11
1 Ko 4:16.Am usilaa gheeleiaaghi nongina auusilaa gheeleiaa Karisto.
Salana nikkauaa ta taita atoa me vause atoa
Amasimasieinam ta am annainaghi tale voto akapa, me am posoposo parasi voto aghe apasungaala etaimim.
Aitiutiu 3:16; Ips 5:23.Me aghanna va am tara kila va Karisto uruira ia taita akapaaili etoa, me taita ateva uruna ia vausenna ateva, me God uruna ia Karisto. Isaa akapaaili taita elooloo sae me eaauliaa inangarina God, me la akou uruira, karika la oneoneaa uruira. Me vause atoa la looloo sae me la auliaa inangarina God, me karika la aakou uruira, karika la oneoneaa uruira; nonginaaili va la ghaggali uruira. Marova vause ateva etam akou uruna ateva, emaamasina arova ghele ggali uruna ateva, me poli epaapalata tani sunapi etukuna o tani ggali velu uu nguruna, eakou uruna ateva. Aitiutiu 1:26-27.Me taita ateva erau mene akou uruna ateva, poli ia eaapasunga taataraane me maamasinaane God. Me vause ateva eaapasunga maamasina taitanna ateva. Aitiutiu 2:18-23.Poli karika va God ghe gheleila taita ateva tale vause ateva, ta God ghe gheleila vause ateva tale taita ateva, me karika God ghe gheleila taita ateva mausi vause ateva, ta God ghe gheleila vause ateva mausi taita ateva. 10 Liuna avalua o me mausi ensolo atoa* Tale nannaaira aJiu etoa, nau nikkauaa, ensolo atoa tee la tokatoka. me vause ateva eaakou uruna ateva tani apasunga va ia matuutuliena ia.
11 Ta Vau ngepona ateva, vause ateva karika ie nonga etokatoka, me taita tee ateva karika ie nonga etokatoka. 12 Poli nongina vause ateva, God ghe gheleiela ta taita ateva, taita ateva ghe lutula ta vause ateva, me voto akapa ghe mae sio ta God. 13 Am annaa va masina ta vause ateva elooloo sae ta God, me karika eaakou uruna ateva? 14 Tale gheeleiaaita, ita kilakila va marova taita ateva aluse uu nguruna aue epalata, 15 me vause ateva uu nguruna aluse, aimolumoluna ia tani ghelei emasimasia, poli uu nguruna aluse God ghe tau lao sio etana tani akou uruna ateva. 16 Marova teva eanna tani aissakeana teeieghi tale isaa oia inangari, eroo tani kila va ami, ami tam aimuli tee mene kasina asease salana tani kkauaa, tee me mene kasina alena ale manga God.
Unna ninamanama ateae Vau ngepona ateva
17 Tale isaa o inangari karika aghanna tani asaesae gheeleiaaimim, poli nau am veluvelu eitauaa, am gheelei oroieili voto sesa me karika am gheelei voto masina. 18  1 Ko 1:10-12.Aitiutiu eteva voto, aghe nongola va nau am maemae aitauaa tani kkauaa, karika am kaakateva nonga, me aghaiesoaa va isaa oia inangari anongonongo mala koronna. 19 Koti ghele masina arova am ghelei aipolaii, me aue ita tara va see etani uusilaa gheeleiaane God. 20 Nau am maemae aitauaa tani namanama tale Losapa ateva, karika va ia o ninamanama ateae am gheeleia va unna ia Vau ngepona ateva, 21 poli nau am namanama, karika am roo tani toi mene katoa, ta kateva kateva etaimim emuemue tani ghaa anna inana. Liuna avalua o me katoa la maamaloo me lo atoa la tuvutuvu tani namanama me ropi, nannaaira eaaisavisavila. 22 Vaalua? Karika righi aleimim va am toka etana me am namanama me am ropi? Vaalua me karika am oneoneaa kapuna taumattu God, me am mae aapalata lo atoa karika righi peiira? Sa ateva aue aghaulieinia etaimim? Am annaa va agharueinam tale isaa oia voto? Karika poi!
23 Poli saa llo voto aghe ghaala ta Vau ngepona ateva ngaghe apasungaala ta ngetaimim. Isaa avalua toko va: Vau eteva Iesu, tale ia o voo ngateva laghe tauela ta tau ngai ssateena atoa, ghe ghaala verete, 24 me ghe kaili emasina saela ta God, me ghe pirila, me ghe uela va, “Isaa oia verete malataughu ngatautau aatu mausiimim. Am ghelei isaa o voto tani nnainaghi.” 25  Eks 24:6-8; Hib 8:8-13.Tale ie nonga o salana atikirighi, vara laghe ruula tani namanama me ghe ghaala kapa ateva, me ghe uela va, “Ia oia kapa ateva eaaimatoonga raeghi eteva, egheelei lo ateva inangari niaippooa ngaitauaa ouna ia. Nau ekapa atoa nau am ropia, am ghelei isaa o voto tani nnainaghi.” 26 Tale nau ekapaaili, nau am nama ia oia verete ateva me am ropi ia oia kapa ateva, am aaulia ngaotu matemateaane Vau eteva lomosina ta esio.
27  Hib 10:29.Liuna avalua o me see unama verete me uropi tale unna kapa ateva Vau ngepona ateva tale salana atikirighi etam oneoneaa Karisto, ugheelei voto sesa tale vilikina me raena ateva Vau ngepona ateva. 28 Taumattu ngateva etani tara mua maamauluaane, me auena enama verete me eropi tale kapa ateva. 29 Poli lo ateva enamanama me eropi tale kapa ateva, me karika eoneoneaa vilikina Vau ngepona ateva, enim tutturungi maamauluaane. 30 Isaa avalua o me oroi lo atoa elome etaimim karika la sarasarakana me la iisiki, me katoa ngila ghe asekanuela. 31 Marova ita tara akasina mua maamauluaaita, God karika aue eturungita. 32  Hib 12:5-6.Nau Vau ngepona ateva egheelei niaisakei etaita, eparuparuta nongina aliki etoa. Liuna avalua o me karika aue ita ghaa sesa aipolipoli eitauaa tee taumattu tale kosa ateva oia.
33 Liuna avalua o, kapughu etoa, me nau am mae aitauaa tani namanama, am toi mene katoa. 34 Me see emaamaloo enamanama tanganuena, erau alutu righi niaisakei etaimim nau am veluvelu eitauaa poli karika eoneoneaa vilikina ateva Karisto. Me tale mene kasina voto, aue aghaulia ngamasina etaimim nau amae.

11:1: 1 Ko 4:16.

11:3: Aitiutiu 3:16; Ips 5:23.

11:7: Aitiutiu 1:26-27.

11:8: Aitiutiu 2:18-23.

*11:10: Tale nannaaira aJiu etoa, nau nikkauaa, ensolo atoa tee la tokatoka.

11:18: 1 Ko 1:10-12.

11:25: Eks 24:6-8; Hib 8:8-13.

11:27: Hib 10:29.

11:32: Hib 12:5-6.