13
Niuungu tani amasimasi God
Am rau mene ruu tani aielousi nongina va tue me nenga am. Rom 12:13; Aitiutiu 18:1-8; 19:1-3.Am rau mene kkaluaa tani aikoloa ativuu etoa, poli katoa laghe gheelei evalua o me karika laghe kilakila va laghe aikoloaala ensolo atoa. Am nnaa lo atoa tale ale mata voovoo, arova nongina va am tee am tokatoka tale ale mata voovoo teeila, me tee lo atoa karika la gheelei masina etaira, nongina va am tee am ghaaghaa nimmarikana.
Ips 5:5.Am akapaaili am oneoneaa nilai eteae, me lailai elua komo tellaai ekomoirarua nonga ia. Ta poli God aue eghelei niaisakei ta lo ateva taumattu lailai ia me emene laa ghaailai see, me lo atoa la lailai sari maneira atoa mene katoa. Diut 31:6, 8; Jos 1:5.Am alekalekaiem tale uunguaa niaielousiaa viliki veu, me am masimasiaa saa voto ngam ghe ghaala isaa etaimim. Poli God ghe uela va,
“Karika aue akasu vulio;
me karika aue akkaluaa poio.”
Sams 118:6.Mausina avalua o me ita atoka tuutuliita ta God me ita ue ta taumattu ngatoa va,
“Vau ngepona ateva tau ngai sausighi ia,
karika aue amatauta
saa righi voto teva taumattu eanna tani ghelei etaghi.”
1 Ko 4:16.Am rau mene kkaluaa lo atoa laghe muemueinam, ila laghe aaulia ngaotu inangarina ateva God etaimim. Am nnaa tee vaalua tokatokaaira me matemateaaira, me am tootoonga tani ghaa ia o ase niaikaaia ngateva nongina ila. Iesu Karisto karika ghe aikolikoliaa poi nau too ang ghe lao sio, nau ghaine, me nau too emaemae.
Rom 14:17.Am rau mene tau velu asease niapasunga ngatoa kamena ila va la katulaa veluem tale masi salana atikirighi. Emaamasina tale urunguita ateva tani ghaa sarasarakana tale maamasinaane God, me karika va tani usilaa inangari tale uunguaa inana la gheelei aiaavusuvusuena etana, ta poli lo atoa la usilaa isaa o inangari karika esaasausila.
10 Ouna ase liu nighelei aiaavusuvusuena etokatoka etaita, me pristi etoa la uungu tale ale kandisi eteva manga ia karika la rooroo tani ghaa inana tale ia o voto ateva. 11  Lev 16:27.Nau namu ngateva ta pristi etoa eghaaghaa raeira ghaata kkena atoa me esossoa elome tale rum atiulu mangaaili ia tani ghelei aiaavusuvusuena tani ghaa velu kaluira ssavoto taumattu ngatoa, me ghaata kkena akapa ateva laghe ghooainia eleka, me laghe ghoa tungitungia. 12  Jon 19:17.Mausina avalua o me Iesu tee ghe matela eleka tale masaliki taatara ateae, tani ghelei eraarangisana kaluira ssavoto taumattu ngatoa tale raena ateva. 13  Hib 12:2.Liuna avalua o me ita tee ita ghoa tee Iesu eleka me ita ghaa nipalata nongina laghe ghelei teeiela. 14  Hib 11:10, 16; 12:22.Poli tale kosa ateva oia karika teae masaliki taatara erooroo tani toka nau ekapa atoa, ita toitoi ia o ouna ateae masaliki taatara va emae.
15  Sams 50:14, 23.Liuna avalua o tale uunguaane Iesu ita toka kaakaueinia nau ekapa atoa tani ghelei arova uneita aiaavusuvusuena nitau sae ta God. Me nilooloo sae me nitau sae ita auliaa ta paaita nongina va kaluita aiaavusuvusuena ta God nau ita auliaa ararina ateae. 16  Plp 4:18.Am rau mene kkaluaa tani ghelei masi voto me tani parruu mene kateva kateva, poli God emasimasiaa ia o ase aiaavusuvusuena.
17  1 Tes 5:12.Am nongo usilaa lo atoa la muemueinam me am ghelei saa voto la auliaa. Poli ila la aaitarainiem, me aue la ghauliaa ta God vaalua aaitaraaira etaimim. Am nongo usilainila, me aue nimasimasi elutu tale uunguaaira. Arova karika, aue la ghelei uunguaaira tale nialousiusi me karika aue la roo tani sausiem.
18  Apos 24:16; 2 Ko 1:12.Am rau mene ruu tani looloo sae poli mausiimami, poli ami kilakila va nannaaimami masalikeaili va karika ami ghe gheelei righi sesa voto, poli nau ekapa atoa ami aloanna tani ghelei voto masina. 19 Tale urunguitanighi ekapaaili eteva akookolomiem tani looloo sae va God aue esungi parasieghi atu etaimim.
Airuuruu eteva nilooloo sae
20-21  Jer 32:40; Esik 37:26; 1 Pita 2:25.Alooloo sae va God, ia etautau luei, aue etau aatu isaa akapaaili masi voto atoa me am rooroo tani ghelei voto eaaloanna. God ghe totula Vauita ateva Iesu Karisto tale nimate, ia kinatama aitoitoi ia ta sipsipi etoa, poli tale raena ateva tale matemateaane. Raena ateva ghe tiuaala niaippooa ngaitaua ngateva aue etoka nau ekapa atoa. Alooloo sae va aue God eghelei etaita saa voto emaamasina etana, tale uunguaa Iesu Karisto, me ta ngetana nitau sae nau ekapa atoa. Koronna.
Airuuna inangari tale uru ngai etikirighi
22 Akookolomiem, masi kapughu etoa, tani nna ngamasina isaa o inangari niaisausiaa aghe pitila tale uru ngai etikirighi oia karika aluse ia.
23 Aghaaloannaiem tani kila va kapuita ateva ta Timoti ang ghe kupi ghoa mae tale ale mata voovoo. Arova emae parasi, aue aghaaia me angalu mae taraiem.
24 Am taula masimasiaaimami ta lo atoa la muemueinam me tee ta kapuna taumattu ngatoa God. Kapuita atoa eItali la suu aatu sio masimasiaaira etaimim.
25 Alooloo sae va aue maamasinaane God etoka etaimim akapa.

13:2: Rom 12:13; Aitiutiu 18:1-8; 19:1-3.

13:4: Ips 5:5.

13:5: Diut 31:6, 8; Jos 1:5.

13:6: Sams 118:6.

13:7: 1 Ko 4:16.

13:9: Rom 14:17.

13:11: Lev 16:27.

13:12: Jon 19:17.

13:13: Hib 12:2.

13:14: Hib 11:10, 16; 12:22.

13:15: Sams 50:14, 23.

13:16: Plp 4:18.

13:17: 1 Tes 5:12.

13:18: Apos 24:16; 2 Ko 1:12.

13:20-21: Jer 32:40; Esik 37:26; 1 Pita 2:25.