5
Me, kapuimami etoa, tale nau eteva isaa o voto aue elutu, karika righi uunguaaimami tani mene pitipiti. Mat 24:42-43; 2 Pita 3:10; Aotu 3:3.Poli am kilakilaaili va nauna ateva Vau ngepona ateva aue emae nongina tau niainao ateva eleivoo. Mat 24:39; Luk 21:34-35.Nau eteva taumattu ngatoa la ue va, “Ami tokatoka tale luei me aue ami saanga,” me aue la nim soghi, ta nitturu sesa aue elutu etaira, nongina vause ateva emoomolenaa eghaaghaa nimmarikana, me karika poi aue la saanga.
Me am, kapuimami etoa, karika va am tokatoka tale saurrom, va ia o nau eteva aue eghelei esoghisoghiem nongina tau niainao ateva. Rom 13:12.Am akapaaili natuirarua am mallanga ateva me llaa ngateva, karika va ita tale voo ngateva me saurrom ateva. Liuna avalua o me karika ita mene ghelei nongina katoa la aseasekanua. Ita, ita anguu taatara, me nannaaita emasalike. Lo atoa la aseasekanua, la aseasekanua eleivoo. Me lo atoa la ropiropi sesa manu, la ropiropi me la veevee eleivoo. Ais 59:17; Ips 6:14, 17.Me poli ita tau ngellaa ita, nannaaita emasalike. Nongina ita aasae sioto ateva, ita atoka niaikaaiaa me niaielousi, nongina kapa aisou vaalau eteva eaakou kassauita ateva, me nitaatara lao emua tale nisaanga enongina kou nguru eteva, gheeleia tale kapa. Ta karika God ghe suitoongainitala va ita ghaa sessaiaane, ta nisaanga ta kapuita Vau ngepona ateva Iesu Karisto, 10  Rom 14:8-9; 1 Tes 4:14.ghe matela etaita, liuna avalua o me arova maulue ita o matena ita, aue ita toka aitauaa teeia. 11 Liuna avalua o me am asarasarakana kateva kateva etaimim, me am aisueieinam, nongina am gheelei.
Airuuruu tale inangari niloeloe
12 Me ami loeloeam, kapuimami etoa, tani oneoneaa lo atoa la uungu aanasa elome etaimim, me la ghaaitoieinam ta Vau ngepona ateva, me la ghaauliaa kieimim tale voto. 13 Am oneoneainila me am aielousieinila poli uunguaaira. Am toka tee kateva kateva tale luei. 14  2 Tes 3:6, 11.Ami aasarasarakanaiem, kapuimami etoa, tani auliaa kieira lo atoa ngila tokatoka me karika la uungu emasina, me am ppooaa inangari nissausi ta lo atoa ngila laa siosio euu tale ninannaa, me am sausi lo atoa ngila saasaghuighuina, me erau mene sessai parasiem tale taumattu ngakapa atoa. 15  Rom 12:17; 1 Pita 3:9.Am tara va karika teva emene liu sesa tale sesa. Nau ekapa atoa am tootoonga tani masina tee mene kateva etaimim, me ta ila akapaaili taumattu ngatoa.
16  Plp 4:4.Nau ekapa atoa am masimasi, 17 am looloo sae nau ekapa atoa, 18  Ips 5:20.am kaili emasina tale isaa akapa ase voto, ta aloaloannaane God etaimim isaa avalua o ta Karisto Iesu.
19  Ips 4:30.Am rau mene ghelei epala Spiriti eteva. 20 Am rau mene rati inangarina ateva God propete atoa la ghaaulieinia etaimim. 21  1 Jon 4:1.Am tootoonga isaa akapa inangari o, me am poso parasi llo masina. 22 Am akekkeliem tale isaa akapaaili asease voto sesa.
23  2 Tes 3:3.Aue ia God, God ia tale luei, eamanga akapa maamauluaaimim. Me aue spiriti eteva etaimim, me maamauluaaimim, me vilikiimim, lotolu ekapa lotolu ghulughuluena, nau Vau ngepona ateva Iesu Karisto emae. 24 Lo ateva ekolokoloam, am rooroo tani atoka tuutuliimim etana, me ia aue eghelei isaa o voto.
25  Kol 4:3; 2 Tes 3:1.Kapuimami etoa, am looloo sae mausiimami. 26 Am sou kapuita akapa atoa tale niaielousi eteva manga ia.* tale niaielousi eteva manga ia Tale inangari nge Grik, tale niaingusu manga ia. 27 Aghaulia ngasarasarakana etaimim ta matane Vau ngepona ateva tani riti ia oia uru ngai etikirighi ta kapuita akapa atoa.
28 Ami looloo sae va aue maamasinaane Vau ngepona ateva Iesu Karisto etoka teeiem.

5:2: Mat 24:42-43; 2 Pita 3:10; Aotu 3:3.

5:3: Mat 24:39; Luk 21:34-35.

5:5: Rom 13:12.

5:8: Ais 59:17; Ips 6:14, 17.

5:10: Rom 14:8-9; 1 Tes 4:14.

5:14: 2 Tes 3:6, 11.

5:15: Rom 12:17; 1 Pita 3:9.

5:16: Plp 4:4.

5:18: Ips 5:20.

5:19: Ips 4:30.

5:21: 1 Jon 4:1.

5:23: 2 Tes 3:3.

5:25: Kol 4:3; 2 Tes 3:1.

*5:26: tale niaielousi eteva manga ia Tale inangari nge Grik, tale niaingusu manga ia.