12
Iesu, aitiutiu ia me aighelei eghulughuluena niaikaaiaa ia
1 Ko 9:24-25.Ita taatara oroieili taumattu ngatoa maamauluaaira eaapasunga vaalua malloeana niaikaaiaa. Liuna avalua o ita ilou tale ia o niaikarati eteae emua ta ngetaita me ita rau mene mangoo vulua. Ita ghaa velu righi asease voto maamatana, me ssavoto tee erau kavili rungainita. Nau etoa ita tani taatara lao ta Iesu, poli ia aitiutiu ia me aighelei eghulughuluena niaikaaiaa ia. Karika ghe nnaala nipalata tale ia o ase nimate ateva tale aikotoo, ta ghe nnaala nimasimasi eteva aue eghaaia me etoka etana nau ekapa atoa. Me ghaine etokatoka tale pai muenna ativilau tale aitokatokane ateva God.
God eparuparu natuna atoa
Am nim nnaa voto sesaaili tau ssavoto atoa laghe gheleila etana, me ghe tingina akorokoronganala etana. Karika laghe maamasieinia me laghe gheeleia va eghaa voto maate. Liuna avalua o me am rau mene mangoo me am sio asoasoaa. Tale uneimim niaissarakaa tee ssavoto ateva, karika toa laghe uvi emateam. Nitoka 3:11-12; Job 5:17; Aotu 3:19.Me koti ngam ghe kkaluaala isaa o inangari niaisausiaa eaauliaa etaimim va am natuna am.
“Natughu, urau mene nnaa va niparuparu eteae kanna ia Vau ngepona peisaane ia,
me urau mene sio asoasoaa nau eloeloeo.
Poli Vau ngepona ateva eparuparu lo atoa eaaielousiangailiila
me eattara matane lo ateva taumattu eghaaghaaia nongina va natuna ia.”
Diut 8:5.Liuna avalua o me am tingina asarasarakana tale niparuparu aanasa, poli God egheeleiem nongina va natuna am. Poli sa ateva aliki tamane etam paruparua? God eparuparu ekapa natuna atoa. Arova etam parula, karika va tani natuna ila, ta nim aliki tale kosa ateva oia. Nim nongina tamaita tuunga atoa la paruparuta, me ita oneoneainila. Vaalua me karika ita roo tani tau velu Tamaira ateva kapuita spiriti etoa eparuta me etau mae maulue ateva me aue ita toka? 10 Tamaita atoa tale kosa ateva oia la paruparuta tale nau karika aluse, tale aaloannaaira; me God eparuparuta tani sausita tale masi nitoka nau etoa egheeleita va ita manga nongina ia manga ia. 11  Jms 3:17-18.Karika ita masimasi nau la tautau mae niparuparu mmarikanaaili tani ghaa oghita tale sesa salana. Me marova ita kila tani nongo usilaa nau la paruparuta, aue ita ghelei voto ghulughuluena me aue ita toka tale luei.
12  Ais 35:3.Poli ngam ghe maomaonala tale niaikarati eteae, liuna avalua o me am gheleiem me am mene sarasarakana. 13  Nitoka 4:26.Am toka tale ghulughuluena atikirighi salana me aue am roo tani saanga, me voto atoa la gheelei emaomaoanaiem, karika la rooroo tani gheleiem va erauem.
14 Am tootoonga tani toka tee taumattu ngakapa atoa tale luei, me am toka tale maulue manga. Arova teva maamaulueaane karika manga, karika aue etara Vau ngepona ateva. 15 Am aipanipaniaa nonga ta am rau katuu vulu nonga maamasinaane ateva God. Karika teva etaimim emene nongina natu ngai erighi kaaleaili ia epiipinosa sae me egheelei oroieili voto sesa, me oroi taumattu la tam raarangisana ta matane God. 16  Aitiutiu 25:29-34.Karika teva taumattu emene aimuli tee uunguaa niailai salosaloaa me karika eoneoneaa voto atoa manga ila, nongina Iso, ghe nim aikolikoliaala saa voto ia ghe rooroo tani ghaa poli ia mue ia, tale nim tuku nginana arighi. 17  Aitiutiu 27:30-40.Am nim nnaa va nau Iso ang ghe gheleila isaa o voto, me emulina ang ghe mene aaloanna niarangise me God ghe ratila. Iso karika ghe roola tani aikolikoliaa isaa o voto poli karika ghe nna ngaioghioghia ngakoronnala arongona ta ghe ngangngala poi.
