akalakalaa ta God tee koronna urunguita pasu tale niaikaaiaa. Poli tale raena ateva Iesu ghe pora araarangisanaitala tale sesa ninannaa, me ghe porala vilikiita tale manu raarangisanaaili. 23 Ita poso parasi tale nitaatara lao emua ita ghe aulia ngaotula me ita rau mene amaramara, ta lo ateva ghe auliaala isaa o voto, aue eghelei eroorooaa. 24 Me ita tee, ita mene annaa righi ase salana vaalua tani aisausiaa mene katoa tale niaielousi me tale masi niuungu. 25  Hib 3:13.Karika ita mene mangoo tani mae kkaua ngaitauaa, nongina katoa la gheelei. Me nau ekapa atoa am asarasarakana mene kateva kateva, poli am taatara va nauna ateva Karisto tani sio ange aakalakalaa.
26  Hib 6:4-8.Marova ita nim toka gheelei ssavoto, me arongona ta ngita ghe ghaala alomasaanga tale voto koronna, karika mene teva aiaavusuvusuena tani mene kkaluaa kaluita ssavoto. 27  Ais 26:11.Me karika, aue ita matautu nau ita toitoi nau niaisakei kanna God, me kura ateae ataataaili ia aue emae tani ata tau ngai ssateena atoa God. 28  Diut 17:6; 19:15.See ghe ratila inangari nipaopao kanna Moses, me marova ghalua o kotolu taumattu laghe aasokoi voto sesa ghe gheelei, karika righi nialousiusi etana, laghe tani uviuvi ematea. 29  Eks 24:8; 1 Ko 11:27-29; Mat 12:30-32.Me vaalua ta lo ateva taumattu easaasa tau sio Natuna ateva God? Egheelei raena ateva Natuna ateva God ghe amangaiela va karika manga ia, me tee eaauliaa saasakiaa ta Spirit eteva eaapasunga maamasinaane God. 30  Diut 32:35-36; Sams 135:14.Poli ita kilakila lo ateva ghe uela va, “Aghi aue aliu me aghelei saasakieinila.” Me ghe uela tee va, “Vau ngepona ateva aue eghelei niaisakei tale kapuna taumattu ngatoa.” 31 Matautunaaili tani lau tale nimana God ateva tokatoka liu ia.
32 Am nnaa isaa too nau ang ghe lao sio, nau eteva am ghe ghaala mallanga ateva, am ghe ghaala oroieili voto sesa, me isaa o voto karika ghe gheleiemla va am ghe katuula. 33 Kasina nau laghe aauliaa saasakiaa teeiem me laghe gheelei voto etaimim karika poi masina ta mata ngoroi etoa, me kasina nau am ghe aaimonomonosiaa tani lao aitauaa tee tau ngaiesoa ngatoa laghe gheelei saasakieinila. 34  Mat 6:20; 5:11-12.Am ghe aalousiusi tee tau karavusu etoa me am ghe saasausila, me nau peiimim laghe sarasarakana tani nim ghaa tale aloannaaira, karika am ghe aalousiusi tee peiimim, ta am ghe masimasi, poli am ghe kilakila va voto masinaaili etokatoka, me aue etoka nau etoa, isaa epona liu. 35 Liuna avalua o me am rou mene velu kaluimim nimatuutuliena ta God, poli aue am ghaa aipolipoli eteva namungaili ia. 36 Am tani tingina akoronna tani ghelei aloaloannaane God, me aue am ghaa saa llo ghe auliaala tale inangari nialokoi. 37  Abak 2:3-4.Poli,
“Karika masauna arighi
me lo ateva taumattu ange maemae aue emae me karika aue aippetana,
38 me tale niaikaaiaa kapughu tau ghulughuluena ateva aue etoka maamaulue
me arova eoghi vulu isaa o voto,
karika aue amasimasieinia.”
39 Poli ita karika nongina lo atoa la oghioghi me nitturuu eghaaghaaila, ta nongina lo atoa la ghaiesoaa me la saasaanga.

10:4: Hib 9:13.

10:5: Sams 40:6-8.

10:10: Hib 9:12.

10:11: Eks 29:38.

10:13: Sams 110:1.

10:16: Jer 31:33; Hib 8:10.

10:17: Jer 31:34.

10:19: Hib 4:16.

10:20: Mat 27:51.

10:22: Lev 8:30; Esik 36:25; Ips 5:26.

10:25: Hib 3:13.

10:26: Hib 6:4-8.

10:27: Ais 26:11.

10:28: Diut 17:6; 19:15.

10:29: Eks 24:8; 1 Ko 11:27-29; Mat 12:30-32.

10:30: Diut 32:35-36; Sams 135:14.

10:34: Mat 6:20; 5:11-12.

10:37: Abak 2:3-4.