Ita ghe mae sio ta Jerusalem ngepona liu eteva
18  Eks 19:16-20; Diut 4:11-12.Karika am ghe mae tale motouru eteva eSaenae ita rooroo tani posoa, karika teae kura eramerame, o righi saurrom me urukookoo, o teva ttasi vaoo, 19  Eks 20:18-21; Diut 5:22-27.o lingi taue ateva me lingi ngalo ateva esamasama, me lo atoa laghe nongoala, laghe tam aloannala tani mene nongo righi inangari. 20  Eks 19:12-13.Poli karika angila ghe rooroo tani nongo me tingina akorokorongana tale saa llo God ghe auliaala va, tee marova teva ghaata kkena enim tuli motouru eteva, la tani uvi ematea. 21  Diut 9:19.Saa voto laghe tarala ghe ghelei ematautulala me Moses ghe uela va, “Ngaghi reterete tee nimatautu.” 22 Me, ngam ghe mae sio tale motouru eteva la aseasea va Saeon, ia o masaliki taatara ateae masalikina ia God ateva tokatoka liu ia, ia o Jerusalem ngepona liu eteva, me ta kapuna ensolo atoa oroiannaaili ila laghe mae sio tani masimasi eitauaa. 23 Ngam ghe mae sio tale kinatama nivelu eitaua ngateae ta lo atoa nongina va natuna mata ngemue ila God, me ila la masimasieili poli ila arariira isaa epona liu, me ngam ghe mae sio ta God, ia tau ngai ghelei niaisakei ia ta ila akapaaili taumattu ngatoa, me ta ghulughuluena tee atoa laghe matela me God ghe amangailala. 24  Hib 8:6; Aitiutiu 4:10.Me Iesu etiitingina elome etaita me God tale ouna ateva inangari niaippooa ngaitauaa, poli raena ateva elaulau raena ateva Eibol me eaaulia ngaotu oroieili masi voto.
25  Hib 2:1-3; 10:26-29.Am nna ngamasina, me am rau mene rati tani nongo usilaa God nau eaaippooaa. Katoa laghe nongo vuluela nau ghe aauliaa voto etaira tale kosa ateva oia, me karika laghe rooroo tani ilou eisulia. Liuna avalua o me karika poi aue ita rooroo tani ilou eisulia marova ita tam nongo usilaa inangarina God epona liu. 26  Ag 2:6.Lingi ngalona ateva God ghe gheleila kosa ateva ghe rukeiela, me tale isaa oia nau ang ghe aulia ngalokoila tale inangari nialokoi va, “Aue amene ruke kosa ateva ghaluene me epona liu tee.” 27 Isaa o mata nginangari va “ghaluene” eaaulia ngamasalikangaili va aue eghaa velu voto erooroo tani ruke, malloeana va llo voto ghe gheleila, poli ghe aloannala va llo voto karika la rooroo tani ruke, isaa nonga o voto aue etoka.
28 Liuna avalua o me ita kaili emasina ta God, poli ita ghaaghaa ararimangali eteva karika erooroo tani rukeia, aue ita kkauaa God tale ase salana erooroo tani apasunga nioneoneaa me nimatautu ta God. 29  Diut 4:24; 9:3.Poli kapuita God ateva koronnaaili va ia nongina “kura ateae etuuturungi ekapaaili voto atoa.”

12:1: 1 Ko 9:24-25.

12:5: Nitoka 3:11-12; Job 5:17; Aotu 3:19.

12:7: Diut 8:5.

12:11: Jms 3:17-18.

12:12: Ais 35:3.

12:13: Nitoka 4:26.

12:16: Aitiutiu 25:29-34.

12:17: Aitiutiu 27:30-40.

12:18: Eks 19:16-20; Diut 4:11-12.

12:19: Eks 20:18-21; Diut 5:22-27.

12:20: Eks 19:12-13.

12:21: Diut 9:19.

12:24: Hib 8:6; Aitiutiu 4:10.

12:25: Hib 2:1-3; 10:26-29.

12:26: Ag 2:6.

12:29: Diut 4:24; 9:3.